Projekt | Interpretacje podatkowe

Projekt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to projekt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu (...).
Fragment:
Beneficjent – Gmina będzie zajmowała się realizacją projektu edukacyjnego zgodnie z zasadami (RPO 2014-2020) na podstawie złożonego wniosku w ramach ww. projektu. Rozpoczęcie projektu nastąpi z dniem 1 stycznia 2017 r. Termin rzeczowy zakończenia realizacji projektu to 31 stycznia 2019 r. Wydatki obejmować będą: zakup sprzętu, podręczników, programów edukacyjnych, laptopów i innych pomocy naukowych i dydaktycznych oraz wynagrodzeń dla nauczycieli, kursów dokształcających, studia podyplomowe, bezpłatny wynajem sal, które stanowią wkład własny niepieniężny, koszty wynajmu autokaru na zajęcia do parku naukowo – technicznego. Wymienione wydatki, które zostaną poniesione zgodnie z realizacją projektu nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części od wydatków poniesionych przy wykonywaniu projektu (...). Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., poz. 1054, z późn. zm.) prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w takim zakresie w jakim projekt po zrealizowaniu będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych.
2016
17
sie

Istota:
Prawo do odzyskania VAT w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Gmina ... w dniu ... września 2010 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu „ B. ” nr ... ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013. Beneficjentem projektu jest Gmina .... Przedmiotem projektu było wyposażenie dwóch pracowni w Zespole Szkół ... w ... przy ul. ... w nowoczesny sprzęt informatyczny potrzebny do kształcenia w zakresie zawodu technik teleinformatyk. W ramach projektu zakupiono następujący rodzaj sprzętu, stanowiący wyposażenie pracowni nr ... i nr ...: sprzęt komputerowy oraz sieciowy, narzędzia wspomagające proces dydaktyczny, sprzęt laboratoryjny niezbędny do prowadzenia zajęć praktycznych, specjalistyczne oprogramowanie. Produktami projektu są: liczba szkół doposażonych w aparaturę naukowo-badawczą - ... szt.; liczba zmodernizowanych laboratoriów - ... szt. Projekt obejmował także opracowanie Studium Wykonalności, realizację działań promocyjnych oraz zlecenie audytu zewnętrznego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ... ma możliwość prawną odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „ B. ” na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2016
14
sie

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.
Fragment:
Celem projektu jest przebudowa drogi we wsi M. Inwestycja będzie polegała na przebudowie nawierzchni drogi. Droga będzie służyła do użytku publicznego i wszyscy będą korzystali z niej nieodpłatnie. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy. Inwestycja nie będzie generowała przychodów, które byłyby opodatkowane podatkiem od towarów i usług. W tej sytuacji Gminie nie będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu poniesionych wydatków, a tym samym podatek VAT będzie wydatkiem kwalifikowanym w projekcie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z inwestycją polegającą na przebudowie drogi... Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z przebudową drogi w miejscowości M. Uzasadnienie. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwaną dalej ustawą o VAT (Dz.
2016
10
sie

Istota:
Czy Gmina może odzyskać uiszczony w wyniku realizacji projektu pn. „P” podatek od towarów i usług?
Fragment:
Efekt projektu nie będzie generował dla Gminy sprzedaży opodatkowanej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina może odzyskać uiszczony w wyniku realizacji projektu pn. „ P ” podatek od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie będzie miała prawnej możliwości odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług, który będzie poniesiony w związku z nabywaniem towarów i usług w ramach realizacji projektu pn. „ P ”. Gmina wskazała, że prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje beneficjentowi, jeśli spełnione są następujące warunki: beneficjent jest podatnikiem podatku VAT, zakupione przez beneficjenta towary i usługi wykorzystane są przez niego do wykonywania czynności opodatkowanych. O ile pierwszy warunek jest spełniony – Gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług, to drugi warunek nie ma zastosowania w przypadku analizowanego projektu. Gmina nie będzie wykonywać żadnych czynności opodatkowanych związanych z obiektem przebudowanym w ramach projektu. Realizacja projektu nie ma związku z czynnościami podatkowymi. Przebudowana droga jest drogą gminną i służy ogółowi społeczeństwa, a korzystanie z niej jest nieodpłatne.
2016
9
sie

