0111-KDIB3-1.4012.918.2018.1.AB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak możliwości odliczenia w całości lub w części podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 listopada 2018r. (data wpływu 29 listopada 2018r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia w całości lub w części podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektu pn.: „” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 listopada 2018 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia w całości lub w części podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektu pn.: „”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca realizuje obecnie, jako partner, projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II „” Działanie 2.1 „Wsparcie rozwoju” pn. „”. Celem projektu jest poprawienie dostępności do wysokiej jakości e-usług publicznych w obszarze zdrowia i obejmuje następujące obszary funkcjonalne: Repozytorium Elektronicznej dokumentacji Medycznej (EDM), Telemedycyna, Portal Obsługi Pacjenta, Portal Zarządzania Wiedzą, Zintegrowany System Zarzadzania Informacją, przestrzeń dyskowa przeznaczona do przechowywania kopii bezpieczeństwa danych z systemów użytkowanych w szpitalu. Głównym założeniem uruchomienia usług jest umożliwienie przetwarzania (gromadzenia, analizowania i udostępniania) w jednym miejscu danych medycznych z 9 szpitali, dzięki czemu będą one dostępne dla pacjenta oraz upoważnionych pracowników jednostek medycznych, administracyjnych, w miejscu i czasie, w którym będą potrzebne. W przyszłości do platformy mogą zostać włączone kolejne podmioty, w ramach projektu oferowane są usługi publiczne i będą odnosiły się wyłącznie do tej sfery działalności, która jest integralnie związana z krajowym systemem opieki zdrowotnej oraz funkcjonuje na zasadach solidarności. Zakupy dokonywane w ramach realizacji projektu są podzielone na następujące zadania:

 • zadanie nr 1: „Przygotowanie studium wykonalności i koncepcji funkcjonalnej Platformy” - zadanie zostało zrealizowane poprzez opracowanie przy pomocy firmy zewnętrznej studium wykonalności i koncepcji funkcjonalnej Platformy dla przedmiotowego projektu.
 • zadanie nr 2: „Zarządzanie projektem” - w ramach zadania zostanie zakupiona usługa dotycząca pełnienia funkcji inżyniera kontraktu. Inżynier kontraktu zarządza warstwą realizacyjną i administracyjno-finansową projektu w obszarach: technicznym, finansowym, zamówień publicznych, monitorowania, promocji, bezpieczeństwa informacji i danych osobowych oraz prawnym.
 • zadanie nr 3: „Promocja projektu” - w ramach zadania zostanie przeprowadzona promocja projektu obejmująca zakup tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych.
 • zadanie nr 4: „Zakup sprzętu, prace instalacyjne oraz wdrożeniowe sprzętu i oprogramowania komputerowego i medycznego mającego na celu dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej szpitali” - w ramach zadania planowane jest doposażenie struktury teleinformatycznej oraz technologicznej obejmującej zakup sprzętu informatycznego oraz medycznego, zakup oprogramowania komputerowego i systemów informatycznych, prace instalacyjne, konfiguracyjne i wdrożeniowe, mające na celu uruchomienie i oddanie do użytkowania zakupionego asortymentu, które umożliwi danemu szpitalowi przetwarzanie danych i dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, w zakresie wytwarzania, gromadzenia, przechowywania, udostępniania oraz ich wymiany drogą elektroniczną, a także świadczenie usług elektronicznych uruchomionych w ramach projektu.

Dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej będzie polegało na modernizacji i/lub rozbudowie sieci, zakupie i/lub rozbudowie i/lub integracji lokalnych informatycznych systemów medycznych.

W ramach zadania planowany jest zakup, prace instalacyjne, konfiguracyjne i wdrożeniowe sprzętu i oprogramowania komputerowego mającego na celu budowę Platformy. Zadania obejmują:

 • zakup dedykowanego oprogramowania umożliwiającego realizację usług wspólnych w zakresie gromadzenia i udostępniania elektronicznych danych medycznych, telemedycynę, portal obsługi pacjenta, portal zarządzania wiedzą, zintegrowany system zarzadzania informacją;
 • zakup oprogramowania wspomagającego pracę wytworzonego oprogramowania;
 • zakup usługi polegającej na wynajmie zasobów serwerowych;
 • zakup usług związanych z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa; przechowywania, udostępniania i wymiany danych i dokumentacji medycznej oraz komunikacji,
 • utworzenie zapasowego centrum danych spełniającego funkcjonalność tożsamą z podstawowym centrum danych.
 • zadanie nr 6; „Prace konfiguracyjne i wdrożeniowe związane z integracją środowiska z lokalnymi systemami szpitali oraz krajowym systemem” - w ramach zadania planowany jest zakup i wdrożenie modułów integracyjnych.
 • zadanie nr 7: „Szkolenia” - w ramach zadania planowane jest przeprowadzenie szkoleń przeznaczonych dla personelu szpitali w celu zapoznania ich z obsługą, funkcjonalnością oraz użytkowaniem wdrożonych w ramach projektów systemów i oprogramowania komputerowego i medycznego.

Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług i składa deklarację VAT-7 do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Towary i usługi nabyte i finansowane w ramach projektu „” nie były i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Towary i usługi nabyte i finansowane w ramach projektu pn. „” były i będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym, zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w całości lub części?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawcy nie przysługuje:

 • prawo do odliczenia całości naliczonego podatku od towarów i usług od zakupów związanych z realizacją projektu na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • prawo do odliczenia części naliczonego podatku od towarów i usług od zakupów związanych z realizacją projektu na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

z uwagi na fakt, że przedmiotowe zakupy są ściśle związane wyłącznie z wykonywaniem czynności zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie braku prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. „” - jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Wyjaśnić należy, że wyrażoną wyżej generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego, uzupełniają między innymi regulacje zawarte w art. 90 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to stosownie do treści art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Z uwagi na brzmienie cytowanych przepisów należy zauważyć, że obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Podatnik ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych „faktur zakupu”, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną, brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności niepodlegających temu podatkowi oraz zwolnionych od podatku. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony, są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (lub usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku. W sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy.

Zaznaczyć należy, że przepisy art. 90 ustawy mają zastosowanie wyłącznie do sytuacji, w której nabywane towary i usługi, wykorzystywane są przez podatnika w wykonywanej działalności gospodarczej zarówno do czynności opodatkowanych jak i zwolnionych od podatku, w sytuacji gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do czynności opodatkowanych nie jest możliwe.

Wnioskodawca przedstawiając opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jednoznacznie wskazał, że towary i usługi nabyte i finansowane w ramach projektu były i będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy podkreślić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są i nie będą spełnione, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – towary i usługi nabywane w związku z realizacją ww. projektu nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Szpital nabywane, w ramach ww. projektu, towary i usługi wykorzystuje/będzie wykorzystywać wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma i nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji przedmiotowego zadania.

W konsekwencji należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że nie przysługuje mu prawo do odliczenia całości podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy ani jego części zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. „” - jest prawidłowe.

Interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie sformułowanego pytania. Zatem inne kwestie przedstawione we wniosku nieobjęte pytaniem, w szczególności dotyczące zasadności stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT do usług wykonywanych przez Wnioskodawcę, nie były przedmiotem oceny.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.