Projekt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to projekt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem

Fragment:

Gmina zrealizowała projekt pod nazwą: „ X ” (dalej: Projekt). Przedsięwzięcie polegało na zorganizowaniu pikniku z wolnym wstępem dla zainteresowanych mieszkańców Gminy. Podczas imprezy odbył się szereg koncertów muzycznych, warsztaty z technik relaksacyjnych oraz zaserwowano uczestnikom poczęstunek. Wszystkie atrakcje oraz wstęp na imprezę były dla uczestników nieodpłatne. Impreza miała charakter integracyjny, prospołeczny. Wątpliwości Gminy dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług wykorzystywanych do realizacji tego projektu. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że z uwagi na niespełnienie przesłanek, o których mowa w art. 86 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 6 ustawy, warunkujących prawo do odliczenia podatku naliczonego, Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją opisanego we wniosku projektu. Gmina realizując ww. projekt działa w ramach zadań własnych, z tytułu których nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Ponadto wydatki wynikające z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług nie będą służyły wykonywaniu odpłatnych, opodatkowanych podatkiem czynności – dostawy towarów lub świadczenia usług.

2018
30
gru

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z realizacją projektu.

Fragment:

(...) projektu 2.4.la Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Nadrzędnym celem Projektu jest zadbanie o dobrostan populacji poprzez realizację zadań zapisanych w PZO dla tego gatunku, takich jak: zarządzanie populacją gatunku, utrzymanie i poprawa bazy pokarmowej wolnej populacji poprzez poprawę naturalnej bazy pokarmowej gatunku, utrzymanie miejsc dokarmiania gatunku. Ważnym elementem projektu jest zmniejszenie presji na gatunek poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego. Jest to ogólnopolski projekt ochrony A, realizowany między innymi w 13 Nadleśnictwach na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w B, w tym na terenie Nadleśnictwa. Wszystkie działania zostaną przeprowadzone na podstawie oddzielnych umów z wykonawcami, które będą zawierane bezpośrednio przez Nadleśnictwa. Dofinansowanie UE na poziomie Projektu będzie wynosiło 85%. Planuje się, że pozostała część wydatków (15%) związanych z realizacją przez Nadleśnictwa zadań objętych wnioskiem o dofinansowanie w ramach Projektu, sfinansowana zostanie ze środków własnych jednostek. W ramach opisanego projektu, w Nadleśnictwie realizowane będą następujące działania: Zakup karmy z rozwiezieniem.

2018
30
gru

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu.

Fragment:

Dofinansowane UE na poziomie Projektu będzie wynosiło 85%. Planuje się, że pozostała część wydatków (15%) związanych z realizacją przez Nadleśnictwa zadań objętych wnioskiem o dofinansowanie w ramach Projektu zostanie sfinansowana ze środków własnych jednostek. W ramach opisanego projektu w Nadleśnictwie (...) realizowane będą następujące działania: Koszenie łąk i zbiór siana. Koszt transportu i wsiedlenia A. Rekultywacja łąk. Uprawa poletek. Produkcja karmy i jej rozwożenie. Czyszczenie miejsc dokarmiania. Kontynuacja budowy zagrody pokazowej. Nadzór budowlany nad zagrodą. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy PGL LP Nadleśnictwo (...) przystępując do realizacji projektu pn. „ (...) ” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 będzie miało prawo – biorąc pod uwagę zakładane cele którym służyć ma ten projekt – do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją działań w ramach tego projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, przystępując do realizacji projektu pn. „ (...) ” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), nie ma on prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadań kosztowych i inwestycyjnych bliżej wyspecyfikowanych w opisie zdarzenia przyszłego.

2018
30
gru

Istota:

Określenie, czy dofinansowanie na pokrycie wydatków kwalifikowanych projektu będzie stanowiło podstawę opodatkowania i tym samym będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących realizacji projektu i sfinansowanych otrzymanym dofinansowaniem.

