Projekt | Interpretacje podatkowe

Projekt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to projekt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2016 r. (data wpływu 21 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Powiat jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Powiat w 2016 r. zrealizował zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie drogi powiatowej. Realizacja przedmiotowego zadania finansowana była ze środków własnych Powiatu oraz dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii dla operacji typu: „ Budowa lub rozbudowa dróg lokalnych ”. W dniu 25 maja 2016 r. podpisał umowę o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa. Powyższa inwestycja w zakresie przebudowy drogi, została dokonana w ramach realizacji zadań własnych Powiatu, do których zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.
2016
5
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „Dom opieki” .
Fragment:
Wszystkie zakupywane w ramach projektu towary i usługi po realizacji projektu będą służyć wykonywaniu czynności podlegających zwolnieniu od podatku VAT. Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Właścicielem przebudowywanej nieruchomości jest Wnioskodawca i on także będzie właścicielem nieruchomości po jej przebudowie oraz właścicielem wszystkich środków trwałych, praw i publikacji stanowiących produkt projektu, będzie także zarządzać powyższym po realizacji projektu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do projektu pn. „ Dom opieki ”? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia i odzyskania części lub całości podatku VAT naliczonego w trakcie realizacji projektu pn. „ Dom opieki ”, ponieważ realizacja ww. projektu nie jest związana ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca swoje stanowisko opiera o brzmienie art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Zdaniem Zainteresowanego, zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2016
5
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupów dokonanych w ramach realizacji projektu pod nazwą „...”
Fragment:
W wyniku realizacji projektu usługi biblioteki będą świadczone nieodpłatnie. Zakupione towary i usługi w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie będą w przyszłości wykorzystywane w jakimkolwiek zakresie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zakupione towary i usługi związane z realizacją projektu będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę (tj. Miejską Biblioteką Publiczną w R.). Efekty realizacji projektu nie będą w jakimkolwiek zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Efekty te będą natomiast wykorzystywane na potrzeby usług kulturalnych wykonywanych przez Wnioskodawcę, które są zwolnione z podatku VAT. Po zakończeniu realizacji projektu Miejska Biblioteka Publiczna w R. nie będzie świadczyła usług opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca wniósł o rozstrzygnięcie kwestii, czy ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów dokonanych w ramach realizacji ww. projektu. Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „ ... ” dofinansowanego ze środków unijnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
2016
5
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „...”
Fragment:
Jak wynika z okoliczności sprawy dokonywane w ramach realizacji projektu pn. „ ... ” zakupy towarów i usług nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych stawkami VAT, jak również nie będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z tego podatku. Projekt, o którym mowa we wniosku, obejmuje wyłącznie działanie Gminy J. niepodlegające opodatkowaniu. Realizowany projekt należy do zadań własnych Gminy, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a pozyskane w ramach tego projektu elementy majątku nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej stawkami VAT. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu udokumentowane będą fakturami VAT, na których jako nabywca wskazana będzie Gmina J.. W świetle powołanego na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku od towarów i usług, który zostanie naliczony w związku wydatkami poniesionymi w celu realizacji projektu pn. „ ... ”. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.
2016
5
gru

