Projekt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to projekt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
24
kwi

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją opisanego we wniosku projektu

Fragment:

Zakupy dokonane na potrzeby realizacji projektu nie będą wykorzystane do czynności opodatkowanych. Wnioskodawca ma wątpliwości, czy ma prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją ww. projektu. Jak już wcześniej wskazano odliczenie przez podatnika podatku VAT podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były przez niego wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a ponadto towary i usługi nabywane w związku z realizacją opisanego we wniosku projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

2018
24
kwi

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Gmina, działając poprzez Urząd Miejski, OSiR i wszystkie inne jednostki organizacyjne scentralizowane dla celów VAT, nie wykorzystywała w przeszłości, nie wykorzystuje w trakcie realizacji inwestycji i nie będzie wykorzystywała po realizacji projektu zmodernizowanego stawu i rowów melioracyjnych, jak również przyległych do nich nieruchomości, do jakichkolwiek czynności opodatkowanych VAT. Przedmiotowe środki trwałe są związane wyłącznie z nieodpłatną działalnością publicznoprawną Gminy. Wobec powyższego, Gminie, działającej przez Urząd Miejski, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów dokonywanych na tę część projektu, która jest związana z odnowieniem stawu i rowów w B oraz rowu melioracyjnego w C. W ramach realizowanego przedsięwzięcia wszystkie wydatki na projekt będą przez Gminę ponoszone jako wydatki organu władzy publicznej, a nie jako wydatki podatnika VAT. W konsekwencji nie zostanie spełniony pierwszy z warunków niezbędnych do odliczenia podatku VAT, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym Gminie nie będzie w ogóle przysługiwało prawo do pomniejszenia podatku VAT należnego o kwoty podatku VAT naliczonego wykazane na fakturach zakupowych Gminy, otrzymanych przez Urząd Miejski w związku z tą częścią projektu. W przypadku odnawianego stawu we wsi A, OSiR, będący wykonawcą projektu z uwagi na ustawiony trwały zarząd do nieruchomości wykonuje czynności opodatkowane VAT wyłącznie na terenach przylegających do stawu, związane z dzierżawą nieruchomości na cele komercyjne.

2018
24
kwi

Istota:

Odzyskanie podatku naliczonego wykazanego w odniesieniu do realizowanych projektów.

Fragment:

Wydatki poniesione przez Stowarzyszenie związane z realizacją wskazanych we wniosku projektów będą udokumentowane fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę. W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odzyskania podatku naliczonego w odniesieniu do realizowanych ww. projektów. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabywane towary i usługi w ramach realizacji wskazanych we wniosku projektów nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektów pn. „ Stworzenie ogólnodostępnych miejsc rekreacji ... ” oraz „ Ochrona nielicznych symboli przeszłości na terenie Gminy ... ”.

2018
24
kwi

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Podniesienie świadomości na temat obszarów Natura 2000, również poprzez organizację konferencji oraz pozyskanie akceptacji miejscowej społeczności dla obszarów chronionych i idei ochrony przyrody jest również celem, jaki zamierza osiągnąć beneficjent po zakończeniu Projektu. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie celu tematycznego II osi priorytetowej POIiŚ – zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, a także celu działania 2.4 jakim jest wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody. Dzięki podejmowaniu zadań zmierzających do ukierunkowania ruchu turystycznego i prac z zakresu ochrony czynnej, Projekt przyczyni się do zachowania spadku bioróżnorodności. Podejmowane działania mają charakter prośrodowiskowy. Projekt będzie narzędziem służącym do poprawy stanu siedlisk przyrodniczych i utrzymania w niezmienionym lub polepszonym stanie populacji rzadkich i zagrożonych gatunków objętych działaniami. Budowa infrastruktury turystycznej przełoży się na wzrost atrakcyjności regionu, w którym będzie realizowany Projekt. Poziom dofinansowania UE będzie wynosił 85% wydatków kwalifikowalnych. Pozostała część wydatków (15%) związanych z realizacją przez Nadleśnictwo zadań objętych wnioskiem o dofinansowanie w ramach Projektu zostanie pokryta ze środków własnych Jednostki. Działania realizowane w ramach POIiŚ zostały dobrane tak, aby w największym stopniu przyczyniały się do osiągnięcia celu głównego, tj. wsparcia gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