Istota:
Czy Gmina może odzyskać uiszczony w wyniku realizacji projektu pn. „P” podatek od towarów i usług?
Fragment:
Efekt projektu nie będzie generował dla Gminy sprzedaży opodatkowanej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina może odzyskać uiszczony w wyniku realizacji projektu pn. „ P ” podatek od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie posiada prawnej możliwości odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług poniesionego w związku z nabywaniem towarów i usług w ramach realizacji projektu pn. „ P ”. Gmina wskazała, że prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje beneficjentowi, jeśli spełnione są następujące warunki: beneficjent jest podatnikiem podatku VAT, zakupione przez beneficjenta towary i usługi wykorzystane są przez niego do wykonywania czynności opodatkowanych. O ile pierwszy warunek jest spełniony - Gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług, to drugi warunek nie ma zastosowania w przypadku analizowanego projektu. Gmina nie wykonuje i nie będzie wykonywać żadnych czynności opodatkowanych związanych z obiektem przebudowanym w ramach projektu. Realizacja projektu nie ma związku z czynnościami podatkowymi. Przebudowana droga jest drogą gminną i służy ogółowi społeczeństwa, a korzystanie z niej jest nieodpłatne.
2016
9
sie

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
Gmina wskazała, że uzyskała pozytywną interpretację indywidualną w tej sprawie podczas realizacji projektu. Interpretacja, o którą Gmina stara się w niniejszym wniosku jest wymagana do przedstawienia Instytucji Zarządzającej RPO 2007-2013 na koniec okresu trwałości projektu (zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina Miasto ma możliwość odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT w zakresie zrealizowanego projektu, którego wysokość została zawarta w kategoriach kosztów kwalifikowalnych... Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina Miasto realizując projekt „ N ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 nie mogła odzyskać poniesionego kosztu VAT na podstawie art. 15 ust. 6 oraz art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Środki pozyskane przez Gminę Miasto są uważane za środki, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego w jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.U. 2013, poz. 1656). Gmina Miasto nie czerpała i nie czerpie dochodu z tytułu korzystania z powstałej infrastruktury. Gmina w związku z realizacją inwestycji nie wykonywała czynności podlegających opodatkowaniem podatkiem VAT, tzn. nie dokonywała sprzedaży towarów i nie świadczyła usług.
2016
7
sie

Istota:
Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu ponoszonych wydatków na realizację projektu.
Fragment:
Gmina zrealizowała projekt polegający na rewitalizacji Rynku Głównego. Projekt p.n. „ R. ” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach RPO na lata 2007-2013. W związku z realizacją Projektu Gmina zakupiła towary i usługi, w szczególności usługi budowlane. Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji Projektu pozostają własnością Gminy i nie służą czynnościom opodatkowanym VAT. Gmina będzie ponosić koszty utrzymania środków trwałych będących wynikiem Projektu oraz nie przekaże ich innemu podmiotowi lub jednostce. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Gmina, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację opisanego w stanie faktycznym Projektu... Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma ona prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację opisanego w stanie faktycznym Projektu. Zdaniem Gminy towary i usługi nabyte w ramach realizacji Projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2016
5
sie

Istota:
Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 8 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dotyczącego pełnej termomodernizacji, przebudowy instalacji oświetleniowej, wentylacyjnej oraz grzewczej w budynku Miejskiego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi nr ... „ ... ” w S. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina Miejska (dalej: Gmina lub Wnioskodawca) zamierza złożyć wniosek na zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ..., poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Projekt zakłada wykonanie pełnej termomodernizacji obiektu, przebudowy instalacji oświetleniowej, wentylacyjnej oraz grzewczej. Efektem działania będzie zwiększenie efektywności energetycznej budynku, a co za tym idzie zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Beneficjentem projektu jest Gmina. Faktury dokumentujące poniesione wydatki będą wystawiane na Gminę. Rozpoczęcie realizacji przedmiotowego projektu odbędzie się w 2017 r. Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT i jako jednostka samorządu terytorialnego wykonuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana. Zdecydowana większość z tych zadań jest realizowana przez Gminę w ramach reżimu publicznoprawnego, niemniej wybrane czynności Gmina wykonuje na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych, w związku z czym zaliczane są do czynności opodatkowanych VAT.
2016
4
sie

