0111-KDIB3-2.4012.609.2018.2.EJU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupami poniesionymi na realizację projektu pn. „..”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2018 r. (data wpływu 17 września 2018 r.) uzupełnionym pismem z 22 listopada 2018 r. (data wpływu 26 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupami poniesionymi na realizację projektu pn. „..” – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupami poniesionymi na realizację projektu pn. „...”.

Ww. wniosek został uzupełnionym pismem z dnia 22 listopada 2018 r., które było odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 15 listopada 2018 r. znak: 0111-KDIB3-2. 4012.609.2018.1.JM.

We wniosku uzupełnionym pismem z 22 listopada 2018 r., przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca realizuje projekt pod nazwą „...”.

Jednostką realizującą projekt jest M. (dalej także M.). M.jest jednostką organizacyjną Gminy działającą w formie jednostki budżetowej, której zgodnie ze statutem stanowiącym załącznik do uchwały z dnia 26 kwietnia 2010 r. przedmiotem działalności jest zarząd nad drogami publicznymi znajdującymi się w granicach miasta w tym m.in.: opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych, pełnienie funkcji inwestora, utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, a także pełnienie funkcji zarządcy miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i systemu odwodnienia miasta (w pasie drogowym).

Do dnia 31 grudnia 2016 r. M. składał odrębnie od Gminy Miasta deklaracje w zakresie podatku od towaru i usług.

W związku z przeprowadzoną centralizacją od dnia 1 stycznia 2017 r. tylko Gmina Miasto posiada status czynnego podatnika podatku od towarów i usług. Natomiast M. jako jednostka organizacyjna Gminy Miasto jest jednym z podmiotów objętych centralizacją składającym deklaracje cząstkowe.

W związku z przygotowaniem projektu do realizacji M. poniósł lub poniesie wydatki związane z:

1. Aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej – w ramach powyższego został wykonany w 2016 roku projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla przedmiotowego projektu. Powyższa dokumentacja zawiera m.in. projekt zieleni, który zawiera wycinkę drzew i nasadzenia zamienne zieleni.

2. Opracowaniem numerycznych modeli opadowych dla zlewni dzielnicy wraz z przygotowaniem kompletnego opracowania.

3. Opracowaniem szczegółowych danych przestrzennych dotyczących powierzchni przepuszczalnych na terenie zlewni.

4. Opracowanie dokumentów związanych z realizacją zadania w tym między innymi: studium wykonalności wraz z harmonogramem finansowo-rzeczowym projektu – wykonane w 2017 roku analizy służyły prawidłowemu przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i tym samym pozyskaniu środków o dofinansowanie, które umożliwią realizację zadania w tym wykonanie karczowania drzew i ich obróbki, przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej, odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz przebudowę istniejącej dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej. Brak jest możliwości wyodrębnienia kosztu związanego z analizami dotyczącymi wykonania karczowania drzew i ich obróbki, przebudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej, odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz przebudowy istniejącej dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej.

5. Robotami budowlanymi.

Przedmiotem zleconych do wykonania robót budowlanych (w ramach umowy i zawartego do niej aneksu) jest budowa nowego zbiornika chłonno-odparowującego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności:

 • budowa kanalizacji deszczowej (kolektory otwarte, zamknięte) wraz ze zbiornikiem chłonno - odparowującym i przelewem awaryjnym;
 • budowa odcinków dróg technologicznych;
 • przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami;
 • przebudowa dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej;
 • wycinka drzew, ich obróbka i nasadzenia zamienne zieleni;
 • roboty rozbiórkowe.

Wskazana wyżej „wycinka drzew i nasadzenia zamienne zieleni” związana jest z przygotowaniem terenu do wycinki drzew polegającym na: mechanicznym karczowaniu zagajników średniej gęstości; mechanicznym karczowaniu krzaków i podszyć gęstych; wywożeniem dłużyc, karpiny i gałęzi do 2 km; oraz transportu za każdy kolejny km karpiny i gałęzi; oczyszczaniem terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem.

Ww. roboty objęte zakresem umowy i aneksem związane z „wycinką drzew i nasadzenia zamienne zieleni” są wykonywane na terenie budowy a uzyskane drewno nadające się do sprzedaży będzie sprzedawane przez M.(odpłatna dostawa towarów).

6. Świadczeniem usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczenie robót.

W ramach zawartej umowy związanej ze świadczeniem usług dotyczących pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu wykonywany jest nadzór i rozliczenie robót budowlanych. M.ogłaszając postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dla powyższej usługi zobowiązał wykonawcę do dokonania w ofercie alokacji (wyodrębnienia) bezpośredniej dla czynności rozliczenia i nadzoru robót budowlanych związanej z wycinką drzew i ich obróbką z których pozyskane drewno przeznaczone zostanie do sprzedaży.

