Projekt | Interpretacje podatkowe

Projekt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to projekt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pt. „Program Edukacji Ekologicznej pn. "...."”
Fragment:
Projekt przewiduje: zakup pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją ekologiczną, organizowanie wycieczek i zajęć w terenie, przeprowadzenie warsztatów stacjonarnych, zakup drobnych nagród dla laureatów konkursów ekologicznych. Faktury dokumentujące poniesione wydatki związane z realizacją projektu pn. „ Program Edukacji Ekologicznej ” wystawiane będą na Gminę. Nabywane towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu będą służyły czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nabywane towary i usługi do realizacji projektu będą wykorzystywane do innych celów niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Towary i usługi nabywane do realizacji projektu będą służyły do wykonywania zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, tj. czynności, o których mowa w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016, poz. 710 z późn. zm.). Nabywane towary i usługi nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych. Realizacja projektu objętego zakresem pytania należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
2017
16
lis

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
Fragment:
Z tytułu realizacji przedmiotowego projektu, Powiat nie będzie osiągał żadnych przychodów. Rozliczanie projektu będzie odbywało się bezpośrednio z Instytucją Zarządzającą, tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa. Ponoszone w ramach realizacji przedmiotowego projektu wydatki będą dokumentowane fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę. Majątek wytworzony w ramach realizowanego projektu będzie wykorzystywany wyłącznie do czynności poza działalnością gospodarczą, tj. szkolnictwo i edukacja publiczna, dlatego też towary i usługi nabyte w ramach realizowanego projektu będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności poza działalnością gospodarczą. Po zakończeniu realizacji projektu zakupione w ramach projektu środki trwałe i wyremontowane obiekty pozostaną własnością Powiatu i będą przez niego zarządzane i utrzymywane. W imieniu Powiatu utrzymaniem bazy dydaktyczno-technicznej zajmować się będzie Zespół Szkół Mechanicznych i Centrum Kształcenia Praktycznego– jednostki organizacyjne Powiatu. Jednostki te posiadają odpowiednie doświadczenie do utrzymania projektu po zakończeniu jego realizacji. Nie przewiduje się przekazania środków trwałych na własność lub do zarządzania innym jednostkom w całym okresie jej eksploatacji, w tym, co najmniej w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji finansowej projektu.
2017
16
lis

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2017 r. (data wpływu 18 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ... We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina (dalej Gmina lub Wnioskodawca) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej również jako: VAT, podatek). Gmina, zgodnie z art. 15 ust. 6 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwaną dalej ustawą o VAT (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1221), wykonuje nałożone odrębnymi przepisami na nią zadania, dla realizacji których została powołana spoza zakresu VAT, jak również czynności podlegające VAT na podstawie umów cywilnoprawnych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Gmina zawarła umowę o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu ... w ramach poddziałania „ .. ” objętego Programem na lata 2014-2020. Celem projektu jest ... Inwestycja będzie polegała na wyprofilowaniu i wzmocnieniu istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, montaż dwóch progów zwalniających i wykonanie oznakowania drogi.
2017
16
lis

Istota:
Czy otrzymane przez około 10 uczestników projektu (osoby bezrobotne) stypendia stażowe finansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach wkładu własnego do powyższego projektu stanowią przychód korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika?
Fragment:
Łączna wysokość dofinansowania Projektu wynosi 916.412,50 PLN i obejmuje środki pochodzące z następujących źródeł: ze środków europejskich w kwocie 847.800,62 PLN, co stanowi nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowanych Projektu oraz ze środków dotacji celowej w kwocie 68.611,88 PLN, co stanowi 6,88% wydatków kwalifikowanych Projektu. PUP wniósł wkład własny w kwocie 81.000,00 PLN, co stanowi 8,12% wydatków kwalifikowanych Projektu. Wartość wkładu własnego została wyliczona zgodnie z regulaminem konkursu. Wniesiony wkład własny pochodzi ze środków Funduszu Pracy. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami projektu jest 80 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. W ramach tego projektu przewidziano między innymi zorganizowanie: zajęć aktywizacyjnych dla 80 osób, szkoleń indywidualnych dla 20 osób, staży na okres 6 miesięcy dla 80 osób. Wszystkie te osoby mają w budżecie projektu zaplanowaną wypłatę stypendiów stażowych z tytułu odbywania stażu. We wniosku konkursowym o dofinansowanie projektu PUP zaplanował, że stypendia dla 70 uczestników projektu zostaną wypłacone ze środków uzyskanych w ramach dofinansowania projektu, natomiast stypendia dla 10 uczestników zostaną sfinansowane ze środków Funduszu Pracy w części wniesionej w ramach wkładu własnego do projektu. Biorąc powyższe pod uwagę należy (...)
2017
16
lis