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Realizacja zadania wymagała poniesienia kosztów, w tym kwalifikowalnych, które w 78,14% zostały zrefundowane przez instytucję zarządzającą RPO Wydatkami kwalifikowalnymi w ramach projektu były wydatki na: raport oddziaływania na środowisko, stadium wykonalności, dokumentację projektową, audyt zewnętrzny, roboty budowlane, promocję projektu i audytu zewnętrznego. Po zakończeniu realizacji projektu ... przedmiotowa droga została przyjęta nieodpłatnie na majątek P. Właścicielem przebudowanego skrzyżowania jest P. Wszystkie wydatki związane z realizacją projektu dokonywane były zgodnie z ustawami na czas projektu obowiązującymi, tj. ustawą z dnia 29 stycznia 2010 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) – na dzień dzisiejszy t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) – na dzień dzisiejszy t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm. – w zakresie obowiązywania ww. ustaw. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 9. 045. 913,70 zł. Płatnikiem wszystkich faktur była jednostka organizacyjna Powiatu – P. w ... P. nie posiada możliwości odzyskania poniesionego kosztu z tytułu VAT naliczonego w ramach realizowanego projektu, gdyż nie jest czynnym podatnikiem VAT – na podstawie art. 15 ust. 6 oraz art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2016
4
sie

Istota:
Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu ponoszonych wydatków na realizację projektu.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 11 lipca 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina zrealizowała projekt polegający na zakupie specjalistycznego wozu do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego. Projekt p.n.: „ D. ” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach RPO na lata 2007-2013. Zakupiony w ramach Projektu wóz jest i będzie wykorzystywany wyłącznie przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej na potrzeby akcji ratunkowo-gaśniczych i nie służy czynnościom opodatkowanym. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Gmina, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację opisanego w stanie faktycznym Projektu... Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma ona prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację opisanego w stanie faktycznym Projektu. Zdaniem Gminy towary i usługi nabyte w ramach realizacji Projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2016
4
sie

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2016 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest podatnikiem i „ płatnikiem ” podatku od towarów i usług. W styczniu 2016 r. w związku z ogłoszonym konkursem na budowę i modernizację dróg ze środków PROW na lata 2014-2020, Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „ ... ”. Wniosek został zaakceptowany, a VAT uznany jako koszt kwalifikowany, czyli taki, który podlega refundacji, gdyż zostanie on faktycznie poniesiony przez beneficjenta. Inwestycja zostanie wykonana w 2016 r. i 2017 r. Wybudowane drogi będą służyć wszystkim użytkownikom. Za ich używanie Gmina nie będzie pobierała żadnych opłat. Sprawy zaspokajania zbiorowych potrzeb w zakresie właściwego utrzymania dróg gminnych są zadaniem własnym gminy – art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515). Obecnie działki, na których znajduje się droga, będąca przedmiotem inwestycji, należą do Skarbu Państwa, tj.
2016
3
sie

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.
Fragment:
Celem projektu jest budowa drogi R-L. Droga będzie służyła do użytku publicznego i wszyscy będą korzystali z niej nieodpłatnie. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy. Inwestycja nie będzie generowała przychodów, które byłyby opodatkowane podatkiem od towarów i usług. W tej sytuacji Gminie nie będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków, a tym samym podatek VAT będzie wydatkiem kwalifikowanym w projekcie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z inwestycją polegającą na budowie drogi... Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową drogi. Uzasadnienie. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwaną dalej ustawą o VAT (Dz. U. z 2016 r., poz. 710) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2016
3
sie

