0111-KDIB3-2.4012.722.2018.1.AR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie braku prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego, wynikającego z faktur VAT dokumentujących wykonane prace w związku z realizacją projektu pn. „...” oraz zwrotu podatku VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2018 r. (data wpływu 2 listopada 2018 r.) uzupełnionym pismem z 21 listopada 2018 r. (data wpływu 23 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego, wynikającego z faktur VAT dokumentujących wykonane prace w związku z realizacją projektu pn. „...” oraz zwrotu podatku VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego, wynikającego z faktur VAT dokumentujących wykonane prace w związku z realizacją projektu pn. „....” oraz zwrotu podatku VAT. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 21 listopada 2018 r. (data wpływu 23 listopada 2018 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina zamierza realizować projekt „...”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.

Operacja polegać będzie na:

 • Rozebraniu wtórnej przybudówki Domu Zdrojowego, niekwalifikującej się do dalszego użytkowania.
 • Demontażu wybranych elementów obiektu, niekwalifikujących się do remontu i zachowania.
 • Demontażu pokrycia dachowego obiektu wraz z elementami więźby niekwalifikującymi się do konserwacji i dalszej eksploatacji.
 • Rozbiórce instalacji niekwalifikujących się do dalszego użytku.
 • Przeprowadzeniu niezbędnych prac konstrukcyjnych: wykonanie nowych ław żelbetowych, podbicie istniejących fundamentów kamiennych; odsalanie i odgrzybianie ścian fundamentowych na poziomie piwnicy; naprawa ścian piwnicy – uzupełnienie ubytków, spoinowanie, nałożenie tynku renowacyjnego, wykonanie izolacji termicznych ze styropianu; osuszanie, odgrzybianie, odsalanie ścian przyziemia, cokołu, muru pruskiego; uzupełnienie ubytków, wymiana wybranych belek drewnianych, konserwacja elementów kwalifikujących się do dalszej eksploatacji; konserwacja elementów więźby drewnianej, wykonanie nowej warstwy poszycia dachu, obróbek blacharskich, montaż rynien i rur spustowych.
 • Przeprowadzeniu niezbędnych prac konstrukcyjnych: wykonanie nowej żelbetowej przepony w poziomie posadzki w piwnicy, wykonanie nowego, gęstożebrowego stropu nad piwnicą, wykonanie nowych, żelbetowych elementów wzmacniających strop nad parterem (słupy, podciągi, żebra), wykonanie nowych, drewnianych elementów wzmocnienia stropu nad piętrem, wykonanie nowych żelbetowych schodów z piwnicy na parter, wykonanie nowych kanałów spalinowych i dymowych z pustaków; wykonaniu nowych instalacji: wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, wykonanie nowej posadzki w piwnicy; wykonanie nowych ścian podziału wewnętrznego na poziomie piwnicy oraz parteru z pustaków z betonu komórkowego; wykonanie tynków wewnętrznych piwnic i parteru (tynki gipsowe maszynowe), wraz z połączeniem tych przegród ze ścianami zewnętrznymi za pomocą przekładek systemowych/strzępi; montaż nowych przegród podziału wewnętrznego na poziomie piętra i poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu systemowym; wykończenie przegród zewnętrznych od wewnątrz za pomocą płyt gipsowo-kartonowych na kleju; wykończenie posadzek – piwnicy, parteru, piętra oraz poddasza płytkami ceramicznymi, wraz z analogicznym wykończeniem biegów schodów żelbetowych; renowacja wewnętrznych schodów drewnianych; montaż wewnętrznych elementów stolarki drzwiowej; wykończenie ścian wewnętrznych gładziami gipsowymi, wraz z wykonaniem powłok malarskich; montaż elementów wyposażenia sanitariatów i pomieszczeń zaplecza.
 • Wykonaniu żelbetowych schodów płytowych, prowadzących do obiektu – schody jednobiegowe, proste, ze spocznikiem, wraz z ich wykończeniem płytkami ceramicznymi; wykonanie pochylni dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zapewniającej dostęp do obiektu, o szerokości 120 cm, ze spadkiem 8%, wraz z jej wykończeniem płytkami ceramicznymi i drewnianymi pochwytami – konstrukcja monolityczna, składająca się z dwóch podjazdów oraz spocznika; wykonanie nowego ciągu komunikacyjnego, o nawierzchni brukowanej, zapewniającego dostęp do zrewitalizowanego obiektu.
 • Wykonaniu warstw izolujących ściany fundamentowe – izolacje pionowe i poziome; nałożenie tynku termoizolacyjnego, wykonanie zewnętrznych powłok malarskich; wykonanie warstw izolacji termicznej dachu z wełny mineralnej; wymiana elementów stolarki okiennej i drzwiowej; montaż nowego, wielofunkcyjnego pieca gazowego 21 kW; wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania.

Powstała infrastruktura zapewniać będzie powszechny, bezpłatny dostęp wszystkim potencjalnym użytkownikom. Gmina powyższe zadanie realizować będzie w ramach zadań własnych zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994).

Realizacja projektu nie ma związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Wnioskodawcę. Wszystkie faktury związane z realizacją projektu będą wystawiane przez Wnioskodawcę. W ramach realizacji projektu dokonane zostaną zakupy robót budowlanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją projektu pn. „...” Wnioskodawca ma możliwość odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wykonane prace w ramach tego projektu oraz czy ma prawo do ubiegania się o zwrot podatku VAT w oparciu o art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług?

Stanowisko Wnioskodawcy:

W odniesieniu do przedmiotowego projektu Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego poprzez obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wykonane prace w ramach projektu ani do ubiegania się o zwrot podatku VAT w oparciu o art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego wyżej przepisu wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) – gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 powołanej ustawy – do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 15 ww. ustawy – zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Gmina będzie realizować projekt pn. „...”. Powstała infrastruktura zapewniać będzie powszechny, bezpłatny dostęp wszystkim potencjalnym użytkownikom.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wykonane prace w ramach projektu pn. „...” oraz jego zwrotu w oparciu o art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostaną spełnione, gdyż – jak wynika z opisu sprawy – realizacja projektu nie ma związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ponadto, jak wynika z wniosku, opisany projekt Wnioskodawca realizuje w ramach wykonywania zadań własnych zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym.

Tym samym, w analizowanym przypadku Gmina nie będzie nabywała towarów i usług związanych z realizacją projektu do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Dokonując zakupów nie będzie działała w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, a Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Tym samym, nie będzie miała prawa do otrzymania zwrotu kwoty różnicy podatku VAT na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu kwoty różnicy podatku w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.