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
W ramach realizacji projektu środki zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów budowlanych do wykonania robót ściennych i tynkarskich, robót posadzkarskich i instalacyjnych oraz sfinansowanie robocizny zgodnie z kosztorysem inwestorskim. W uzupełnieniu z dnia 20 października 2017 r. wskazano, że efekty projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przy realizacji ww. projektu na podstawie wniosku w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego PROW 2014-2020 Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, iż Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jest zwolniony od podatku oraz nie figuruje w ewidencji podmiotów podatku VAT, realizując powyższą operację, nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT związanego z projektem. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
14
lis

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
Fragment:
Projekt nie generuje i nie będzie generować żadnych przychodów, w związku z powyższym brak jest czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, nie powstanie sprzedaż opodatkowana. Nabyte towary i usługi w celu zrealizowania projektu nie mają związku z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi. Wszystkie zakupione towary oraz usługi w ramach projektu, którego dotyczy zapytanie, zostaną zainstalowane w Urzędzie Gminy.... Gmina będzie ich właścicielem, będzie też ponosiła niezbędne koszty pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie usługi wytworzonej w ramach projektu, zaś za korzystanie z usług nie będą pobierane żadne opłaty. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji ww. projektu. Reasumując, Wnioskodawcy nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” ponieważ nabyte towary i usługi związane z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
2017
14
lis

Istota:
W zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług dokonanych w ramach realizacji projektu pn. „...”
Fragment:
W związku z powyższym w przedstawionych regulacjach zawartych w powyższej umowie licencyjnej przewidziane zostało po stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprawnienie do dokonywania odpłatnego zbycia powstałych w ramach projektu publikacji naukowych. Instytut nie będzie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w związku z zakupem towarów i usług związanym z realizacją projektu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy istnieje możliwość, na podstawie art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług dokonanych w ramach realizacji ww. projektu? Stanowisko Wnioskodawcy: Projekt jest całkowicie nieodpłatny, w związku z jego realizacją nie powstaną przychody, a nabyte na potrzeby jego realizacji towary i usługi nie będą w żadnym zakresie związane z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Kolejno zawarta umowa licencyjna z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie będzie również przewidywała uprawnień po stronie Ministerstwa do odpłatnego zbycia powstałych w ramach projektu publikacji naukowych. W związku z powyższym zdaniem Wnioskodawcy, Instytut nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu, ponieważ nie zostanie spełniony podstawowy warunek umożliwiający podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jakim jest bezpośredni związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.
2017
14
lis

Istota:
Czy otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja podlega zwolnieniu z opodatkowania CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o CIT ? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
Fragment:
Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia dla tego Projektu odrębnej informatycznej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego już informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego, umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem. Wydatki poniesione na pokrycie podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego i opłat celnych stanowią koszt niekwalifikowany projektu, tym samym wydatki te nie mogą zostać pokryte z dofinansowania udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wnioskodawca będzie otrzymywał dofinansowanie w formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych każdorazowo po złożeniu wniosku o płatność, natomiast terminy na składanie wniosków są określane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Brak wydatków nie zwalnia Wnioskodawcy z obowiązku przedkładania wniosków o płatność z wypełnioną częścią opisującą realizację Projektu. Takie wnioski składa się do chwili zakończenia Projektu, do 10 dnia miesiąca następującego po półroczu kalendarzowym. Może wystąpić sytuacja, w której Spółka otrzyma dotację w formie refundacji poniesionych przez nią wydatków, po dniu rozpoczęcia dokonywania pierwszych odpisów amortyzacyjnych od zakupionych przez nią środków trwałych.
2017
11
lis