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Przystępując do projektu Gmina oświadczyła, że podatek od towarów i usług będzie kwalifikowany, ponieważ brak jest możliwości odzyskania podatku w zakresie realizowanego projektu. W ramach projektu wykonana zostanie przebudowa drogi gminnej nr ... w miejscowości K... na odcinku około 1 km., która prowadzi do kąpieliska i plaży w miejscowości K.... W okresie letnim droga ta stanowi jedyny dojazd do miejsca, w którym odbywają się imprezy masowe-koncerty muzyczne. Od dnia 27 grudnia 2011 r. Gmina K... jest zarejestrowana jak czynny podatnik podatku od towarów i usług. Realizowany projekt nie będzie służył wykonywaniu przez Gminę czynności opodatkowanych, np. świadczeniu odpłatnych usług. Przebudowana droga ma służyć społeczności lokalnej, a także turystom odwiedzającym Gminę. Za korzystanie z drogi nie będą pobierane jakiekolwiek opłaty. W związku z realizowanym projektem Gmina K... nie wystąpi również do Urzędu Skarbowego o odliczenie podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina K... w odniesieniu do realizowanego projektu tj. przebudowa drogi gminnej będzie miała możliwość odliczenia podatku vat w całości lub części... Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do realizowanego projektu nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług w całości lub części, ponieważ realizowany projekt nie będzie służył wykonywaniu czynności opodatkowanych.
2016
3
sie

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Starosta Powiatu jest beneficjentem planowanego do realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych pod nazwą: „ ..... ”. Wydatki poniesione na realizację projektu zostaną udokumentowane fakturami wystawionymi na rzecz Wnioskodawcy. Powiat jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Ponoszone na realizację planowanego projektu wydatki nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – ponoszone na realizację planowanego projektu wydatki nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji projektu. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.
2016
3
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu pt. „xxx”?
Fragment:
W dniu xx marca 20xx roku została zawarta umowa nr xx o dofinansowanie projektu pt. „ xxx ” między Województwem xxx a xx Ośrodkiem ... w xx (Beneficjent-Lider projektu). Projekt ma charakter szkoleniowy i jego celem jest podniesienie stanu świadomości ekologicznej osób oraz wzrost aktywności społecznej mieszkańców województwa xx poprzez działania polegające na organizacji spotkań o charakterze edukacyjnym (konferencje, seminaria, szkolenia gminne), przeszkolenie pracowników (doradców rolniczych) w zakresie merytorycznym projektu oraz w zakresie specjalistycznego oprogramowania do zarządzania nawozami, organizacja wyjazdu studyjnego do xx, doradztwo indywidualne pod kątem stworzenia gospodarstw wzorcowych. Ponadto podczas imprez targowych (9 sztuk) organizowanych przez Wnioskodawcę będą miały miejsce konsultacje dla zainteresowanych tematyką osób. W ramach realizacji projektu, w części realizowanej przez Wnioskodawcę (Lider projektu), dokonane zostaną następujące wydatki: zakup środków trwałych i wyposażenia dla uczestników warsztatów, wynagrodzenia dla wykładowców zatrudnionych w ramach umów o pracę i umów cywilnoprawnych (warsztaty, szkolenia i konferencje), druk materiałów warsztatowych, szkoleniowych i konferencyjnych, ulotek, broszur najem sal na warsztaty, szkolenia i konferencje, wyjazd studyjny dla uczestników szkoleń do xx, koszty podróży służbowych związanych z naborem uczestników szkoleń.
2016
3
sie

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2016 r. (data wpływu 20 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina realizowała projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 Środowisko przyrodnicze, Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami. Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne – Poprawa warunków ochrony środowiska naturalnego w obszarach „ N. ” i chronionego krajobrazu doliny rzeki ..., poprzez „ ... ”. W ramach projektu nastąpił również zakup usług obejmujących wykonanie audytu zewnętrznego projektu oraz materiałów promocyjnych. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i środowiska z obszaru Gminy i Powiatu, na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych, poprzez zakup nowoczesnego wozu strażackiego wraz z wyposażeniem. Prawnopodatkowy status gminy, w zakresie VAT, wynika z wykładni przepisu art. 15 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2016
2
sie

