0112-KDIL1-1.4012.465.2018.1.SJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwość odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 czerwca 2018 r. (data wpływu 27 czerwca 2018 r.) uzupełnionym pismem z 24 lipca 2018 r. (data wpływu 30 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie (...)”. Wniosek uzupełniono 30 lipca 2018 r. poprzez doprecyzowanie własnego stanowiska w sprawie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Powiat jako Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie (...)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego. Planowane wydatki wynoszą: całkowita wartość Projektu wynosi 5.300.089,73 zł, w tym 4.505.076,25 zł to dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powiat zapewni wkład własny w wysokości 795.013,48 zł. Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 1 października 2018 r. Termin zakończenia realizacji projektu: 31 sierpnia 2020 r.

Według Instrukcji wypełniania załączników do Wniosku o dofinasowanie realizacji projektu w ramach RPO na lata 2014-2020, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu w pkt 8 Oświadczenie Beneficjenta o braku możliwości odzyskana podatku VAT jest mowa, iż: „W przypadku, gdy Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT, zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia. Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do dokumentacji konkursowej. Beneficjent, który uzna VAT za wydatek kwalifikowalny zobowiązany jest do przedstawiania w dokumentacji aplikacyjnej szczegółowego uzasadnienia zawierającego podstawę prawną wskazującą na brak możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony zarówno na dzień sporządzenia wniosku o dofinansowanie, jak również mając na uwadze planowany sposób wykorzystania w przyszłości (okresie realizacji projektu oraz w okresie trwałości projektu) majątku wytworzonego w związku z realizacją projektu.

Dodatkowo, w celu potwierdzenia wiarygodności przedstawionej deklaracji, zalecanym załącznikiem na etapie aplikowania jest indywidualna interpretacja właściwej Krajowej Izby Administracji Skarbowej wydana w przedmiotowym zakresie. Jednakże w przypadku nie przedłożenia przedmiotowej opinii do dokumentacji aplikacyjnej Wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć ją na moment rozliczania projektu, z zastrzeżeniem, że do momentu dostarczenia opinii, VAT nie będzie podlegał refundacji. Ewentualna ponowna kwalifikacja podatku VAT będzie możliwa po dostarczeniu stosownej opinii.”

Do końca 2016 r. wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu były odrębnymi podatnikami VAT rozliczającymi się samodzielnie. Starostwo Powiatowe jako urząd obsługujący Powiat było zarejestrowanym podatnikiem VAT korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych był również zarejestrowanym podatnikiem VAT. W związku z centralizacją rozliczeń VAT przez jednostki samorządu terytorialnego Wnioskodawca (Powiat) od 1 stycznia 2017 r. jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i rozlicza podatek VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi (w tym Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych).

Ww. jednostka budżetowa – ZSOiZ posiada obiekty remontowane (tj. warsztaty, adaptacja kuchni) w nieodpłatnym trwałym zarządzie.

W przypadku uzyskania dofinansowania planowana operacja będzie dotyczyć:

 1. budowy hali napraw pojazdów wielkogabarytowych,
 2. remontu pomieszczeń w istniejącym budynku warsztatów szkolnych,
 3. adaptacji kuchni na warsztaty gastronomiczne w istniejącym budynku internatu ZSOiZ,
 4. wyposażenia pracowni szkolnych:
  1. w ZSOiZ:
   1. pracowni języka obcego zawodowego,
   2. pracowni dokumentacji technicznej,
   3. pracowni maszyn i urządzeń rolniczych,
   4. pracowni sterowania ruchem kolejowym,
   5. pracowni dróg i taboru kolejowego,
   6. pracowni informatycznej obsługi hotelarskiej i gastronomicznej,
   7. pracowni kursów i szkoleń,
   8. pracowni sprzedaży,
   9. pracowni Innowacji Zawodowych,
  2. wyposażenia warsztatów szkolnych,
  3. wyposażenia warsztatów szkolnych w nowym budynku hali napraw.

Obecnie w tych pracowniach nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

W każdym budynku ZSOiZ jest wykonywana działalność statutowa, do której Powiat został powołany. Realizowane inwestycje będą służyły przede wszystkim do wypełniania zadań publicznoprawnych wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., tj. czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT.

Obok działalności statutowej prowadzona jest w niewielkiej skali również działalność gospodarcza (zarówno opodatkowana, jak i zwolniona).