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Fragment:
W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca – nabyte usługi i towary związane z realizacją projektu będą służyły czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatnikiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Zainteresowany nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od ponoszonych wydatków z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym, Wnioskodawcy z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ..... ”, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy - towary i usługi nabyte w ramach ww. projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Jednocześnie podkreślić należy, iż tut.
2017
11
lis

Istota:
Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu związanych z realizacją projektu pn: „Być przedsiębiorczym (...)”.
Fragment:
Faktury dokumentujące nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi będą wystawiane na Gminę. W związku z tym, że udział w projekcie jest bezpłatny oraz organizacja i efekty konferencji nie będą służyły działalności Gminy opodatkowanej podatkiem VAT, zatem Gmina w wyniku realizacji projektu nie osiągnie żadnych dochodów. Organizowane wydarzenie związane będzie jedynie z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu dot. realizacji ww. projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur zakupu dot. realizacji projektu pn. „ Być przedsiębiorczym (...) ”. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2017
11
lis

Istota:
W zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
Fragment:
W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z powyższym, Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od ponoszonych wydatków z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym, Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. Reasumując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”, ponieważ – jak wynika z wniosku – efekty ww. projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.
2017
11
lis

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania.
Fragment:
Wszystkie zaplanowane do poniesienia w ramach projektu wydatki będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie mniej jednak z uwagi na statutową działalność Miasta ... i Przedszkola nr 3 w ... zakupione w ramach projektu towary i usługi będą wykorzystywane wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskowana kwota dofinansowania z WFOŚiGW wynosi 18.570,00 PLN, wkład własny Miasta ... - 3.278,00 PLN. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95) realizacja przedmiotowego projektu należy do zadań własnych Miasta .... Wszystkie faktury w ramach projektu będą wystawiane na Miasto ..., które jest Wnioskodawcą projektu (co wynika z zapisu regulaminu konkursu cyt. W imieniu placówki wniosek składa jednostka samorządu terytorialnego lub inny organ prowadzący placówkę z terenu województwa ... (Wnioskodawca)). Usługami, które będzie świadczyć Miasto ... w ramach projektu będzie bieżący kontakt z WFOŚiGW na etapie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, przygotowywanie wyjaśnień i dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie. Realizatorem projektu odpowiedzialnym m.in. za dokonywanie rozeznania rynku i przeprowadzenia stosownych postępowań w celu wyłonienia poszczególnych wykonawców i dostawców oraz zawarcie z nimi stosownych umów, dokonywanie odbiorów dostaw i świadczonych usług w ramach projektu będzie Przedszkole nr 3 w ....
2017
11
lis

Istota:
Czy Gmina realizując projekt inwestycyjny z powyższego zakresu i programu może odzyskać koszt poniesionego podatku VAT, biorąc pod uwagę argumenty przytoczone w niniejszym wniosku i aktualne uwarunkowania prawne?
Fragment:
Gmina .... stoi na stanowisku, że jeśli w przyszłości zaistnieją przesłanki umożliwiające odliczenie podatku VAT (biorąc pod uwagę zmieniające się przepisy prawa), zwróci zrefundowane w ramach projektu części poniesionego podatku. W realizowanych do chwili obecnej przez Gminę .... inwestycjach przy wsparciu środków pochodzących z Unii Europejskiej (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z którego są finansowane regionalne programy operacyjne), koszt podatku VAT zawsze stanowi wydatek kwalifikowany z uwagi na brak możliwości jego odzyskania. Reasumując, Gmina .... realizując wspomniany projekt nie ma możliwości pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony bądź otrzymania zwrotu kwoty podatku VAT z tytułu zrealizowanej inwestycji, jak również prawa zaliczenia go do kosztów uzyskania przychodu, zatem stanowi on koszt kwalifikowany. Gmina ... już raz w przedmiotowej sprawie wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej do Izby Skarbowej w .... 5 lat temu (na etapie przed rozliczeniem ww. projektu). W 2017 roku upływa 5 letni okres trwałości projektu i zachodzi obowiązek uzyskania ponownej interpretacji przepisów prawa podatkowego zaistniałego stanu faktycznego i przedstawienia jej Urzędowi Marszałkowskiemu. W związku z powyższym Gmina ... musi ponownie dostarczyć aktualną interpretację indywidualną potwierdzającą brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług.
2017
11
lis