2018
24
kwi

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) zostały uznane w kosztorysie projektu grantowego za kwalifikowalne. Dnia 15 stycznia 2018 r. OSP w ...... otrzymał pozytywną ocenę wniosku o dofinansowana pn. „ ...... ”. Zgodnie z Uchwałą nr ...., podjętą podczas posiedzenia Rady Stowarzyszenia ......, wniosek o powierzenie grantu został wybrany do dofinansowania. Przedmiotem projektu jest doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w stoły robocze z półką, zlewy nierdzewne oraz termos stalowy. Wydatki projektu dotyczyć będą kosztów zakupu wyżej wymienionego sprzętu. Wnioskodawca - Ochotnicza Straż Pożarna w ..... nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Faktury dokumentujące zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu wystawiane będą na Ochotniczą Straż Pożarną w ...... Efekty projektu objętego zakresem wniosku będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wobec powyższego, Ochotnicza Straż Pożarna w ...... może odzyskać podatek VAT w związku z realizowaniem projektu „ ...... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, jako organizacji niefigurująca w ewidencji podatników podatku od towarów i usług i nieprowadząca działalności gospodarczej, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT zapłaconego.

2018
24
kwi

Istota:

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do usług nabywanych w ramach realizacji projektu

Fragment:

Po zakończeniu prac instalacyjnych, sprzęt i urządzenia wchodzące w skład instalacji, tj. panele fotowoltaiczne pozostaną własnością Gminy do końca okresu trwałości Projektu. Po zakończeniu okresu trwałości Projektu wszystkie instalacje zostaną przekazane na własność właścicielom nieruchomości bez odrębnej odpłatności. Do sprawowania bieżącego nadzoru upoważniony będzie inspektor nadzoru. Ostateczny odbiór będzie przeprowadzony przy obecności właściciela nieruchomości, inspektora i przedstawiciela Gminy. Równocześnie, to Gmina przez okres 5 lat (okres trwałości Projektu) zgodnie z postanowieniami umowy, będzie głównym wykonawcą oraz właścicielem instalacji oraz będzie zobowiązana do finansowego rozliczenia Projektu oraz dbania o zamontowane instalacje w okresie trwałości. Wpłaty mieszkańców będą traktowane jako zaliczki na poczet usługi polegającej na wykonaniu przedmiotowych instalacji. Otrzymane przez Gminę środki z tytułu dofinansowania Projektu nie będą miały bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług na rzecz mieszkańców, a także nie będą stanowiły dopłaty do cen towarów. Budynki objęte Projektem „ ... ”, zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112 poz. 1316 z póżn. zm.) stanowią budynki: mieszkalne sklasyfikowane w grupowaniu PKOB 1110 lub 1121 gospodarcze sklasyfikowane w grupowaniu PKOB 1271.

2018
24
kwi

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

Fragment:

Po zakończeniu prac instalacyjnych, sprzęt i urządzenia wchodzące w skład instalacji, tj. panele fotowoltaiczne pozostaną własnością Gminy do końca okresu trwałości Projektu. Po zakończeniu okresu trwałości Projektu wszystkie instalacje zostaną przekazane na własność właścicielom nieruchomości bez odrębnej odpłatności. Do sprawowania bieżącego nadzoru upoważniony będzie inspektor nadzoru. Ostateczny odbiór będzie przeprowadzony przy obecności właściciela nieruchomości, inspektora i przedstawiciela Gminy. Równocześnie, to Gmina przez okres 5 lat (okres trwałości Projektu) zgodnie z postanowieniami umowy, będzie głównym wykonawcą oraz właścicielem instalacji oraz będzie zobowiązana do finansowego rozliczenia Projektu oraz dbania o zamontowane instalacje w okresie trwałości. Wpłaty mieszkańców będą traktowane jako zaliczki na poczet usługi polegającej na wykonaniu przedmiotowych instalacji. Otrzymane przez Gminę środki z tytułu dofinansowania Projektu nie będą miały bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług na rzecz mieszkańców, a także nie będą stanowiły dopłaty do cen towarów. Budynki objęte Projektem „ ... ”, zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112 poz. 1316 z póżn. zm.) stanowią budynki: mieszkalne sklasyfikowane w grupowaniu PKOB 1110 lub 1121 gospodarcze sklasyfikowane w grupowaniu PKOB 1271.