Powiat wykonuje zadanie (remont warsztatów szkolnych, adaptacja kuchni, budowy hali, zakupu wyposażenia) na budynkach będących własnością Powiatu. Zasadniczym celem operacji jest poprawa stanu budynków użyteczności publicznej oraz budowa nowego budynku użyteczności publicznej, w których realizowane będą usługi publiczne. Powiat wykonuje zadania publiczne na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących i przez te działania zaspakajane są zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1996 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868, Dz. U. z 2018 r., poz. 130) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w mieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. edukacji publicznej.

 1. Internat:
  W okresie roku szkolnego, tj. od IX-VI pomieszczenia internatu są zamieszkałe przez uczniów uczących się w ZSOiZ. W okresie ferii zimowych i letnich zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu z dnia 4 lipca 2005 r. w pomieszczeniach internatu organizowane jest Schronisko, które jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą. Schronisko działa przez miesiąc styczeń (10 dni), luty (6 dni), lipiec (31 dni), sierpień (31 dni) i w tej sytuacji przy wymienionych okresach występuje 100% powierzchni najmu. Umowy najmu są okresowe, na czas określony. Powierzchnia jest wynajmowana na podstawie umów najmu. Zyski z wynajmu miejsc noclegowych (opodatkowane 8%) w Schronisku nie są znaczące dla budżetu Powiatu i wynosiły w roku 2018 r. (na dzień 30 kwietnia) – 5.404 zł.
  Ponadto:
  • w budynku Internatu mieści się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która decyzją Kuratorium Oświaty została przeniesiona do Internatu. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nie ponosi żadnych kosztów z tytułu wynajmu pomieszczeń (umowa najmu o nieodpłatnym korzystaniu z pomieszczeń);
  • w Internacie znajdują się 2 mieszkania, z których 1 jest przeznaczone na Ośrodek Interwencji Kryzysowej wg zawartej umowy użyczenia z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (bezpłatne używanie), a drugie jest niezamieszkałe;
  • kuchnie – wykorzystywana jest do przygotowywania posiłków dla uczniów szkoły i nauczycieli oraz odbywają się tam praktyki zawodowe uczniów szkoły Wnioskodawcy – Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.
  Wynajem i prowadzona działalność gospodarcza w budynku Internatu w 2018 r. na dzień 30 kwietnia 2018 r.:
  • wyżywienie uczniów i nauczycieli w internacie (zwolnienie z VAT) – 57.158 zł (kuchnia internatu).
 2. Warsztaty: nie jest prowadzone żadna działalność gospodarcza. Budynek warsztatów jest wykorzystywany wyłącznie do celów statutowych.
 3. ZSOiZ (wyposażenie pracowni):
  Wynajem i prowadzona przez szkołę działalność gospodarcza w budynku szkoły w 2018 r. na dzień 30 kwietnia 2018 r.:
  Część budynku:
  1. Wynajem hali sportowej – 12.706,00 zł:
   1. grupa I – 640,00 zł,
   2. grupa II – 990,00 zł,
   3. ZDZ – 4.428,00 zł (umowa do 14 sierpnia 2018 r.).
  2. Siłownia –1.815,00 zł.
  3. Usługi gastronomiczne – 2.624 zł.
  4. Kursy organizowane przez CKP – 1.209,00 zł.
  5. Sklepik (250 zł miesięcznie) –1.000,00 zł.

Obecnie:

Działalność gospodarcza ZSOiZ:

 1. hala napraw – nie dotyczy,
 2. budynek warsztatów szkolnych – działalność gospodarcza nie jest prowadzona,
 3. budynek internatu:
  1. pokoje:
   1. wynajem miejsc noclegowych w Schronisku Młodzieżowym (opodatkowana),
   2. odpłatne usługi edukacyjne, zakwaterowanie grup – na podstawie umów ze szkołami (zwolniona),
   3. usługi między jednostkami organizacyjnymi powiatu (niepodlegająca),
  2. kuchnia:
   1. wyżywienie uczniów i nauczycieli (zwolniona),
   2. usługi między jednostkami organizacyjnymi powiatu (niepodlegająca),
 4. pracownie szkolne:
  1. budynek szkoły:
   1. wynajem hali sportowej, siłowni (opodatkowana),
   2. usługi gastronomiczne, kursy organizowane przez CKP (opodatkowana),
   3. wynajem pomieszczenia – sklepik (opodatkowana),
  2. budynek warsztatów szkolnych: działalność gospodarcza nie jest prowadzona,
  3. nowy budynek hali napraw – nie dotyczy.