7. Promocja.

Promocja obejmuje działania związane z wykonaniem i zamontowaniem tablic informacyjnych i pamiątkowych. W momencie rozpoczęcia robót budowlanych (po podpisaniu umowy o dofinansowanie) na placu budowy zostały zamieszczone tablice informacyjne. Po zakończeniu robót umieszczone zostaną tablice pamiątkowe.

Zakup usług związanych z promocją stanowi koszt pośredni realizacji zadania związany z planowanymi do pozyskania środkami pomocowymi, które swoim zakresem obejmuje zarówno koszty kwalifikowane jak i niekwalifikowane. Wszystkie poniesione koszty będą stanowić wartość zadania. Ponadto dopiero pozyskanie środków pomocowych umożliwiło rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie robót budowlanych.

Jedynymi czynnościami opodatkowanymi VAT jakie M. wykona w związku z projektem jest sprzedaż drewna opisana wyżej w pkt 5 stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

W piśmie uzupełniającym z 22 listopada 2018 r. Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy i w następujący sposób udzielił wyjaśnień:

W związku z przygotowaniem projektu do realizacji Gmina Miasto/M. poniósł wydatek związany z następującymi kategoriami czynności opodatkowanych/nieopodatkowanych /opodatkowanych i nieopodatkowanych:

1. aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej – w ramach powyższego został wykonany w 2016 roku projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla przedmiotowego projektu. Powyższa dokumentacja zawiera m.in. część dotyczącą karczowania drzew i nasadzeń zamiennych zieleni dokonany zakup związany jest zarówno z wykonywaniem czynności opodatkowanych (sprzedaż drewna) jak i niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty.

2. opracowaniem numerycznych modeli opadowych dla zlewni dzielnicy wraz z przygotowaniem kompletnego opracowania przedmiotowy zakup dokonany w 2017 roku związany jest wyłącznie z wykonywaniem czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty;

3. opracowaniem szczegółowych danych przestrzennych dotyczących powierzchni przepuszczalnych na terenie zlewni – przedmiotowy zakup dokonany w 2017 roku związany jest wyłącznie z wykonywaniem czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty;

4. opracowanie dokumentów związanych z realizacją zadania w tym między innymi: studium wykonalności wraz z harmonogramem finansowo rzeczowym projektu – wykonane w 2017 roku analizy służyły prawidłowemu przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i tym samym pozyskaniu środków o dofinansowanie, które umożliwią realizację zadania w tym wykonanie karczowania drzew i ich obróbki. Brak jest możliwości wyodrębnienia kosztu związanego z analizami dotyczącymi wykonania karczowania drzew i ich obróbki dokonany zakup związany jest zarówno z wykonywaniem czynności opodatkowanych (sprzedaż drewna) jak i niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty.

5. robotami budowlanymi zakup związany będzie zarówno z wykonywaniem czynności opodatkowanych jak i niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnot.

Przedmiotem zleconych do wykonania robót budowlanych będzie budowa nowego zbiornika chłonno-odparowującego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności:

 • budowa kanalizacji deszczowej (kolektory otwarte, zamknięte) wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przelewem awaryjnym;
 • budowa odcinków dróg technologicznych;
 • wycinka drzew i nasadzenia zamienne zieleni związanych z czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT (sprzedażą opodatkowaną drewna);
 • wycinką materiału drzewnego, który nie mógł zostać sprzedany bo nie nadawał się do sprzedaży, oczyszczeniem terenu po wycince, usunięciu ściółki leśnej i jej wywiezienia.

W ramach pozycji – wycinka drzew i nasadzenia zamienne zieleni zostanie w trakcie realizacji robót budowlanych wyodrębniony (dokonana alokacja bezpośrednia) koszt związany z wycinką drzew i ich obróbką z których pozyskane drewno zostanie przeznaczone do sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, stąd te wydatki będą związane wyłącznie z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT (sprzedaż drewna).

W konsekwencji, za wyjątkiem robót w zakresie wycinki drzew i nasadzeń zamiennych zielni pozostałe wydatki na roboty budowlane będą związane wyłącznie z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu VAT.

6. świadczeniem usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczenie robót – zakup związany będzie zarówno z wykonywaniem czynności opodatkowanych (sprzedaż drewna) jak i niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług tj. zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty;

W ramach planowanego do zlecenia zakresu związanego ze świadczeniem usług dotyczących pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu będzie wykonywany m.in. nadzór i rozliczenie robót budowlanych. M. ogłaszając postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dla powyższej usługi zobowiąże wykonawcę do dokonania w ofercie alokacji (wyodrębnienia) bezpośredniej dla czynności rozliczenia i nadzoru robót budowlanych związanej z wycinką drzew i ich obróbką, z których pozyskane drewno przeznaczone zostanie do sprzedaży. Stąd w części dotyczącej nadzoru nad wycinką drzew i ich obróbką, z których pozyskane drewno przeznaczone zostanie do sprzedaży usługi inżyniera kontraktu będą w całości związane z czynnościami opodatkowanymi VAT.

