Projekt badawczy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to projekt badawczy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
13
lis

Istota:

W zakresie braku prawa do odliczenia należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu badawczego.

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy przedstawione w niniejszym wniosku dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu badawczego. Mając na uwadze wskazany wyżej art. 86 ust. 1 ustawy stwierdzić należy, że skoro jak wskazano w stanie faktycznym Instytut nie planuje wykorzystywania efektów projektu do czynności opodatkowanych VAT, to w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług, zawartego w fakturach VAT dokumentujących zakupy związane z realizacją wskazanego projektu - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. W konsekwencji, skoro Instytut nie planuje wykorzystywania efektów projektu do czynności opodatkowanych VAT nie ma prawa do obniżenia w całości lub w części kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z poniesionymi wydatkami w związku z realizacją projektu badawczego. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.

2015
22
mar

Istota:

Zastosowania na fakturze stawki 0% na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w związku z otrzymaniem zaliczki związanej z realizacją projektu badawczego w przedstawionym stanie faktycznym oraz w związku z realizacją projektu badawczego w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

Fragment:

W związku z powyższym Wnioskodawca dokumentując otrzymanie od Spółki A zaliczki związanej z realizacją projektu badawczego w przedstawionym stanie faktycznym oraz dokumentując kwoty otrzymane od Spółki A w związku z realizacją projektu badawczego w przedstawionym zdarzeniu przyszłym – nie może zastosować stawki 0% na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. Tym samym za nieprawidłowe należało uznać stanowisko Wnioskodawcy, że wystawiając fakturę na rzecz Spółki A, dokumentującą otrzymanie zaliczki związanej z realizacją projektu badawczego „ D. I. ” na rzecz ESA będącej organizacją międzynarodową, Wnioskodawca był uprawniony do zastosowania stawki VAT w wysokości 0%, na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 i ust. 4 Rozporządzenia. Za nieprawidłowe należało również uznać stanowisko Wnioskodawcy, że wystawiając w przyszłości faktury na rzecz Spółki A w związku z realizacją projektu badawczego „ D. I. ” na rzecz ESA będącej organizacją międzynarodową, Wnioskodawca uprawniony będzie do stosowania stawki VAT w wysokości 0%, na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 i ust. 4 Rozporządzenia. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2015
8
sty

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu badawczego

Fragment:

(...) projektu badawczego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 czerwca 2014 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu badawczego. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Konsorcjum w skład którego wchodzi Wnioskodawca (Sp. z o.o.), W., I., P., zawarło umowę w dniu 19 grudnia 2013 r. z N. na wykonanie projektu badawczego pt. „ T. ” w ramach programu I. Konsorcjum uzyska częściową refundację poniesionych kosztów. Skład konsorcjum, którego liderem jest Wnioskodawca utworzonego na czas realizacji projektu został staranie dobrany w celu zapewnienia maksymalnych efektów z realizacji projektu. Jednostka naukowa uzyskuje refundację w wysokości 100%, Wnioskodawca w wysokości 80%, W. w wysokości 50%, I. 60%. Przedmiotem projektu badawczego jest opracowanie demonstratora (...) dla statków powietrznych klasy (...). W projekcie opracowany zostanie napęd hybrydowy przeznaczony bezpośrednio do napędu platformy bezzałogowej X produkowanej przez Wnioskodawcę. (...) Proponowany w ramach projektu hybrydowy zespół napędowy (...) jest rozwiązaniem nowatorskim, charakterze zupełnie nowego napędu, niestosowanego, nie wdrożonego w sposób przemysłowy na żadnym rynku na świecie.

2014
23
maj

Istota:

Dokumentowanie wykonywanych prac fakturą z zastosowaniem 0% stawki podatku VAT oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków przy realizacji projektu badawczego

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, w przypadku wykonywanych prac w ramach projektu badawczego (dostawy dokumentacji i oprogramowania) przez X na rzecz E. będącej organizacją międzynarodową, w związku z projektem „ GECCO: space-derived geoinformation for crisis management and coordination ” (GECCO: geoinformacja przestrzenna na potrzeby zarządzania kryzysowego i koordynacji działań), Wnioskodawca (X) powinien dokumentować wykonywane prace fakturą VAT z zastosowaniem 0% stawki VAT... Czy Wnioskodawca (X) będzie miał prawo obniżyć kwoty podatku należnego od prowadzonej działalności opodatkowanej o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ustawy o VAT, w związku z realizacją projektu badawczego „ GECCO: space-derived geoinformation for crisis management and coordination ” (GECCO: geoinformacja przestrzenna na potrzeby zarządzania kryzysowego i koordynacji działań) na rzecz organizacji międzynarodowej E., w związku z wydatkami poniesionymi przy realizacji tego projektu badawczego, w tym wynikających z faktur VAT wystawionych przez podwykonawców... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Zdaniem X w rozważanym przypadku dochodzi do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz organizacji międzynarodowych w ramach projektu badawczego na rzecz E. w związku z projektem „ GECCO: space-derived geoinformation for crisis management and coordination ”.

2011
1
wrz

Istota:

Czy wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę biorących udział w realizacji programu pod tytułem „Międzynarodowy projekt badawczy nad finansowaniem jakości w opiece zdrowotnej” w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W sposób bezpośredni będzie realizowany cel projektu badawczego za pośrednictwem zespołu badawczego i obsługi administracyjnej konsorcjum, w tym obsługi finansowo-księgowej. Wnioskodawca realizując projekt „ Międzynarodowy projekt badawczy nad finansowaniem jakości w opiece zdrowotnej ”: będzie beneficjentem, tj. podmiotem bezpośrednio realizującym przedmiotowy program, będzie realizował bezzwrotną pomoc płynącą z Komisji Europejskiej na wyodrębnionym rachunku bankowym uczelni, będzie realizował w sposób bezpośredni cel przedmiotowego programu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę biorących udział w realizacji programu pod tytułem „ Międzynarodowy projekt badawczy nad finansowaniem jakości w opiece zdrowotnej ” w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenia, które będą wypłacane uczestnikom realizowanego projektu badawczego w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej, korzystają ze zwolnienia podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym (...)

