IBPP1/443-573/14/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu badawczego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 czerwca 2014 r. (data wpływu 9 czerwca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu badawczego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2014 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu badawczego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Konsorcjum w skład którego wchodzi Wnioskodawca (Sp. z o.o.), W., I., P., zawarło umowę w dniu 19 grudnia 2013 r. z N. na wykonanie projektu badawczego pt. „T.” w ramach programu I. Konsorcjum uzyska częściową refundację poniesionych kosztów. Skład konsorcjum, którego liderem jest Wnioskodawca utworzonego na czas realizacji projektu został staranie dobrany w celu zapewnienia maksymalnych efektów z realizacji projektu. Jednostka naukowa uzyskuje refundację w wysokości 100%, Wnioskodawca w wysokości 80%, W. w wysokości 50%, I. 60%.

Przedmiotem projektu badawczego jest opracowanie demonstratora (...) dla statków powietrznych klasy (...). W projekcie opracowany zostanie napęd hybrydowy przeznaczony bezpośrednio do napędu platformy bezzałogowej X produkowanej przez Wnioskodawcę. (...) Proponowany w ramach projektu hybrydowy zespół napędowy (...) jest rozwiązaniem nowatorskim, charakterze zupełnie nowego napędu, niestosowanego, nie wdrożonego w sposób przemysłowy na żadnym rynku na świecie. Jest to rozwiązanie nowe w skali globalnej brak jest bowiem produktu nawet podobnego, oferowanego przez producentów silników lotniczych. Okres realizacji projektu ustalono na 48 miesięcy. Termin rozpoczęcia projektu dzień od 1 listopada 2013 r. zakończenia 31 października 2017 r.

Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest projektowanie i produkcja dedykowanych zaawansowanych technologicznie produktów i systemów. Spółka opracowała i przebadała platformę (...) wraz z naziemną stacją kontroli lotu, posiada doświadczenie w realizacji badań i wdrożenia systemów bezzałogowych (np. system xxx). (..) Zdobyte doświadczenie Wnioskodawca wykorzystał przy realizacji projektu platformy (...) dla której opracowywany jest napęd hybrydowy w ramach niniejszego projektu, przy współudziale partnerów naukowych i przemysłowych.

W ramach projektu Wnioskodawca wytworzy kompletną aparaturę do badań hybrydowego zespołu napędowego (...).

W pełni zintegrowana aparatura pozwoli na wykonanie testów napędu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych oraz monitorowanie stanu i parametrów elementów zespołu napędowego podczas długotrwałych testów. Przeprowadzone badania samolotu w locie pozwolą ostatecznie zweryfikować przyjęte na etapie projektowania założenia i dokonać korekty w modelu matematycznego.

Zgodnie z umową Konsorcjum, powstałe w toku realizacji projektu wyniki badań naukowych, rozwiązania mające cechy wynalazków, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, projekty, rozwiązania mające cechy utworu w rozumieniu prawa autorskiego, know-how jak również rozwiązania bezpośrednio z nich wynikające pozostaną własnością członka konsorcjum, który je opracował. Podział praw majątkowych oraz praw dostępu do innych rezultatów wynikających ze wspólnej realizacji zadania, jest proporcjonalny do ponoszonych kosztów kwalifikowalnych. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania wielkości zaangażowania poszczególnych członków konsorcjum w realizację zadania, prawo do wyników będzie przysługiwać wspólnie wszystkim członkom Konsorcjum zaangażowanych w realizację tego zadania. Projekt nie jest realizowany na rzecz podmiotu trzeciego. Odbiorcami technologii rozwijanych w projekcie będzie N. występuje jako strona współfinansująca. Zgodnie z umową powstały w ramach projektu prototyp, instalacja pilotażowa lub demonstracyjna może zostać wykorzystywana do celów komercyjnych. Wszelkie dochody, wynikające z rozporządzania prototypem, instalacją pilotażową lub demonstracyjną uzyskane w okresie do 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu.

Nie podlegają zwrotowi dochody uzyskiwane z innych źródeł takich jak:

  • komercjalizacja know-how uzyskanego w wyniku realizacji projektu,
  • komercyjne wykorzystanie instalacji i urządzeń zbudowanych bez dofinansowania N. na bazie rozwiązań przetestowanych w prototypie lub instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

Opracowana w ramach projektu technologia będzie stanowiła fundament do wytworzenia prototypu a następnie uruchomienia produkcji seryjnej unikatowego na skalę światową napędu (...). W ramach projektu realizowanego w ramach programu I., akronim Y. dofinansowaniu podlegają koszty związane z wynagrodzeniami, zakupem aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym oraz W., koszty związane z użytkowaniem budynków i gruntów, koszty usług badawczych, wiedzy technicznej oraz usług doradczych i innych równorzędnych, koszty związane z nabyciem materiałów i usług. Szczegółowy opis kwalifikowalności wydatków został zawarty w - Przewodniku kwalifikowalności kosztów opublikowanego przez N.

