0111-KDIB3-3.4012.292.2018.2.JS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części w związku z realizacja projektu pn. „...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2018 r. (data wpływu – 23 października 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 listopada 2018 r. (data wpływu 27 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części, w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 września 2018 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części, w związku z realizacją projektu pn. „...” Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 listopada 2018 r. (data wpływu 27 listopada 2018 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie Organu z 14 listopada 2018 r., znak: 0111-KDIB3-3.4012.292.2018.1.JS.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat jest jednostką samorządu terytorialnego powołaną ustawą o samorządzie powiatowym, zgodnie z art. 11 ustawy o finansach publicznych. Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Powiat jest podatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacji podatkowej NIP oraz składa deklaracje VAT-7. Powiat prowadzi, zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 280), scentralizowane rozliczenia podatku VAT tj. rozlicza podatek od towarów i usług wspólnie przez JST wraz ze starostwem powiatowym oraz pozostałymi, utworzonymi przez JST, samorządowymi jednostkami budżetowymi.

Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 15 ust. 6 i art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) został wyłączony z grona podatników tego podatku z tytułu wykonywania zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został powołany, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jednym z realizowanych zadań Powiatu jest „...”. Projekt został zgłoszony do dofinansowania ze środków Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie, i będzie realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na lata 2014 - 2020, plan operacyjny na lata 2018 - 2019.

Projekt może uzyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Celem operacji jest wydanie publikacji, która ma za zadanie wzbudzić entuzjazm wśród młodej społeczności, czyli osób do 35 roku życia mieszkających na obszarach wiejskich, osób starszych, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie dla przejawów takiej aktywności, jak działalność OSP.

Dzisiaj przynależność do OSP kojarzy się młodym ludziom niestety z czymś niemodnym, niedzisiejszym, a nawet zacofanym. Mimo dużej aktywności OSP na terenie Powiatu, strażakami są w dalszym ciągu w większości osoby w przedziale wiekowym 35-50 lat. W dalszym ciągu OSP kojarzą się jedynie z zapewnianiem ludziom bezpieczeństwa. Do licznych aktywności należy przecież jeszcze: działalność kulturalna, oświatowa, wychowawcza, czy integracyjna. Działalność ochotniczych straży pożarnych łączy/integruje zatem pokolenia, ludzi odmiennych ideologicznie czy kulturowo, poprzez takie aktywności jak organizowanie konkursów, zawodów, wycieczek i innych imprez. Remizy należące do OSP stanowią bardzo często jedyny ośrodek kultury na obszarze wsi należących do Powiatu.

Celem operacji jest zwiększenie świadomości 2000 młodych ludzi, osób starszych, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie – beneficjentów oraz zwiększenie ich aktywności na rzecz lokalnej społeczności wiejskiej poprzez wydanie i rozdysponowanie publikacji. Periodyk ma uświadomić beneficjentom projektu, że do zadań OSP należy nie tylko ratowanie życia i mienia ludzi przed pożarami, pomoc przy różnego typu wypadkach, żywiołach i pomoc innym służbom niosącym pomoc, ale także, że OSP prowadzą działalność kulturalną oświatową i prewencyjną.

Wydana publikacja trafi m.in. do bibliotek wszystkich szkół Powiatu (podstawowych, podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi i ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych), co będzie odpowiedzią na:

 • - słabą znajomość szerokiego spektrum działalności ochotniczych straży pożarnych;
 • - niedostrzeganie potencjału ochotniczych straży pożarnych.

Publikacja zamieszczona zostanie w formacie PDF na stronie internetowej Powiatu oraz w wersji papierowej zostanie wydrukowane 2000 egzemplarzy do rozdysponowania nieodpłatnie osobom, które mają utrudniony dostęp do nośników multimedialnych. Kolportowanie poprzez biblioteki i urzędy gmin pozwoli dotrzeć do najmłodszych odbiorców publikacji oraz do osób biedniejszych z utrudnionym dostępem do Internetu. Wersja PDF skierowana jest przede wszystkim do ludzi młodych, którzy chętniej korzystają z nowości technicznych, Internetu. Wersję tą będzie można pobrać na komputer, tablet lub telefon. Dzięki formie elektronicznej wydania opracowany projekt będzie dostępny dla szerszej grupy odbiorców, gdyż plik PDF pobrać będą mogli również osoby zamieszkujące na terenie całego kraju, jak i z zagranicy. Strona internetowa Powiatu, gdzie zamieszczony zostanie plik PDF, dostosowana jest do potrzeb osób słabowidzących i niedowidzących ze względu na stosowaną czcionkę i wielkość liter, co pozwoli także osobom niepełnoprawnym zapoznać się z publikacją. Folder w dwóch wersjach przyczyni się do zrealizowania głównego celu operacji, jakim jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Tym samym pozwoli to na zrealizowanie zakresu operacji, polegającej na opracowaniu i wydaniu publikacji oraz przewidywanych jej efektów realizacji, a więc zwiększenie świadomości lokalnej społeczności, w tym młodych ludzi, na temat działalności OSP na terenie Powiatu, co jest zgodne z celem KSOW jakim jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz dotarcie do jak największej liczby potencjalnych beneficjentów.