Istota:
Czy Gmina realizując projekt inwestycyjny z powyższego zakresu i programu może odzyskać koszt poniesionego podatku VAT, biorąc pod uwagę argumenty przytoczone w niniejszym wniosku i aktualne uwarunkowania prawne?
Fragment:
Przedmiotowy projekt nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną, bowiem jak wskazano we wniosku zrealizowana inwestycja nie będzie służyć do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z czym nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego, bądź zwrotu różnicy podatku. Gmina .... już raz w przedmiotowej sprawie wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej do Izby Skarbowej w ..... 5 lat temu (na etapie przed rozliczeniem ww. projektu). W 2017 roku upływa 5-letni okres trwałości projektu i zachodzi obowiązek uzyskania ponownej interpretacji przepisów prawa podatkowego zaistniałego stanu faktycznego i przedstawienia jej Urzędowi Marszałkowskiemu. W związku z powyższym Gmina ... musi ponownie dostarczyć aktualną interpretację indywidualną potwierdzającą brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina realizując projekt inwestycyjny z powyższego zakresu i programu może odzyskać koszt poniesionego podatku VAT, biorąc pod uwagę argumenty przytoczone w niniejszym wniosku i aktualne uwarunkowania prawne? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina .... nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od realizowanych inwestycji zaliczanych do zadań własnych Gminy, gdy realizuje zadania nałożone na nią przez odrębne przepisy prawa i tym samym w zakresie tych zadań nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.
2017
11
lis

Istota:
Prawo do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.
Fragment:
Świadczone usługi obejmują w szczególności: kierowanie wykonywaniem projektów (nadzór merytoryczny i techniczny), kierowanie wykonywaniem projektu w ramach zadań jego podwykonawcy (nadzór merytoryczny i techniczny), nadzór nad realizacją projektu, personelem i pracą podwykonawców, nadzór personelu podwykonawców projektu, dobór kadry projektu, również w ramach podwykonawców projektu, rekrutację beneficjentów projektu, bieżący kontakt z instytucją pośredniczącą i innymi organizacjami lub instytucjami zaangażowanymi bezpośrednio lub pośrednio przy realizacji projektu, reprezentowanie podwykonawców w kontaktach z beneficjentami projektów, realizację wydatków z budżetu projektu zgodnie z obowiązującym prawem, kontrolę nad realizacją wydatków z budżetu projektu, w tym z budżetu podwykonawcy projektu, zatwierdzanie płatności w zakresie merytorycznym, reprezentowanie projektu na zewnątrz, odbiór pracy wykonywanej przez personel projektu, w tym personel podwykonawcy projektu, sporządzanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie, zarządzenie i programowanie planowanymi działaniami projektowymi, prowadzenie dokumentacji projektu, przygotowywanie wniosków o płatność, sprawozdawczość, monitoring, ewaluację projektu, pomiar produktów, rezultatów, celów projektu, przygotowanie organizacyjne zajęć realizowanych w projekcie, promocję projektu, realizację zakupów materiałów i usług w ramach projektu. Przedmiotowe usługi mieszczą się w klasyfikacji PKD 70.22.Z.
2017
11
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego ...”.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „ Modernizacja oświetlenia ulicznego ... ”, polegającego na wymianie 1046 sztuk nieefektywnych opraw świetlnych, zlokalizowanych w pasach dróg gminnych, powiatowych i w parkach. W efekcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi redukcja mocy z 104,83 kW do 39,45 kW, tj. o 62%. Efekt ekologiczny redukcji CO2 wyniesie 214 Mg/a. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a poniesione wydatki na realizację ww. projektu zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Nabywane podczas realizacji projektu towary i usługi będą służyły do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Realizacja projektu należy do zadań własnych Gminy polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. Efekty realizacji projektu nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych, nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2017
11
lis