2018
24
kwi

Istota:

W zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu partnerskiego

Fragment:

Wnioskodawca posiada pełną zdolność instytucjonalną do zarządzania produktami projektu i zachowania trwałości projektu. Podmiotami odpowiedzialnymi za zachowanie trwałości projektu, w tym za zarządzanie produktami projektu, będą JST partnerstwa, które wykonują swoje zadania przy pomocy urzędów oraz Lider (w zakresie utrzymania platformy). Produkty, za które odpowiedzialny jest Lider Projektu - materiały promocyjne, a które zgodnie z umową partnerską będą współfinansowane przez pozostałych Partnerów Projektu, będą przekazane nieodpłatnie na rzecz 5 Partnerów - Gminy ..., Gminy ..., Gminy ..., Gminy ..., Powiatu .... Przekazanie mienia na rzecz innych podmiotów odbędzie się na podstawie umów nieodpłatnego przekazania i załączonych do tego protokołów, natomiast nie będą wystawiane faktury. Partnerzy będą uiszczać środki finansowe na rzecz Lidera Projektu, celem zapewnienia wkładu własnego i środków finansowych, które Lider projektu musi wnieść na rzecz realizacji Projektu. Zadania realizowane przez Lidera projektu będą w całości finansowane przez Partnerów projektu. Wynika to z zapisów umowy partnerskiej. Przekazanie wkładów własnych/środków finansowych przez Partnera na rzecz Lidera będzie odbywać się poprzez noty księgowe wystawiane przez Lidera.

2018
24
kwi

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu

Fragment:

Przedmiotem projektu jest organizacja bezpłatnego wyjazdu aktywizującego dla grupy 50 seniorów z terenu gminy. W ramach wyjazdu seniorzy będą zwiedzać zamki, pałace z przewodnikiem w ..., ... i ... k. ..., uczestniczyć w warsztatach muzycznych z zespołami działającymi na terenie gminy ... k. .... Uczestnicy wyjazdu nie będą ponosić żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w wyjeździe. Wydatki projektu dotyczyć będą kosztów transportu, obiadu, zwiedzania zabytków, warsztatów muzycznych oraz wspólnego ogniska. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Faktury dokumentujące zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu wystawiane będą na Stowarzyszenie. Efekty projektu objętego zakresem wniosku będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wobec powyższego Stowarzyszenie może odzyskać podatek VAT w związku z realizowaniem projektu: „ ... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, jako organizacja niefigurująca w ewidencji podatników podatku od towarów i usług i nieprowadząca działalności gospodarczej, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT zapłaconego.

2018
24
kwi

Istota:

Prawo do częściowego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

Gmina (zwana dalej Gminą) będąca jednostką samorządu terytorialnego, jest jednym z partnerów (oprócz 7 innych jednostek samorządu terytorialnego oraz Fundacji Rozwoju), wchodzącym w skład partnerstwa, utworzonego na podstawie umowy partnerskiej z dnia 13 października 2016 r. rzecz realizacji projektu pn. „ ... ”. Projekt „ ... ” realizowany jest przez ww. partnerów przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Cyfrowe ..., Działanie 2.1 Cyfrowe (konkurs nr ...), zawartej 6 października 2017 r. przez Fundację Rozwoju z siedzibą przy ul... (będącą Partnerem Wiodącym) a Województwem. W projekcie „ ... ” (zwanym dalej projektem) Gmina pełni rolę partnera i jak każdy partner jest odpowiedzialna za przygotowanie do realizacji elementów projektu przypisanych poszczególnym gminom: dokumentacji technicznej, przygotowania działań merytorycznych, uczestniczenia w sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej, raportowania o przebiegu realizacji projektu oraz sporządzanie częściowych wniosków o płatność. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wykorzystania TIK (Technologii informacyjno-komunikacyjnej) w administracji publicznej gmin ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju stopnia cyfryzacji administracji publicznej i elektronicznych usług publicznych, poprawy funkcjonalności i e-dojrzałości istniejących usług oraz zwiększenie poziomu ich dostępu dla mieszkańców gmin.

2018
24
kwi

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub otrzymania zwrotu podatku VAT wynikającego z faktury dokumentującej wydatki poniesione na realizację zadania pod nazwą: „Budowa pomnika ...” w związku z realizacją poddziałania ... w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Fragment:

W celu realizacji projektu pn.: „ Budowa pomnika... ” stowarzyszenie złożyło wniosek oraz podpisało umowę o dofinansowanie projektu. Efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Realizacja ww. projektu, nie ma w żadnym zakresie związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Nabywane towary i usługi nie są związane z wykonywaniem przez Stowarzyszenie czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub otrzymania zwrotu podatku VAT wynikającego z faktury dokumentującej wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabywane towary i usługi w związku z realizacją projektu nie są związane z wykonywaniem przez Stowarzyszenie czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

2018
21
kwi

Istota:

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”

Fragment:

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – efekty projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz opis sprawy, należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”, ponieważ efekty projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego.