2011
1
wrz

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizacją projektu badawczego

Fragment:

(...) projektu badawczego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13.08.2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizacją projektu badawczego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 września 2010r. (data wpływu 30.09.2010r.) i pismem z dnia 10 listopada 2010r. (data wpływu 12.11.2010r.) W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Instytut posiada status jednostki naukowo - badawczej. Prowadzi badania naukowe w dziedzinie pozostałych nauk rolniczych. Z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymuje dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej oraz dotacje celowe na dofinansowanie programów badawczych. Z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymuje dotację celową na finansowanie programów wieloletnich, a także programów badawczych. Otrzymane dotacje traktuje jako przychody nie podlegające opodatkowaniu i dlatego od zakupów związanych z w/w działalnościami nie odlicza podatku VAT. Prowadzi także inną działalność: świadczy usługi naukowo - badawcze dla podmiotów gospodarczych, wynajmuje pomieszczenia na działalność gospodarczą, prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą w podległych Rolniczych Zakładach Doświadczalnych i Stacjach Doświadczalnych, usługi organizacji konferencji i szkoleń, usługi hotelarskie.

2011
1
sie

Istota:

Możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu pod nazwą „Implementacja systemu kryptograficznego w oparciu o innowacyjne technologie półprzewodnikowe”

Fragment:

Uzyskane wyniki mogą być wykorzystane w przyszłości do opracowana nowych projektów naukowo-badawczych i rozwojowych, których finansowania nie obejmuje przedmiotowy projekt badawczy. Wnioskodawca na realizację projektu otrzymał dofinansowanie. Zgodnie z zapisami umowy środki finansowe przeznaczone na realizację zadań muszą być wykorzystane zgodnie z kosztorysem, a niewykorzystane środki bądź wykorzystane niezgodnie z umową podlegają zwrotowi na rachunek Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W wyniku realizacji projektu nie zostanie wytworzony żaden produkt, towar ani usługa mająca wartość handlową. Efektem realizowanych prac jest zdobyta wiedza, a rezultaty prac zostaną przedstawione Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w opracowaniu (raporcie) końcowym. W uzupełnieniu do wniosku dodatkowo wyjaśniono, iż zgodnie z postanowieniami umowy o wykonanie projektu rozwojowego zawartej pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Konsorcjum prawa do wykorzystania wyników badań pozostaną własnością Konsorcjum. W ramach realizowanego projektu nie ma konkretnego zamawiającego, będącego odbiorcą usługi. Konsorcjum zobowiązane jest do złożenia raportu końcowego z wykonania projektu rozwojowego, co jest warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania, jednak efekty, wyniki prac pozostają własnością konsorcjum.

2011
1
cze

Istota:

VAT - w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych w ramach realizacji projektu badawczego oraz prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług wykorzystywanych przy realizacji tego projektu

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy umowa, podpisana pomiędzy jednostką koordynującą a ITME, dotycząca realizacji części projektu badawczego zamawianego, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Czy Instytut ma prawo do pełnego odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług przy zakupach niezbędnych do realizacji części projektu badawczego zamawianego, finansowanego za pośrednictwem jednostki koordynującej przez Centrum Badań i Rozwoju... Stanowisko Instytutu jest następujące: Umowa o realizację części projektu badawczego zamawianego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług gdyż nie jest świadczeniem usług na rzecz innego podmiotu. Praca wykonywana jest na podstawie umowy, która nie przewiduje istnienia podmiotu będącego odbiorcą tej usługi. Instytut nie ma prawa do odliczania naliczonego podatku od towarów i usług ponieważ umowa o realizację części projektu badawczego nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
cze

Istota:

Wnioskodawca uprzejmie prosi o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług zadań badawczych realizowanych w ramach projektu badawczego zamawianego na podstawie decyzji MNiSW nr K BBBBB/2005 i umowy nr CCCCCCCCCC/04.

Fragment:

Instytut X prowadzi działalność naukowo - badawczą, m.in. realizuje projekt badawczy zamawiany nr AAAAAAAAA/2005. Przystąpienie do realizacji projektu odbyło się w następujący sposób. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) ogłosiło konkurs na realizację projektów badawczych w określonych dziedzinach nauki. Jednostki naukowe (w tym X) zainteresowane badaniami określonymi w ogłoszeniu złożyły oferty w ramach konkursu. MNiSW po dokonaniu oceny zgłoszonych ofert wydało decyzję nr K BBBBB/2005, w której wyznaczyło: Akademię Medyczną w Y na jednostkę kierującą realizacją projektu badawczego oraz prof. dr hab. J na kierownika projektu badawczego zamawianego. W decyzji wymienione zostały wszystkie jednostki naukowe (w tym X) współrealizujące zadania badawcze objęte projektem. Jednostce kierującej przyznano kwotę na realizację projektu badawczego zamawianego dokonując jednocześnie podziału środków dla poszczególnych jednostek realizujących zadania objęte projektem. Wydaną decyzję MNiSW przekazało wszystkim jednostkom w niej wymienionym. Warunkiem finansowania projektu przez MNiSW było zawarcie na podstawie decyzji umów, przy czym na realizację projektu badawczego zamawianego MNiSW zawarło umowę z jednostką kierującą wykonaniem całego projektu zamawianego, zaś jednostka koordynująca projektem zawarła umowy z jednostkami wymienionymi w decyzji na realizację zadań objętych projektem.