Istota:
Czy Gmina realizując projekt inwestycyjny z powyższego zakresu i programu może odzyskać koszt poniesionego podatku VAT, biorąc pod uwagę argumenty przytoczone w niniejszym wniosku i aktualne uwarunkowania prawne?
Fragment:
(...) projektu pn. „ .... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina ..... w 2016 roku wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „ ..... ”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .... na lata 2014-2020, polegającego na urządzeniu turystyczno-rekreacyjnym terenów ogólnodostępnych. W związku z powyższym zaistniała konieczność przedłożenia jako załącznika do wniosku o płatność w ramach projektu, interpretacji indywidualnej potwierdzającej brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług. Art. 15 ust. 6 ustawy Ordynacja podatkowa stanowi, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań, dla realizacji których zostały powołane z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Inwestycja polegająca na budowie ogólnodostępnego mola w .... w ramach powyżej przytoczonego programu, służyć będzie wyłącznie realizacji zadań własnych – zapewnieniu właściwej dostępności turystyczno-rekreacyjnej, bezpieczeństwa i stanu infrastruktury publicznej, estetyki miejskiej – nałożonych na Gminę przepisami prawa (ustawa o samorządzie gminnym), dla których Gmina została powołana.
2017
10
lis

Istota:
 • prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zaprojektowania, dostawy i montażu zestawów solarnych i pieców c.o. opalanych biomasą, nadzoru inwestorskiego, promocji i innych wydatków związanych bezpośrednio z projektem pn. „...”,
 • obowiązek zastosowania tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług montażu zestawów solarnych i pieców na biomasę zakupionych od wykonawcy,
 • Fragment:
  Podatek VAT nie został zaliczony do kosztów kwalifikowanych w projekcie. Do czasu otrzymania dofinansowania projekt będzie realizowany przy użyciu środków własnych Gminy oraz środków wpłaconych przez uczestników projektu na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy. Gmina ...będzie odpowiedzialna za wdrożenie projektu i będzie stroną umowy podpisywanej z wykonawcą zestawów solarnych i pieców c.o. opalanych biomasą. Gmina.... będzie ponosiła wydatki za wykonanie zadania na podstawie wystawianych przez wykonawców faktur w 2017 i 2018 r. Wszystkie faktury dokumentujące wydatki poniesione na zakup i montaż zestawów solarnych oraz pieców c.o. w budynkach mieszkalnych będą wystawione na Gminę .... Faktury będą wystawiane łącznie dla wydatków poniesionych na zakup i montaż zestawów solarnych oraz pieców c.o. w budynkach mieszkalnych. Odrębne faktury będą wystawiane dla wydatków poniesionych na nadzór inwestorski, promocję projektu, opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zakup niezbędnych usług informatycznych w ramach projektu oraz zarządzanie projektem. Wszystkie towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu, w tym dotyczące zakupu i montażu zestawów solarnych na budynkach mieszkalnych oraz zakupu i montażu pieców c.o. w budynkach mieszkalnych, będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
  2017
  10
  lis

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu uczestnictwa w projekcie, stanowiących 15% wkładu własnego w kosztach montażu instalacji fotowoltaicznych; opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania przez Gminę prawa własności instalacji fotowoltaicznych na rzecz mieszkańców po 5 latach od zakończenia projektu; prawa do odliczenia w pełnej wysokości podatku VAT naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na realizację ww. projektu.
  Fragment:
  Dofinansowanie otrzymane z RPO W będzie pokrywać 85% kosztów kwalifikowanych projektu, wpłaty mieszkańców będą pokrywać 15% kosztów kwalifikowanych, natomiast koszty niekwalifikowane związane z realizacją projektu pokrywać będzie Gmina. Podatek VAT nie został zaliczony do kosztów kwalifikowanych w projekcie. Środki z RPO WSL na lata 2014-2020 wpływać będą na wyodrębniony rachunek Gminy założony w celu realizacji projektu. Do czasu otrzymania dofinansowania, projekt będzie realizowany przy użyciu środków własnych Gminy oraz środków wpłaconych przez uczestników projektu. Gmina będzie odpowiedzialna za wdrożenie projektu i będzie stroną umowy z wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Gmina jako beneficjent przedsięwzięcia w ramach realizacji projektu w 2017 r. i 2018 r. będzie ponosić wszystkie wydatki zawierając stosowne umowy z wykonawcami. Wszystkie faktury dokumentujące wydatki poniesione na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych będą wystawione na Gminę. Odrębne faktury będą wystawiane na nadzór inwestorski, promocję projektu oraz zarządzanie projektem. Wszystkie towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
  2017
  10
  lis