Inżynier Kontraktu nie nadzorował prac budowlanych związanych z wycinką takiego materiału drzewnego, który nie mógł zostać sprzedany bo nie nadawał się do sprzedaży, oczyszczeniem terenu po wycince, usunięciem ściółki leśnej i jej wywiezieniem (umowa została zawarta w okresie późniejszym, niż wykonano roboty budowlane w przedmiotowym zakresie).

7. promocja – zakup związany będzie zarówno z wykonywaniem czynności opodatkowanych (sprzedaż drewna) jak i niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty;

Promocja obejmuje działania związane z wykonaniem i zamontowaniem tablic informacyjnych i pamiątkowych. W momencie rozpoczęcia robót budowlanych (po podpisaniu umowy o dofinansowanie) na placu budowy zostaną zamieszczone tablice informacyjne. Po zakończeniu robót umieszczone zostaną tablice pamiątkowe.

Zakup usług związanych z promocją stanowi koszt pośredni realizacji zadania związany z planowanymi do pozyskania środkami pomocowymi, które swoim zakresem obejmuje zarówno koszty kwalifikowane jak i niekwalifikowane. Wszystkie poniesione koszty będą stanowić wartość zadania. Ponadto dopiero pozyskanie środków pomocowych umożliwiło rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie robót budowlanych.

Gmina Miasto realizuje projekt pod nazwą „...”, który jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 – Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Przedmiotowy projekt jest realizowany w ramach zadań własnych Gminy.

Wartość realizowanego projektu „...” ustalona na podstawie harmonogramu realizacji projektu stanowiącego załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie. wynosi 13 928 684,64 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w piśmie z 22 listopada 2018 r.):
 1. Czy Gminie Miasto jako czynnemu podatnikowi podatku VAT, będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wykazywanego na otrzymanych fakturach zakupu dotyczących bezpośrednio lub pośrednio kosztów zlecenia robót budowlanych oraz usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru i rozliczania robót z wyłączeniem zakresu związanego z: wycinką drzew i ich obróbką z których pozyskane drewno przeznaczone zostanie do opodatkowanej sprzedaży, wycinką takiego materiału drzewnego, który nie mógł zostać sprzedany bo nie nadawał się do sprzedaży, oczyszczeniem terenu po wycince, usunięciem ściółki leśnej i jej wywiezieniem?
 2. Czy Gminie Miasto jako czynnemu podatnikowi podatku VAT, będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wykazywanego na otrzymanych fakturach zakupu dotyczących: opracowania numerycznego modeli opadowych dla zlewni dzielnicy K. wraz z przygotowaniem kompletnego opracowania oraz opracowaniem szczegółowych danych przestrzennych dotyczących powierzchni przepuszczalnych na terenie zlewni oraz opracowania szczegółowych danych przestrzennych dotyczących powierzchni przepuszczalnych na terenie zlewni?
 3. Czy Gminie Miasto jako czynnemu podatnikowi podatku VAT, będzie przysługiwało pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wykazywanego na otrzymanych fakturach zakupu dotyczących bezpośrednio kosztów zlecenia robót budowlanych oraz usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu dla zakresu związanego z wycinką drzew i ich obróbką z których pozyskane drewno przeznaczone zostanie do sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług?
 4. Czy Gminie Miasto jako czynnemu podatnikowi podatku VAT, będzie przysługiwało pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wykazywanego na otrzymanych fakturach zakupu dotyczących bezpośrednio kosztów zlecenia robót budowlanych polegających na: wycince takiego materiału drzewnego, który nie mógł zostać sprzedany bo nie nadawał się do sprzedaży, oczyszczeniu terenu po wycince, usunięciu ściółki leśnej i jej wywiezieniu?
 5. Czy Gminie Miasto jako czynnemu podatnikowi podatku VAT, będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wykazywanego na otrzymanych fakturach zakupu dotyczących: aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, promocji projektu oraz opracowania dokumentów związanych z realizacją zadania w tym między innymi: studium wykonalności wraz z harmonogramem finansowo-rzeczowym projektu na podstawie proporcji ustalonej w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (DZ.U.2015 r., poz. 2193)?

