IPPP1/4512-854/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

W zakresie braku prawa do odliczenia należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu badawczego.
IPPP1/4512-854/15-2/MKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. projekt badawczy
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu 17 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu badawczego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu badawczego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka posiada status instytutu badawczego, działającego na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr. 96 poz. 618), będącego państwową jednostką organizacyjną, posiadającą osobowość prawną, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce.

Przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, przystosowania wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce, wdrażanie oraz upowszechnianie wyników tych prac.

Cele te Instytut realizuje w szczególności poprzez prowadzenie badań naukowych, opracowywanie konstrukcji i technologii w dziedzinie nanostruktur, mikroelektroniki, nanofotoniki, opracowywanie nowoczesnych technologii wytwarzania mikrosystemów i układów scalonych, opracowywanie nowych metod badawczych i miernictwa, udział w działalności normalizacyjnej prowadzonej przez instytucje krajowe jak i międzynarodowe.

Upowszechnia również wyniki prowadzonych badań poprzez działalność wydawniczą, prowadzenie szkoleń specjalistycznych, prowadzenie działalności gospodarczej związanej z produkcją doświadczalną oraz świadczenie usług badawczych, technologicznych i pomiarowych.

Dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą polegającą na komercyjnym wynajmie wolnych pomieszczeń będących w jego posiadaniu, a nie objętą statutem.

Dochody z wynajmu pomieszczeń przeznaczane są na finansowanie bieżącej działalności statutowej.

Instytut jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

T. E. w ramach I konkursu Programu Badań Stosowanych w ścieżce B realizuje od 14 listopada 2012 r. jako Lider konsorcjum projekt na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Skład konsorcjum utworzonego na czas realizacji projektu został starannie dobrany w celu zapewnienia maksymalnych efektów z realizacji projektu. W skład konsorcjum wchodzą jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa. W skład konsorcjum oprócz lidera wchodzą: Politechnika R, Politechnika W, V S.A .

Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania nowoczesnych detektorów średniej podczerwieni na bazie struktur supersieciowych II-go rodzaju oraz opracowanie technologii laserów kaskadowych na podłożach z IP pracujących w temperaturze pokojowej. Wytwarzane przyrządy przeznaczone są do zastosowań w spektroskopii molekularnej i urządzeniach do detekcji śladowych ilości zanieczyszczeń gazowych. Wynikiem realizacji projektu będzie opracowanie podzespołów do konstrukcji wymienionych urządzeń i stworzenie podstaw do ich późniejszego wdrożenia. Dodatkowym rezultatem projektu będzie opracowanie metodologii i odpowiednich narzędzi projektowania detektorów supersieciowych i laserów kaskadowych na zadaną długość fali, co pozwoli na elastyczne reagowanie na potrzeby rynku w tym zakresie. Badania i prace aplikacyjne będące przedmiotem wniosku mają charakter wybitnie nowatorski i dotyczą elementów, które są niedostępne w sprzedaży, a które są ważne dla wielu działów gospodarki.

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania podzespołów działających w zakresie średniej podczerwieni, przeznaczonych do zastosowania w praktycznych układach do detekcji śladowych ilości zanieczyszczeń gazowych. Prace dotyczyły będą źródeł i detektorów promieniowania nowej generacji; kwantowych laserów kaskadowych i detektorów promieniowania na bazie antymonkowych supersieci II rodzaju oraz specjalizowanych sensorów gazów je wykorzystujących. Obszar podczerwieni jest niezwykle ważny w spektroskopii molekularnej. Użycie fali świetlnej z zakresu 4 -10 pm pozwala na detekcję śladowych ilości zanieczyszczeń gazowych (metanu, amoniaku, tlenku węgla, tlenku siarki, tlenków azotu) na poziomie wykrywalność sub-ppm. Proponujemy opracowanie technologii i wykonanie laserów kaskadowych na pasmo 5.2 pm - 5.4 pm oraz 9.0 -10.0 pm pracujących na fali ciągłej w temperaturze pokojowej (300 K), które będą nadawały się do bezpośredniego wykorzystania w urządzeniach do wykrywania śladowych ilości substancji gazowych gazów, stosowanych w przemyśle, ochronie środowiska i medycynie. Projekt opiewa 11 zadań:

Zadanie 1: Technologia MBE struktur detektorów na bazie antymonkowych supersieci II-go rodzaju o różnej konstrukcji. Elementy procesu wytwarzania detektorów supersieciowych.