Fragment:

Planowany okres realizacji projektu: 01.02.2019 – 31.01.2022. Projekt ma być realizowany przez czterech partnerów: X S.A. (Lider projektu), Gminę A, Stowarzyszenie B oraz Izbę C. Każdy z partnerów posiada odrębny budżet w ramach projektu, wynikający z zaplanowanych zadań w projekcie. Partnerzy będą realizować przydzielone im we wniosku o dofinansowanie zadania, ponosząc samodzielne wydatki związane z realizacją tych zadań. Dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych będzie przekazywane Liderowi projektu w formie refundacji – 85% dofinansowania projektu stanowią środki pochodzące z EFRR, a pozostałe 15% stanowią środki własne Spółki. Projekt obejmuje zintegrowaną promocję gospodarczą potencjału gospodarczego województwa, w szczególności (...), realizowaną w formie szeroko zakrojonej bezpośredniej promocji oraz kampanii wizerunkowej potencjału gospodarczego regionu/(...) w kraju i na arenie międzynarodowej. Założenia projektu koncentrują się wokół zainteresowania polskich i zagranicznych firm inwestycjami w regionie i pobudzenia eksportu produktów oraz usług. Odbiorcami działań projektu będą przedsiębiorstwa z sektora MŚP, środowiska gospodarcze, inwestorskie, okołobiznesowe i opiniotwórcze, w tym potencjalni inwestorzy polscy i zagraniczni.

2018
30
gru

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją działań w ramach realizacji projektu.

Fragment:

Dofinansowanie UE na poziomie Projektu będzie wynosiło 85%. Planuje się, że pozostała część wydatków (15%) związanych z realizacją przez Nadleśnictwa zadań objętych wnioskiem o dofinansowanie w ramach Projektu zostanie ze środków własnych jednostek. W ramach opisanego projektu w Nadleśnictwie (...) realizowane będą następujące działania: Zakup karmy z rozwiezieniem. Koszenie wraz z częściowym zbiorem siana (30 ha). Czyszczenie miejsc dokarmiania. Zakup aparatu fotograficznego. Zakup lornetek – 2 szt. Zakup tabletu GPS wraz z oprogramowaniem mLas. Budowa brogów – 10 szt. Remont brogów brogów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy PGL LP Nadleśnictwo (...) przystępując do realizacji projektu pn. „ (...) ” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) będzie miało prawo – biorąc pod uwagę zakładane cele którym służyć ma ten projekt – do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją działań w ramach tego projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, przystępując do realizacji projektu pn. „ (...) ” ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko (POIiŚ), nie ma on prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadań kosztowych i inwestycyjnych bliżej wyspecyfikowanych w opisie zdarzenia przyszłego.

2018
30
gru

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

Fragment:

Projekt ma tylko charakter naukowo-badawczy. Realizowane w ramach Projektu przez Wnioskodawcę zadania związane z tym Projektem nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, prowadzonych przez X. X będzie realizować zadania na potrzeby Projektu i kwalifikować w koszty Projektu całą wartość poniesionych wydatków uznając, że podatek VAT naliczony nie podlega zwrotowi, ponieważ nie ma powiązania z obrotem opodatkowanym ani opodatkowanym i zwolnionym. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją Projektu nie służą Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (nabyte w trakcie realizacji projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności generujących podatek należny) – zarówno obecnie jak i w przyszłości. Dodatkowo zauważyć należy, iż otrzymywana przyznana i wypłacana przez X dotacja na realizację Projektu przeznaczona jest na pokrycie wydatków ponoszonych w związku z realizacją Projektu (tzw. dotacja o charakterze zakupowym). Przedmiotowa dotacja nie stanowi dopłaty do wynagrodzenia z tytułu świadczonej usługi, ale jedynie jako zwrot poniesionych kosztów realizacji Projektu (ma charakter zakupowy, a nie sprzedażowy).

2018
30
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku z tytułu realizacji projektu pn. „Przebudowa (...) na pokoje gościnne dla sportowców”.

Fragment:

Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, a Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Gmina nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących realizację projektu pn. „ Przebudowa (...) na pokoje gościnne dla sportowców ”. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Gmina nie będzie działała jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanego przez Gminę w złożonym wniosku. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
30
gru

Istota:

Brak możliwości odliczenia w całości lub w części podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektu.