Partnerami projektu są: A., Zarząd Powiatowy w B. oraz Gmina C. Partnerzy odpowiedzialni są za zebranie dokumentacji zdjęciowej oraz ogólnej charakterystyki na temat działalności ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu, historii pełnionych funkcji i zadań, najważniejszych osiągnięć, opisu imprez i uroczystości organizowanych i współorganizowanych przez OSP. Partnerzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z tą publikacją. Jednocześnie należy wskazać, że realizacja projektu stanowi zadanie własne powiatu w zakresie kultury oraz promocji powiatu, wynikające z art. 4 ust. 1 pkt 7 i 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995).

Pismem z dnia 20 listopada 2018 r. Wnioskodawca uzupełnił powyższy opis o następujące informacje:

 1. Powiat ani żaden z partnerów nie realizował projektu indywidualnie, tj. nie dokonywał zakupu towarów i usług w zakresie dotyczącej jego części;
 2. na wszystkich fakturach związanych z realizacją projektu wskazany jest Powiat jako nabywca;
 3. zakupione w ramach projektu towary nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług;
 4. odbiorcy projektu nie będą wnosili żadnych opłat na rzecz Powiatu z tytułu działań podejmowanych w związku z realizacją zadania;
 5. efekt realizacji projektu - publikacja wydawnictwa nie będzie służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług dokonywanym przez Powiat.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją zadania pn. „...” Powiatowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub części?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją zadania pn. „...” Powiatowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub części z faktur zakupu dotyczących ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT” lub „ustawą”. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki prawnopodatkowe, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2

pkt 7.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z kolei stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r., str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy organy te podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do przepisu art. 4 ust. 1 pkt 7 i 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.), Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz promocji powiatu.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp. umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Tylko w tym zakresie ich czynności mają bowiem charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Generalnie zatem wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług są czynności wykonywane przez podmioty prawa publicznego (organy władzy publicznej i urzędy obsługujące te organy) w ramach sprawowanego przez nie władztwa publicznego.

Z opisu sprawy wynika, że Powiat jest jednostką samorządową powołaną ustawą o samorządzie powiatowym. Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu i jest podatnikiem podatku VAT. Powiat prowadzi scentralizowane rozliczenia podatku VAT, tj. rozlicza podatek od towarów usług wspólnie: przez JST wraz ze starostwem powiatowym oraz pozostałymi, utworzonymi przez JST, samorządowymi jednostkami budżetowymi. Powiat, jako jednostka samorządu terytorialnego został wyłączony z grona podatników tego podatku z tytułu wykonywania zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został powołany, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Realizowany przez Wnioskodawcę projekt pn. „...”, zgłoszony do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich, będzie realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany przez Powiat przy współudziale partnerów. Celem projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców powiatu oraz zwiększenie ich aktywności na rzecz lokalnej wiejskiej społeczności, dzięki wydaniu publikacji do rozdysponowania nieodpłatnie mieszkańcom, do bibliotek oraz urzędów gmin. Zostanie także wydana wersja elektroniczna publikacji w formacie PDF, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu.

Na fakturach związanych z realizacją projektu jako nabywca wskazany będzie Powiat. Zakupione w ramach projektu towary nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Odbiorcy projektu nie będą wnosili żadnych opłat na rzecz Powiatu z tytułu działań podejmowanych w związku z realizacją zadania. Efekt realizacji projektu – publikacja wydawnictwa – nie będzie służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

Partnerzy projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przedmiotowa publikacją. Jednocześnie należy wskazać, że realizacja projektu stanowi zadanie własne powiatu w zakresie kultury oraz promocji powiatu.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub części w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Należy wskazać, że w świetle art. 86 ustawy, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zasada ta wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W analizowanej sprawie Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że towary i usługi nabyte celem realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto z opisanego zdarzenia przyszłego bezsprzecznie wynika, że zasadniczym celem realizacji ww. projektu jest wykonywanie zadań własnych Powiatu, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Nie zostaną zatem spełnione warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu.

Tym samym stwierdzić należy, że w związku z realizacją projektu pn. „...”, Powiat nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części.

Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym/opisem zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.