Istota:
Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
Fragment:
W dniu 4 stycznia 2010 r., w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na realizację ww. projektu Powiat złożył oświadczenie, że zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług posiada status czynnego podatnika VAT i nie ma prawa w przedmiotowej sprawie do odzyskania tego podatku w wysokości określonej we wniosku na dofinansowanie projektu. Projekt był realizowany w okresie od 30 lipca 2010 r. do 31 października 2011 r. Wartość całego projektu wyniosła ... zł, z czego środki europejskie stanowiły ... zł. W zakres projektu weszło wyremontowanie i modernizacja obiektu warsztatów szkolnych oraz uzupełnienie i unowocześnienie bazy dydaktycznej poprzez zakup nowych maszyn. Zgodnie z zasadami RPO ponoszone wydatki w zakresie podatku VAT były zakwalifikowane do dofinansowania pod warunkiem, że realizator projektu nie ma prawa do jego odzyskania. Realizatorem projektu był Zespół Szkół, który jest jednostką budżetową podległą Powiatowi. Wyremontowany budynek jest środkiem trwałym Szkoły, w którym nieodpłatnie odbywają się zajęcia praktycznej nauki zawodu dla uczniów. Faktury za prace związane z projektem były wystawiane na Zespół Szkół. W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące typy szkół: technika (ekonomiczne, informatyczne, mechaniczne), liceum ogólnokształcące, zasadnicze szkoły zawodowe dla młodocianych pracowników i z nauką zawodu w warsztatach szkolnych.
2016
5
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych na nabycie towarów i usług służących do realizacji projektu pn: „ ...”
Fragment:
Efekty tego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Produkty projektu nie będą wykorzystywane do działalności o charakterze gospodarczym, na skutek projektu powstanie publiczna (gminna) infrastruktura opiekuńczo-edukacyjna, która będzie ogólnodostępna. Wnioskodawca udostępni publiczną infrastrukturę przedszkolną zgodnie ze specyfiką działania jednostki samorządu terytorialnego. Projekt spełnia cele społeczne (infrastruktura edukacyjna) jak słusznie zauważa Wnioskodawca podstawowa działalność edukacyjna jest obowiązkiem samorządu lokalnego. Nie stanowi ona konkurencji dla sektora prywatnego - obowiązek edukacyjny wymagany prawem jest realizowany w obiektach, które zapewnia Państwo. Przekazanie efektów projektu nastąpi nieodpłatnie w trwały zarząd do Przedszkola. Przedszkole posiada status jednostki budżetowej. Wnioskodawca w swoich rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług będzie uwzględniał odrębności rozliczeń podatkowych dokonywanych w projekcie. Wszystkie faktury dotyczące projektu będą wystawiane na Wnioskodawcę. Przedszkole będzie wykorzystywać efekty projektu do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towaru i usług.
2016
5
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia proporcją podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług nabywanych w celu realizacji projektu pn. „...” w ramach programu X. w zakresie objętym projektem w okresie od 1stycznia 2016 do zakończenia projektu
Fragment:
Realizacja projektu nie ma bezpośredniego wpływu na zwiększenie obrotów z prowadzonej działalności opodatkowanej podatkiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (przedstawione w piśmie z 19 września 2016 r.): Czy Parkowi Narodowemu jako jednostce, która realizuje projekt pt. „ ... ” w ramach programu X. w związku z nowelizacją ustawy o VAT, przysługuje prawo do odliczenia proporcją podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług nabywanych w celu realizacji projektu w zakresie objętym projektem w okresie od 1stycznia 2016 do zakończenia projektu? Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawione w piśmie z 19 września 2016 r.): W stosunku do działań niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT zgodnie z art. 86 ust. 2a Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego obliczoną proporcją w ramach realizacji projektu ... pomimo tego, że obliczona proporcja przyjmuje też przychody na pokrycie tych działań, gdyż nie będą one służyć sprzedaży opodatkowanej. W stosunku do działań w zakresie modernizacji i remontu szlaków turystycznych realizowanych w ramach projektu ...
2016
5
gru

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn.: „ Rewitalizacja centrum ............. ” pomiędzy woj. ......... (Instytucja Zarządzająca), a Gminą Miejską ......... (Beneficjent) zrealizowano niniejszą inwestycję. Podmiotem realizującym projekt była Gmina Miejska ............ Projekt ww. współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ......... na lata 2007-2013. Zakres przedmiotowy niniejszego projektu obejmuje przebudowę ciągu jezdno-pieszego w części ul. ............ oraz ul. ............. w ciąg pieszy i ciągu jezdno-pieszego w ciąg pieszy przy ul. ..................... z uwzględnieniem zieleni i małej architektury, budowę sieci monitoringu, przebudowę i wzmocnienie murów obronnych, a także modernizację, przebudowę i wyposażenie starego budynku Urzędu Miasta na potrzeby działających na terenie miasta stowarzyszeń, kół zainteresowań i Biblioteki ......... Faktury były wystawiane na Gminę Miejską ....... ......., która jako Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna wykonuje zadania administracji publicznej. Projekt nie jest projektem generującym jakikolwiek dochód. Gmina Miejska ............ za korzystanie z ww. infrastruktury nie czerpała żadnych zysków i nie pobierała żadnych kwot należnych za używanie przebudowanych obiektów, nie wystąpi z tego tytułu sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT.
2016
5
gru

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu unijnego.
Fragment:
Gmina – jednostka samorządu terytorialnego realizując powyższy projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została określona w budżecie projektu ... W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Z powyższego wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi.
2016
4
gru