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane pismem z 22 listopada 2018 r.):

1. Gminie Miasto nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wykazywane na otrzymanych, fakturach zakupu dotyczących bezpośrednio lub pośrednio kosztów robót budowlanych oraz usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru i rozliczania robót z wyłączeniem zakresu związanego z: wycinką drzew i ich obróbką, wycinką takiego materiału drzewnego, który nie mógł zostać sprzedany bo nie nadawał się do sprzedaży, oczyszczeniem terenu po wycince, usunięciem ściółki leśnej i jej wywiezieniem.
W przypadku bowiem przedmiotowych wydatków (opisanych wyżej w opisie zdarzenia przyszłego w punktach 5 i 6 powyżej), po wyłączeniu z nich zakresu związanego z: wycinką drzew i ich obróbką, wycinką takiego materiału drzewnego, który nie mógł zostać sprzedany bo nie nadawał się do sprzedaży, oczyszczeniem terenu po wycince, usunięciem ściółki leśnej i jej wywiezieniu przestają być one związane z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu VAT i są związane jedynie z wykonywaniem niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty. Jak wyjaśniono w opisie zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku wykonawca robót budowlanych jak i wykonawca usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu wyodrębni obciążając Gminę tą część swojego wynagrodzenia, która jest związana z wycinką drzew i ich obróbką. A to właśnie tylko te części projektu są związane z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu VAT i w przypadku wydatków na te części projektu nastąpi ich bezpośrednia alokacja do czynności podlegających opodatkowaniu VAT (tych części projektu dotyczą pytania 3 i 4 poniżej). W konsekwencji, wydatki dotyczące zlecenia robót budowlanych oraz usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru i rozliczania robót, w zakresie w jakim nie są związane z wycinką drzew i ich obróbką, nie będą uprawniały Gminy do odliczenia VAT.

2. Gminie Miasto nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wykazywane na otrzymanych, fakturach zakupu dotyczących opracowania numerycznego modeli opadowych dla zlewni dzielnicy K. wraz z przygotowaniem kompletnego opracowania oraz opracowaniem szczegółowych danych przestrzennych dotyczących powierzchni przepuszczalnych na terenie zlewni oraz opracowania szczegółowych danych przestrzennych dotyczących powierzchni przepuszczalnych na terenie zlewni.Wydatki te (wskazane w pkt 2 i 3 opisu zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku) związane są wyłącznie z wykonywaniem czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług tj. zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty. Wydatki te nie są związane z tymi częściami projektu, które są związane z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

3. Gminie Miasto będzie przysługiwało pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wykazywanego na fakturach zakupu dotyczących bezpośrednio lub pośrednio wyłącznie zakresu związanego z wycinką drzew i ich obróbką z których pozyskane drewno przeznaczone zostanie do sprzedaży, niezależnie od tego, że wydatki te mają na celu realizację projektu inwestycyjnego stanowiącego realizację zadań własnych Gminy. Sprzedaż drewna została przez Gminę opodatkowana VAT, stąd należy do tej sprzedaży bezpośrednio alokować wydatki w ramach projektu związane z wycinką drzew i ich obróbką i dlatego w stosunku do nich Gminie będzie przysługiwało pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego.
Z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że Gmina, ponosząc wydatki na wycinkę drzew i ich obróbkę, uzyskuje prawo do odliczenia VAT od tego rodzaju wydatków, bo są one związane z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT (sprzedażą drewna).

Wnioskodawca wskazuje, że z wnioskiem dotyczącym zakresu prawa do odliczenia VAT w związku z realizacją projektu „...” występuje powtórnie. Niniejszy wniosek jest nieco prościej napisany, ale merytorycznie zasadniczo odpowiada wnioskowi Gminy Miasto, w wyniku, którego Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację nr 0112-KDIL1-2.4012.128.2018.2.PG z dnia 8 czerwca 2018 r.

W interpretacji 0112-KDIL1-2.4012.128.2018.2.PG Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przedstawił zaskakujące stanowisko, że mimo, że wydatki na wycinkę drzew i ich obróbkę są związane ze sprzedażą drewna, a więc wykonywaniem przez Gminę Miasto czynności podlegających opodatkowaniu VAT (odpłatna dostawa towarów), to Gminie Miasto nie przysługuje prawo do odliczenia VAT od tego rodzaju wydatków. Dlatego Wnioskodawca raz jeszcze występuje z wnioskiem o interpretację.

W szczególności w interpretacji 0112-KDIL1-2.4012.128.2018.2.PG Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że całość aktywności Gminy związanej z realizacją projektu „...” związana jest z wykonywaniem działań publicznych. Wobec tego „głównym celem dokonywanych zakupów w ramach realizowanego projektu, jest wykonywanie zadań własnych Gminy (niepodlegających opodatkowaniu), a wymienione zakupy (związane z realizacją przedmiotowego projektu) są związane z realizacją zadań własnych Gminy nałożonych stosownymi ustawami, a powstała infrastruktura nie będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT”.

