0112-KDIL1-1.4012.63.2018.2.SJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu lub ubieganie się o jego zwrot.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 stycznia 2018 r. (data wpływu 29 stycznia 2018 r.) uzupełnionym pismem z 3 kwietnia 2018 r. (data wpływu 6 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu lub ubieganie się o jego zwrot – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu lub ubieganie się o jego zwrot. Wniosek uzupełniono 6 kwietnia 2018 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz dokument, z którego wynika prawo osoby podpisanej na wniosku do występowania w imieniu Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Beneficjent – Muzeum– zawarł w dniu 29 grudnia 2017 r. umowę z Województwem o dofinansowanie projektu pn. „Digitalizacja i udostępnienie zbiorów (...)”. Rzeczowa realizacja projektu rozpocznie się 1 marca 2018 r., a zakończenie planowane jest w dniu 15 maja 2019 r. Podstawowym celem projektu jest zabezpieczenie dla przyszłych pokoleń zbiorów Muzeum poprzez ich digitalizację i szerokie udostępnienie dzięki nowoczesnym narzędziom informatycznym.

W wyniku realizacji projektu zasoby muzealne dotyczące Powstań zostaną zdigitalizowane i udostępnione poprzez stronę internetową oraz aplikacje na urządzenia multimedialne – tablety. Dzięki cyfryzacji zasobów poprawią się znacznie możliwości ekspozycji zbiorów. Digitalizacja eksponatów umożliwi stworzenie ścieżek edukacyjnych w nowym cyfrowym wymiarze. Ścieżki edukacyjne należą do najlepiej oddziałujących rozwiązań stosowanych w Muzeach. Pozwalają lepiej wykorzystać ekspozycję pod kątem konkretnych potrzeb edukacyjnych różnych grup odbiorców – np. dzieci. Stworzenie ścieżki informacyjno-edukacyjnej dla dzieci przy wykorzystaniu cyfrowych ekranów znacznie zwiększy jej atrakcyjność i zwiększy oddziaływanie na odbiorcę. Ponadto, cyfryzacja różnymi technikami umożliwi stworzenie wirtualnego spaceru po „typowym mieszkaniu powstańca”. Cyfryzacja zasobów oraz wykorzystanie specjalistycznej aplikacji pozwoli na powiązanie Muzeum z innymi miejscami na terenie woj. o niekwestionowanym znaczeniu dla przebiegu Powstań (wdrożenie beaconów). Kluczowym elementem projektu będzie stworzenie profesjonalnej strony internetowej prezentującej całokształt wiedzy z zakresu Powstań w jednym miejscu.

Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej II Cyfrowe RPOW 2014-2020 i wpisuje się bezpośrednio w realizację Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Typ 2 projektu: Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów.

Zakres prac obejmuje:

