0111-KDIB3-2.4012.643.2017.1.JM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie ustalenia czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji z zakresu innych projektów w ramach poddziałania 19.2.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 października 2017 r. (data wpływu 18 października 2017 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 października 2017 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Klub sportowy xxx ubiega się o przyznanie pomocy na operację z zakresu innych projektów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich od Samorządu Województwa. W tym celu złożony został wniosek o przyznanie pomocy na zadanie pn. „xxx”. Wskazane przedsięwzięcie jest konieczne i oczekiwane zarówno przez mieszkańców, jak i osoby odwiedzające miejscowość. Realizacja zadania umożliwi wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym poprzez utworzenie atrakcyjnego miejsca, z którego będą mogły bezpłatnie skorzystać osoby w różnym przedziale wiekowym. Projekt zakłada utworzenie kompleksu turystyczno-wypoczynkowo-rekreacyjnego dla mieszkańców i turystów. Zostanie zbudowana sztuczna plaża wraz infrastrukturą edukacyjną – tablicami dydaktycznymi (ścieżka edukacyjna, przyrodnicza), zostaną zamontowane ławostoły oraz zostanie utworzony plac na miejsca postojowe. Zmodernizowana zostanie sala budynku klubu sportowego (ogólnodostępna sala umożliwia organizację różnorakich przedsięwzięć – mi.in wykorzystywana przez organizacje pozarządowe oraz koło gospodyń wiejskich) w celu dostosowania do potrzeb miejsca integracji oraz warsztatów i szkoleń, przy budynku zostanie doposażony plac zabaw o 4 nowe sprzęty – huśtawkę, bujak jednoosobowy i dwuosobowy, grę zewnętrzną kółko i krzyżyk, teren zostanie ogrodzony w celu zabezpieczenia przed zwierzętami (bezpośrednia bliskość lasu) oraz aktami wandalizmu (na noc obiekt będzie zamykany). Podkreślono, że opisany teren wraz z infrastrukturą pełni swoją funkcję w sposób ogólnodostępny i nie posiada charakteru komercyjnego (każdy nieodpłatnie może z niego skorzystać). Wnioskodawca przewiduje nieodpłatne prace przy odnawianiu i uporządkowaniu terenu polegające na: koszeniu, usuwaniu zarośli, przycinaniu drzew i krzewów, odnowieniu ławek, placu zabaw, posprzątaniu całości terenu wykonywane przez 14 wolontariuszy. Na zakończenie projektu zostanie zorganizowany festyn dla wszystkich zainteresowanych mający na celu rozpowszechnienie wiedzy o nowej formie spędzania czasu wolnego – w całości zostanie zorganizowany w formie wolontariatu.

Powyższy zakres zadania, zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy, ma zostać zrealizowany w marcu 2018 r. i zwieńczony złożeniem wniosku o płatność w Urzędzie Marszałkowskim. Jednak realizacja zadania jest uzależniona od pozytywnej oceny i wyboru operacji do dofinansowania przez UMWM. Należy także wziąć pod uwagę, że procedura oceny wniosków może potrwać jeszcze kilka miesięcy, i w takim wypadku okres realizacji też zostanie zmieniony w zależności od terminu ostatecznej oceny (przesunięty o czas aplikacji niezbędny do prawidłowego zrealizowania pełnego zakresu operacji). Wnioskodawca świadczy wyłącznie nieodpłatne usługi (czyli bez wynagrodzenia), nie prowadzi działalności gospodarczej i komercyjnej. W związku z powyższym Klub nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług.

Ponadto realizacja projektu nie ma związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wszystkie wskazane elementy powstałe w ramach operacji będą udostępniane nieodpłatnie. Jako nabywca w fakturach wystawionych przez wykonawców i dostawców będzie figurować KS „xxx”. Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT (nie składa deklaracji VAT-7), może zaliczyć poniesione wydatki brutto jako koszt kwalifikowalny, który w całości podlega zwrotowi w ramach wniosku o płatność. Brak stosownego dokumentu uniemożliwi zaliczenie poniesionych wydatków brutto jako koszt kwalifikowalny oraz uniemożliwi otrzymanie wsparcia operacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji z zakresu innych projektów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020?

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu. Otrzymanie powyższej interpretacji podatkowej jest niezbędne celem złożenia prawidłowego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w xxx o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W świetle powyższej regulacji, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będzie realizował zadanie pn. „xxx”. Projekt zakłada utworzenie kompleksu turystyczno-wypoczynkowo-rekreacyjnego dla mieszkańców i turystów. Opisany teren wraz z infrastrukturą pełni swoją funkcję w sposób ogólnodostępny i nie posiada charakteru komercyjnego (każdy nieodpłatnie może z niego skorzystać). Wnioskodawca przewiduje nieodpłatne prace przy odnawianiu i uporządkowaniu terenu. Na zakończenie projektu zostanie zorganizowany festyn dla wszystkich zainteresowanych mający na celu rozpowszechnienie wiedzy o nowej formie spędzania czasu wolnego – w całości zostanie zorganizowany w formie wolontariatu. Powyższy zakres zadania, zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy, ma zostać zrealizowany w marcu 2018 r. Ponadto realizacja projektu nie ma związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wszystkie wskazane elementy powstałe w ramach operacji będą udostępniane nieodpłatnie. Jako nabywca w fakturach wystawionych przez wykonawców i dostawców będzie figurować KS „xxx”. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT (nie składa deklaracji VAT-7).

Rozważając zagadnienie podatkowe przedstawione przez Wnioskodawcę należy wskazać, że odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie, jak zaznaczono powyżej, przepis art. 88 ust. 4 ustawy o VAT wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. Oznacza to, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektów w ramach poddziałania 19.2 „xxx” objętego PROW na lata 2014-2020 – z tego względu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca nie będzie działał jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacja projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy dodatkowo zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w xxx, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenia postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.