Projekt wynalazczy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to projekt wynalazczy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy do wynagrodzenia za wykorzystanie projektu racjonalizatorskiego należało zastosować koszty uzyskania przychodu wynikające ze stosunku pracy, ponieważ wypłata w/w wynagrodzenia nie wiązała się z zawarciem umowy przenoszącej prawo własności tego projektu?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki w sprawie dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedstawione w piśmie z dnia 6 marca 2007 r., jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 06 marca 2007 r. (data wpływu do tut. urzędu 23 marca 2007 r.) uzupełnionym pismami z dnia 16 kwietnia 2007 r. oraz z dnia 19 kwietnia 2007 r. Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka wypłaciła wynagrodzenie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy należności z tytułu projektu wynalzaczego płatne na rzecz spadkobierców ustawowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i na jakich zasadach?

Fragment:

(...) zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny : Przedmiotowa sprawa dotyczy wypłaty wynagrodzenia z pracowniczego projektu wynalazczego ZD-3/99 ( zgłoszenie z dnia 31.12.1999 r.), należnego po zmarłym Panu Andrzeju Sokół.. Zgodnie z Zakładowym Regulaminem Działalności Wynalazczej należności z tytułu projektu wynalazczego przysługują w okresie, przez który projekt wynalazczy jest wykorzystywany przez Instytut Energetykdany kwartał. Zmarły w dniu opracowania i zgłoszenia pracowniczego projektu wynalazczego ZD-3 /99, był pracownikiem Instytutu Energetyki -Zakładu Doświadczalnego w Białymstoku .Następnie jego stosunek pracy uległ rozwiązaniu wskutek wypowiedzenia pracownika , w okresie poprzedzającym jego śmierć. Po ustaniu stosunku pracy Pan Andrzej Sokół nadal otrzymywał należności z tytułu projektu wynalazczego. Instytut Energetyki (...)

2011
1
kwi

Istota:

Zdaniem Podatnika, w przypadku umów zawartych przez Instytut z jednostką koordynującą w związku z realizacją zadań badawczych objętych ofertą wymienioną w decyzji Ministerstwa, uzasadnione jest uznanie czynności za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 , poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za prawidłowy pogląd Podatnika, wyrażony w złożonym wniosku. UZASADNIENIE Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Instytut prowadzi działalność naukowo – badawczą, m.in. realizuje projekty badawcze zamawiane. Przystąpienie do projektu odbywa się w taki sposób, iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dalej Ministerstwo) ogłasza konkurs na realizację projektów badawczych w określonych dziedzinach nauki. Jednostki naukowe zainteresowane badaniami określonymi w ogłoszeniu składają oferty w ramach konkursu. Ministerstwo po (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy opodatkowania nabytych przez spadkobierców odsetek zasądzonych wyrokiem sądu z tytułu nieterminowego wypłacania oraz zaniechania wypłacania wynagrodzenia za projekt wynalazczy

Fragment:

(...) Zgodnie z przepisami art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) podatkowi temu nie podlega nabycie w drodze spadku lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw. Nabyte przez panią odsetki zasądzone z tytułu nieterminowego wypłacania oraz zaniechania wypłacania wynagrodzenia za projekt wynalazczy stanowią w świetle przepisów art. 353 oraz art. 481 k.c. jeden z elementów wierzytelności wynikającej z nabycia prawa do projektu wynalazczego, a zatem w świetle cyt. wyżej przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Powyższa interpretacja: dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoja moc z chwilą zmiany (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy zasądzone wyrokiem sądu, a wypłacone przez były zakład pracy odsetki ustawowe od przedawnionego wynagrodzenia z tytułu stosowania pracowniczego wynalazku korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

(...) stosunku pracy, w tym spółdzielczego stosunku pracy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracy nakładczej, emerytury lub renty. Jeżeli zatem projekt wynalazczy został wykonany w ramach stosunku pracy, a wynagrodzenie należne za jego wykonanie stanowi wynagrodzenie za pracę, to odsetki od wypłaconego wynagrodzenia korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w ww. art. 21 ust. 1 pkt 95. Natomiast w przypadku, gdyby projekt wynalazczy został wykonany poza stosunkiem pracy, to odsetki od należnego z tego tytułu wynagrodzenia podlegałyby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego należy stwierdzić, że stanowisko zakładu w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe. Niniejszej odpowiedzi udzielono w oparciu o aktualny stan prawny oraz faktyczny przedstawiony w zapytaniu. (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy wynagrodzenie otrzymane w związku ze stosowaniem rozwiązania będącego przedmiotem wynalazku stanowi przychód z praw majątkowych dla twórców projektu wynalazczego?

Fragment:

(...) Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 04.12.2003 r. (data wpływu: 08.12.2003 r.) znak: 486/2003 w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje, co następuje: Wynagrodzenie otrzymane w związku ze stosowaniem rozwiązania będącego przedmiotem wynalazku stanowi w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychód z praw majątkowych dla twórców projektu wynalazczego. Stosownie do art. 22 ust. 9 ustawy do tego rodzaju przychodów stosuje się 50% koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy wypłacone wdowie wynagrodzenie za pracowniczy projekt wynalazczy po zmarłym mężu zalicza się do masy spadkowej?

Fragment:

(...) nabycie w drodze spadku lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw. Wyłączenie to oznacza, że nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn. Konsekwencją wyłączenia od tego podatku jest przesunięcie odpowiedzialności pod rządy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym wynagrodzenie za pracowniczy projekt wynalazczy po zmarłym mężu wypłacone w 2003 r. stanowi źródło przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w tej ustawie. (...)