Celem zadania jest wytworzenie wysokoczułych detektorów promieniowania podczerwonego o długości fali ok. (5-10) pm pracujących bez chłodzenia kriogenicznego. Przyrządy te powinny pracować w wysokich temperaturach (190-300K) uzyskiwanych przy użyciu chłodziarek termoelektrycznych. Detektory te będą wykonane z supersieci II rodzaju ze związków InAs/GaSb na cienkim (400 pm), dopasowanym siecowo, podłożu z GaSb oraz grubym (1100 pm), niedopasowanym sieciowo, podłożu z GaAs. Demonstratory będą wykonane w 2 wersjach: bez a także z monolityczną mikrosoczewką. Struktury przyrządu będą wykonywane w ITE metodą epitaksji z wiązek molekularnych MBE natomiast „processing” i montaż pełnych struktur przyrządowych będą wykonywane w firmie V System SA Typ detektora i długość fali na jaką będzie optymalizowany detektor zależy od wymagań konstrukcji urządzeń badanych w tym projekcie. Parametry wykonanych przyrządów powinny być konkurencyjne do tych jakie uzyskuje się dla detektorów ze związku HgCdTe. (realizacja Instytut Technologii ).

Zadanie 2: Technologia MBE struktur laserów kaskadowych na podłożach z InP. Celem zadania jest opracowanie technologii wytwarzania struktur laserów kaskadowych na podłożach z InP na zadaną długość fali w zakresie średniej podczerwieni, (realizacja Instytut Technologii Elektronowej).

Zadanie 3: Procesy wytwarzania laserów kaskadowych. Celem zadania jest opracowanie procesów wytwarzania laserów kaskadowych na podłożach z InP na zadaną długość fali w zakresie średniej podczerwieni gwarantujących pracę CW lasera w 300 K. (realizacja Instytut Technologii ).

Zadanie 4: Technologia MOVPE w zastosowaniu do wybranych elementów procesu wytwarzania struktur laserów kaskadowych na podłożach z InP. W ramach realizacji w/w zadania będą prowadzone prace mające na celu optymalizację wzrostu górnego falowodu i warstwy podkontaktowej na bazie InP domieszkowanego krzemem w technice MOVPE. (realizacja Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki ).

Zadanie 5: Technologia podłóż alternatywnych do zastosowania w metodzie MBE. W ramach realizacji w/w zadania będą prowadzone prace mające na celu optymalizację wzrostu dolnego falowodu na bazie InP domieszkowanego krzemem w technice MOVPE oraz opracowanie technologii podłóż alternatywnych do epitaksji metodą MBE. (realizacja Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki ).

Zadanie 6: Badania nad układami detekcji śladowych ilości zanieczyszczeń gazowych metodą spektroskopii strat we wnęce optycznej. Przeprowadzenie badań opracowanych kwantowych laserów kaskadowych oraz nowych modułów detekcyjnych w spektroskopii strat we wnęce optycznej w aspekcie osiągnięcia jak największej czułości oraz określenia parametrów stanowiących wymagania dla opracowywanych technologii sensorów, (realizacja Instytut WAT (10 WAT)).

Zadanie 7: Badania nad poprawą czułości systemów detekcji śladowych ilości zanieczyszczeń gazowych metodą komórek wieloprzejściowych. Cel: Kompleksowe działania mające na celu poprawę czułości systemów detekcji śladowych ilości zanieczyszczeń gazowych metodą komórek wieloprzejściowych (realizacja instytut WAT (10 WAT)).

Zadanie 8: Procesy wytwarzania detektorów supersieciowych. Opracowanie procesów wytwarzania detektorów supersieciowych. Przystosowanie technologii wytwarzania detektorów do warunków produkcyjnych, (realizacja V S.A).

Zadanie 9: Opracowanie metod montażu laserów kaskadowych w hermetyzowanych obudowach ze stabilizacją temperatury pracy. Opracowanie profesjonalnego montażu struktur laserów kaskadowych, specjalizowanego pod kątem różnych zastosowań (realizacja V S.A).

Zadanie 10: Zaawansowane metody symulacji numerycznej laserów kaskadowych na podłożach z InP. Celem zadania jest opracowanie metodologii i narzędzi projektowych umożliwiających projektowanie laserów kaskadowych na podłożach z InP na zadaną długość fali w zakresie średniej podczerwieni. (realizacja Katedra Podstaw Elektroniki Politechniki ).