2018
21
kwi

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Wyższa jakość kształcenia w szkołach Gminy ...”

Fragment:

Zakupione w ramach projektu towary i usługi nie służą innym czynnościom - niezwiązanym z realizacją projektu. Zdarzenie przyszłe: Po zakończeniu realizacji produkty projektu - wyposażenie i odnowiona infrastruktura zostaną przekazane nieodpłatnie jednostkom oświatowym Gminy na cele związane z ich działalnością edukacyjną. Gmina ... nie planuje zmian organizacyjnych i prawnych, które mogą skutkować zmianą własności Projektu. Gmina posiada zarówno zdolność organizacyjną jak i finansową do utrzymania produktów Projektu. Zarządzanie i eksploatacja majątku powstałego w wyniku realizacji projektu zostanie powierzona dyrektorom szkół. Gmina nie będzie dokonywać czynności opodatkowanych związanych z powstałą inwestycją. Grupą docelową będą przede wszystkim dzieci z terenu Gminy ... uczęszczające do 7 szkół objętych projektem. W zmodernizowanej infrastrukturze dzięki podjętym działaniom inwestycyjnym prowadzona będzie wyłącznie działalność szkolna w całości niewykraczająca poza krajowy system edukacji. Szkoły publiczne objęte zrealizowanym projektem będą obiektami ogólnodostępnymi. Gmina nie będzie dokonywać czynności opodatkowanych związanych z powstałą inwestycją. Po realizacji Projektu koszty związane z eksploatacją ponosić będzie jako, Organ prowadzący, Gmina ... z budżetu.

2018
21
kwi

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją działalności edukacyjnej w ramach projektu pn.: „...”

Fragment:

Zakupione w ramach projektu towary i usługi nie służą innym czynnościom - niezwiązanym z realizacją projektu. Zdarzenie przyszłe: Po zakończeniu realizacji produkty projektu - wyposażenie i odnowiona infrastruktura zostaną przekazane nieodpłatnie jednostkom oświatowym Gminy na cele związane z ich działalnością edukacyjną. Gmina ... nie planuje zmian organizacyjnych i prawnych, które mogą skutkować zmianą własności Projektu. Gmina posiada zarówno zdolność organizacyjną jak i finansową do utrzymania produktów Projektu. Zarządzanie i eksploatacja majątku powstałego w wyniku realizacji projektu zostanie powierzona dyrektorom szkół. Gmina nie będzie dokonywać czynności opodatkowanych związanych z powstałą inwestycją. Grupą docelową będą przede wszystkim dzieci z terenu Gminy ... uczęszczające do 7 szkół objętych projektem. W zmodernizowanej infrastrukturze dzięki podjętym działaniom inwestycyjnym prowadzona będzie wyłącznie działalność szkolna w całości niewykraczająca poza krajowy system edukacji. Szkoły publiczne objęte zrealizowanym projektem będą obiektami ogólnodostępnymi. Gmina nie będzie dokonywać czynności opodatkowanych związanych z powstałą inwestycją. Po realizacji Projektu koszty związane z eksploatacją ponosić będzie jako, Organ prowadzący, Gmina ... z budżetu.

2018
21
kwi

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXX”

Fragment:

Sporządzano wnioski o dofinansowanie do programów dofinansowania do wymiany kotłów, Prowadzono bezpośredni, telefoniczny i mailowy kontakt z mieszkańcami Gminy X w zakresie wynikającym z realizacji projektu. Każdy z partnerów realizuje projekt indywidualnie - samodzielnie dokonuje zakupu towarów i usług w zakresie dotyczącym projektu. Wnioskodawca jest wskazany jako nabywca w fakturach dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu tylko w odniesieniu do zadań realizowanych przez Gminę X. W związku z realizowanymi działaniami w ramach projektu dokonywane były następujące zakupy: Zakup komputera wraz z osprzętem dla Ekodoradcy zatrudnionego w ramach projektu, Zakup kamery wraz z osprzętem do podejmowania działań promocyjnych, Wydruk i opracowanie graficzne materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, broszury, roll-upy), Zakup poczęstunku dla uczestników konkursów, prelekcji, Zakup nagród za udział w konkursach (nagrody rzeczowe związane z tematyką projektu, zakup słodyczy lamp solarnych, zestawów solarnych, robotów solarnych, materiałów szkolnych), Zakup namiotu niezbędnego do realizacji wydarzeń w plenerze. Wnioskodawca nie będzie świadczył na rzecz mieszkańców usług polegających na wymianie urządzeń grzewczych. Gmina będzie wyłącznie rozdysponować dofinansowanie, które otrzyma w ramach innego projektu. Projekt „ XXX ” nie dotyczy udzielania mieszkańcom dofinansowania do wymian kotłów, lecz realizacji działań informacyjno-promocyjno-edukacyjnych.