W konsekwencji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyjął, że Gmina Miasto realizując opisany we wniosku projekt działa jako organ władzy publicznej, tym samym wykonując ww. czynności nie działa jako podatnik podatku od towarów i usług. Konsekwencją powyższego jest uznanie przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, że Gmina Miasto ponosząc w ramach prac związanych z realizacją projektu (który to projekt jest realizacją zadań statutowych Gminy Miasto) wydatki na wycinkę i obróbkę drewna, a następnie sprzedając drewno, nie ma prawa do odliczenia VAT od wydatków związanych ze sprzedażą drewna bo nie działa realizując projekt jako podatnik VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy takie stanowisko jest niezgodne z przepisami ustawy o VAT i praktyką organów podatkowych. Wnioskodawca składa raz jeszcze wniosek o interpretację, prosząc o zrewidowanie stanowiska Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Po pierwsze Wnioskodawca wskazuje, że stanowisko, zgodnie z którym jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego podnosi wydatki na wycinkę drzewa, które to wydatki są związane ze sprzedażą drewna, to przysługuje jej prawo do odliczenia VAT od tego rodzaju wydatków, bez względu na to, że wycinka jest realizowana w ramach wykonywania przez jednostkę jej zadań własnych (także inwestycyjnych) nałożonych na nią stosowanymi ustawami.

Przykładowo:

 • W interpretacji z 17 lipca 2017 r. (0111-KDIB3-1.4012.63.2017.2.AB) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził prawo gminy do odliczenia VAT od wydatków na wycinkę drzewa, w związku z jego sprzedażą, mimo, że wyraźnie ze stanu faktycznego wynika, że podstawowym celem tej wycinki było wykonywanie działań statutowych gminy (niepodlegających opodatkowaniu VAT) tj. „właściwe utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście”.
 • W interpretacji z 29 lipca 2015 r. (ITPP1/4512-552/15/DM) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy zajął takie samo stanowisko, mimo że celem wycinki był także cel nie stanowiący czynności opodatkowanych VAT tj. inwestycyjne zadanie statutowe gminy (utworzenie parku przemysłowego).
 • Takie samo stanowisko przedstawiono w interpretacjach z 4 grudnia 2014 r. (ILPP2/443-969/14-2/MN), z 11 września 2013 r. (ILPP1/443-497/13-5/JSK), z 6 grudnia 2013 r. (IPTPP2/443-788/13-3/PR), z 8 lutego 2012 r., (ILPP2/443-1539/11-4/AD), z 1 sierpnia 2014 r. (IPTPP4/443-330/14-7/BM) i wielu innych podobnych.

Wnioskodawca podkreśla, że stanowisko odmienne od przestawionego powyżej pozostawałoby w sprzeczności z fundamentalną zasadą opodatkowania VAT, jaką jest zasada neutralności tego podatku, podkreślana wielokrotnie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskich sądów administracyjnych. Przykładowo, Gmina przytacza orzeczenie TSUE w sprawie C-37/95 Ghent Coal, w którym Trybunał stwierdził, że: „prawo do odliczenia zostało wprowadzone, aby całkowicie uwolnić przedsiębiorcę od kosztów VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w toku jego działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej konsekwentnie zapewnia, że każda działalność gospodarcza, niezależnie od jej celu i efektu, pod warunkiem, że sama podlega VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny”.

Zdaniem Gminy Miasta, nie powinna być ona traktowana inaczej/mniej korzystnie niż inne podmioty, dokonujące sprzedaży drewna. Nie ulega bowiem wątpliwości, że inne podmioty mają prawo do odliczania podatku od wydatków związanych z wycinką drzew (w przypadku, gdy jego sprzedaż podlega opodatkowaniu VAT). Jeżeli zatem w analizowanym przypadku Gmina Miasto jest podatnikiem VAT na gruncie art. 15 ust. 1 i ust. 6 ustawy o VAT i jednocześnie jest zobowiązana do odprowadzania VAT należnego z tytułu dokonywanej sprzedaży drewna (podobnie jak inni przedsiębiorcy), powinna mieć ona prawo do odliczenia VAT naliczonego. Odmienne stanowisko w analizowanej kwestii byłoby nie tylko sprzeczne z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, ale także naruszałoby konstytucyjną zasadę równości wobec prawa.

