0111-KDIB3-3.4012.270.2018.2.MPU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie braku prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 września 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2018 r. (data wpływu – 26 września 2018 r.) uzupełniony pismem z 22 listopada 2018 r. (data wpływu – 22 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „(...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „(...)”.

Wniosek uzupełniono pismem z 22 listopada 2018 r. (data wpływu – 22 listopada 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tutejszego Organu z 16 listopada 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca – Gmina T. (dalej jako „Wnioskodawca” lub „Gmina”), realizuje projekt który polega na doposażeniu gminnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w K. w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych, by stworzyć warunki umożliwiające włączenie jej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zakres działań niezbędnych do prawidłowej realizacji operacji obejmie zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych z zakresu ratownictwa technicznego na drogach (wypadki, karambole) oraz przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych (pożary lasów, powodzie itp.) Zakupione wyposażenie pozwoli na wzrost możliwości bojowych jednostki oraz umożliwi szybkie i sprawne podejmowanie działań mających na celu ratowanie życia ludzkiego. Realizacja niniejszego działania przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa w Gminie T..

Gmina liczy około (...)tys. mieszkańców. W skład gminy wchodzi miasto T. i (...) sołectw. Na terenie funkcjonuje (...) jednostek ochotniczej straży pożarnej w tym tylko jedna z T. włączona jest do krajowego systemu ratownictwa-gaśniczego. Ze względu na rozległość gminy zapewnienie pełnego bezpieczeństwa i ochrony przez jednostki straży pożarnej jest bardzo utrudnione. Analiza przeprowadzona przez Komendę Miejską PSP w (...) wykazała, że jednostka OSP w K. znajduje się na obszarze, do którego czas dojazdu najbliższej jednostki funkcjonującej w ramach KSRG (JRG, PSP lub OSP w KSRG) przekracza 15 minut. Według Procedury P-23 sytuacja taka stanowi zagrożenie i należy dążyć do zapewnienia podjęcia działań ratowniczych w czasie wskazanym we wcześniejszym przedziale czasowym. Ponadto zgodnie z przyjętymi założeniami na terenie gminy powinny znajdować się, co najmniej 2 jednostki OSP włączone do KSRG. Sytuacja zdiagnozowana w Gminie T. jest dodatkowo niebezpieczna ze względu bliskość i obszerność terenów leśnych wokół miejscowości (Nadleśnictwo (...)) oraz umiejscowienie w pobliżu drogi krajowej (...). W przypadku poważnego zagrożenia jednostka OSP K. w chwili obecnej nie posiada wyposażenia umożliwiającego skuteczną interwencję ratującą zdrowie i życie poszkodowanych. Przyjazd jednostki funkcjonującej w ramach KSRG w czasie powyżej 15 minut dla wielu może być tragiczny w skutkach, ponieważ jak wiadomo w sytuacjach kryzysowych liczy się każda sekunda.

Ważnym elementem jest posiadanie przez jednostkę sprzętu pozwalającego na likwidację zagrożeń związanych z klęską żywiołową jaką jest powódź. Cały obszar gminy T. należy do zlewni (...). W okresach bardzo obfitych deszczów miejscowości takie jak P., P., P., W. stają przed poważnym zagrożeniem w postaci wezbranych wód. W okresie ostatnich 5 lat mieszkańcy gminy dwukrotnie odczuli skutki tego niebezpiecznego żywiołu. W chwili obecnej tylko OSP T. posiada odpowiedni sprzęt pozwalający na skuteczną walkę z podniesionym stanem wód oraz likwidacją powstałych skutków. Bardzo ważnym elementem jest bogactwo zabytkowe i przyrodnicze gminy. Bardzo wiele obiektów usytuowanych w gminie T. chronionych jest ustawą o ochronie dóbr kultury i muzeach na czele z perłą gotyckiej architektury, którą jest (...). Podejmowanie działań ratowniczych na tego typu obiektach wymaga nowoczesnego i niezawodnego sprzętu tak aby czynności te skutecznie chroniły cenne zabytki. OSP K. została utworzona (...) roku pod nazwą (...) z miejscowości (...) tych samych nazw. Strażnica w której siedzibę mają strażacy została wybudowana w (...) roku. Przy jej budowie wiele prac wykonali wtedy sami druhowie w ramach prac społecznych. Ograniczona ilość wyposażenia nie pozwala na wykorzystanie pełnych możliwości kadrowych jakimi dysponuje jednostka. Dodatkowo sprzęt posiadany przez jednostkę ma od 3 nawet do 20 lat, a w przypadku samochodu bojowego okres ten sięga okresu 30-letniego. W związku z brakami w wyposażeniu oraz jego wiekiem OSP K. nie spełnia wymagań umożliwiających jej włączenie do Krajowego Systemu Ratownictwa-Gaśniczego. Natomiast jak już wcześniej zostało wspomniane położenie miejscowości nie pozwala na dojazd jednostek KSRG w czasie krótszym niż 15 minut, co stanowi poważne zagrożenie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych (wypadek, pożar).

