0111-KDIB3-2.4012.380.2018.2.JM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu „x” – w części budynku Domu Ludowego objętej dofinansowaniem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2018 r. (data wpływu 5 czerwca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 lipca 2018 r. (data wpływu 23 lipca 2018 r.) oraz pismem z 9 sierpnia 2018 r. (data wpływu 9 sierpnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu „x” – w części budynku Domu Ludowego objętej dofinansowaniem  jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu wpływu 5 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu „xx” – w części budynku Domu Ludowego objętej dofinansowaniem.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 23 lipca 2018 r. (data wpływu 23 lipca 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 13 lipca 2018 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.380.2018.1.JM oraz pismem z 9 sierpnia 2018 r. (data wpływu 9 sierpnia 2018 r.).

We wniosku, uzupełnionym pismem z dnia 23 lipca 2018 r. oraz pismem z 9 sierpnia 2018 r., przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gmina zamierza realizować zadanie pn. „x”. Gmina zamierza zrealizować zadanie przy wsparciu środków zewnętrznych. W tym celu złożyła wniosek o przyznanie pomocy na zadanie z Programu Operacyjnego „x” w ramach priorytetu 4 „xx” na operacje w zakresie działania „xx”. Budynek oraz znajdujące się w nim sale i pomieszczenia przeznaczone są dla potrzeb społeczności lokalnej. Odnowienie obiektu posłuży lokalnej społeczności. Obiekt będzie udostępniany nieodpłatnie.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że Dom Ludowy w miejscowości xx jest własnością Gminy.

Obiekt będzie wykorzystywany przez Urząd Gminy, jak również nieodpłatnie udostępniany na rzecz xxx (instytucja kultury), stowarzyszeń działających na terenie Gminy oraz mieszkańców w celu organizacji imprez wpisujących się w zadania własne Gminy.

Część powierzchni obiektu nie objęta dofinansowaniem ze środków zewnętrznych będzie podlegać odpłatnemu wynajmu na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

W części budynku Domu Ludowego w zakresie objętym dofinansowaniem nie będą wykonywane czynności opodatkowane podatkiem VAT ani zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT.

W części budynku Domu Ludowego wykonywane będą czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Część budynku będzie udostępniana nieodpłatnie instytucji kultury i mieszkańcom oraz wykorzystywany na cele własne.

W części budynku nieobjętej dofinansowaniem będą wykonywane czynności opodatkowane VAT związane z wynajmem na cele użytkowe.

W lokalu budynku Domu Ludowego w miejscowości jest i będzie prowadzona działalność gospodarcza. Jednakże Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu z wyłączeniem części budynku, w której prowadzona jest działalność gospodarcza (sklep).

Wydatki ponoszone na realizację projektu „xxx” dotyczące części budynku Domu Ludowego będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Wartość wskaźnika obliczonego na podstawie przepisów art. 86 ust. 2a ustawy o VAT dla i jednostki wykorzystujące obiekt wynosi 15 %.

Gmina nie uznała, że wartość wskaźnika obliczonego na podstawie przepisów art. 86 ust. 2a ustawy o VAT dla czynności wykonywanych przez Gminę wynosi 0%.

Gmina nie ma możliwości przyporządkowania dokonanych w ramach realizacji projektu zakupów do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wartość proporcji, określona na podstawie art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT dla jednostki organizacyjnej Gminy wykorzystującej obiekt wynosi 69%.

Gmina nie ma podstaw prawnych by uznać, że proporcja z art. 90 ustawy o VAT wynosi 0% gdyż proporcja ta wynosi 69%.

Realizacja projektu wpisuje się w zadania własne Gminy zgodnie z art. 7 par. 1 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) stanowiący, że do zadań własnych gminy należy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 9 sierpnia 2018 r.):

Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i prawo do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „xxx” – w części budynku Domu Ludowego objętej dofinansowaniem?

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 9 sierpnia 2018 r.):

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz nie ma prawa do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn.: „xxx” – w części budynku Domu Ludowego objętej dofinansowaniem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczenia podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a więc takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Uprawnienie do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie przysługuje zatem w przypadku nabycia towarów i usług, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Organy te, będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika zatem, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem jednostka samorządu terytorialnego działa w charakterze podatnika wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 powołanej ustawy – do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym).

Z opisu sprawy wynika, że Gmina zamierza realizować zadanie pn. „xxx”. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu z wyłączeniem części budynku, w której prowadzona jest działalność gospodarcza (sklep). W części budynku Domu Ludowego w zakresie objętym dofinansowaniem nie będą wykonywane czynności opodatkowane podatkiem VAT ani zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. W części budynku Domu Ludowego wykonywane będą czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Część budynku będzie udostępniana nieodpłatnie instytucji kultury i mieszkańcom oraz wykorzystywany na cele własne. W części nieobjętej dofinansowaniem będą wykonywane czynności opodatkowane VAT związane z wynajmem na cele użytkowe. Wydatki ponoszone na realizację projektu „xxx” dotyczące części budynku Domu Ludowego będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „xxx” – w części budynku Domu Ludowego objętej dofinansowaniem.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze opis sprawy i wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stwierdzić należy, że skoro jak wynika z przedstawionego opisu stanu faktycznego w części budynku Domu Ludowego w zakresie objętym dofinansowaniem nie będą wykonywane czynności opodatkowane podatkiem VAT ani zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT, a wydatki ponoszone na realizację projektu dotyczące części budynku Domu Ludowego będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu, to w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Zatem Wnioskodawca, realizując inwestycję, nie będzie działał w charakterze podatnika, a powstałe w wyniku projektu mienie będzie udostępniane nieodpłatnie jednostkom kultury, mieszkańcom, jak i na cele własne Gminy.

W konsekwencji Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług na potrzeby realizacji projektu pn. „xx” w części dotyczącej budynku Domu Ludowego objętej dofinansowaniem. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania zwrotu różnicy podatku na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w xxx, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.