2018
20
kwi

Istota:

Braku możliwości obniżenia kwot podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji w ramach poddziałania

Fragment:

Okres realizacji projektu: czerwiec 2017r. - wrzesień 2018r. Na wystawionych fakturach VAT dokumentujących zakupy związane z realizowanym projektem jako nabywca figuruje Wnioskodawca. Zakupione i wymienione towary i usługi nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych: Opracowanie treści, wykonanie, wybór i obróbka materiałów informacyjno- promocyjnych Ekomuzeum Lokalnej Grupy Działania - zdjęcia, spotu, roll-up, mapka dwustronna, strony internetowej, ścianka teleskopowa, tablice informacyjne. Catering podczas szkoleń, wizyt studyjnych związanych z projektem. Nocleg dla uczestników szkolenia połączonego z wizytą studyjną. Opłacenie: koordynatora projektu, tłumacza. Delegacje służbowe związane z realizacją projektu. Opłaty bankowe. Efekty projektu nie są i nie będą (w jakimkolwiek zakresie) wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT wykonywanych przez Wnioskodawcę. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości obniżenia kwot podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji w ramach poddziałania .... Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018
20
kwi

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Czy Ochotnicza Straż Pożarna będzie miała możliwość odzyskania podatku VAT, stanowiącego koszt zadania realizowanego w ramach poddziałania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie istnieje związek towarów i usług nabywanych w ramach przedmiotowego projektu z czynnościami opodatkowanymi i dlatego może zaliczyć zapłacony podatek VAT do wydatków kwalifikowalnych. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ww. ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Biorąc pod uwagę fakt, że w opisanej sprawie nie zostanie spełniony warunek określony w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. istnienie związku między nabytymi towarami i usługami, a wykonywanymi przez Ochotniczą Straż Pożarną czynnościami opodatkowanymi, Ochotnicza Straż Pożarna nie będzie miała możliwości odzyskania podatku VAT w związku z planowaną realizacją projektu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2018
20
kwi

Istota:

Możliwość pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od poniesionych przez Gminę nakładów na realizację projektu pn.: „...”.

Fragment:

Projekt obejmuje zdarzenie przyszłe, polegające na przeprowadzeniu działań edukacyjnych w zakresie ochrony promocji bioróżnorodności, prowadzone przez Gminę. W szczególności działania te obejmą realizację: pleneru malarskiego, konkursu fotograficznego, zielonych szkół, wyjazdów edukacyjnych, imprezy plenerowej podsumowującej realizację projektu w Gminie połączona z (...). Działania te skierowane zostaną do dzieci, młodzieży oraz dorosłych z Gminy. Działania edukacyjne, przeprowadzone w ramach projektu, nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Nabywane towary i usługi, związane z realizacją projektu, nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. Gmina – Partner projektu – jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu wystawione będą na Partnera projektu, czyli Gminę. W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii możliwości pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od poniesionych przez Gminę nakładów na realizację ww. projektu. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018
20
kwi

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Ideą realizacji projektu jest udostępnienie mieszkańcom i turystom infrastruktury umożliwiającej uprawianie turystyki i podniesienie przez to atrakcyjności obszaru i jakości życia lokalnej społeczności. Realizacja projektu nie wpłynie na sytuację Spółdzielni w kwestii utrzymania statusu podmiotu niebędącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z powyższym w trakcie realizacji projektu nie będą nabywane towary i usługi związane ze sprzedażą opodatkowaną związane z całą działalnością Spółdzielni. Koszty związane z realizacją projektu to „ zakup usługi jego wybudowania ”. Po niekomercyjnym udostępnieniu infrastruktury mieszkańcom i turystom Spółdzielnia ponosić będzie koszty eksploatacji pomostu. Opłaty pobierane w ramach usługi obejmującej udostępnienie wybudowanej w ramach projektu infrastruktury nie będą opodatkowane podatkiem VAT. Stosownie do „ art. 88 ust. 4 ” ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