Zadanie 11: Modelowanie numeryczne supersieci antymonkowych. Celem zadania jest opracowanie narzędzi do projektowania struktur supersieci II-go rodzaju ze związków InAs/GaSb, przeznaczonych do detekcji promieniowania podczerwonego. W ramach projektu zostanie rozbudowane częściowo już istniejące oprogramowanie w języku C++, które pozwoli na opis właściwości supersieci w zależności od ich parametrów geometrycznych i struktury pasmowej warstw składowych. Stworzony w ramach projektu pakiet oprogramowania umożliwi projektowanie i optymalizację supersieci detektorowych o zadanej krawędzi absorpcji z wykorzystaniem zaawansowanego modelu numerycznego, opisującego 8 minipasm w strukturze, (realizacja Katedra Podstaw Elektroniki Politechniki ).

Instytut zgodnie z harmonogramem realizuje w projekcie zadanie 1, 2 i 3. W celu realizacji ww. zadań dokonywał zakupów towarów i usług oraz ponosił koszty wynagrodzeń zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Instytut nie planuje w zakresie dotyczącym prac ITE, wykorzystywania efektów projektu do czynności opodatkowanych VAT.

Badania i prace aplikacyjne będące przedmiotem projektu mają charakter nowatorski i dotyczą elementów, które są trudno dostępne w sprzedaży. W chwili obecnej jedyną możliwością pozyskania źródeł promieniowania (lasery kaskadowe) stosowanych w urządzeniach do wykrywania substancji gazowych jest ich zakup u producentów zagranicznych. Podstawową korzyścią z realizacji projektu jest rozwój naukowy uczestników projektu, realizacja prac naukowych i pozyskanie wiedzy do wykorzystania podczas realizacji kolejnych projektów.

Instytucje tworzące konsorcjum dla realizacji niniejszego projektu, przy zachowaniu własnego indywidualnego profilu badawczego, uzupełniają się nawzajem zarówno kompetencyjnie jak i sprzętowo.

Na obecnym etapie mała jest szansa na komercjalizację wyników badań, a zainteresowanie rynku jest hipotetyczne.

Generalna logistyka projektu jest następująca. Struktury epitaksjalne, zarówno laserów jak i detektorów supersieciowych, wytwarzane są w Instytucie Technologii i na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki . W ITE jest również zlokalizowany processing laserów kaskadowych. V SA odpowiada za wytwarzanie detektorów oraz montaż i hermetyzację laserów kaskadowych. Gotowe podzespoły są testowane w systemach detekcji śladowych ilości zanieczyszczeń gazowych konstruowanych w Instytucie Optoelektroniki WAT. Zespół z Katedry Podstaw Elektroniki Politechniki rozwija metody symulacji i projektowania laserów kaskadowych i antymonkowych supersieci II-go rodzaju.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Instytutowi przysługuje w całości lub części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji opisanego projektu badawczego...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Instytutu, jednostce nie przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT należnego o całą kwotę podatku naliczonego wynikających z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji opisanego projektu badawczego.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT- w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust 17 i 19 oraz art. 124. Z cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są lub będą w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Jednocześnie przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Detektory średniej podczerwieni na bazie antymonkowych supersieci II-go rodzaju nie są oferowane w sprzedaży. Wdrożenie tej technologii w firmie V S. A stwarza szansę zajęcia przez nią konkurencyjnej pozycji rynkowej w tym asortymencie. Byłby to jeden z nielicznych przykładów kiedy krajowa firma zaawansowanej technologii odgrywa rolę lidera na rynku światowym.

Potencjalnymi odbiorcami wyników projektu są krajowe przedsiębiorstwa zaawansowanych technologii, pracujące na potrzeby obronności kraju i ochrony środowiska. Podzespoły wytwarzane w projekcie mogą również znaleźć zastosowanie w medycynie. Ten rynek, w razie opracowania odpowiednich urządzeń diagnostycznych z wykorzystaniem laserów kaskadowych, może okazać się bardzo szeroki i o dużym znaczeniu społecznym. Umowa konsorcjum w § 8 „Prawa własności intelektualnej” opisuje że: Wszyscy Partnerzy mają prawo do korzystania z wyników wspólnie realizowanych prac, z zachowaniem poszanowania praw autorskich i pokrewnych, o ile zawarte Umowy o realizację zadań nie stanowią inaczej. Wyjątek stanowią wyniki i wiedza będąca rezultatem pracy lub umiejętności wyłącznie jednego Partnera Konsorcjum, a nie wspólnego działania Partnerów.