Realizacja projektu pozwoli na spełnienie przez gminę warunków umożliwiających włącznie jej do krajowego systemu ratownictwa gaśniczego. Działanie to przełoży się na wzrost bezpieczeństwa w całej Gminie T., ponadto zwiększy się także potencjał bojowy jednostki oraz zasięg jej działania. Jest to ważne także ze względu na ewentualne współdziałanie ze służbami ratowniczymi z województwa (...). Beneficjentem bezpośrednim jest Gmina T. będącą jednostka samorządu terytorialnego, która będzie właścicielem sprzętu zakupionego w wyniku realizacji projektu. Jednakże zakupiony sprzęt zostanie przekazany do użytkowania gminnej jednostce ochotniczej straży pożarnej w K., gdyż to ona jako podległa Gminie będzie wykorzystywać go w działaniach ratowniczych. Zapotrzebowanie na sprzęt zostało oszacowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz wskazań Miejskiej Komedy PSP w (...). Tak, więc zarówno ilość planowanego wyposażenia jak i jego jakość i funkcjonalność pozwolą na prowadzanie skutecznych akcji ratowniczych o bardzo szerokim zakresie.

Pośród szerokiej gamy elementów znajduje się pełne umundurowanie bojowe (mundur, buty, pas, rękawice, hełmy), urządzenia do prowadzenia działań w trakcie pożaru (np. aparaty powietrzne, wentylator oddymiający), sprzęt ratowniczy do udzielania pierwszej pomocy (defibrylator, szyny Kramera), narzędzia z zakresu ratownictwa technicznego (sprzęt hydrauliczny, piła do betonu) oraz wyposażenie do walki z klęskami żywiołowymi (pompy, wyciągarka, prądnice, sprzęt wysokościowy itd.). Wytypowane akcesoria niezbędne są do zapewnienia bezpieczeństwa zagrożonym lub poszkodowanym osobom oraz ratownikom, służą dla rozpoznania i identyfikacji zagrożenia, do zabezpieczenia strefy działań ratowniczych z oznakowaniem strefy zagrożenia, do włączania lub wyłączania instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo zagrożonych lub poszkodowanych osób, pozwalają na likwidację zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi, umożliwiają ewakuację zagrożonych osób i zwierząt z wysokości lub miejsc poniżej poziomu otoczenia, umożliwiają stabilizowanie, cięcie, rozpieranie, podnoszenie lub przenoszenie konstrukcji, instalacji i urządzeń, obwałowywanie, wypompowywanie i uszczelnianie miejsc wycieku wody lub innych mediów stwarzających zagrożenie.

Projekt nie będzie generował przychodów. Nie będą sprzedawane żadne usługi ani produkty. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie przez OSP K. do realizacji działań ratowniczych, w związku z tym nie występuje kalkulacja przychodów ze sprzedaży. Ponadto realizacja przedsięwzięcia związana jest z wykonywaniem zadań własnych i skierowana do mieszkańców gminy, a powstałe produkty nie będą wykorzystywane do działalności o charakterze gospodarczym (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).

