0111-KDIB3-1.4012.825.2018.1.AB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 października 2018 r. (data wpływu 22 października 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją projektu pn. „” –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2018 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją projektu pn. „”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:
 1. Wnioskodawca działa na podstawie ustaw:
  • ustawa o ochronie przyrody - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 ustawa o finansach publicznych - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)
  • ustawa o podatku od towarów i usług - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 z późn. zm. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej parku - Dz.U. z dnia 5 listopada 2012r. poz. 1212
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 r. w sprawie utworzenia - Dz.U. 1955r. nr 4 poz. 25
 2. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Składa miesięczne Deklaracje VAT-7,
 3. Wnioskodawca realizuje zadania wynikające z działalności statutowej (zadania z zakresu ochrony przyrody) oraz uzyskuje przychody z działalności niezwiązanej z działalnością statutową a podlegające art. 15 ust. 2 ustawy o podatku VAT (działalność gospodarcza).

Wnioskodawca w ramach dzialalno6ci gospodarczej uzyskuje przychody :

 1. opodatkowane podatkiem VAT (sprzedaż drewna, sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych, biletów wstępu do ośrodka edukacyjnego i teren parku, wynajem lokali na cele nie mieszkalne,
 2. zwolnione z podatku VAT: najem lokali na cele mieszkalne

Do zadań statutowych, które są wykonywane nieodpłatnie należy:

 1. prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej zasobów przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych przywracanie stanu zasobów i składników przyrody nieożywionej oraz odtworzenie siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin , zwierząt i grzybów,
 2. udostępnianie obszaru parku na zasadach określonych w planie ochrony, o których mowa w art. 18 ustawy o ochronie przyrody lub zadaniach ochronnych, o których mowa w art. 22 ustawy o ochronie przyrody oraz zarządzeniach Dyrektora,
 3. prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.

Wnioskodawca będzie realizował zadanie w ramach Projektu Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020:

Priorytet: II ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmiany klimatu:

Działanie: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Nazwa projektu: „”

Okres realizacji 11.2018-31.12.2021 .

Projekt, który chce realizować Wnioskodawca pozwoli na uzyskanie historycznych i aktualnych danych teledetekcyjnych oraz przeprowadzenie szeregu analiz w zakresie monitorowania stanu zasobów przyrodniczych. Informacje uzyskane w ramach realizacji projektu pozwolą podjąć odpowiednie decyzje w ramach planowania i realizacji zadań ochronnych.

W ramach realizacji projektu planuje się uzyskanie danych i analiz teledetekcyjnych takich jak:

 • ortofotomapa i skaning laserowy oraz historyczne wizualizacje obszaru objętego projektem w postaci zdjęć satelitarnych,
 • analizę zobrazowania przestrzennego min. aktualnych granic siedlisk przyrodniczych (tereny otwarte, lasy, kosodrzewina),
 • parametrów drzewostanu takich jak skład gatunkowy, inwentaryzacja stanu zdrowotnego, zwarcie,
 • aktualnego stanu sieci komunikacyjnych (dróg, szlaków),
 • aktualnego stanu potoków,
 • oraz szeregu danych mających wpływ na określenie stanu przyrodniczego terenu będącego w granicach parku.

Dane te będą wykorzystywane przy zadaniach ochronnych, ale przede wszystkim będą wykorzystywane dla prowadzenia badan naukowych i publikacji związanych z X i szeroko rozumianą popularyzacją ochrony przyrody, osiągnięciem większej wiedzy przyrodniczej.

Wnioskodawca realizując w/w projekt będzie realizował cele statutowe w zakresie ochrony przyrody.

Działania realizowane w ramach w/w projektu będą związane z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT i nie będą miały wpływu na prowadzoną przez Wnioskodawcę działalność odpłatną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W związku z opisanym stanem przyszłym Wnioskodawca, który zamierza realizować projekt ,,” będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca, uważa, że w stosunku do działań w ramach Projektu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: Priorytetu Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu: Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna . Projekt ,,” nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z przepisów podatkowych wynika, ze prawo od obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od dokonanych zakupów towarów i usług przysługuje w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, musi istnieć związek zakupów z wykonaniem czynności opodatkowanymi, których następstwem jest określenie podatku należnego - powstanie zobowiązanie podatkowe.

Realizacja projektu służyć będzie działalności statutowej parku z zakresu ochrony przyrody i edukacji przyrodniczej, niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wnioskodawca nie będzie pobierał jakichkolwiek opłat zarówno na etapie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu. Korzystanie z efektów realizacji projektu będzie nieodpłatne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Rozważając możliwość skorzystania przez Wnioskodawcę z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją przedmiotowego projektu, należy wskazać, iż w świetle art. 86 ustawy o VAT, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi realizację tego prawa jest związek dokonanych zakupów z wykonaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zatem prawo do odliczenia powstaje, jako konsekwencja dokonania przez podatnika określonych zakupów, które są następnie wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Jak wynika z okoliczności sprawy, działania realizowane w ramach opisanego projektu będą związane z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT i nie będą miały wpływu na prowadzoną przez Wnioskodawcę działalność odpłatną. To wskazanie Wnioskodawcy odniesione do przywołanych przepisów prowadzi do wniosku, że towary i usługi służące realizacji opisanego projektu pozostają bez związku z czynnościami opodatkowanymi. W związku z powyższym, skoro zakupione przez Wnioskodawcę towary i usługi do realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to stwierdzić należy, że nie zostanie spełniony warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn. „”.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.