Materiały zakupione w ramach projektu zostaną w całości zużyte w trakcie realizacji. Zakupy towarów i usług dotyczą wyłącznie części projektu wykonywanego indywidualnie przez Spółkę i nie będą przekazywane członkom Konsorcjum. Podmiotem figurującym jako nabywca towarów i usług w fakturach dokumentujących zakupy dokonywane w ramach realizacji projektu będzie Wnioskodawca. W ramach projektu Wnioskodawca jako Lider Konsorcjum otrzymuje całość dofinansowania a następnie przekazuje je członkom Konsorcjum zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik do umowy z N. Firma Wnioskodawcy przystąpiła do projektu z planem wykorzystywania jego efektów wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy firmie Wnioskodawcy będzie przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji opisanego projektu badawczego...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku VAT należnego o całą kwotę podatku naliczonego wynikających z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji opisanego projektu badawczego. Firma jest producentem platform bezzałogowych (...), a zdobyta w trakcie trwania projektu wiedza dotyczącą opracowania metodologii badań lotniczych napędów hybrydowych oraz wytworzenie działającego demonstratora, zostanie wykorzystana w bieżącej i przyszłej działalności firmy wyłącznie do działalności opodatkowanej. Ustawa o VAT ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się, tym że aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnik nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystywane na potrzeby działalności opodatkowanej. Istotna jest intencja nabycia. Spółka dokonuje zakupu materiałów oraz usług w ramach projektu z założeniem, że będą one służyły wykonaniu wyłącznie czynnościom opodatkowanym. Neutralność VAT, wyrażająca się w prawie do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego, związanego z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT, jest podstawową zasadą tego podatku (wyrażeniem tej zasady jest m.in. art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 tej ustawy.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z cyt. wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są lub będą w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Jednocześnie przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Natomiast art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy stanowi, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. z tytułu nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

W myśl art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonywane są z zamiarem wykorzystania ich w ramach działalności opodatkowanej podatnika.

Istotna jest więc intencja nabycia – jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych, wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy o VAT wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Zatem, jeśli towary i usługi, przy nabyciu których naliczono podatek, są (mają być) wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działalności opodatkowanej, wówczas podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia całości podatku. Prawo to może zostać zrealizowane w terminach określonych w art. 86 ust. 10-13 ustawy o VAT.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył również mechanizmy, które nakazują podatnikowi korektę podatku naliczonego w przypadku, gdyby dokonane przez niego odliczenie podatku z tytułu zrealizowanych zakupów okazało się w przyszłości z różnych względów nieuzasadnione.

Ustawa o podatku od towarów i usług daje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca, jest liderem Konsorcjum, które 19 grudnia 2013 r. zawarło umowę z N. na wykonanie projektu badawczego pt. „T.” w ramach programu I. Wnioskodawca uzyska refundację poniesionych kosztów w wysokości 80%.

Realizacja projektu pozwoli zaprojektować, wykonać i przebadać hybrydowy zespół napędowy. Okres realizacji projektu ustalono na 48 miesięcy. Termin rozpoczęcia projektu - 1 listopada 2013 r., zakończenia - 31 października 2017 r.

Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest projektowanie i produkcja dedykowanych zaawansowanych technologicznie produktów i systemów.

Zgodnie z umową Konsorcjum, powstałe w toku realizacji projektu wyniki badań naukowych, rozwiązania mające cechy wynalazków, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, projekty, rozwiązania mające cechy utworu w rozumieniu prawa autorskiego, know-how jak również rozwiązania bezpośrednio z nich wynikające pozostaną własnością członka konsorcjum, który je opracował. Podział praw majątkowych oraz praw dostępu do innych rezultatów wynikających ze wspólnej realizacji zadania, jest proporcjonalny do ponoszonych kosztów kwalifikowalnych. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania wielkości zaangażowania poszczególnych członków konsorcjum w realizację zadania, prawo do wyników będzie przysługiwać wspólnie wszystkim członkom Konsorcjum zaangażowanych w realizację tego zadania. Projekt nie jest realizowany na rzecz podmiotu trzeciego.

Zgodnie z umową powstały w ramach projektu prototyp, instalacja pilotażowa lub demonstracyjna może zostać wykorzystywana do celów komercyjnych.

Materiały zakupione w ramach projektu zostaną w całości zużyte w trakcie jego realizacji. Zakupy towarów i usług dotyczą wyłącznie części projektu wykonywanego indywidualnie przez Spółkę i nie będą przekazywane członkom Konsorcjum. Podmiotem figurującym jako nabywca towarów i usług w fakturach dokumentujących zakupy dokonywane w ramach realizacji projektu będzie Wnioskodawca. Firma Wnioskodawcy przystąpiła do projektu z planem wykorzystywania jego efektów wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT.

Jak wskazano powyżej, dla określenia prawa do odliczenia istotny jest zamiar, z jakim dokonywany jest zakup towaru lub usługi w momencie nabycia, a w opisanej sprawie Wnioskodawca przystąpił do projektu z planem wykorzystywania jego efektów wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT.

Biorąc pod uwagę opisany przez Wnioskodawcę stan faktyczny i obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne, stwierdzić należy, że jeśli zakupy towarów i usług udokumentowane fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę dotyczą wyłącznie części projektu wykonywanego indywidualnie przez Wnioskodawcę i nie będą przekazywane członkom Konsorcjum lecz będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie do czynności opodatkowanych, to Wnioskodawca jako czynny zarejestrowany podatnik VAT będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków w ramach realizowanego projektu.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.