Fragment:

W przyszłości do platformy mogą zostać włączone kolejne podmioty, w ramach projektu oferowane są usługi publiczne i będą odnosiły się wyłącznie do tej sfery działalności, która jest integralnie związana z krajowym systemem opieki zdrowotnej oraz funkcjonuje na zasadach solidarności. Zakupy dokonywane w ramach realizacji projektu są podzielone na następujące zadania: zadanie nr 1: „ Przygotowanie studium wykonalności i koncepcji funkcjonalnej Platformy ” - zadanie zostało zrealizowane poprzez opracowanie przy pomocy firmy zewnętrznej studium wykonalności i koncepcji funkcjonalnej Platformy dla przedmiotowego projektu. zadanie nr 2: „ Zarządzanie projektem ” - w ramach zadania zostanie zakupiona usługa dotycząca pełnienia funkcji inżyniera kontraktu. Inżynier kontraktu zarządza warstwą realizacyjną i administracyjno-finansową projektu w obszarach: technicznym, finansowym, zamówień publicznych, monitorowania, promocji, bezpieczeństwa informacji i danych osobowych oraz prawnym. zadanie nr 3: „ Promocja projektu ” - w ramach zadania zostanie przeprowadzona promocja projektu obejmująca zakup tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych. zadanie nr 4: „ Zakup sprzętu, prace instalacyjne oraz wdrożeniowe sprzętu i (...)

2018
29
gru

Istota:

Brak możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT po zakończeniu realizacji projektu.

Fragment:

Gmina realizując projekt, realizowała zadania własne nałożone na JST przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zakresie edukacji publicznej oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, a tym samym nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług związanych z realizacją tego projektu. Korzystanie z placu zabaw będzie ogólnodostępne i nieodpłatne dla dzieci i młodzieży, społeczności lokalnej oraz osób przyjezdnych. Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizacją projektu są wystawione na Gminę. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Realizacja projektu pn. „ Zagospodarowanie terenu publicznego do funkcji ogólnodostępnego placu zabaw o charakterze obiektu sportowo-rekreacyjnego ” odbywała się w ramach władztwa publicznego i Gmina wykonując ten projekt działała jako organ administracji publicznej i mogła korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu Gmina bez wątpienia nie może być uznana za podatnika, gdyż realizowała w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

2018
23
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu (budowa i wyposażenie obiektów rekreacyjnych)

Fragment:

Gmina realizuje projekt pn.: „ Budowa i wyposażenie obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy ”. Inwestycja polega na budowie małej architektury (siłownia plenerowa) w 3 miejscowościach Gminy. Realizacja inwestycji to montaż urządzeń zabawowych, ławek, koszy na śmieci oraz tablic regulaminowych. Projekt wykorzystuje lokalne zasoby infrastrukturalne i jest skierowany głównie do mieszkańców Gminy, nie będzie generował przychodów (nie będzie pobierana opłata za korzystanie z obiektów rekreacyjnych – zarówno w okresie wymagalności trwałości projektu, jak i po jego upływie). Zakres projektu obejmuje jedynie zakup usług związanych wyłącznie z projektem, a mianowicie: wydatki na roboty fakturowane na Gminę (wystąpi podatek od towarów usług). Wymienione wyżej wydatki nie będą związane z wykonaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych. W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne poniesione na realizację ww. projektu. Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018
23
gru

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne poniesione na realizację projektu.

Fragment:

Gmina realizuje projekt, w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja inwestycji to poprawa dostępności do infrastruktury poprzez budowę 6 placów zabaw na terenie Gminy oraz montaż urządzeń zabawowych, ławek, koszy na śmieci oraz tablic regulaminowych. Projekt wykorzystuje lokalne zasoby infrastrukturalne i jest skierowany głównie do mieszkańców Gminy, nie będzie generował przychodów (nie będzie pobierana opłata za korzystanie z obiektów rekreacyjnych – zarówno w okresie wymagalności trwałości projektu, jak i po jego upływie). Zakres projektu obejmuje jedynie zakup usług związanych wyłącznie z projektem, a mianowicie: wydatki na roboty fakturowane na Gminę (wystąpi podatek od towarów usług). Wymienione wyżej wydatki nie będą związane z wykonaniem przez Gminę czynności opodatkowanych. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018
23
gru

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

(...) projektu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Nadrzędnym celem Projektu jest zadbanie o dobrostan populacji poprzez realizację zadań zapisanych w PZO dla tego gatunku takich jak: zarządzanie populacją gatunku, utrzymanie i poprawa bazy pokarmowej wolnej populacji poprzez poprawę naturalnej bazy pokarmowej gatunku, utrzymanie miejsc dokarmiania gatunku. Ważnym elementem projektu jest zmniejszenie presji na gatunek poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego. Jest to ogólnopolski projekt ochrony A., realizowany między innymi w 13 Nadleśnictwach na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, w tym na terenie Nadleśnictwa. Wszystkie działania zostaną przeprowadzone na podstawie oddzielnych umów z wykonawcami, które będą zawierane bezpośrednio przez Nadleśnictwa. Dofinansowanie UE na poziomie Projektu będzie wynosiło 85%. Planuje się, że pozostała część wydatków (15%) związanych z realizacją przez Nadleśnictwa zadań objętych wnioskiem o dofinansowanie w ramach Projektu zostanie ze środków własnych jednostek. W ramach opisanego projektu w Nadleśnictwie realizowane będą następujące działania: Działania kosztowe: Zakup karmy z rozwiezieniem.