Gmina podkreśla, że zasadniczy błąd jaki Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej popełnił przy wydawaniu interpretacji 0112-KDIL1-2.4012.128.2018.2.PG polega zdaniem Wnioskodawcy na uznaniu, że związek wydatków na wycinkę i obróbkę drzewa z realizacją projektu „..” (który sam z siebie oczywiście jest realizacją zadań publicznych Gminy i nie jest wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT) przeważa nad ewidentnym, i też występującym na gruncie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, związkiem tych wydatków ze sprzedażą drewna przez Wnioskodawcę, która to sprzedaż (szczególnie w świetle powołanym wyżej interpretacji) jest bezsprzecznie czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT.

Wnioskodawca zgadza się ze stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie w jakim wskazuje on, że projekt „...” jest realizowany w ramach realizacji zadań własnych gminy o charakterze publicznym oraz, że Wnioskodawca wykorzysta efekty tego projektu zasadniczo do realizacji zadań własnych niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jednak Wnioskodawca jednocześnie wykorzystuje częściowo usługi nabywane w związku z realizacją tego projektu (tj. wydatki związane z wycinką drzew i ich obróbką) do wykonywania czynności opodatkowanych VAT (tj. sprzedaży drewna). Jest to okoliczność obiektywna, która nie została zakwestionowana w interpretacji 0112- KDIL1-2.4012.128.2018.2.PG.

W tym miejscu należy przytoczyć art. 13 ust. 1 Dyrektywy VAT, zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami. Jednakże w przypadku gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Zdaniem Wnioskodawcy brzmienie art. 13 ust. 1 Dyrektywy przesądza o tym, że nawet organ władzy publicznej realizujący zadania własne z zakresu władztwa publicznego ma prawo do skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizacją tych zadań (poniesionego na wydatkach dotyczących realizacji tych zadań), o ile wydatki te są związane z czynnościami opodatkowanymi VAT w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Warto w tym zakresie wskazać na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 maja 2014 r. (sygn. I FSK 758/13) dotyczący podobnej kwestii. W przytoczonym wyroku NSA uznał, że gmina ma prawo do skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków na budowę rowów melioracyjnych oraz inwestycji polegającej na odwodnieniu parku przemysłowego mimo, że realizacja tych zadań należy do zadań własnych gminy wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

NSA rozstrzygając przedmiotową sprawę podkreślił, że w świetle brzmienia art. 13 ust. 1 Dyrektywy z punktu widzenia prawa do odliczenia podatku VAT kluczowe jest, czy ponoszone przez organ władzy publicznej wydatki w ramach realizacji zadań publicznych mają związek z czynnościami opodatkowanymi.

Wnioskodawca zwraca uwagę na analogię pomiędzy stanem faktycznym będącym przedmiotem przywołanego wyroku NSA, a stanem faktycznym będącym podstawą wydania interpretacji. Tak samo jak gmina będąca stroną postępowania w sprawie o sygn. I FSK 758/13, Wnioskodawca poniósł wydatki związane z wycinką drzew i ich obróbką realizując swoje zadania własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. Wnioskodawca podkreśla, że wydając wyrok w sprawie o sygn. I FSK 758/13 NSA nie zgodził się argumentacją że poniesienie wydatków w ramach realizacji zadań własnych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, wyklucza możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, bo byłoby to niezgodne z art. 13 ust. 1 Dyrektywy oraz wypracowanym w tym zakresie orzecznictwie TSUE.

4. Gmina ma prawo odliczyć VAT z faktur za wycinkę i obróbkę drzew, także w takim przypadku, gdy konkretna faktura dotyczy wycinki takiego materiału drzewnego, który nie mógł zostać sprzedany bo nie nadawał się do sprzedaży, lub gdy faktura dotyczy oczyszczenia terenu po wycince, lub gdy faktura dotyczy usunięcia ściółki leśnej i jej wywiezienia.

Wynika to stąd, że prace dotyczące wycinki drzew i krzewów i innego materiału zielonego są całością organizacyjną (wycina się najpierw krzewy, aby dostać się do drzewa, a także należy uprzątnąć teren po wycince drzew i krzewów), a w konsekwencji faktury od wykonawcy wycinki w tej części, w której dotyczą wycinki takiego materiału drzewnego, który nie mógł zostać sprzedany bo nie nadawał się do sprzedaży, lub dotyczą oczyszczenia terenu po wycince, lub usunięcia ściółki leśnej i jej wywiezienia, są także związane ze sprzedażą drewna.