 1. Digitalizację obiektów
  1. Digitalizacje 2D skanowanie obiektów płaskich –2050 obiektów,
  2. Digitalizacje 3D metodą fotograficzną obiektów przestrzennych – 146 obiektów,
  3. Digitalizacje metodą fotogrametryczną – 16 obiektów.
  Digitalizacja zostanie przeprowadzona metodą skanowania (obiekty płaskie), metodą digitalizacji fotograficznej, w wyniku której reprezentacje cyfrowe będą umieszczone w Internecie i na urządzeniach mobilnych oraz metodą digitalizacji fotogrametrycznej (wybrane obiekty), w wyniku której reprezentacje cyfrowe będą służyć animowaniu obiektów przy produkcji aplikacji. Dla obiektów płaskich technologią wykonania będzie skanowanie, którego plikami wynikowymi będą pliki wysokiej rozdzielczości w formacie tiff. Skanowanie będzie wykonane w przestrzeni barwnej Adobe.
  Dla obiektów przestrzennych metodą digitalizacyjną będzie metoda fotograficzna 3D. Jest to metoda szeroko wykorzystywana w muzealnictwie. Aby w pełni zeskanować i zaprezentować dany obiekt, dla każdego egzemplarza wykonuje się serię 36 zdjęć wysokiej rozdzielczości. Zdjęcia zostaną połączone w obiekt 3D i dzięki stworzonemu narzędziu informatycznemu, umieszczone w Internecie. Dodatkowo 16 eksponatów poddanych zostanie digitalizacji metodą fotogrametryczną dla zastosowań w aplikacjach multimedialnych.
  Korzyści płynące z digitalizacji przez firmę zewnętrzną, to brak konieczności:
  • zakupu bardzo drogich narzędzi – skanerów, aparatów fotograficznych wysokiej klasy, zaplecza technicznego, komputerów,
  • zatrudnienia specjalistów w tym zakresie, mogących obsłużyć cały proces digitalizacji,
  • organizacji pomieszczeń do przechowywania tych narzędzi.
 2. Stworzenie interaktywnej ścieżki edukacyjnej dla dzieci (traktowanej jako jeden system teleinformatyczny)
  Stworzona zostanie interaktywna ścieżka edukacyjna, w której młody użytkownik, korzystając z kolejnych urządzeń i aplikacji prezentujących interaktywne gry i zabawy, przejdzie całą powstańczą ścieżkę tematyczną. W ramach zadania zostanie stworzonych 17 aplikacji.
 3. Zaprojektowanie i stworzenie strony internetowej
  Strona internetowa Powstań będzie poświęcona w całości tematyce Powstań. Celem jest skupienie w jednym miejscu jak najwięcej informacji o Powstaniach opracowanych przez Muzeum, jak również rozproszonych w rozmaitych miejscach, placówkach, muzeach oraz w Internecie. Opracowanie strony będzie polegało na zaprojektowaniu szaty graficznej, wykonanie strony oraz interfejsu zarządzania dla administratora strony, tak aby administrator mógł sprawnie zarządzać stroną, edytować treści, dodawać nowe obiekty na stronę www (CMS). Treści prezentowane na nowo powstałej stronie będą przedstawiane w języku polskim, angielskim i niemieckim.
 4. System zarządzania obiektami zdigitalizowanymi wraz integracją sprzętową zakupionych i wytworzonych aplikacji i sprzętu
  System zarządzania obiektami zdigitalizowanymi będzie służył w całym długofalowym, długoletnim procesie digitalizowania zasobów. W celu prawidłowej realizacji projektu niezbędne jest również podjęcie działań związanych z integracją sprzętową zakupionych i wytworzonych aplikacji i sprzętu.
 5. akup sprzętu informatycznego
  W ramach projekt zostanie zakupiony sprzęt informatyczny stanowiący integralną część projektu. Będą to: tablety do ścieżki edukacyjnej 17 szt., serwer niezbędny do gromadzenia danych zdigitalizowanych, słup multimedialny 1 szt.
 6. Wdrożenie aplikacji beaconów
  Zadanie obejmuje wdrożenie infrastruktury beaconów (nadajniki sygnału radiowego mogące komunikować się np. ze smartfonami) oraz przygotowania dedykowanej aplikacji mobilnej dla zwiedzających (stosowne treści wyświetlane na urządzeniach mobilnych w poszczególnych lokalizacjach), dostosowanej pod oprogramowania iOS i Android.
  Na terenie Muzemu (5) i wybranych miejscach związanych z historią Powstań (5) umieszczone zostaną nadajniki EON. Beacony są oprogramowane i zlokalizowane w jednej sieci, co umożliwia ich zdalny monitoring.
  Zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu Beneficjent nie ma możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została określona w kategorii wydatków kwalifikowanych wniosku o dofinansowanie. Muzeum nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, ponieważ świadczy usługi zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r. Nr 54, poz. 535; tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) i równocześnie korzysta ze zwolnienia podmiotowego – na podstawie art. 113 ust. 1 wymienionej ustawy.

W odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawca wskazał, że: Muzeum jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r., poz. 987, z późn. zm.) i prowadzi działalność na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862, z późn. zm.).

Muzeum zostało zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury.

Muzeum posiada odrębną podmiotowość prawną i równocześnie dokonuje odrębnych od jednostki samorządu terytorialnego rozliczeń dla potrzeb podatku VAT.

Dyrektorem Muzeum Powstań jest (...), która zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

Muzeum wykonuje czynności zwolnione od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) i aktualnie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (sprzedaż z uwagi na wysokość obrotów korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT).

Efekty realizacji projektu będącego przedmiotem wniosku będą służyły wskazanej wyżej działalności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Muzeum w trakcie realizacji projektu, jak i po zakończeniu przedmiotowego projektu będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o jego zwrot?

Zdaniem Wnioskodawcy, Muzeum w trakcie realizacji projektu, jak i po zakończeniu przedmiotowego projektu nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i do ubiegania się o jego zwrot.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy – w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej – na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy – należy rozumieć wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy – podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3 ustawy).