2018
23
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji przystąpił do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 pn.: „ Utworzenie pracowni garncarskiej w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji ”. Rozpoczęcie projektu zaplanowane jest na styczeń 2019 r. W ramach projektu planuje się utworzenie Pracowni Garncarskiej – miejsca, w którym będzie można przeprowadzać warsztaty, opowiedzieć o tradycjach, metodach pracy, przedmiotach wyrabianych przez miejscowych rzemieślników, zaprezentować zachowane hladyszki, dwojany, trojany. MOKSiR w ramach projektu zamierza odtworzyć lokalne dziedzictwo związane z garncarstwem bazujące na posiadanych własnych zasobach i zasobach odtworzonych, zaspokajając tym samym zdiagnozowane potrzeby turystów, odwiedzających oraz mieszkańców. MOKSiR chciałby stworzyć kompleksowy produkt turystyczno-kulturalny, będący świadectwem przeszłości oraz kultywować tę tradycję. Projekt ukierunkowany jest również na edukację młodych pokoleń podczas pokazów, zajęć w pracowni garncarskiej, służących zachowaniu i kultywowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego związanego z wytwarzaniem garnków i związanymi z tym zwyczajami, obrzędami. Celem głównym będzie wzbogacenie oferty kulturalno-turystycznej MOKSiR o elementy lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez rekonstrukcję pracowni garncarskiej – organizację warsztatów, pokazów sztuki garncarskiej.

2018
23
gru

Istota:

Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 26 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ P ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina ubiega się o przyznanie dofinansowania na realizację projektu pn. „ P ”, w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego PROW na lata 2014-2020. Ujęta w projekcie droga jest ważnym traktem komunikacyjnym - uzupełnia istniejącą sieć dróg gminnych. Łączy drogę powiatową ... przez drogę gminną na terenie gminy R. z drogą krajową ... i autostradą .... Przewidziane rozwiązania, technologie wynikające z projektu gwarantują trwałość przyjętych do realizacji robót budowlanych. Zaproponowane rozwiązania są optymalne pod względem zaspakajania potrzeb użytkowników, są również optymalne pod względem jakości do ceny. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania dróg poprzez oszczędności wynikające z wyeliminowania kosztów bieżących napraw i remontów. Przebudowa i rozbudowa nie tylko spowodują: skrócenie czasu podróży (alternatywne możliwości przejazdu), redukcję kosztów remontów dróg bitumicznych, zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i utrzymania zimowego dróg, ale przyczynią się przede wszystkim do poprawy warunków życia mieszkańców.

2018
23
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego lub zwrotu podatku od wydatków związanych z realizacją projektu „...”.

Fragment:

Wydatki są ponoszone w oparciu o szczegółowy budżet projektu stanowiący część wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. W ramach projektu zostaną poniesione następujące wydatki: wynagrodzenia dla ekspertów i specjalistów biorących udział w tworzeniu platformy; koszt spotkań roboczych (wynajem sali, obiad, przerwa kawowa) zorganizowanych przez podwykonawcę; koszt wizyt studyjnych u partnera ponadnarodowego – specjalistów i ekspertów (dojazd, dieta, nocleg); dzierżawa serwera; zwrot kosztów dojazdu. Koszt realizacji projektu, w tym ponoszone na realizację projektu wydatki nie mają żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi i nie generują przychodu. Projekt ma na celu opracowanie i wdrożenie z partnerem ponadnarodowym innowacyjnej platformy edukacyjno-rozwojowej IT doskonalenia zawodowego dla całej Polski do dnia 30 września 2021 r. Rozwiązanie zostanie wypracowane dzięki wymianie informacji i doświadczeń, transfer, zaadoptowanie i wdrożenie z pomocą partnera Fundacji Y. Wartości niematerialne i prawne powstałe w wyniku projektu będą własnością IP – Centrum Z. Podstawowym celem projektu jest wdrożenie platformy edukacyjno-rozwojowej w formie „ A ” w 45 instytucjach w 3 obszarach kształcenia i doskonalenia zawodowego z całej Polski do dnia 30 września 2021 r.