Lider Konsorcjum ma autorskie prawa majątkowe do utrwalonego w postaci papierowej, elektronicznej całego Projektu, natomiast Strony Umowy do utrwalonych postaci fragmentów Projektu zgodnie z przypisanym im obszarem tematycznym i mogą dysponować przysługującymi im majątkowymi prawami autorskimi w tym udzielać podmiotom trzecim zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do Projektu na polach eksploatacji znanych na dzień podpisania umowy.

Wszelkie kwestie dotyczące własności intelektualnej, związane z ustanowieniem i działaniem Konsorcjum, w szczególności związane z:

  1. ochroną wiedzy;
  2. przyznawaniem i cesją praw dostępu do wiedzy;
  3. publikacją wiedzy;
  4. sposobu wykorzystania i podziału praw własności przemysłowej wytworzonej w wyniku realizacji projektu będą przedmiotem odrębnych szczegółowych umów pomiędzy Partnerami i/lub stronami trzecimi, które zostaną przygotowane i podpisane po zawarciu Umowy o wykonanie i finansowanie Projektu zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.).

Umowa o realizację zadań pomiędzy Liderem a Partnerami w § 6 pkt 14 zakłada, że w przypadku powstania w wyniku realizacji Zadań, w trakcie prac rozwojowych, prototypu, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej Partner może ją wykorzystywać do celów komercyjnych. Wszelkie dochody, wynikające z wykorzystania prototypu, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej podlegają zwrotowi na rachunek Centrum za pośrednictwem Lidera.

Umowa o realizację zadań z członkami konsorcjum m.in. w przedsiębiorstwami nie zakłada udzielania ewentualnej licencji oraz udziałów w zyskach przy wdrożeniu do produkcji detektorów.

Towary zakupione przez Instytut w ramach projektu zostaną w całości zużyte w trakcie jego realizacji. Zakupy towarów i usług dotyczyć będą wyłącznie części projektu wykonywanego wyłącznie przez Instytut i nie będą przekazywane członkom Konsorcjum. Podmiotem figurującym jako nabywca towarów usług w fakturach dokumentujących zakupy dokonywane w ramach realizacji projektu jest Instytut.

Instytut realizując trzy zadania w opisanym projekcie tj.

  1. Technologia MBE struktur detektorów na bazie antymonkowych supersieci II-go rodzaju o różnej konstrukcji
  2. Technologia MBE struktur laserów kaskadowych na podłożach z InP .
  3. Procesy wytwarzania laserów kaskadowych.

nie przewiduje w chwili obecnej możliwości wykorzystania efektów prac tych w działalności komercyjnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy o VAT.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych i niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca posiada status instytutu badawczego, będącego państwową jednostką organizacyjną, posiadającą osobowość prawną, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, przystosowania wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce, wdrażanie oraz upowszechnianie wyników tych prac. Cele te Instytut realizuje w szczególności poprzez prowadzenie badań naukowych, opracowywanie konstrukcji i technologii w dziedzinie nanostruktur, mikroelektroniki, nanofotoniki, opracowywanie nowoczesnych technologii wytwarzania mikrosystemów i układów scalonych, opracowywanie nowych metod badawczych i miernictwa, udział w działalności normalizacyjnej prowadzonej przez instytucje krajowe jak i międzynarodowe. Upowszechnia również wyniki prowadzonych badań poprzez działalność wydawniczą, prowadzenie szkoleń specjalistycznych, prowadzenie działalności gospodarczej związanej z produkcją doświadczalną oraz świadczenie usług badawczych, technologicznych i pomiarowych.

Dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą polegającą na komercyjnym wynajmie wolnych pomieszczeń będących w jego posiadaniu, a nie objętą statutem. Dochody z wynajmu pomieszczeń przeznaczane są na finansowanie bieżącej działalności statutowej.