5. Gminie nie będzie przysługiwało pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wykazywanego na fakturach zakupu dotyczących wydatków związanych z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej, promocją projektu oraz opracowaniem dokumentów związanych z realizacją zadania w tym między innymi: studium wykonalności wraz z harmonogramem finansowo-rzeczowym projektu (chodzi o wydatki opisane w opisie zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku w punktach 1, 4, 7). W tym zakresie M. może odliczyć kwotę podatku naliczonego stosując proporcję, o której mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników. Wynika to stąd, że wydatki związane z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej, promocją projektu oraz opracowaniem dokumentów związanych z realizacją zadania w tym między innymi: studium wykonalności wraz z harmonogramem finansowo-rzeczowym projektu związane są zarówno z wykonywaniem czynności opodatkowanych jak i niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług tj. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Przedmiotowe wydatki są bowiem związane z projektem w sposób ogólny, całościowy i nie da się ich przypisać do tych części projektu, które wiązać się będą z wykonywaniem czynności opodatkowanych, ani do tych części projektu, które wiążą się wyłącznie z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika ze, Wnioskodawca (Gmina) realizuje projekt pn. „...”.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwości (w sformułowanych pytaniach oznaczonych nr 1-5) dotyczące prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wykazywanego na otrzymanych fakturach zakupu dotyczących realizacji ww. projektu.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem, w pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć, czy Wnioskodawca realizując opisany we wniosku projekt działa jako podatnik podatku VAT, czy też czynności wykonywane w ramach tego projektu są wykonywane jako zadania własne gminy, a tym samym Wnioskodawca z tytułu ich wykonywania nie jest podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca wskazał, że przedmiotowy projekt jest realizowany w ramach zadań własnych Gminy a w ramach realizacji tego projektu wystąpią czynności opodatkowane podatkiem VAT (wycinka drzew, z których drewno zostanie przeznaczone do sprzedaży).

W tym miejscu wskazać należy, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego wyżej przepisu wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

W oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (pkt 1),
 • zieleni gminnej i zadrzewień (pkt 12);
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego (pkt 14).

Jak stanowi art. 7 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Biorąc pod uwagę przywołane regulacje należy wskazać, że zakres aktywności podejmowanych przez Gminę należy oceniać według kryterium celowości, ze szczególnym uwzględnieniem czy ich realizacja ma służyć zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy. Zgodnie z tą zasadą każde działanie podejmowane przez Gminę w imieniu własnym na własną odpowiedzialność i finansowane z budżetu Gminy, należy uznać za działanie publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej, które jest wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadanie własne.

Przez wykonywanie zadań publicznych należy rozumieć te działania, które mają na celu korzyść ogółu. Istotne jest to, że gmina wykonując zadania administracji publicznej może korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym, właściwych władzy państwowej. W art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym korzyść ogółu określona jest jako zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, którą tworzą mieszkańcy gminy.

Z przedstawionych okoliczności bezsprzecznie wynika, że głównym celem dokonywanych zakupów w ramach realizowanego projektu, jest wykonywanie zadań własnych Gminy (niepodlegających opodatkowaniu). Bowiem jak wynika z wniosku wymienione zakupy (związane z realizacją przedmiotowego projektu) są związane z realizacją zadań własnych Gminy nałożonych stosownymi ustawami, a powstała infrastruktura nie będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że Wnioskodawca realizując opisany we wniosku projekt działa jako organ władzy publicznej, tym samym wykonując ww. czynności nie działa jako podatnik podatku od towarów i usług.

Zatem w celu udzielenia odpowiedzi na sformułowane we wniosku pytania (oznaczone nr 1-5) oraz mając na uwadze komercyjne wykorzystanie części projektu, wskazać należy na orzeczenie TSUE w sprawie C-378/02, które wprawdzie dotyczy prawa do dokonania korekt podatku naliczonego, ale Trybunał wypowiada się w nim co do prawa odliczenia podatku naliczonego od majątku będącego majątkiem organu władzy publicznej. W przedmiotowym orzeczeniu Trybunał uznał, że w sytuacji, w której podmiot prawa publicznego, który nabywa dobro inwestycyjne jako władza publiczna, w rozumieniu art. 4 ust. 5 akapit pierwszy szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz. Urz. UE L Nr 145, s. 1 ze zm.), a zatem nie działając w charakterze podatnika, i który następnie sprzedaje to dobro działając w charakterze podatnika, nie korzysta w zakresie tej sprzedaży z prawa do dokonania korekty na podstawie art. 20 tej dyrektywy na potrzeby odliczenia naliczonego podatku VAT zapłaconego przy nabyciu tego dobra.

W ocenie Trybunału, skoro podmiot prawa publicznego w chwili nabycia dobra inwestycyjnego działa jako władza publiczna, to nie ma prawa do odliczenia podatku VAT, który zapłacił od tego dobra. Okoliczność, że następnie podmiot ten działał jako podatnik, nie może na podstawie art. 20 szóstej dyrektywy skutkować tym, że będzie można odliczyć podatek VAT zapłacony przez ten podmiot z tytułu transakcji dokonanych jako władza publiczna i z tego względu nieopodatkowanych. Trybunał stwierdził, że przymiot podatnika jest decydujący i jego posiadanie ocenia się w chwili nabycia danego dobra przez ten podmiot.