2018
22
gru

Istota:

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanych usług montażu zestawów solarnych i kotłów na biomasę.

Fragment:

Celem projektu jest wzrost wykorzystania technologii wytwarzania czystej energii przez mieszkańców poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia korzyści społeczno-ekonomicznych wynikających przede wszystkim z ograniczenia emisji CO 2 oraz oszczędności mieszkańców z tytułu zmniejszenia kosztów zużycia energii. Projekt obejmuje montaż zestawów solarnych i kotłów na biomasę (dalej: instalacje). Instalacje zostaną zamontowane w obiektach prywatnych. W celu realizacji projektu Wnioskodawca zawarł z zainteresowanymi mieszkańcami w 2016 r. umowy użyczenia części nieruchomości stanowiących ich własność. W zawartej umowie właściciele nieruchomości użyczyli Wnioskodawcy bezpłatnie swoją nieruchomość celem zamontowania w niej ww. instalacji. Następnie zawarto umowy regulujące wzajemne prawa i obowiązki stron związane z realizacją projektu. Wnioskodawca zobowiązał się do realizacji inwestycji, tj. wyłonienia wykonawcy i montażu instalacji, natomiast mieszkańcy zobligowali się partycypować w kosztach realizacji projektu w wysokości 15% kwalifikowalnych kosztów inwestycji. Zgodnie z postanowieniami umowy, w trakcie realizacji inwestycji właściciele nieruchomości zobowiązali się do wpłaty zaliczek na poczet przyszłej sprzedaży montowanej w obiekcie instalacji.

2018
22
gru

Istota:

Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 4.2, 4.3 PROW 2014-2020).

Fragment:

Następnie LGD przeprowadzi postepowania konkursowe i wskaże projekty, które najlepiej wpisują się w przyjętą dla danej LCD Lokalną Strategię Rozwoju. Wybranym podmiotom po podpisaniu stosownych umów zostaną powierzone granty do realizacji. Umowy o dofinansowanie ww. projektów i rozliczenia finansowe będą realizowane przez LGD z ustaloną kontrolą ze strony organów administracji rządowej (...) i samorządowej szczebla wojewódzkiego (...). Sama LGD będzie realizowała projekty dotyczące współpracy z innymi LCD, dotyczące wymiany doświadczeń. Wszelkie świadczenia dla beneficjentów projektu LCD będą nieodpłatne, zakupione mienie w wyniku realizacji projektu staje się wyłączną własnością i będzie wykorzystywane jedynie na potrzeby Stowarzyszenia. Zakres nieodpłatnych usług szkoleniowych, doradczych i promocyjnych nie przekroczy 50 tys. zł rocznie. W wyniku realizacji projektu Stowarzyszenie nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność LCD związana z realizacją ww. projektu nie będzie skutkować powstaniem u niego obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, LCD nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, ponieważ Stowarzyszenie nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

2018
22
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

W ramach realizacji wskazanych powyżej zadań, Gmina realizuje projekt pn. „ (...) ” (dalej: „ Projekt ”). Inwestycja jest będzie realizowana przy udziale dofinansowania przyznanego Gminie w ramach poddziałania 6.2.1 „ Infrastruktura uzdrowiskowa ” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa (...) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem Projektu jest poprawa jakości życia oraz atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej Gminy. Powstałe w wyniku realizacji Projektu miejsca będą ogólnodostępne i będą miały charakter niekomercyjny, mający służyć głównie mieszkańcom Gminy. Gmina nie ma zamiaru i nie będzie pobierała jakiejkolwiek odpłatności w związku z wykorzystaniem efektów zrealizowanego Projektu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ma / będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację wyżej opisanego Projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma / nie będzie miała on prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od wydatków poniesionych na realizację ww. Projektu. Zdaniem Gminy towary i usługi nabyte w ramach realizacji Projektu nie są / nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

2018
22
gru

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 4 grudnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (dalej zwany również: Stowarzyszenie, Zainteresowany) otrzymał pomoc finansową w ramach działania 19.3 „ ... ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. W ramach dofinansowania Wnioskodawca ma zamiar realizować projekt w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości. W ramach projektu zostanie wyznaczony i rozreklamowany produkt turystyczny „ ... ”, a także stworzona aplikacja mobilna oraz wydana mapa. Na skutek realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność Stowarzyszenia związana z realizacją ww. projektu nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, bowiem Wnioskodawca nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

2018
22
gru

Istota:

Czy w związku z realizacją projektu Gmina będzie miała możliwość na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dokonać odliczenia w całości lub części podatku naliczonego w trakcie realizacji projektu?