Instytut jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Instytut w ramach I konkursu Programu Badań Stosowanych w ścieżce B realizuje od 14 listopada 2012 r. jako Lider konsorcjum projekt na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania nowoczesnych detektorów średniej podczerwieni na bazie struktur supersieciowych II-go rodzaju oraz opracowanie technologii laserów kaskadowych na podłożach z InP pracujących w temperaturze pokojowej. Wytwarzane przyrządy przeznaczone są do zastosowań w spektroskopii molekularnej i urządzeniach do detekcji śladowych ilości zanieczyszczeń gazowych. Wynikiem realizacji projektu będzie opracowanie podzespołów do konstrukcji wymienionych urządzeń i stworzenie podstaw do ich późniejszego wdrożenia. Dodatkowym rezultatem projektu będzie opracowanie metodologii i odpowiednich narzędzi projektowania detektorów supersieciowych i laserów kaskadowych na zadaną długość fali, co pozwoli na elastyczne reagowanie na potrzeby rynku w tym zakresie. Badania i prace aplikacyjne będące przedmiotem wniosku mają charakter wybitnie nowatorski i dotyczą elementów, które są niedostępne w sprzedaży, a które są ważne dla wielu działów gospodarki. Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania podzespołów działających w zakresie średniej podczerwieni, przeznaczonych do zastosowania w praktycznych układach do detekcji śladowych ilości zanieczyszczeń gazowych. Prace dotyczyły będą źródeł i detektorów promieniowania nowej generacji; kwantowych laserów kaskadowych i detektorów promieniowania na bazie antymonkowych supersieci II rodzaju oraz specjalizowanych sensorów gazów je wykorzystujących. Obszar podczerwieni jest niezwykle ważny w spektroskopii molekularnej. Użycie fali świetlnej z zakresu 4 -10 pm pozwala na detekcję śladowych ilości zanieczyszczeń gazowych (metanu, amoniaku, tlenku węgla, tlenku siarki, tlenków azotu) na poziomie wykrywalność sub-ppm. Proponujemy opracowanie technologii i wykonanie laserów kaskadowych na pasmo 5.2 pm - 5.4 pm oraz 9.0 -10.0 pm pracujących na fali ciągłej w temperaturze pokojowej (300 K), które będą nadawały się do bezpośredniego wykorzystania w urządzeniach do wykrywania śladowych ilości substancji gazowych gazów, stosowanych w przemyśle, ochronie środowiska i medycynie. Projekt opiewa 11 zadań:

Zadanie 1: Technologia MBE struktur detektorów na bazie antymonkowych supersieci II-go rodzaju o różnej konstrukcji. Elementy procesu wytwarzania detektorów supersieciowych.

Celem zadania jest wytworzenie wysokoczułych detektorów promieniowania podczerwonego o długości fali ok. (5-10) pm pracujących bez chłodzenia kriogenicznego. Przyrządy te powinny pracować w wysokich temperaturach (190-300K) uzyskiwanych przy użyciu chłodziarek termoelektrycznych. Detektory te będą wykonane z supersieci II rodzaju ze związków InAs/GaSb na cienkim (400 pm), dopasowanym siecowo, podłożu z GaSb oraz grubym (1100 pm), niedopasowanym sieciowo, podłożu z GaAs. Demonstratory będą wykonane w 2 wersjach: bez a także z monolityczną mikrosoczewką. Struktury przyrządu będą wykonywane w ITE metodą epitaksji z wiązek molekularnych MBE natomiast „processing” i montaż pełnych struktur przyrządowych będą wykonywane w firmie V SA Typ detektora i długość fali na jaką będzie optymalizowany detektor zależy od wymagań konstrukcji urządzeń badanych w tym projekcie. Parametry wykonanych przyrządów powinny być konkurencyjne do tych jakie uzyskuje się dla detektorów ze związku HgCdTe. (realizacja Instytut ).

Zadanie 2: Technologia MBE struktur laserów kaskadowych na podłożach z InP. Celem zadania jest opracowanie technologii wytwarzania struktur laserów kaskadowych na podłożach z InP na zadaną długość fali w zakresie średniej podczerwieni, (realizacja Instytut Technologii ).

Zadanie 3: Procesy wytwarzania laserów kaskadowych. Celem zadania jest opracowanie procesów wytwarzania laserów kaskadowych na podłożach z InP na zadaną długość fali w zakresie średniej podczerwieni gwarantujących pracę CW lasera w 300 K. (realizacja Instytut Technologii ).

Zadanie 4: Technologia MOVPE w zastosowaniu do wybranych elementów procesu wytwarzania struktur laserów kaskadowych na podłożach z InP. W ramach realizacji w/w zadania będą prowadzone prace mające na celu optymalizację wzrostu górnego falowodu i warstwy podkontaktowej na bazie InP domieszkowanego krzemem w technice MOVPE. (realizacja Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki ).

Zadanie 5: Technologia podłóż alternatywnych do zastosowania w metodzie MBE. W ramach realizacji w/w zadania będą prowadzone prace mające na celu optymalizację wzrostu dolnego falowodu na bazie InP domieszkowanego krzemem w technice MOVPE oraz opracowanie technologii podłóż alternatywnych do epitaksji metodą MBE. (realizacja Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki ).