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego (...)”.
  Fragment:
  Porozumienie określa prawa i obowiązki Stron w zakresie realizacji projektu. Liderem projektu jest Miasto, Partnerami pozostałe Gminy. Każda z Gmin będzie realizować zakres rzeczowy projektu zlokalizowany na terenie danej Gminy. Zadania przewidziane w projekcie będą służyć realizacji zadań własnych gminy, do których, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Faktury dotyczące wydatków związanych z przedmiotowym projektem wystawiane są na Wnioskodawcę. Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących realizację zadań inwestycyjnych w ramach ww. projektu. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W rozpatrywanej sprawie planowana przez Wnioskodawcę realizacja projektu pn. „ Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego (...) ” nastąpi w ramach władztwa publicznego.
  2017
  10
  lis

  Istota:
  Prawo do odliczenia podatku VAT od nakładów związanych z projektem „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (...)”.
  Fragment:
  Planowana całkowita wartość projektu wynosi 46 283 632,26 zł. Wartość współfinansowania UE w projekcie wynosi 18 369 301,25 zł. Termin rozpoczęcia realizacji projektu, wyznaczony przez termin podpisania pierwszej umowy w projekcie, tj. umowy na wykonanie dokumentacji projektowej w SP nr 1 przypadał na dzień 23 maja 2014 r. Planowany termin zakończenia realizacji projektu wg zawartej umowy o dofinansowanie, przewidziany jest na dzień 3 października 2019 r. W ramach projektu zostanie przeprowadzona modernizacja energetyczna 11 budynków użyteczności publicznej będących własnością Miasta. Wskazane w projekcie placówki posiadają statut jednostek objętych systemem oświaty. Wszystkie jednostki organizacyjne Miasta biorące udział we wskazanym projekcie, tj. 5 przedszkoli i 6 szkół, charakteryzują się największymi stratami ciepła i energii. Termomodernizacja ma charakter kompleksowy i obejmuje wszystkie wskazane w audytach energetycznych usprawnienia, w tym w szczególności: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, fundamentów, wymianę stolarki, modernizację sieci oświetleniowej i opraw, modernizację instalacji c.o. i źródeł ciepła, wentylacji. W ramach realizacji projektu określono zakres rzeczowy termomodernizacji wraz z modernizacją w poszczególnych placówkach oświatowych obejmujący m.in. przygotowanie audytu energetycznego, roboty budowlane oraz promocja (zamontowanie tablicy informacyjno-pamiątkowej).
  2017
  10
  lis

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług związanych z budową 7 tras ścieżek rowerowych oraz parkingami typu A oraz B.
  Fragment:
  Gmina realizuje projekt pn. „ Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi ” i wnioskuje o dofinansowanie realizacji projektu. Projekt przewiduje obniżenie emisyjności transportu na terenie miasta poprzez budowę centrum przesiadkowego, parkingu typu A połączonego z siecią ścieżek rowerowych wraz z parkingiem typu B. W latach 2015-2017 Gmina realizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Przebudowa istniejącego dworca autobusowego ”. Dworzec jest wykorzystywany wyłącznie do czynności opodatkowanych. Podatek VAT naliczony w fakturach zakupowych podlegał odliczeniu. Wykonana inwestycja stanowi część przedmiotowego, ww. unijnego projektu. W ramach realizacji projektu podatnik zamierza również w przyszłości wybudować 7 tras ścieżek rowerowych na terenie Miasta wraz z towarzyszącą infrastrukturą – parkingami typu A oraz B. Parkingi oraz ścieżki rowerowe będą użytkowane bezpłatnie. Bezpłatnie do użytku mieszkańcom zostanie również oddana stacja naprawcza dla rowerów usytuowana na terenie jednej ze ścieżek. W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy Gmina jako beneficjent środków na realizację projektu „ Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi ” ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego od zakupu towarów i usług związanych z budową 7 tras ścieżek rowerowych oraz parkingami typu A oraz B.
  2017
  10
  lis