2018
20
kwi

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Stowarzyszenie podpisało umowę o dofinansowanie projektu na operację w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek dotyczy projektu pn. „ Zachowanie dziedzictwa lokalnego w świetlicach na terenie Gminy... ”. Przedmiotem projektu są roboty budowalne w świetlicy wiejskiej w miejscowości S. obejmujące: wykończenie podłóg i sufitów, wymiana stolarki okiennej, instalacje kanalizacyjne, instalacje wodociągowe, instalacje elektryczne. Roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w S. obejmujące: wykończenie podłóg i sufitów, wymiana stolarki drzwiowej, roboty dekarskie dachowe, instalacje wodne i elektryczne. Roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w W. obejmujące: malowanie pomieszczeń, wymiana stolarki drzwiowej, wykończenie podłogi posadzki, instalacje elektryczne, klimatyzatory. Projekt obejmuje również zakup wyposażania dla świetlicy wiejskiej w C, które zawierać będzie wózek kelnerski 3 - półkowy szt. 1 (parametry stal nierdzewna, wym. (...)

2018
20
kwi

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

Projekt będzie realizowany w 2018 roku. Faktury dokumentujące poniesione wydatki będą wystawione na Miasto, które zostanie obciążone podatkiem VAT. Płatnikiem będzie Miasto. Odbiorcami będą poszczególne szkoły, w których będzie realizowany projekt. Po dokonaniu zakupu, wyposażenie pracowni zostanie wprowadzone do ewidencji środków trwałych danej szkoły, które będzie bezpłatnie użytkowane i będzie wykorzystywane tylko do działań edukacyjnych. Po przeprowadzeniu modernizacji pracowni w poszczególnych szkołach nastąpi zwiększenie wartości środków trwałych w szkołach, które będą bezpłatnie użytkowane i wykorzystywane tylko do działań edukacyjnych. Projekt jako całość ma charakter niekomercyjny. W trakcie realizacji projektu nie będą zawierane żadne umowy cywilnoprawne, skutkujące sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca będzie wykorzystywać zakupione towary oraz realizowane usługi w ramach projektu „ ... ” do działalności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Projekt będzie jedynie służył do realizacji zadań własnych Miasta. Wykaz sprzętu: Lp/Sprzęt/Liczba-szt. Komputer przenośny dla ucznia wraz (...)

2018
20
kwi

Istota:

 • prawa do pełnego odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe;
 • opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji - jest nieprawidłowe;
 • opodatkowania podatkiem od towarów i usług wpłat od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji solarnych oraz zastosowania obniżonej 8% stawki podatku - jest prawidłowe.
 • Fragment:

  Ubezpieczenie urządzenia po okresie trwałości projektu tj. po 5 latach przez okres 5 lat. Warunku umowy na wykonanie usługi montażu instalacji solarnych są dla wszystkich mieszkańców jednakowe. Z otrzymanego dofinansowania Gmina pokryje następujące wydatki: opracowanie studium wykonalności projektu, zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych - górna wężownica pojemnościowa podgrzewacza wody, nadzór inwestorski, promocja projektu. Faktury dokumentujące poniesione wydatki związane z realizacją projektu wystawiane będą na Gminę . Towary i usługi związane z realizacją projektu będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Gmina ma pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturach sprzedaży, związanych z wydatkami na realizację projektu „ ... ” dotyczącego montażu instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych? Czy dofinansowanie ze środków UE, otrzymane w ramach realizowanego projektu podlega opodatkowaniu na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy VAT? Czy otrzymane przez Gminę wpłaty od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji solarnych powinny być opodatkowane podatkiem VAT? Jeżeli tak to według jakiej stawki? Zdaniem Wnioskodawcy.

  2018
  20
  kwi

  Istota:

  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

  Fragment:

  Partycypacja Gminy ... w kosztach utrzymania Biura Projektu, wynagrodzenia dla doradcy z zakresu zamówień publicznych oraz studium wykonalności projektu – przekazanie środków na rzecz Lidera zgodnie z zasadami finansowania Biura Projektu. Podstawą rozliczeń z tytułu kosztów funkcjonowania Biura jest Regulamin szczegółowych zasad współpracy w zakresie terminowej realizacji oraz rozliczania projektu pn. „ ... ”. Obowiązki poszczególnych gmin dotyczące udziału w ponoszonych kosztach utrzymania Biura zostały określone w Zasadach finansowania Biura Projektu pn. „ ... ”. Środki finansowe na utrzymanie Biura Projektu w 85% współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020 oraz w 15% z budżetu poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (Partnerów). Partnerzy Projektu partycypują w kosztach wynagrodzeń pracowników Biura Projektu (obsługa administracyjna i merytoryczna projektu) w wysokości zgodnej z ich procentowym udziałem w całkowitej wartości Projektu. Lider Projektu ponosi koszty zarządzania oraz utrzymania Biura Projektu. Następnie koszty te są zwracane Liderowi przez Partnerów Projektu w okresach kwartalnych, na podstawie wystawionych przez Lidera Projektu not księgowych. Rozliczenia z tytułu kosztów funkcjonowania Biura dokonywane pomiędzy gminami nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż porozumienie będące podstawą płatności nie ma charakteru cywilnoprawnego - a służy jedynie realizacji zadań własnych.