Stosownie do art. 96 ust. 4 ustawy – naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Z art. 113 ust. 1 ustawy wynika, że zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy – do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
  – jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Natomiast na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku albo zwolnienie od podatku.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy – zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

 1. podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,
 2. indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Z opisu sprawy wynika, że Muzeum jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach i prowadzi działalność na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Muzeum zostało zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury. Muzeum posiada odrębną podmiotowość prawną i równocześnie dokonuje odrębnych od jednostki samorządu terytorialnego rozliczeń dla potrzeb podatku VAT. Wnioskodawca zawarł w dniu 29 grudnia 2017 r umowę z Województwem o dofinansowanie projektu pn. „Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum (...)”. Rzeczowa realizacja projektu rozpocznie się 1 marca 2018 r., a zakończenie planowane jest w dniu 15 maja 2019 r. Podstawowym celem projektu jest zabezpieczenie dla przyszłych pokoleń zbiorów Muzeum poprzez ich digitalizację i szerokie udostępnienie dzięki nowoczesnym narzędziom informatycznym. W wyniku realizacji projektu zasoby muzealne dotyczące Powstań zostaną zdigitalizowane i udostępnione poprzez stronę internetową oraz aplikacje na urządzenia multimedialne – tablety. Dzięki cyfryzacji zasobów poprawią się znacznie możliwości ekspozycji zbiorów. Digitalizacja eksponatów umożliwi stworzenie ścieżek edukacyjnych w nowym cyfrowym wymiarze. Ścieżki edukacyjne należą do najlepiej oddziałujących rozwiązań stosowanych w Muzeach. Pozwalają lepiej wykorzystać ekspozycję pod kątem konkretnych potrzeb edukacyjnych różnych grup odbiorców – np. dzieci. Stworzenie ścieżki informacyjno-edukacyjnej dla dzieci przy wykorzystaniu cyfrowych ekranów znacznie zwiększy jej atrakcyjność i zwiększy oddziaływanie na odbiorcę. Ponadto, cyfryzacja różnymi technikami umożliwi stworzenie wirtualnego spaceru po „typowym mieszkaniu powstańca”. Cyfryzacja zasobów oraz wykorzystanie specjalistycznej aplikacji pozwoli na powiązanie Muzeum z innymi miejscami na terenie woj. o niekwestionowanym znaczeniu dla przebiegu Powstań (wdrożenie beaconów). Kluczowym elementem projektu będzie stworzenie profesjonalnej strony internetowej prezentującej całokształt wiedzy z zakresu Powstań w jednym miejscu. Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej II Cyfrowe RPOW 2014-2020 i wpisuje się bezpośrednio w realizację Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Typ 2 projektu: Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów.

Zakres prac obejmuje:

 1. Digitalizację obiektów,
 2. Stworzenie interaktywnej ścieżki edukacyjnej dla dzieci (traktowanej jako jeden system teleinformatyczny),
 3. Zaprojektowanie i stworzenie strony internetowej,
 4. System zarządzania obiektami zdigitalizowanymi wraz integracją sprzętową zakupionych i wytworzonych aplikacji i sprzętu,
 5. Zakup sprzętu informatycznego,
 6. Wdrożenie aplikacji beaconów.

Zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu Beneficjent nie ma możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została określona w kategorii wydatków kwalifikowanych wniosku o dofinansowanie. Muzeum nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, ponieważ świadczy usługi zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i równocześnie korzysta ze zwolnienia podmiotowego – na podstawie art. 113 ust. 1 wymienionej ustawy. Jak wskazał Wnioskodawca, Muzeum wykonuje czynności zwolnione od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług i aktualnie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (sprzedaż z uwagi na wysokość obrotów korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy). Efekty realizacji projektu będącego przedmiotem wniosku będą służyły wskazanej wyżej działalności.

W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o jego zwrot w związku z realizacją projektu będącego przedmiotem wniosku.

Odnosząc się do powyższego należy wskazać, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862, z późn. zm.) – działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury (art. 2 ww. ustawy).

Na podstawie art. 14 ust. 1 cyt. ustawy – instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.

Natomiast zasady prowadzenia działalności przez muzea określa ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r., poz. 972, z późn. zm.). Zgodnie z art. 1 powołanej ustawy – muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

Stosownie do art. 2 cyt. ustawy – muzeum realizuje cele określone w art. 1, w szczególności przez:

 1. gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 2. katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 3. przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 4. zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 5. urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 6. organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 7. prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • 7a. popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 1. udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 2. zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 3. prowadzenie działalności wydawniczej.

W myśl art. 9 powołanej ustawy – muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w celu finansowania działalności określonej w art. 2.

W tym miejscu ponownie należy podkreślić, że zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi. Z okoliczności sprawy wynika, że zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu efekty realizacji projektu Muzeum będzie wykorzystywać do działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy. Ponadto, z uwagi na wysokość obrotów, Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, bowiem zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, korzysta ze zwolnienia od podatku. Zatem w analizowanym przypadku Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Reasumując, w świetle art. 86 ust. 1 ustawy, Muzeum, zarówno w trakcie realizacji projektu pn. „Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum (...)”, jak i po jego zakończeniu nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o jego zwrot.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie jest prawidłowe.

Tut. organ wskazuje, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej – przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.