Projekt wynalazczy | Interpretacje podatkowe

Projekt wynalazczy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to projekt wynalazczy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy do wynagrodzenia za wykorzystanie projektu racjonalizatorskiego należało zastosować koszty uzyskania przychodu wynikające ze stosunku pracy, ponieważ wypłata w/w wynagrodzenia nie wiązała się z zawarciem umowy przenoszącej prawo własności tego projektu?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki w sprawie dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedstawione w piśmie z dnia 6 marca 2007 r., jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 06 marca 2007 r. (data wpływu do tut. urzędu 23 marca 2007 r.) uzupełnionym pismami z dnia 16 kwietnia 2007 r. oraz z dnia 19 kwietnia 2007 r. Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka wypłaciła wynagrodzenie (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy należności z tytułu projektu wynalzaczego płatne na rzecz spadkobierców ustawowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i na jakich zasadach?
Fragment:
(...) zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny : Przedmiotowa sprawa dotyczy wypłaty wynagrodzenia z pracowniczego projektu wynalazczego ZD-3/99 ( zgłoszenie z dnia 31.12.1999 r.), należnego po zmarłym Panu Andrzeju Sokół.. Zgodnie z Zakładowym Regulaminem Działalności Wynalazczej należności z tytułu projektu wynalazczego przysługują w okresie, przez który projekt wynalazczy jest wykorzystywany przez Instytut Energetykdany kwartał. Zmarły w dniu opracowania i zgłoszenia pracowniczego projektu wynalazczego ZD-3 /99, był pracownikiem Instytutu Energetyki -Zakładu Doświadczalnego w Białymstoku .Następnie jego stosunek pracy uległ rozwiązaniu wskutek wypowiedzenia pracownika , w okresie poprzedzającym jego śmierć. Po ustaniu stosunku pracy Pan Andrzej Sokół nadal otrzymywał należności z tytułu projektu wynalazczego. Instytut Energetyki (...)
2011
1
maj

Istota:
Zdaniem Podatnika, w przypadku umów zawartych przez Instytut z jednostką koordynującą w związku z realizacją zadań badawczych objętych ofertą wymienioną w decyzji Ministerstwa, uzasadnione jest uznanie czynności za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 , poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za prawidłowy pogląd Podatnika, wyrażony w złożonym wniosku. UZASADNIENIE Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Instytut prowadzi działalność naukowo – badawczą, m.in. realizuje projekty badawcze zamawiane. Przystąpienie do projektu odbywa się w taki sposób, iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dalej Ministerstwo) ogłasza konkurs na realizację projektów badawczych w określonych dziedzinach nauki. Jednostki naukowe zainteresowane badaniami określonymi w ogłoszeniu składają oferty w ramach konkursu. Ministerstwo po (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy opodatkowania nabytych przez spadkobierców odsetek zasądzonych wyrokiem sądu z tytułu nieterminowego wypłacania oraz zaniechania wypłacania wynagrodzenia za projekt wynalazczy
Fragment:
(...) Zgodnie z przepisami art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) podatkowi temu nie podlega nabycie w drodze spadku lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw. Nabyte przez panią odsetki zasądzone z tytułu nieterminowego wypłacania oraz zaniechania wypłacania wynagrodzenia za projekt wynalazczy stanowią w świetle przepisów art. 353 oraz art. 481 k.c. jeden z elementów wierzytelności wynikającej z nabycia prawa do projektu wynalazczego, a zatem w świetle cyt. wyżej przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Powyższa interpretacja: dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoja moc z chwilą zmiany (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy zasądzone wyrokiem sądu, a wypłacone przez były zakład pracy odsetki ustawowe od przedawnionego wynagrodzenia z tytułu stosowania pracowniczego wynalazku korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
(...) stosunku pracy, w tym spółdzielczego stosunku pracy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracy nakładczej, emerytury lub renty. Jeżeli zatem projekt wynalazczy został wykonany w ramach stosunku pracy, a wynagrodzenie należne za jego wykonanie stanowi wynagrodzenie za pracę, to odsetki od wypłaconego wynagrodzenia korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w ww. art. 21 ust. 1 pkt 95. Natomiast w przypadku, gdyby projekt wynalazczy został wykonany poza stosunkiem pracy, to odsetki od należnego z tego tytułu wynagrodzenia podlegałyby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego należy stwierdzić, że stanowisko zakładu w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe. Niniejszej odpowiedzi udzielono w oparciu o aktualny stan prawny oraz faktyczny przedstawiony w zapytaniu. (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy wynagrodzenie otrzymane w związku ze stosowaniem rozwiązania będącego przedmiotem wynalazku stanowi przychód z praw majątkowych dla twórców projektu wynalazczego?
Fragment:
(...) Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 04.12.2003 r. (data wpływu: 08.12.2003 r.) znak: 486/2003 w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje, co następuje: Wynagrodzenie otrzymane w związku ze stosowaniem rozwiązania będącego przedmiotem wynalazku stanowi w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychód z praw majątkowych dla twórców projektu wynalazczego. Stosownie do art. 22 ust. 9 ustawy do tego rodzaju przychodów stosuje się 50% koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy wypłacone wdowie wynagrodzenie za pracowniczy projekt wynalazczy po zmarłym mężu zalicza się do masy spadkowej?
Fragment:
(...) nabycie w drodze spadku lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw. Wyłączenie to oznacza, że nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn. Konsekwencją wyłączenia od tego podatku jest przesunięcie odpowiedzialności pod rządy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym wynagrodzenie za pracowniczy projekt wynalazczy po zmarłym mężu wypłacone w 2003 r. stanowi źródło przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w tej ustawie. (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.