  2018
  20
  kwi

  Istota:

  Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub części w odniesieniu do realizacji operacji w ramach działania 19 PROW na lata 2014-2020

  Fragment:

  Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją LSR. Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR. Sprawdzanie zgodności projektów z założeniami LSR. Dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych LGD na realizację w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność) wspieranej ze środków EFRROW. Prowadzenie badań oraz opracowywanie analiz i ekspertyz. Opracowywanie projektów technicznych i innych dokumentów związanych z planowaniem i realizacją inwestycji. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami statutowymi Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym. Prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD określonych w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej. Organizowanie i finansowanie: seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów, imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu (...)

  2018
  20
  kwi

  Istota:

 • brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”,
 • obowiązki odprowadzenia podatku VAT od uzyskanej refundacji z EFRR w ramach ... na lata 2014-2020 w związku z realizacją ww. projektu,
 • Fragment:

  Gmina jest jedynym podmiotem realizującym projekt rewitalizacji na własnym terenie, nie występują odrębne podmioty zobowiązane do uiszczania wpłat, od których będzie uzależniona realizacja ww. projektu. Faktury i dowody równoważnej wartości związane z realizacją projektu pn. „ ... ” i zakresem przedstawionym w przedmiotowym wniosku, wystawiane będą na Gminę - Wnioskodawcę, Inwestora. Przedmiotowy projekt realizowany jest na zasadzie Porozumienia dziewięciu partnerów publicznych, tj. Jednostek Samorządu Terytorialnego – Gmin ... Obszaru Funkcjonalnego. Obowiązki Wnioskodawcy i Partnerów wynikają z załączonej kopii Porozumienia Gmin ... Obszaru Funkcjonalnego do wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Partnerzy, w tym Gmina przekazują wkład własny Liderowi Projektu na działanie Biura projektu (Lider Gmina ... ), zarządzanie inwestycją. Lider wystawia Partnerom za zarządzanie projektem noty obciążeniowe, na podstawie których Partnerzy przekazują środki finansowe/wkład własny. Lider projektu pobiera, otrzymuje środki na usługę zarządzanie projektem (funkcjonowanie biura projektu) i nie otrzymuje żadnych towarów. Środki z dofinansowania będą wpływać na rachunki bankowe poszczególnych Partnerów Porozumienia czyli Gmin ...

  2018
  20
  kwi

  Istota:

  Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

  Fragment:

  U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2018 r. (data wpływu 21 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ Budowa infrastruktury rekreacyjnej w parkach... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ Budowa infrastruktury rekreacyjnej w parkach... ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Stowarzyszenie jako stowarzyszenie rejestrowe posiada osobowość prawną, nie jest zarejestrowanym czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług. Niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia faktycznego. Stowarzyszenie podpisało umowę o dofinansowanie projektu na operację w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek dotyczy projektu pn. „ Budowa infrastruktury rekreacyjnej w parkach... ”. Przedmiotem projektu jest budowa siłowni zewnętrznych, placów zabaw w miejscowości C. i Ś. oraz budowy lampy solarnej w miejscowości C.

  2018
  20
  kwi

  Istota:

  Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

  Fragment:

  Gmina (dalej: Gmina lub Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, realizuje projekt pn. „ Reprezentacyjna przestrzeń publiczna (...) ” (dalej: Projekt). Realizacja Projektu planowana była na lata 2016-2017. Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 oraz ze środków własnych Gminy. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznej, jako miejsca wypoczynku i rekreacji mieszkańców wraz z układem komunikacji. Zagospodarowany kwartał zabudowy to teren w kształcie prostokąta, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku wpisanego do rejestru zabytków decyzją (...). Zakres inwestycji obejmuje m.in.: odtworzenie głównej osi widokowej jako traktu pieszego, wykonanie fontanny terenowej, przebudowę chodników, wymianę i wprowadzenie dodatkowych słupów oświetleniowych, likwidację istniejącej niecki z fontanną, zagospodarowanie terenów zielonych (usunięcie drzew, krzewów, nasadzenia, urządzenie trawników, rabat kwiatowych), zabudowę elementów małej architektury (ławki, kosze, leżaki, stoliki do gier, urządzenia placu zabaw, skałki wspinaczkowe, pergole, klomby). Realizacja projektu wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta. Tereny objęte Projektem będą udostępniane bezpłatnie mieszkańcom.