Istota:
Ustalenia czy w związku z realizacją projektu badawczego istnieje możliwość odliczenia podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów i usług
Fragment:
Dofinansowanie na realizację projektu zostanie przekazane przez NCBiR Liderowi -Wykonawcy oraz za pośrednictwem Lidera Współwykonawcom. Środki finansowe na realizację projektu nie mogą być wydatkowane na inne cele niż określone w umowie. Lider Konsorcjum reprezentuje Konsorcjum we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem umowy. Każda strona Konsorcjum wykonuje zakres zadań określony w umowie. W związku z realizacją projektu zostaną poniesione różnorodne kategorie kosztów, przy czym koszty te mogą być podzielone na następujące grupy: koszty bezpośrednie - związane bezpośrednio z działalnością zespołów badawczych w tym: koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne koszty realizacji projektu np. zakup aparatury naukowo-badawczej. koszty pośrednie - obejmujące w szczególności koszty obsługi administracyjno-finansowej projektu, dostawy energii i innych mediów, urządzeń i pomieszczeń, koszty korespondencji. Zgodnie z zawartą umową Konsorcjum Prawa własności intelektualnej przedstawiają się następująco: Majątkowe prawa autorskie do utworów oraz prawa do przedmiotów własności przemysłowej powstałych w wyniku realizacji Projektu należą do Partnerów biorących udział w ich wytworzeniu.
2016
2
sie

Istota:
Ustalenia czy w związku z realizacją projektu badawczego istnieje możliwość odliczenia podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów i usług
Fragment:
W związku z realizacją projektu zostaną poniesione różnorodne kategorie kosztów, przy czym koszty te mogą być podzielone na następujące grupy: koszty bezpośrednie - związane bezpośrednio z działalnością zespołów badawczych w tym: koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne koszty realizacji projektu np. zakup aparatury naukowo-badawczej. W przypadku Uniwersytetu ... zakup aparatury obejmie: odbiorniki GPS wraz z oprogramowaniem, wysokościomierze elektroniczne, spektrometr hiperspektralny z ekranami kalibracyjnymi: koszty pośrednie obejmujące w szczególności koszty obsługi administracyjno-finansowej projektu, dostawy energii i innych mediów, urządzeń i pomieszczeń, koszty korespondencji. Zgodnie z zawartą umową Wykonawca (Konsorcjum) zobowiązuje się w między innymi: zastosować wyniki Projektu (po jego zakończeniu) w działalności gospodarczej w szczególności poprzez wprowadzenie wypracowanych usług do własnej działalności gospodarczej Wykonawcy lub Współwykonawcy. udzielenie licencji na korzystanie z praw do wyników Projektu w działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot trzeci lub poprzez sprzedaż praw do wyników Projektu w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem że: za zastosowanie wyników Projektu w działalności gospodarczej nie uznaje się zbycia praw do wyników Projektu w celu ich dalszej sprzedaży, produkty lub usługi na podstawie uzyskanych wyników Projektu będą (...)
2016
2
sie

Istota:
W zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu pn: „...”
Fragment:
Bezpośrednim beneficjentem projektu jest Wnioskodawca, który również jest odpowiedzialny za realizację projektu a także będzie właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji. Po zakończeniu realizacji projektu produktami projektu będzie zarządzała szkoła. Beneficjentami pośrednimi będą mieszkańcy Chorzowa - uczniowie szkoły. Przekazanie efektów projektu szkole nastąpi po zakończeniu realizacji projektu na podstawie protokołu odbioru końcowego oraz dokumentu przekazania w użytkowanie. Efekty projektu zostaną przekazane szkole nieodpłatnie. Efekty realizacji projektu będą bezpłatne, ogólnodostępne, wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT. Wnioskodawca nie będzie wykorzystywał przedmiotu realizowanego projektu dla celów działalności gospodarczej. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie będzie osiągał żadnych przychodów. Towary i usługi nabywane do realizacji projektu będą miały związek z wykonywaniem czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w skład, którego wchodzi Technikum Mechaniczno-Elektryczne nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie składa deklaracji VAT-7, korzystając ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
2016
2
sie