Fragment:

Oprócz powyższych wydatków w sposób bezkosztowy zapewni uczestnictwo i wsparcie lidera podczas organizowanych konferencji dla pracowników tj., dyrektorów szkół, nauczycieli połączonych z wyjazdem do Gminy xx celem m.in. odwiedzenia xx i zapoznania się bioróżnorodnością na tym terenie, a także promocję projektu w formie informacji, zdjęć na stronie Gminy i szkół uczestniczących w projekcie. Gmina xx nie będzie zatem nabywać środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu. Natomiast usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Gminę xx do wykonywania działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Instytucja Zarządzająca programem operacyjnym wymaga od beneficjentów dołączenia indywidualnej interpretacji, czy w odniesieniu do realizowanego przez beneficjenta projektu istnieje możliwość odzyskania podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z realizacją projektu: „ xx ” Gmina xx będzie miała możliwość na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174) dalej ustawa o VAT, dokonać odliczenia w całości lub części podatku naliczonego w trakcie realizacji projektu? Zdaniem Gminy, nie ma ona możliwości odliczenia i odzyskania części lub całości podatku VAT naliczonego w trakcie realizacji projektu „ xx ”, ponieważ realizacja ww. projektu nie jest związana ze sprzedażą opodatkowaną.

2018
22
gru

Istota:

W zakresie braku możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT w roku 2018 w związku z realizacją projektu w ramach Programu „.....”

Fragment:

W latach 2018-2023 Stowarzyszenie będzie brało udział w realizacji projektu w ramach Programu „ .... ” to jest „ ...... ” (RLKS), wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Działania 19 „ .... ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. Interpretacja indywidualna jest niezbędnym załącznikiem, który składany jest wraz z wnioskiem o rozliczenie grantu. Stowarzyszenie nie będzie osiągać żadnych przychodów. Realizacja projektu nie będzie miała jakiegokolwiek związku z czynnościami związanymi z podatkiem VAT. Wnioskodawca nie będzie prowadzić działalności gospodarczej, utrzymuje się z dotacji. Stowarzyszenie działa w sferze pożytku publicznego. Zakupy jakich dokonuje Stowarzyszenie to zakupy niezbędne do bieżącego działania. Faktury z tytułu zakupu towarów i usług w ramach realizacji projektu będą wystawiane na: Stowarzyszenie ....., NIP: ....... Towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu grantowego będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

2018
22
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

W związku z planowaną realizacją w partnerstwie projektu „ ... ” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nadrzędnym celem Projektu jest zadbanie o dobrostan populacji żubra. Każdy z Partnerów realizuje samodzielnie, zgodnie z umową o dofinansowanie, swoją część zadań wskazanych w Projekcie i sprawozdaje się Liderowi z ich wykonania, przekazując zestawienie poniesionych kosztów w formie wniosków o refundację. Partnerzy nie przekazują żadnych wkładów własnych/środków finansowych Liderowi ani innemu Partnerowi. Żaden z Partnerów nie uiszcza środków finansowych na rzecz Lidera. Każdy realizuje własne zadania i pokrywa tylko koszty z nimi związane. Wnioskodawca będzie właścicielem efektów Projektu, które wytworzył w ramach realizacji własnych zadań wskazanych w Projekcie. Efekty realizacji projektu będą wykorzystywane do realizacji zadań statutowych. Efekty realizacji projektu nie będą służyły działalności gospodarczej, czyli nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018
22
gru

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

W wyniku realizacji ww. projektu grantowego Stowarzyszenie nie osiągnie żadnych przychodów. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem. Zakupy towarów i usług, o których mowa we wniosku, zostaną potwierdzone fakturami VAT wystawionymi na Stowarzyszenie. W związku z powyższym brak interpretacji indywidualnej w sprawie zakwalifikowania VAT do kosztu kwalifikowanego pozbawi Stowarzyszenie otrzymania płatności zgodnie z umową. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. (we wniosku nr 1) Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie, które nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług, brak jest możliwości odzyskania podatku od towarów i usług ponoszonego przy realizacji operacji. Z uwagi na brak możliwości odzyskania podatku VAT koszty, które zostały poniesione na podatek VAT mogą zostać uznane za kwalifikowane.