Plany:

Działalność gospodarcza ZSOiZ:

 1. hala napraw – działalność gospodarcza nie będzie prowadzona,
 2. budynek warsztatów szkolnych – działalność gospodarcza nie będzie prowadzona,
 3. budynek internatu:
  1. pokoje:
   1. wynajem miejsc noclegowych w Schronisku Młodzieżowym (opodatkowana),
   2. odpłatne usługi edukacyjne, zakwaterowanie grup – na podst. umów ze szkołami (zwolniona),
   3. usługi między jednostkami organizacyjnymi powiatu (niepodlegająca),
  2. kuchnia:
   1. wyżywienie uczniów i nauczycieli (zwolniona),
   2. usługi między jednostkami organizacyjnymi powiatu (niepodlegająca),
 4. pracownie szkolne:
  1. budynek szkoły:
   1. wynajem hali sportowej, siłowni (opodatkowane),
   2. usługi gastronomiczne, kursy organizowane przez CKP (opodatkowana),
   3. wynajem pomieszczenia – sklepik (opodatkowana),
  2. budynek warsztatów szkolnych: działalność gospodarcza nie będzie prowadzona,
  3. nowy budynek hali napraw: działalność gospodarcza nie będzie prowadzona.

W żadnej remontowanej pracowni działalność gospodarcza nie będzie prowadzona.

Z tytułu zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu Powiatowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi będą służyły do wykonywania przez niego czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wskaźniki ustalone dla ZSOiZ za 2017 r.:

 • pre-wakaźnik – sposób określenia proporcji (art. 86 ustawy o VAT) – 5%,
 • proporcja – udział obrotu z tytułu czynności w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia w całkowitym obrocie (art. 90 ustawy o VAT) – 40%.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego będzie ustalane w zależności od rodzajów czynności, którym te zakupy będą służyły. Zatem, możliwa wysokość odliczenia podatku naliczonego w przypadku, gdy zakupione towary/usługi będą służyły do wykonywania czynności:

 • opodatkowanych – wyniesie 100% podatku VAT naliczonego,
 • opodatkowanych i zwolnionych – wyniesie 40% podatku VAT naliczonego,
 • niepodlegających i opodatkowanych – wyniesie 5% podatku VAT naliczonego,
 • niepodlegających, opodatkowanych i zwolnionych – wyniesie 5% x 40% = 2% podatku VAT naliczonego,
 • niepodlegających i zwolnionych – wyniesie 0% podatku VAT naliczonego,
 • niepodlegających – wyniesie 0% podatku VAT naliczonego.

Zgodnie z art. 86 ustawy o VAT, aby ustalić prawo do odliczenia, należy najpierw ustalić czy towary/usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a następnie określić zakres tego wykorzystywania.

W przypadku nabycia towarów/usług wykorzystywanych zarówno do prowadzonej działalności, jak i do innych celów, gdy przypisanie ich w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę odliczenia oblicza się zgodnie ze sposobem określenia proporcji (pre-wskaźnik).

Zgodnie z art. 90 ustawy o VAT, aby ustalić prawo do odliczenia, należy najpierw ustalić czy towary/usługi są wykorzystywane do wykonywana czynności dających prawo do pomniejszenia podatku należnego, a następnie określić zakres tego wykorzystywania.

W przypadku nabycia towarów/usług wykorzystywanych wyłącznie do czynności podlegających VAT (zarówno dających, jak i nie dających prawa do obniżenia podatku należnego), gdy brak jest możliwości przypisania nabytych towarów/usług w całości do czynności dających prawo do obniżenia podatku należnego podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego z zastosowaniem proporcji.

Przypisanie towarów i usług, nabywanych w związku z realizacją projektu do działalności gospodarczej będzie następowało zgodnie z faktyczną sytuacją w poszczególnych pomieszczeniach będących przedmiotem inwestycji, nie zaś w odniesieniu do całych budynków czy ZSOiZ jako jednostki ogółem.

W związku z ustaleniem, że działalność gospodarcza w budowanych i remontowanych pomieszczeniach nie jest prowadzona lub jest prowadzona w zakresie nie dającym prawa do obniżenia podatku należnego, brak jest prawnych możliwości do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 uznanie zapłaconego podatku VAT za wydatek kwalifikowalny jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w projekt oraz wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot.