Zadanie 6: Badania nad układami detekcji śladowych ilości zanieczyszczeń gazowych metodą spektroskopii strat we wnęce optycznej. Przeprowadzenie badań opracowanych kwantowych laserów kaskadowych oraz nowych modułów detekcyjnych w spektroskopii strat we wnęce optycznej w aspekcie osiągnięcia jak największej czułości oraz określenia parametrów stanowiących wymagania dla opracowywanych technologii sensorów, (realizacja Instytut WAT (10 WAT)).

Zadanie 7: Badania nad poprawą czułości systemów detekcji śladowych ilości zanieczyszczeń gazowych metodą komórek wieloprzejściowych. Cel: Kompleksowe działania mające na celu poprawę czułości systemów detekcji śladowych ilości zanieczyszczeń gazowych metodą komórek wieloprzejściowych (realizacja instytut (10 WAT)).

Zadanie 8: Procesy wytwarzania detektorów supersieciowych. Opracowanie procesów wytwarzania detektorów supersieciowych. Przystosowanie technologii wytwarzania detektorów do warunków produkcyjnych, (realizacja V S.A).

Zadanie 9: Opracowanie metod montażu laserów kaskadowych w hermetyzowanych obudowach ze stabilizacją temperatury pracy. Opracowanie profesjonalnego montażu struktur laserów kaskadowych, specjalizowanego pod kątem różnych zastosowań (realizacja V S.A).

Zadanie 10: Zaawansowane metody symulacji numerycznej laserów kaskadowych na podłożach z InP. Celem zadania jest opracowanie metodologii i narzędzi projektowych umożliwiających projektowanie laserów kaskadowych na podłożach z InP na zadaną długość fali w zakresie średniej podczerwieni. (realizacja Katedra Podstaw Elektroniki Politechniki ).

Zadanie 11: Modelowanie numeryczne supersieci antymonkowych. Celem zadania jest opracowanie narzędzi do projektowania struktur supersieci II-go rodzaju ze związków InAs/GaSb, przeznaczonych do detekcji promieniowania podczerwonego. W ramach projektu zostanie rozbudowane częściowo już istniejące oprogramowanie w języku C++, które pozwoli na opis właściwości supersieci w zależności od ich parametrów geometrycznych i struktury pasmowej warstw składowych. Stworzony w ramach projektu pakiet oprogramowania umożliwi projektowanie i optymalizację supersieci detektorowych o zadanej krawędzi absorpcji z wykorzystaniem zaawansowanego modelu numerycznego, opisującego 8 minipasm w strukturze, (realizacja Katedra Podstaw Elektroniki Politechniki ).

Instytut zgodnie z harmonogramem realizuje w projekcie zadanie 1, 2 i 3. W celu realizacji ww. zadań dokonywał zakupów towarów i usług oraz ponosił koszty wynagrodzeń zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Instytut nie planuje w zakresie dotyczącym prac IE, wykorzystywania efektów projektu do czynności opodatkowanych VAT. Badania i prace aplikacyjne będące przedmiotem projektu mają charakter nowatorski i dotyczą elementów, które są trudno dostępne w sprzedaży. W chwili obecnej jedyną możliwością pozyskania źródeł promieniowania (lasery kaskadowe) stosowanych w urządzeniach do wykrywania substancji gazowych jest ich zakup u producentów zagranicznych. Podstawową korzyścią z realizacji projektu jest rozwój naukowy uczestników projektu, realizacja prac naukowych i pozyskanie wiedzy do wykorzystania podczas realizacji kolejnych projektów.

Wątpliwości Wnioskodawcy przedstawione w niniejszym wniosku dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu badawczego.

Mając na uwadze wskazany wyżej art. 86 ust. 1 ustawy stwierdzić należy, że skoro jak wskazano w stanie faktycznym Instytut nie planuje wykorzystywania efektów projektu do czynności opodatkowanych VAT, to w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług, zawartego w fakturach VAT dokumentujących zakupy związane z realizacją wskazanego projektu - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

W konsekwencji, skoro Instytut nie planuje wykorzystywania efektów projektu do czynności opodatkowanych VAT nie ma prawa do obniżenia w całości lub w części kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z poniesionymi wydatkami w związku z realizacją projektu badawczego.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku
ILPP1/4512-1-43/15-4/AI | Interpretacja indywidualna

projekt badawczy
IBPP1/443-1234/14/AS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.