Istota:
Prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT.
Fragment:
W skład przedmiotowej dokumentacji projektowej wchodzą m.in. projekt branży architektonicznej oraz projekty branżowe, będące integralną częścią projektu architektonicznego w szczególności: projekt konstrukcyjny, projekt przyłączy i instalacji wod.-kan., projekt przyłączy i instalacji wentylacji i klimatyzacji, projekt przyłączy i instalacji elektrycznej, projekt przyłączy i instalacji niskoprądowych (teletechnicznej, CCTV, itp.), projekt przyłączy i wewnętrznej instalacji gazowej, projekt przyłączy i instalacji grzewczych. Wnioskodawca wykonując zgodnie z zawartą umową projekt architektoniczny, jest twórcą w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Projekty branżowe są wykonywane przez podwykonawców na zlecenie Wnioskodawcy w oparciu o jego pomysł, koncepcję i projekt architektoniczny. Powstają w uzgodnieniu z Wnioskodawcą. Uzgodnienia te mają na celu wyeliminowanie konieczności dokonywania zmian i poprawiania projektów branżowych, po ich sporządzeniu i załączeniu do projektu architektonicznego. Podwykonawcy przekazują Wnioskodawcy wszelkie prawa związane z projektami branżowymi, ponieważ są one ściśle związane z jednostkowym projektem architektonicznym, tj. powstają na potrzeby konkretnego zamówienia, w porozumieniu z Wnioskodawcą i na podstawie jego projektu architektonicznego i koncepcyjnego.
2016
2
sie

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z realizacją projektu.
Fragment:
Następnie Instytut Chemii, jako Lider konsorcjum, zawarł w dniu 1 października 2013 r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (dalej: "NCBiR") umowę (dalej: "Umowa") o wykonanie i finansowanie Projektu realizowanego w ramach programu badań stosowanych w ścieżce A oraz określenie możliwości jego wykorzystania w ochronie lasu" (dalej: „ Projekt ”). Charakteryzując postanowienia zawartej Umowy należy m. in. wskazać, że: NCBiR zobowiązuje się udzielić Instytutowi Chemii oraz za jego pośrednictwem Wnioskodawcy dofinansowania na realizację Projektu; podmiotem odpowiedzialnym za realizację Projektu, w tym sprawozdawczość i rozliczenia finansowe przed NCBiR, jest Instytut Chemii; umowa Konsorcjum oraz harmonogram Projektu przewidują szczegółowy podział zadań dla poszczególnych członków Konsorcjum; Projekt dofinansowany jest przez NCBiR, przy czym konsorcjanci zobowiązani są pokryć wkładem własnym koszty nieobjęte dofinansowaniem, na mocy harmonogramu i kosztorysu Projektu; Instytut Chemii otrzymuje dofinansowanie w formie zaliczek, w wysokości wynikającej z harmonogramu płatności, które następnie jest przekazywane w ustalonej części do Wnioskodawcy. Warunkiem otrzymania kolejnych zaliczek jest wykazanie poniesienia kosztów stanowiących co najmniej 70% wszystkich przekazanych zaliczek; niewykorzystane środki, w tym odsetki bankowe od kwot dofinansowania, podlegają zwrotowi na rzecz NCBiR; monitorując wykorzystanie środków, NCBiR, na podstawie raportu ocenia, czy realizacja Projektu jest zgodna z Umową oraz czy jego kontynuacja prowadzi do osiągnięcia zakładanych wyników i celów; naliczony podatek od towarów i usług (VAT) może być kosztem kwalifikowanym, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami, nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia, oraz jeśli podatek ten został naliczony w związku z poniesionymi kosztami kwalifikowanymi.
2016
2
sie

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.
Fragment:
Realizacja projektu umożliwi podniesienie bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego na drogach. Efektem inwestycji będzie również podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi. Poprawi standard życia i pracy na wsi. Rozwiąże problemy mieszkańców, ułatwi rozwój gospodarczy oraz społeczny wsi i jej mieszkańców. Drogi objęte projektem są i będą drogami publicznymi ogólnie dostępnymi. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina będzie miała możliwość odzyskania/obniżenia podatku naliczonego/zapłaconego w cenie zrealizowanej inwestycji... Zdaniem Wnioskodawcy, zrealizowana inwestycja nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności podatkowych. Sprawy gminnych dróg należą do zadań własnych Gminy, które ma obowiązek realizować z mocy art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.), a tym samym w zakresie tych zadań Gmina nie jest uznawana za podatnika (art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług). Wobec powyższego Gmina nie będzie mogła dokonać odzyskania/obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego/zapłaconego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
2
sie