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego”.
  Fragment:
  UZASADNIENIE W dniu 1 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina w chwili obecnej znajduje się na etapie podpisania umowy o dofinansowanie realizacji Projektu: „ Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego ”, który będzie realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie: 5.4.2 Strategie niskoemisyjne. Projekt będzie realizowany w formie projektu partnerskiego, tj. obok Gminy (która w projekcie będzie pełniła rolę partnera) w projekt będą zaangażowane także sąsiednie gminy wchodzące w skład tzw. (...). W celu realizacji projektu, w dniu 29.04.2016 r. zostało zawiązane Porozumienie w sprawie realizacji projektu przez Gminy: (...)  Lider projektu i partnerów: (...). Cały Projekt (rozumiany jako pełny zakres projektu obejmujący łącznie zadania na obszarze wszystkich ww. gmin) obejmuje swoim zakresem: zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu miejskiego, wyposażenie (...)
  2017
  10
  lis

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „Podniesienie wydajności usług medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego (...)”.
  Fragment:
  (...) projektu „ Podniesienie wydajności usług medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego (...) ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „ Podniesienie wydajności usług medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego (...) ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. ZOZ złożył wniosek o dofinansowanie projektu „ Podniesienie wydajności usług medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego (...) ” – w ramach perspektywy UE 2014-2020 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu. W ramach wniosku złożono oświadczenie, że ZOZ nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od ww. projektu. ZOZ został zobligowany przez Urząd Marszałkowski do wystąpienia o indywidualną interpretację, czy w odniesieniu do projektu pn. „ Podniesienie wydajności usług medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego (...) ” istnieje możliwość odzyskania podatku VAT.
  2017
  10
  lis

  Istota:
  W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową placu zabaw w ramach operacji „Budowa placu zabaw”
  Fragment:
  W konsekwencji, z uwagi na opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Miasto nie będzie miało prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu nabywanych towarów i usług wynikających z faktur związanych z realizacją opisanego projektu. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie zostały spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do obniżenia podatku naliczonego, tj. Miasto nie będzie działało jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Tym samym stanowisko Miasta należało uznać za prawidłowe. Jednocześnie wskazuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym. Ponadto wskazuje się, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
  2017
  10
  lis

  Istota:
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego oraz zwolnienia od podatku wniesienia do Spółki w formie aportu sieci kanalizacji.
  Fragment:
  Nakłady inwestycyjne na realizację projektu będą finansowane bezpośrednio z budżetu miasta. Beneficjent projektu - Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. Podatek VAT od kosztów kwalifikowanych stanowi koszt kwalifikowany projektu, oprócz podatku VAT od nakładów na przebudowę przystanków autobusowych i kanałów technologicznych, który jest niekwalifikowany w świetle wytycznych. Po zakończeniu realizacji i przekazaniu przebudowanej drogi do eksploatacji, jej utrzymanie będzie w gestii zarządu dróg i transportu, który zgodnie ze swoim statutem wykonuje obowiązki zarządcy drogi w stosunku do dróg podległych prezydentowi Miasta. Kanalizacja deszczowa zostanie przekazana w użyczenie miejskiej Spółce z o. o. Po odbiorze technicznym wybudowane sieci kanalizacyjne stanowiące środki trwałe Gminy, pozostaną w majątku Gminy, zostaną przekazane na podstawie umowy użyczenia Spółce z o. o. z siedzibą w..., której jedynym udziałowcem jest Gmina, w której posiada 100% udziałów. Spółka będzie operatorem tej części projektu przez okres trwałości projektu (tj. min. 5 lat od zakończenia realizacji projektu), będzie również stroną umów na doprowadzenie wody i odprowadzanie ścieków, a w konsekwencji będzie pobierać należne opłaty z tego tytułu oraz ponosić koszty eksploatacji tej infrastruktury.
  2017
  10
  lis