2018
22
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

Organu „ Jaka jest nazwa projektu objętego zakresem pytania oraz lata jego realizacji? ” Wnioskodawca wskazał - „ .... ” współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt został zrealizowany w 2018 r. Na pytanie tut. Organu „ Czy przedmiotowy projekt realizowany jest ze środków poakcesyjnych? Jeśli tak, to należy wskazać pełną nazwę programu oraz lata jego realizacji. ” Wnioskodawca wskazał - Przedmiotowy projekt nie jest realizowany ze środków poakcesyjnych. Na pytanie tut. Organu „ Czy projekt, o którym mowa w pytaniu obejmuje swym zakresem roboty budowalne na 6 działkach wymienionych w opisie zdarzenia przyszłego? ” Zainteresowany wskazał - Błędnie zaznaczono we wniosku w pkt. E poz. 66 jako zdarzenie przyszłe, należało zaznaczyć - zaistniały stan faktyczny. Projekt obejmuje swym zakresem roboty budowlane na 6 działkach. Na pytanie tut. Organu „ Na kogo są wystawione faktury dokumentujące poniesione wydatki na realizację zadania objętego zakresem pytania? ” Zainteresowany wskazał - Faktury są wystawione na Gminę, ul. ..., NIP .... Na pytanie tut. Organu „Do jakich czynności Wnioskodawca będzie wykorzystywał (...)

2018
22
gru

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu.

Fragment:

W związku z aplikowaniem o przyznanie dofinansowania na realizację projektu Miasto złożyło oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, w którym oświadczyło, że realizując powyższy projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Miastu, w związku z realizacją projektu będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług służących do przeprowadzenia przedmiotowego projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją projektu Miastu nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług służących do realizacji ww. projektu, ponieważ nie zostanie spełniony warunek umożliwiający podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jakim jest bezpośredni związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Głównym celem realizacji projektu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności realizacja zadania w zakresie edukacji publicznej, a nie osiąganie dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

2018
22
gru

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Biorąc powyższe pod uwagę, Gmina zwraca się z zapytaniem, czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poniesiony podatek naliczony, związany z realizacją przedmiotowego projektu, był możliwy do odzyskania przez Miasto? Zdaniem Wnioskodawcy, nie było możliwości odzyskania podatku naliczonego wynikającego z realizacji opisanego projektu. Żeby taka możliwość zaistniała to zgodnie, art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnik prowadzący działalność gospodarczą, który jest aktywnym podatnikiem podatku VAT musi dokonywane przez siebie zakupy, służące do działalności gospodarczej, i wykorzystywać do czynności opodatkowanych. Zakupy towarów i usług nabywane w związku z realizacją projektu nie służyły sprzedaży opodatkowanej. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu , co do zasady realizowany projekt musi zachować trwałość przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji inwestycji określonej w umowie dofinansowania projektu. Nie może też zostać poddany znaczącej modyfikacji, mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu stanowi majątek Gminy . W związku z tym Wnioskodawca, jako beneficjent dofinansowania projektu wyposażenia pracowni komputerowych ww. jednostek oświatowych nie miał możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z jego realizacją. Podatek VAT został uwzględniony we wniosku aplikacyjnym projektu jako koszt kwalifikowany, czyli niemożliwy do odzyskania.

2018
22
gru

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją działań w ramach realizacji projektu.

Fragment:

Planuje się, że pozostała część wydatków (15%) związanych z realizacją przez Nadleśnictwa zadań objętych wnioskiem o dofinansowanie w ramach Projektu zostanie ze środków własnych jednostek. W ramach opisanego projektu w Nadleśnictwie realizowane będą następujące działania: koszenie łąk 34 ha ze zbiorem siana, zakup karmy z rozwiezieniem, czyszczenie miejsc dokarmiania i konserwacja brogów, pielęgnacja sadów owocowych (3,9 ha), zakup aparatu fotograficznego, zakup fotopułapek, zakup lornetek, zakup pilarki spalinowej, budowa brogów z korytkami na sól, nadzór budowlany nad budową brogów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy PGL LP Nadleśnictwo przystępując do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) będzie miało prawo – biorąc pod uwagę zakładane cele którym służyć ma ten projekt – do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją działań w ramach tego projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, w ocenie Nadleśnictwa przystępując do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Nadleśnictwo nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadań kosztowych i inwestycyjnych bliżej wyspecyfikowanych w opisie zdarzenia przyszłego.