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przez Miasto przy realizacji projektu.
Fragment:
Okres realizacji projektu od lipca 2015 r. do końca 2017 r. Zadania zostaną sfinansowane z krajowych środków publicznych tj. ze środków Gminy. W związku z planowaną inwestycją Wnioskodawca planuje złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, poddziałanie 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT Subregionu Zachodniego. W piśmie uzupełniającym z 4 lipca 2016 r. Wnioskodawca poinformował, że: Ad. 1. Miasto działa jako czynny zarejestrowany podatnik VAT. Ad.2. Na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu Miasto widnieje jako nabywca. Ad.3. Nabywane towary i usługi w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych Wnioskodawcy. Ad.4. Efekty realizowanego projektu nie będą służyły czynnościom podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Powstałe mieszkania socjalne będą wynajmowane na cele mieszkaniowe, które to są zwolnione z podatku od towarów i usług, natomiast powstałe Centrum Usług Społecznościowych będzie służyło mieszkańcom nieodpłatnie.
2016
31
lip

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
NCBiR zobowiązał się udzielić Wnioskodawcy pełnego (100%) dofinansowania na realizację projektu. W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, np. niezgodnego z celami projektu wydatkowania dofinansowania, naruszenia warunków zamawiania przez Wnioskodawcę towarów i usług koniecznych dla realizacji projektu (przepisów o zamówieniach publicznych), obowiązków sprawozdawczych itp. środki otrzymane w ramach dofinansowania mogą podlegać zwrotowi, lub może zostać wstrzymane dofinansowanie. Wszelkie pozytywne rezultaty prac badawczych powstałe w wyniku realizacji projektu, w tym prawa własności przemysłowej będą stanowiły własność kierownika projektu zatrudnionego przez Politechnikę lub Politechniki. Celem prac badawczych będzie oszacowanie możliwości i opłacalności wdrożenia nowej technologii. Opracowane w projekcie zeolitowe sorbenty związków rtęci będą charakteryzować się możliwością wdrożenia ich w technologiach wychwytywania gazowych form rtęci ze spalin. Planowane jest, w przypadku pozytywnego wyniku badań, sprzedaż licencji i wiedzy zainteresowanym podmiotom gospodarczym. Efektem towarzyszącym projektu będą publikacje naukowe i zgłoszenia patentowe. Otrzymane w projekcie wyniki przedstawiane będą w formie publikacji, patentów, raportów i referatów konferencyjnych co pozwoli zapoznać się z otrzymanym rozwiązaniem zainteresowanym odbiorcom przemysłowym.
2016
29
lip

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.
Fragment:
(...) projektu dotyczącego budowy i modernizacji drogi gminnej w miejscowości B. – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu dotyczącego budowy i modernizacji drogi gminnej w miejscowości B. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest czynnym podatnikiem oraz płatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu dostawy wody, odbioru ścieków, wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów. W roku 2017 będzie budowana i modernizowana droga gmina w miejscowości B. Na realizację tej inwestycji Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2015 – 2020 w ramach działania „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ”. Dofinansowanie inwestycji to kwota ... zł a całkowity koszt to kwota ... zł. W ramach zadania zostanie wybudowane 01,226 km drogi, oraz 0,362 km zostanie przebudowane. Wybudowana droga będzie służyć wszystkim użytkownikom. Za jej używanie Gmina nie będzie pobierać żadnych opłat.
2016
29
lip

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu unijnego.
Fragment:
(...) projektu pn. ...– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu pn. ... We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W związku z umową o przyznanie pomocy dla operacji pn. ..., w ramach poddziałania „ Wsparcie Inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ”, Powiat we wniosku o dofinansowanie wykazał podatek VAT jako wydatek kwalifikowany. Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Powiat nie ma możliwości odzyskania kosztu VAT – u. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Powiat nie może odzyskać uiszczonego w związku z realizacją operacji podatku od towarów i usług (VAT)... Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2016
29
lip