  Istota:
  Prawo do odliczenia VAT w związku z realizacją projektu.
  Fragment:
  W dniu ... szpital podpisał umowę o dofinansowanie projektu „ I. ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt polegał na utworzeniu wielofunkcyjnej witryny internetowej wraz z kupnem serwera internetowego, wykonaniu sieci strukturalnej oraz wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego (zakup sprzętu komputerowego i modułów programowych). System jest wykorzystywany na oddziałach szpitalnych i pracowniach specjalistycznych świadczących usługi medyczne, nabywcą których jest NFZ. Ww. projekt dotyczy wyłącznie działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług, od której nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Szpital nie odliczył podatku VAT. ... lipca 2017 r. zakończy się okres trwałości dla tego projektu, konieczne jest uzyskanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych dotyczących wyżej opisanej sytuacji. W związku z powyższym opisem postawiono następujące pytanie: Czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu istniała możliwość odzyskania przez Szpital podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, podatnikowi, a takim był SP ZOZ, a w chwili obecnej Szpital ..., który korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług o kwotę podatku naliczonego.
  2017
  10
  lis

  Istota:
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
  Fragment:
  Dlatego też jest oczywiste, że Gmina w ramach realizacji projektu będzie wnosiła wkład własny do projektu „ ... ”. Natomiast w umowach o realizację usługi na rzecz mieszkańca zawieranych między Gminą, a mieszkańcami kategoria wkładu własnego nie występuje, ponieważ umowa o tym po prostu nie traktuje. Należy podkreślić, że poza wydatkami z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz wydatkami, które zostaną pokryte wpłatami mieszkańców Gmina ponosi inne wydatki ściśle związane z realizacją projektu: obsługa prawna i podatkowa projektu, wydatki administracyjno-księgowe związane z obsługą projektu, delegacje itp. czy też inne wydatki, które na dzień dzisiejszy trudno przewidzieć, a tym bardziej oszacować dokładną ich wielkość. Upraszczając Gmina poniesie wszelkie wydatki związane z realizacją projektu poza wydatkami pokrytymi z Regionalnego Programu Operacyjnego i wpłatami mieszkańców. Tytuł Umowy z Urzędem Marszałkowski o dofinansowanie: Oś Priorytetowa 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU Działanie 4.1 - Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020, Projekt: .... Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu będą wyłącznie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
  2017
  9
  lis

  Istota:
  Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.
  Fragment:
  Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu ... w ramach poddziałania 19.2. „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego PROW na lata 2014-2020? Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT w tym zakresie? Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a co za tym idzie nie ma żadnej możliwości odzyskania podatku VAT. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej ze względu na cel zarobkowy, zatem nie spełnia warunków określonych w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, i tym samym nie nabywa statusu podatnika VAT czynnego. Poza tym Wnioskodawca nie wykonuje w ogóle czynności opodatkowanych, zatem nie może w myśl art. 86 ust. 1 skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Dotacja otrzymana w ramach realizowanego nieodpłatnie projektu nie stanowi podstawy opodatkowania, gdyż Stowarzyszenie nie otrzyma żadnej kwoty należnej z tytułu świadczonych usług. Dlaczego też otrzymana dotacja nie będzie stanowiła obrotu w myśl art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
  2017
  9
  lis

  Istota:
  Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.
  Fragment:
  Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu ... w ramach poddziałania 19.2. „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego PROW na lata 2014-2020? Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT w tym zakresie? Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a co za tym idzie nie ma żadnej możliwości odzyskania podatku VAT. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej ze względu na cel zarobkowy, zatem nie spełnia warunków określonych w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, i tym samym nie nabywa statusu podatnika VAT czynnego. Poza tym Wnioskodawca nie wykonuje w ogóle czynności opodatkowanych, zatem nie może w myśl art. 86 ust. 1 skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Dotacja otrzymana w ramach realizowanego nieodpłatnie projektu nie stanowi podstawy opodatkowania, gdyż Stowarzyszenie nie otrzyma żadnej kwoty należnej z tytułu świadczonych usług. Dlaczego też otrzymana dotacja nie będzie stanowiła obrotu w myśl art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
  2017
  9
  lis
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Projekt
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.