Kwota VAT wynikająca z budżetu projektu ogółem: 991.073,69 zł:

 1. budowa hali napraw pojazdów wielkogabarytowych – 316.924,17 zł (budowa i nadzór),
 2. remont pomieszczeń w istniejącym budynku warsztatów szkolnych – 38.260.20 zł,
 3. adaptacja kuchni na warsztaty gastronomiczne w istniejącym budynku internatu ZSOiZ – 264.498,12 zł,
 4. wyposażenie pracowni szkolnych – 371.371.20 zł.

Kwota VAT możliwa do odliczenia ogółem – 0,00 zł:

 1. budowa hali napraw pojazdów wielkogabarytowych – wydatki nie związane z działalnością gospodarczą,
 2. remont pomieszczeń w istniejącym budynku warsztatów szkolnych – wydatki nie związane z działalnością gospodarczą,
 3. adaptacje kuchni na warsztaty gastronomiczne w istniejącym budynku internatu ZSOiZ – 264.498,612 x 0% = 0,00 – wydatki związane z działalnością gospodarczą zwolnioną i niepodlegającą (działalność gospodarcza opodatkowana prowadzona jest poza kuchnią – wynajem pokoi),
 4. wyposażenie pracowni szkolnych : 371.371,20 x 0% = 0,00 zł (wydatki na wyposażenie pracowni w budynku szkoły przy ul. Szkolnej 22, w warsztatach szkolnych oraz nowej hali napraw nie będą związane z prowadzoną działalnością – działalność gospodarcza opodatkowana prowadzona jest w innych pomieszczeniach niż pracownie).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawcy na dzień sporządzenia wniosku o dofinansowanie 16 marca 2018 r. będzie przysługiwało zmniejszenie podatku VAT należnego o podatek naliczony w fakturach zakupu towarów i usług dotyczących przeprowadzenia prac na budynkach użyteczności publicznej w Powiecie: remontu warsztatów szkolnych, adaptacji kuchni, budowy hali napraw dla pojazdów wielogabarytowych (maszyny rolnicze i pojazdy) oraz wyposażenia pracowni w przypadku uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego, na który złożono przedmiotowy wniosek?
 2. Czy Wnioskodawcy w okresie realizacji projektu i trwałości projektu będzie przysługiwało zmniejszenie podatku VAT należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach zakupu towarów i usług budowlano-montażowych dotyczących przeprowadzenia prac na budynkach użyteczności publicznej w Powiecie: remontu warsztatów szkolnych, adaptacji kuchni, budowy hali napraw dla pojazdów wielkogabarytowych (maszyny rolnicze i pojazdy) oraz wyposażenia pracowni w przypadku uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego, na który złożono przedmiotowy wniosek?

Zdaniem Wnioskodawcy, w 2018 r. Powiat jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. W przypadku na dzień sporządzenia wniosku, jak również realizacji wniosku pt. „Utworzenie (...)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego, Powiatowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi będą służyły do wykonania przez niego czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...).

W związku z tym, że działalność gospodarcza nie jest i nie będzie w przyszłości prowadzona w pomieszczeniach objętych planowaną operacją Powiatowi nie będzie przysługiwało prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu i w okresie trwałości projektu.

W uzupełnieniu do wniosku Gmina wskazała, że „(...) prosi o przyjęcie wyjaśnień mających na celu doprecyzowanie stanowiska wnioskodawcy.

W ww. wniosku w części H. podano:

„Powiatowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi będą służyły do wykonywania przez niego czynności opodatkowanych podatkiem VAT. (...)

W związku z tym, iż działalność gospodarcza nie jest i nie będzie w przyszłości prowadzona w pomieszczeniach objętych planowaną operacją Powiatowi nie będzie przysługiwało prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu i w okresie trwałości projektu”.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku towary i usługi nabyte w toku realizacji inwestycji nie będą służyły do wykonywania działalności gospodarczej, zatem brak jest zakresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym naszego stanowiska.

W związku z niejednoznacznym określeniem stanowiska wnioskodawcy w sprawie prawa do odliczenia podatku naliczonego informuję, iż Powiat pozostaje w przekonaniu, iż nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z tym, iż żadne efekty realizacji projektu nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczenia podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W świetle tego przepisu – w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej – na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy – należy rozumieć wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi natomiast art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter wyłącznie podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwojakim charakterze:

 • podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz
 • podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na postawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem, jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp. umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Powiat ma osobowość prawną.