2018
21
gru

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z utrzymaniem trwałości projektu.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 17 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniach 19 października i 4 grudnia 2018 r o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z utrzymaniem trwałości projektu pn. ... We wniosku oraz jego uzupełnieniach przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Szpital jest realizatorem projektu pn. ..., który realizowany jest zgodnie z umową Nr ...z dnia 13 września 2017 r. wraz z jej zmianami zawartą pomiędzy Województwem, zwanym w umowie „ Samorządem Województwa ”, a Powiatem, zwanym w umowie „ Beneficjentem ”. Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 w ramach Osi i priorytetowej 9 - „ Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych ”, Działanie 9.1 - „ Infrastruktura ochrony zdrowia ”, Poddziałanie 9.1.1 - „ Rozwój specjalistycznych usług medycznych ”. Całkowita wartość projektu wynosi ... zł, wydatki kwalifikowane ... zł, dofinansowanie projektu ... zł tj. ...% wydatków kwalifikowanych projektu, wkład beneficjenta stanowi ... zł tj. 19,10% kwoty wydatków kwalifikowanych. Okres realizacji inwestycji ustalono następująco: Rozpoczęcie realizacji inwestycji: 28 kwietnia 2017 r., Rozpoczęcie rzeczowe realizacji inwestycji: 23 stycznia 2018 r., zakończenie finansowe realizacji: 31 grudnia 2018 r. Beneficjentem środków jest Powiat, który jest jedynym 100% udziałowcem Szpitala.

2018
21
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.

Fragment:

Dofinansowanie UE na poziomie Projektu będzie wynosiło ...%. Planuje się, że pozostała część wydatków (...%) związanych z realizacją przez ... zadań objętych wnioskiem o dofinansowanie w ramach Projektu zostanie ze środków własnych jednostek. W ramach opisanego projektu w ... w ... realizowane będą następujące działania kosztowe: Koszenie łąk (... ha); Zakup i rozwiezienie karmy (... ton); Utrzymanie poletek żerowych (... ha). Nabywane w ramach realizowanego projektu towary i usługi nie mają i nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi. W związku z powyższym opisem postawiono następujące pytanie. Czy ... w ... przystępując do realizacji projektu pn. „ ... ” w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (...) będzie miało prawo - biorąc pod uwagę zakładane cele, którym służyć ma ten projekt - do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, określonego w otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją działań w ramach tego projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, przystępując do realizacji projektu pn. „ ... ” w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (...), ... nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, określonego w otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadań kosztowych i inwestycyjnych bliżej wyspecyfikowanych w opisie zdarzenia przyszłego.

2018
21
gru

Istota:

Miasto nie będzie miało prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

W projekcie Miasto pełni rolę Lidera, odpowiedzialnego za końcowe przygotowanie zbiorczej dokumentacji aplikacyjnej, podpisanie umowy dofinansowania, dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z postępowaniem przetargowym mającym na celu udzielanie zamówień publicznych na dostawy sprzętu, oprogramowania i innych elementów związanych z prawidłową realizacją projektu, w imieniu własnym i na rzecz każdego z Partnerów, prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości i rozliczanie projektu oraz sporządzanie wniosków o płatność. Partnerzy - gminy wchodzące w skład partnerstwa i uczestniczące w realizacji projektu - będą odpowiedzialne za przygotowanie do realizacji elementów projektu przypisanych terytorialnie poszczególnym gminom: uczestnictwa w sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej, przygotowania specyfikacji technicznej sprzętu, uczestnictwa w procedurach przetargowych, udziału w odbiorach sprzętu, oprogramowania oraz innych elementów związanych z prawidłową realizacją projektu, aktywnego uczestnictwa w akcjach promocyjnych i informacyjnych związanych w projektem, a także raportowania o przebiegu realizacji projektu. Głównym celem projektu jest rozwój elektronicznej administracji poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji, wzmocnienie stopnia cyfryzacji administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez poprawę funkcjonalności i e-dojrzałości istniejących usług, tworzenie nowych e-usług publicznych, integrację oraz zwiększenie stopnia dostępności e-usług dla mieszkańców, a także zwiększenie dostępności informacji sektora publicznego.