  2018
  18
  kwi

  Istota:

  Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

  Fragment:

  W dniu 06 października 2017 roku Fundacja jako Beneficjent podpisała Umowę o dofinansowanie nr ... z Zarządem Województwa ... na realizację ww. projektu. W projekcie „ ... ” (zwanym dalej projektem) Gmina pełni rolę Partnera, odpowiedzialnego za przygotowanie do realizacji elementów projektu przypisanych terytorialnie poszczególnym gminom: dokumentacji technicznej, przygotowania działań merytorycznych, uczestniczenia w sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej, raportowania o przebiegu realizacji projektu oraz sporządzanie częściowych wniosków o płatność, przeprowadzeniu postępowań dotyczących sprzętu. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w administracji publicznej gmin ... ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju stopnia cyfryzacji administracji publicznej i elektronicznych usług publicznych, poprawy funkcjonalności i e-dojrzałości istniejących usług oraz zwiększenie poziomu ich dostępu dla mieszkańców gmin: .... Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji przez partnerskie gminy zaplanowanych w projekcie zadań obejmujących m.in.: uruchomienie platformy dialogu społecznego i komunikacji, wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, wdrożenie systemu zarządzania budżetem Gminy/Miasta, wdrożenie systemu komunikacji z jednostkami organizacyjnymi, uruchomienie portalu podatkowego, uruchomienie e-usług na 3 i 5 poziomie dojrzałości, zakup i instalację niezbędnego sprzętu informatycznego, zarządzanie i promocję projektu.

  2018
  18
  kwi

  Istota:

  Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

  Fragment:

  Taka sytuacja zostanie również zachowana po okresie realizacji projektu. Wytworzone w ramach projektu produkty i rezultaty będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu. Wszystkie zakupywane w ramach projektu towary i usługi nie służą zatem (i po realizacji projektu również nie będą służyć) wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Właścicielem produktów realizowanych działań będzie Wnioskodawca, który przekazał przedmiotową infrastrukturę RZP w trwały zarząd i taka też sytuacja pozostanie po realizacji projektu. Zakupywane w ramach projektu środki trwałe będą stanowiły własność realizatora projektu  RZP. Po wykonaniu przedsięwzięcia budynkami i zakupionym sprzętem dalej będzie zarządzać Dyrektor RZP w imieniu organu prowadzącego Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z realizacją projektu Wnioskodawca będzie miał możliwość na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.) dokonać odliczenia w całości lub części podatku naliczonego w trakcie realizacji projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia i odzyskania części lub całości podatku VAT naliczonego w trakcie realizacji ww. projektu, ponieważ realizacja projektu nie jest związana ze sprzedażą opodatkowaną.

  2018
  18
  kwi

  Istota:

  Opodatkowanie, stawka i prawo do odliczenia w związku z realizacją projektu

  Fragment:

  Promocję projektu. Nadzór inwestorski. Koszty zarządzania projektem (w tym: monitoring i obsługa finansowa). Wysokość procentowa dofinansowania nie jest bezpośrednio uzależniona od ilości nieruchomości objętych projektem, gdyż dofinansowywanie zostało przekazane na całość wydatków kwalifikowanych, które będą realizowane w projekcie a nie na poszczególne nieruchomości czy instalacje na tych nieruchomościach. W ramach projektu wysokość dofinansowania zawsze wynosić będzie 85% kosztów kwalifikowanych bez względu na ilość nieruchomości zaangażowanych w projekt. Na podstawie umowy pomiędzy Gminą a mieszkańcem wpłaty mieszkańców będą miały charakter obowiązkowy. Realizacja inwestycji na przedmiotowych budynkach prywatnych będzie uzależniona od wpłat dokonywanych przez poszczególnych mieszkańców. W przypadku braku wpłaty mieszkaniec zostanie wykluczony z uczestnictwa w projekcie. Zgodnie z planowanymi umowami, po zakończeniu prac instalacyjnych, sprzęt i urządzenia wchodzące w skład instalacji, własnością Wnioskodawcy (Gminy) do końca okresu trwałości projektu. Po okresie utrzymania trwałości projektu wszystkie instalacje zostaną przekazane na własność właścicielom nieruchomości bez odrębnej odpłatności oprócz tej, która została już przez mieszkańca poniesiona na podstawie zawartej umowy.