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.
Fragment:
Wydatkami kwalifikowalnymi w ramach projektu były wydatki na: inżyniera kontraktu, audyt, roboty budowlane, promocje projektu (roboty budowlane), promocje projektu (inżynier kontraktu). Po zakończeniu realizacji projektu „ ... ” przedmiotowe rondo zostało przyjęte nieodpłatnie na majątek Powiatu. Właścicielem przebudowanego skrzyżowania jest Powiat. Wszystkie wydatki związane z realizacją projektu dokonywane były zgodnie z ustawami na czas projektu obowiązującymi, tj. ustawa z dnia 29 stycznia 2010 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) – na dzień dzisiejszy t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) – na dzień dzisiejszy t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm. – w zakresie obowiązywania ww. ustaw. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 1.385.795,32 zł. Płatnikiem wszystkich faktur była jednostka organizacyjna Powiatu – P.. P. nie posiada możliwości odzyskania poniesionego kosztu z tytułu VAT naliczonego w ramach realizowanego projektu, gdyż nie jest czynnym podatnikiem VAT – na podstawie art. 15 ust. 6 oraz art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2016
29
lip

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.
Fragment:
(...) projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Powiat przystępuje do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ ... ”. Planuje się realizację zadania w roku 2016 po uzyskaniu pomocy finansowej przeznaczonej na operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2010. Powiat w ramach uzyskanej pomocy finansowej może ubiegać się o uznanie podatku VAT, jako kosztu kwalifikowanego operacji, tylko w przypadku gdy nie ma możliwości odzyskania VAT na mocy prawodawstwa krajowego. Powiat jest jednostką samorządu terytorialnego i realizuje zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.
2016
29
lip

Istota:
Brak prawa do obniżenia podatku VAT należnego o podatek naliczony przez Gminę przy realizacji projektu.
Fragment:
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Powiat planuje zawrzeć z Urzędem Marszałkowskim Województwa umowę o dofinansowanie projektu pn. „ System Informacji Przestrzennej ”, którego celem jest budowa wojewódzkiego systemu udostępniającego e-usługi zarówno z zakresu informacji przestrzennej jak również objętej dyrektywą INSPIRE UE. Liderem projektu będzie Urząd Marszałkowski, który to wystąpi o dofinansowanie tego przedsięwzięcia do RPO Województwa 2014-2020. Głównym celem projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie poprzez budowę regionalnej (wojewódzkiej), otwartej cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług. W wyniku realizacji Projektu zakłada się powstanie infrastruktury informacji przestrzennej, która będzie umożliwiała m.in. udostępnianie obywatelom i zainteresowanym podmiotom usług oraz e-usług danych przestrzennych na poziomie wymaganym przepisami prawa. W ramach otrzymywanej dotacji jak i środków własnych budżetu powiatu pokrywane będą koszty wykonywania projektu związane z budową i wdrożeniem systemu informacji przestrzennej dla Powiatu obejmującego należność główną oraz naliczony podatek VAT. Realizowany projekt zawiera (...)
2016
29
lip

Istota:
Czy od wypłacanego pracownikowi (naukowcowi zaangażowanego do realizacji przedmiotowego projektu) wynagrodzenia ze stosunku pracy lub umowy cywilno prawnej Uniwersytet jest zobowiązany jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych potrącać i odprowadzać do Urzędu Skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Przechodząc na grunt rozpatrywanej sprawy, to Wnioskodawcy przydzielono środki finansowe na wykonanie działań w ramach projektu. A zatem, to Wnioskodawca bezpośrednio realizuje ten projekt, bowiem jak sam wskazał, projekt badawczo-szkoleniowy ma na celu wsparcie na rzecz kształcenia i rozwoju kariery naukowców. Dlatego też w ramach powyższego grantu Wnioskodawca ma zamiar zatrudnić – na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno prawnej – dwóch naukowców, cudzoziemców, aby zrealizować projekt badawczo szkoleniowy. Zatrudnione osoby wprawdzie wykonywać będą czynności związane z tym projektem, będą bowiem rozwijać swoją karierę naukową przez co będą zdobywać nowe doświadczenia, ale to Wnioskodawca bezpośrednio realizuje projekt, umożliwiając zatrudnionym zdobywanie tej wiedzy i doświadczenia. W konsekwencji, wynagrodzenie naukowców, które otrzymają w związku z realizowanym przez Wnioskodawcę projektem w ramach Programu Ramowego Komisji Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacyjnych „ Horyzont 2020 ” bez względu na rodzaj umowy, nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Wnioskodawca jako płatnik będzie zatem zobowiązany na podstawie art. 31 w zw. z art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...)
2016
28
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Projekt
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.