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie edukacji publicznej (art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).

Z opisu sprawy wynika, że od dnia 1 stycznia 2017 r., w związku z centralizacją rozliczeń VAT przez jednostki samorządu terytorialnego, Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i rozlicza podatek VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. Powiat jako Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenia (...)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego. Planowane wydatki wynoszą: całkowita wartość Projektu wynosi 5.300.089,73 zł, w tym 4.505.076,25 zł to dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powiat zapewni wkład własny w wysokości 795.013,48 zł. Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 1 października 2018 r. Termin zakończenia realizacji projektu: 31 sierpnia 2020 r. Ww. jednostka budżetowa – ZSOiZ posiada obiekty remontowane (tj. warsztaty, adaptacja kuchni) w nieodpłatnym trwałym zarządzie.

W przypadku uzyskania dofinansowania planowana operacja będzie dotyczyć:

 1. budowy hali napraw pojazdów wielkogabarytowych,
 2. remontu pomieszczeń w istniejącym budynku warsztatów szkolnych,
 3. adaptacji kuchni na warsztaty gastronomiczne w istniejącym budynku internatu ZSOiZ,
 4. wyposażenia pracowni szkolnych:
  1. w ZSOiZ:
   1. pracowni języka obcego zawodowego,
   2. pracowni dokumentacji technicznej,
   3. pracowni maszyn i urządzeń rolniczych,
   4. pracowni sterowania ruchem kolejowym,
   5. pracowni dróg i taboru kolejowego,
   6. pracowni informatycznej obsługi hotelarskiej i gastronomicznej,
   7. pracowni kursów i szkoleń,
   8. pracowni sprzedaży,
   9. pracowni Innowacji Zawodowych,
  2. wyposażenia warsztatów szkolnych,
  3. wyposażenia warsztatów szkolnych w nowym budynku hali napraw.

Obecnie w tych pracowniach nie jest prowadzona działalność gospodarcza. W każdym budynku ZSOiZ jest wykonywana działalność statutowa, do której Powiat został powołany. Realizowane inwestycje będą służyły przede wszystkim do wypełniania zadań publicznoprawnych wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., tj. czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT. Powiat wykonuje zadanie (remont warsztatów szkolnych, adaptacja kuchni, budowy hali, zakupu wyposażenia) na budynkach będących własnością Powiatu. Zasadniczym celem operacji jest poprawa stanu budynków użyteczności publicznej oraz budowa nowego budynku użyteczności publicznej, w których realizowane będą usługi publiczne. Powiat wykonuje zadania publiczne na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących i przez te działania zaspakajane są zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej. Jak wskazał Wnioskodawca, towary i usługi nabyte w toku realizacji inwestycji nie będą służyły do wykonywania działalności gospodarczej.

Wątpliwości Powiatu dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu towarów i usług budowlano-montażowych dotyczących przeprowadzenia prac w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie: remont warsztatów szkolnych, adaptacji kuchni, budowy hali napraw dla pojazdów wielogabarytowych (maszyny rolnicze i pojazdy) oraz wyposażenia pracowni.

Odnosząc się do powyższego należy stwierdzić, że jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. Zasada ta wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Mając zatem na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, z którego wynika, że remont warsztatów szkolnych, adaptacja kuchni, budowa hali napraw dla pojazdów wielogabarytowych (maszyny rolnicze i pojazdy) oraz wyposażenie pracowni nie będą służyły do wykonywania działalności gospodarczej, Powiatowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług nabytych w toku realizacji inwestycji.

Reasumując, Powiatowi na dzień sporządzenia wniosku o dofinansowanie, jak również w okresie realizacji i trwałości projektu pn. „Utworzenie (...)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego, nie przysługuje/nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług budowlano-montażowych dotyczących przeprowadzenia prac w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie: remont warsztatów szkolnych, adaptacji kuchni, budowy hali napraw dla pojazdów wielogabarytowych (maszyny rolnicze i pojazdy) oraz wyposażenia pracowni, gdyż towary i usługi nabywane w związku z tą inwestycją nie mają/nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi Powiatu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie jest prawidłowe.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.