SPRZĘT jaki zostanie zakupiony w ramach projektu: Łączniki 25+52+75+110 i przełączniki 52/25+75/52+110/75, Ilość: 1 sztuka; Prądnica pianowa, Ilość: 1 sztuka; Prądnica turbo wodno-pianowa, Ilość: 1 sztuka; Rozdzielacz, Ilość: 1 sztuka; Prądnica zwykła, Ilość: 1 sztuka; Działko gaśnicze przenośne, Ilość: 1 sztuka; Smok pływający, Ilość: 1 sztuka; Zasycasz linowy, Ilość: 1 sztuka; Latarka do hełmu, Ilość: 8 sztuk; Latarka ręczna duża, Ilość: 1 sztuka; Wał przeciwpowodziowy, Ilość: 4 sztuki; Pompa szlamowa, Ilość: 1 sztuka; Pompa pływająca, Ilość: 1 sztuka; Wentylator oddymiający, Ilość: 1 sztuka; Pilarka spalinowa, Ilość: 1 sztuka; Piła spalinowa do betonu, Ilość: 1 sztuka; Zestaw hydrauliczny (średni), Ilość: 1 sztuka; Kamizelki asekuracyjne, Ilość: 4 sztuki; Wyciągarka, Ilość: 1 sztuka; Masz oświetleniowy pneumatyczny, Ilość: 1 sztuka; Stojak hydrauliczny, Ilość: 1 sztuka; Aparat powietrzny, Ilość 4 sztuki; Szyny Kramera w torbie, Ilość: 1 sztuka; Ochrona przed poduszką powietrzną kierowcy, Ilość: 1 sztuka; Defibrylator dwufazowy, Ilość: 1 sztuka; Motopompa pożarnicza, Ilość: 1 sztuka; Siodełko wężowe, Ilość: 1 sztuka; Narzędzie uniwersalne Hooligan, Ilość: 1 sztuka; Detektor prądu, Ilość: 1 sztuka; Mostek przejazdowy gumowy, Ilość: 1 sztuka; Detektor wielogazowy, Ilość: 1 sztuka; Poduszka pneumatyczna, Ilość: 1 sztuka; Łom wielofunkcyjny, Ilość:1 sztuka; Nosze podbierakowe aluminiowe, Ilość: 1 sztuka; Materac próżniowy, Ilość: 1 sztuka; Kamizelka KED, Ilość: 1 sztuka; Sprzęt wysokościowy, Ilość: 1 sztuka; Mundur bojowy, Ilość: 8 sztuk; Buty bojowe, Ilość: 8 sztuk; Woodery-spodniobuty, Ilość: 2 sztuk; Hełm strażacki, Ilość: 8 sztuk; Kominiarka, Ilość: 16 sztuk; Kurtka sztormiak, Ilość: 8 sztuk; Rękawice długie, Ilość: 8 sztuk; Kamizelka dla ratownika, Ilość: 2 sztuki; Pas strażacki, Ilość: 8 sztuk; Topór, Ilość: 1 sztuka. Wartość wydatków, które zostały przewidziane do poniesienia w ramach postępowania wynosi (...) zł.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że Gmina T. będzie wskazana jako nabywca na fakturach dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu. Efekty realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Nabywane towary i usługi w ramach realizacji projektu nie będą związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Realizacja projektu związana jest w wykonywaniem zadań własnych Gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Operacja dotyczy stricte art. 7 ust. l pkt 14 ww. ustawy związanego z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia lub uzyskania zwrotu podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „(...)”?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w odniesieniu do projektu „(...)”, gdyż efekty (produkty) projektu nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Wnioskodawcę i Ochotniczą Straż Pożarną w K. (towary zakupione w celu realizacji projektu oraz świadczone usługi - nie są i nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Wnioskodawcę i Ochotniczą Straż Pożarną). Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany wyłącznie przez OSP K. do działań ratowniczych. Gmina realizuje zadania własne, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej (art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym). Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku do towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zakup sprzętu odbywa się w ramach władztwa publicznego i Gmina wykonując to zadanie działa jako organ administracji publicznej i może korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. Gmina nie działa jako podatnik, gdyż realizuje ono w tym zakresie zadanie własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Gmina zakupiła sprzęt w ramach zadań własnych nałożonych na nie ustawą o samorządzie gminnym, zatem w tym zakresie działa w ramach reżimu publicznoprawnego. Tym samym w analizowanym przypadku Gmina nie ponosi wydatku w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym nabywając sprzęt gaśniczy nie działa w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174, dalej jako: „ustawa” lub „ustawa o VAT”), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174, dalej jako: „ustawa” lub „ustawa o VAT”). W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy o VAT regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te umożliwiają otrzymanie przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Powyższe wynika z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Zatem jednostka samorządu terytorialnego działa w charakterze podatnika wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze:

  • podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz
  • podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na postawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, ze zm.; dalej jako: „ustawa o samorządzie gminnym”), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). W szczególności zadania własne, w myśl art. 7 ust. 1pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym, obejmują sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego

W świetle powołanych wyżej przepisów stwierdzić należy, że zakres aktywności podejmowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego należy interpretować w perspektywie ogólnej zasady, tj. że realizacja zadań własnych ma służyć zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy. Obowiązywanie tej zasady powoduje, że każde działanie podejmowane przez jednostki w imieniu własnym, na własną odpowiedzialność i finansowane z budżetu jednostek, a dotyczące mienia gminy należy uznać za działanie publiczne, służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej, które jest wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadanie własne.

Zatem czynności wynikające z zadań własnych, z tytułu których gmina nie uzyskuje wpływów pozostają poza zakresem ustawy o podatku od towarów i usług. Są one bowiem realizowane przez gminę poza zakresem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a gmina realizując te czynności nie występuje w charakterze podatnika podatku VAT zdefiniowanego w art. 15 ust. 1 ustawy.

Jednocześnie z przepisów tych wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

W rozpatrywanej sprawie realizacja wskazanego we wniosku projektu będzie obejmowała doposażenie gminnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w K. w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych, by stworzyć warunki umożliwiające włączenie jej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zakres działań niezbędnych do prawidłowej realizacji operacji obejmie zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych z zakresu ratownictwa technicznego na drogach (wypadki, karambole) oraz przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych (pożary lasów, powodzie itp.) Realizacja projektu pozwoli na spełnienie przez gminę warunków umożliwiających włącznie jej do krajowego systemu ratownictwa gaśniczego. Beneficjentem bezpośrednim jest Gmina będąca jednostką samorządu terytorialnego, która będzie właścicielem sprzętu zakupionego w wyniku realizacji projektu. Jednakże zakupiony sprzęt zostanie przekazany do użytkowania gminnej jednostce ochotniczej straży pożarnej w K., gdyż to ona jako podległa Gminie będzie wykorzystywać go w działaniach ratowniczych. Projekt nie będzie generował przychodów. Nie będą sprzedawane żadne usługi ani produkty. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie przez OSP K. do realizacji działań ratowniczych, w związku z tym nie występuje kalkulacja przychodów ze sprzedaży. Ponadto realizacja przedsięwzięcia związana jest z wykonywaniem zadań własnych i skierowana do mieszkańców gminy, a powstałe produkty nie będą wykorzystywane do działalności o charakterze gospodarczym (art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Gmina będzie wskazana jako nabywca na fakturach dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu. Efekty realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Nabywane towary i usługi w ramach realizacji projektu nie będą związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Realizacja projektu związana jest w wykonywaniem zadań własnych Gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Operacja dotyczy stricte art. 7 ust. l pkt 14 ww. ustawy związanego z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stwierdzenia prawa do odliczenia lub uzyskania zwrotu podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w ramach realizacji ww. projektu.

Rozważając możliwość skorzystania przez Wnioskodawcę z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktur otrzymanych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji, należy wskazać, iż w świetle art. 86 ustawy o VAT, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi realizację tego prawa jest związek dokonanych zakupów z wykonaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zatem prawo do odliczenia lub zwrotu podatku na gruncie ustawy o VAT powstaje jako konsekwencja dokonania przez podatnika określonych zakupów, które są następnie wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Ponadto, rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć również na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie podatnika od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane przez podatnika towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Jak wynika z okoliczności sprawy, efekt realizacji projektu nie będzie wykorzystywany do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wobec powyższego, skoro Wnioskodawca w związku z realizacją projektu, który stanowi wykonanie zadań własnych Gminy, działał będzie nie jako podatnik podatku VAT, lecz jako organ władzy publicznej, a efekt realizacji projektu nie będzie wykorzystywany do prowadzenia sprzedaży towarów i usług, opodatkowanych podatkiem VAT, to stwierdzić należy, że nie zostanie spełniony warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Oznacza to równocześnie, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W przedmiotowej sprawie, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1686, ze zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie wypełnił ww. warunków rozporządzenia, nie znajduje zastosowania zawarta w nim regulacja w zakresie zwrotu podatku.

Reasumując Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT od wydatków związanych z realizacją projektu pn. „(...)”.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego, zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 września 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.