0112-KDIL1-1.4012.713.2018.1.RW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2018 r. (data wpływu 3 października 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 27 listopada 2018 r. (data wpływu 27 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Pismem z dnia 27 listopada 2018 r. wniosek uzupełniono o wskazanie przedmiotu wniosku oraz adresu elektronicznego do doręczeń.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina wykonuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana. Zdecydowana większość z tych zadań jest realizowanych przez Gminę w ramach reżimu publicznoprawnego. Jednak niektóre, wybrane czynności Gmina wykonuje na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych i traktuje je jako podlegające regulacjom VAT.

Wnioskodawca poprzez swoją jednostkę organizacyjną tj. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje od dnia 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2019 r. kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. Projekt ma na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób zamieszkujących na obszarze Gminy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zarejestrowanych i korzystających z pomocy społecznej w OPS poprzez zmianę ich postaw, poszerzenie kompetencji, zwiększenie integracji ze środowiskiem lokalnym, a w konsekwencji poprawę funkcjonowania społecznego. W ramach projektu zrekrutowanych zostanie łącznie 85 osób, którzy otrzymają wsparcie psychologiczne, doradcze oraz szkoleniowe. Ponadto 40 uczestników skorzysta z płatnych staży zawodowych u pracodawców. Program ten jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa 2014-2020.

Zakres zadań w ramach programu obejmuje:

 • pośrednictwo pracy – Wnioskodawca zlecił usługi pośrednictwa pracy wyspecjalizowanemu podmiotowi – organizacji pozarządowej zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aby w sposób ciągły monitorować rynek pracy, nawiązywać współpracę z pracodawcami oraz aktywnie monitorować rynek pracy. Wnioskodawca w tym zadaniu ponosi koszt wynagrodzenia pośrednika pracy.
 • identyfikacja potrzeb uczestników – opracowanie IPD dla każdego uczestnika projektu w celu dokładnego określenia problemów i celów uczestników projektu, aby mogli podjąć odpowiednią pracę.

Proces tworzenia indywidualnego programu składał się z następujących etapów:

 1. diagnoza obecnej sytuacji uczestnika, identyfikacja problemów,
 2. określenie celu zawodowego uczestnika,
 3. diagnoza deficytów i zasobów danej osoby,
 4. strategia/plany,
 5. wdrażanie przyjętego planu w życie,
 1. ewaluacja (co się udało zrobić).

Każdy uczestnik projektu bierze udział w poradnictwie indywidualnym i grupowym w celu opracowania najbardziej dostosowanego dla uczestnika projektu indywidualnego planu działania (IPD). W ramach tego zadania Wnioskodawca ponosi wydatki na: wynagrodzenie dla specjalisty z zakresu diagnozy zawodowej, dojazdy uczestników na doradztwo, catering podczas doradztwa grupowego, materiały szkoleniowe i inne.

 • usługi aktywnej integracji – aktywizacja społeczna. Obejmuje to zadanie wsparcie psychologiczne oraz prace socjalną. Wsparcie psychologiczne ma zapewnić uczestnikom wsparcia ułatwiającego rozwiązanie problemów społecznych i zawodowych. Zadanie to realizowane jest przez zatrudnienie doradcy zawodowego. Praca socjalna obejmuje zatrudnienie 1 pracownika socjalnego oraz zaangażowanie zatrudnionego już pracownika OPS w wymiarze 1/2 etatu w celu realizacji aktywnej integracji o charakterze indywidualnym (adresowane do osoby), rodzinnym (adresowanym do rodziny) oraz środowiskowym. Działania wdrażane w ramach projektu odbywają się na podstawie kontraktów socjalnych. Kontrakty socjalne zawierają zobowiązania obu stron, w tym możliwość udzielenia wsparcia finansowego, pracy socjalnej i zaplanowanych działań aktywnej integracji. W ramach pracy socjalnej organizowane są: wyjazd integracyjny dla uczestników projektu, piknik integracyjny dla uczestników. W ramach tego etapu Wnioskodawca ponosi wydatki na: wynagrodzenie dla pracowników socjalnych, wyjazdy integracyjne, pikniki integracyjne, materiały szkoleniowe, wyposażenie biurowe pracowników socjalnych i inne.
 • usługi aktywnej integracji – aktywizacja zawodowa – obejmuje wsparcie szkoleniowe oraz wsparcie aktywizacyjne. W ramach wsparcia szkoleniowego na podstawie IPD dopasowywane są szkolenia zawodowe mające na celu nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Natomiast wsparcie aktywizacyjne obejmuje skierowanie uczestników na staż lub praktyki zawodowe. W ramach tego etapu ponoszone są wydatki na: organizowane szkolenia dla uczestników, ubezpieczenie uczestników od NNW, zwrot kosztów dojazdu uczestników na szkolenia, badania lekarskie, koszt stypendium stażowego, zwrot kosztów dojazdu na staż, itp.

Wszystkie zakupywane towary i usługi będą finansowane przez Gminę i wszystkie faktury będą wystawione na Gminę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrot podatku VAT w związku z realizacją projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174) zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96 ustawy, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy.

W świetle cytowanych przepisów możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona zatem zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W każdym przypadku należy więc dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne, oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

W świetle tych przepisów jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszelkie realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany, najmu, dzierżawy, itd.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Towary i usługi nabyte przez Gminę związane z realizacją powyższego projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług generujących po stronie Gminy podatek należny. Nie istnieje żaden bezpośredni lub pośredni związek dokonanych przez Gminę w ramach projektu zakupów z jakimikolwiek wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Gmina nabyte towary i usługi w ramach realizacji projektu wykorzystuje w zakresie realizowanych przez siebie zadań publicznych nałożonych na Gminę odrębnymi przepisami prawa, do realizacji których została Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego powołana.

Zatem Gmina nabywa towary i usługi związane z realizacją projektu nie jako podatnik podatku VAT, lecz jako organ władzy. Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, jak również fakt, że Gmina nabywa towary i usługi związane z realizacją projektu nie jako podatnik podatku VAT, lecz jako organ władzy, Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacja przedmiotowego projektu.

W związku z tym, Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji projektu. Tym samym Gminie nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Zatem w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.