Z orzeczenia tego wynika zatem, że jeśli dane „dobro inwestycyjne” zostanie zakwalifikowane do majątku organu władzy publicznej, to późniejsza zmiana przeznaczenia tego składnika majątku nie daje prawa do dokonania odliczenia podatku naliczonego. Sam fakt późniejszego wykorzystania składnika majątku podmiotu prawa publicznego do czynności opodatkowanych (dla których to czynności podmiot ten występuje w charakterze podatnika), nie przesądza o tym, że zmienia się prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia (wytworzenia) tego majątku, to również prawo takie nie przysługuje w stosunku do wydatków związanych z utrzymaniem takiego majątku.

Niniejsze przekłada się również na ww. wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu, które to wydatki służą w pierwszej kolejności (bezpośredni związek z czynnościami niepodlegającymi) do realizacji zadań własnych Gminy, wymienionych w art. 7 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym, za wyjątkiem robót w zakresie wycinki drzew i nasadzeń zamiennych zieleni. Wydatki na roboty budowlane będą związane wyłącznie z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu VAT.

Bezsprzecznym w sprawie jest, że celem realizacji projektu jest wykonywanie przez Wnioskodawcę czynności niepodlegających opodatkowaniu tj. czynności statutowych Wnioskodawcy, a nie sprzedaż drewna.

Z treści wniosku wynika, że w ramach pozycji – wycinka drzew i nasadzenia zamienne zieleni zostanie w trakcie realizacji robót budowlanych wyodrębniony (dokonana alokacja bezpośrednia) koszt związany z wycinką drzew i ich obróbką z których pozyskane drewno zostanie przeznaczone do sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, stąd te wydatki będą związane wyłącznie z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT (sprzedaż drewna).

Dla określenia, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego niezwykle istotny jest charakter związku występującego między zakupami, a prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym, samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością gospodarczą podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. przez ich odsprzedaż, lecz przez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości.

Należy jednakże zaznaczyć, że nie każdy zaistniały rodzaj powiązania o charakterze pośrednim przy dokonywaniu świadczeń opodatkowanych, lecz oczywistość oraz bezsporność tego powiązania z dokonywaną przez Wnioskodawcę sprzedażą opodatkowaną, może dopiero dać uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W niniejszej sprawie, jak wskazał Wnioskodawca, celem projektu jest odwodnienie dzielnicy K. w ramach zadań własnych Gminy.

Zatem sprzedaż drewna oraz materiałów pozyskanych z wycinki materiału zielonego nie będzie miała wyraźnego wpływu na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości. Co prawda sprzedaż drewna wiąże się z wykonaniem czynności opodatkowanej podatkiem VAT, jednak w stosunku do całości projektu jest incydentalnym następstwem prowadzonych prac budowlanych w ramach realizowanego projektu. W niniejszej sprawie celem realizacji projektu jest wykonywanie czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT tj. czynności w zakresie zadań własnych gminy polegających na uporządkowaniu gospodarki wód opadowych w dzielnicy K. Ewentualna sprzedaż drewna z niezbędnych wycinek drzew nie stanowi celu realizowanego projektu. Należy stwierdzić, że czynność ta nie przesądza o kwalifikacji wydatków związanych z robotami budowlanymi związanymi z wycinką drzewa do czynności, które dawały by prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż w zaistniałej sytuacji związek ten jest mało uchwytny i mało konkretny w porównaniu do wyraźnego i jednoznacznego związku poniesionych wydatków w ramach projektu, związanych z wykonaniem infrastruktury, która nie będzie służyć wykonywaniu działalności gospodarczej.

Zatem Gmina ponosząc wydatki na wycinkę drzew i nasadzeń nie uzyskuje prawa do odliczenia podatku naliczonego od tego rodzaju wydatków, gdyż możliwość wystąpienia sprzedaży opodatkowanej z tytułu sprzedaży pozyskanego jednorazowo drewna nie może przesądzić o uprawnieniu do realizacji prawa do odliczenia.

W konsekwencji mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa odpowiadając na sformułowane pytania (oznaczone nr 1-5) należy stwierdzić, że Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wykazywanego na otrzymanych fakturach zakupu z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą „...”. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie są/nie zostaną spełnione - wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy - przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy wskazać, że interpretacje wydawane są w indywidualnych sprawach podatników w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa i stan faktyczny/zdarzenie przyszłe przedstawiony przez danego podatnika. Powołane interpretacje nie stanowią źródła powszechnie obowiązującego prawa, więc zawartego w nich stanowiska organu podatkowego nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki podatkowoprawne tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.