Istota:
Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, to nie będzie miał także możliwości otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.
Fragment:
W wyniku realizacji projektu powstanie droga publiczna ogólnodostępna, a korzystanie z niej będzie nieodpłatne. Roboty nabywane w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Mając na uwadze opis sprawy i wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, stwierdzić należy, że skoro, jak wskazał Wnioskodawca, roboty nabywane w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, to w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Powiat nabywając towary i usługi celem zrealizowania projektu, nie będzie nabywał ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT, zatem nie spełnia przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.
2016
4
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT
Fragment:
W roku 2016 Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków EFRROW na realizację projektu „ .... ”. Zadanie jest realizowane przez Gminę .... Całkowity koszt projektu wynosi 914.239,91 zł, koszty kwalifikowane 914.239,91 zł, w tym podatek VAT 169.590,39 zł. Dofinansowanie z EFRROW (kwota pomocy) wynosi 581.730,00 zł. Podatek VAT w wysokości 169.590,39 zł jest kosztem kwalifikowanym zadania. Celem nadrzędnym projektu „ .... ” jest podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Pozyskane w ramach projektu środki i wybudowana z nich droga nie będzie związana ze sprzedażą opodatkowaną jak i ze sferą umów cywilnoprawnych. Faktury związane z realizacją inwestycji będą wystawiane na Gminę z zastosowaniem nr NIP nadanego Gminie. Mienie wytworzone w przedmiotowej inwestycji nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych - realizacja umów cywilnoprawnych w obrębie których znajdują się przychody z najmu, dzierżawy, sprzedaży opodatkowanych składników majątku. Pozyskana w ramach projektu droga nie będzie również wykorzystywana do czynności niepodlegających ustawie o VAT tj. działalność administracyjna w ramach kompetencji Gminy. Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot VAT od realizowanej inwestycji.
2016
3
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT
Fragment:
Projekt zawiera koszty związane z kosztami wykonania dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego oraz prac budowlanych związanych z przebudową drogi, czyli: Roboty przygotowawcze Nawierzchnia Pobocza i roboty wykończeniowe Oznakowanie Organem odpowiedzialnym za zrealizowanie projektu będzie wyłącznie Gmina .... Okres realizacji projektu zaplanowano na II - III kwartał 2017 r. Wydatki związane z realizacją projektu, ponoszone będą na podstawie faktur VAT wystawianych na Gminę. Celem realizacji ww. projektu jest zapewnienie połączenia drogowego jednostek osadniczych z układem komunikacyjnym gminy oraz skrócenie dojazdu do obu miejscowości. Powstałe w czasie realizacji projektu mienie nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Gmina zrealizuje niniejszą inwestycję, która jest jej zadaniem własnym związanym z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty. Przedmiotowa droga będzie ogólnodostępna i bezpłatna. W świetle powyższego stanu faktycznego, Gmina chciałaby uzyskać potwierdzenie odnośnie braku możliwości odzyskania w całości lub części podatku VAT w związku z realizacją projektu. Gmina ... jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług (decyzja z dnia 06.12 2004r. nadano NIP ...).
2016
3
gru

Istota:
W zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu pn: „...”
Fragment:
Całkowita wartość projektu wynosi 1 370 000,00 zł, wysokość przyznanych środków stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu i wynosi 1 164 500,00 zł. Planowany termin rzeczowej realizacji projektu: 2016 - 2019. Wnioskodawcą i beneficjentem przedmiotowego projektu jest Miasto K., które odpowiada za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. Realizatorem projektu będzie Muzeum Historii K., które jest instytucją kultury Miasta K., a Dyrektor jednostki na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta K. będzie odpowiedzialny za realizację działań projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu określonym w umowie o dofinansowanie, w tym m.in. przeprowadzania postępowań i udzielenia zamówień publicznych, zatrudnienia pracowników do digitalizacji zbiorów, promocji projektu, monitorowania harmonogramu wdrażania projektu oraz informowania beneficjenta o postępach we wdrażaniu projektu. Ponadto realizator będzie przekładał Beneficjentowi dokumentację księgową związaną z wydatkami poniesionymi w ramach projektu, w celu przygotowania wniosków o płatność. Podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie celów i trwałości projektu będzie Miasto K. poprzez realizatora projektu, tj. Muzeum Miasta K., z siedzibą w K. MHK będzie administratorem/zarządcą strony internetowej, na której udostępniane będą zasoby on-line i będzie również odpowiadał za pomiar i monitorowanie wskaźników projektu.
2016
3
gru

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 sierpnia 2016 r. (data wpływu 30 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina realizuje projekt pod nazwą „ ... ”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014/2020. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2013 r. posiada osobowość prawną, wykonuje zadania publiczne i działania poprzez organy gminy. Organem wykonawczym jest wójt, wykonujący zadania za pomocą Urzędu Gminy, art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), według której do zadań własnych gmin należą zadania obejmujące sprawy dróg gminnych. Przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) określa, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli usługi te są wykorzystywane do wykonywania czynności podatkowych.
2016
3
gru

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 sierpnia 2016 r. (data wpływu 12 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa umowę o przyznanie pomocy na operację typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach przygotowanej inwestycji Gmina ma zamiar wykonać przebudowę drogi gminnej nr .... o długości 3,387 km i wartości kosztorysowej ... PLN brutto (z VAT). Przebudowa ww. odcinka drogi gminnej obejmuje następujące roboty budowlane: wymagania ogólne (np. oznakowanie placu budowy); roboty przygotowawcze; roboty ziemne; podbudowy; nawierzchnie; elementy ulic; roboty wykończeniowe; urządzenia bezpieczeństwa ruchu (np. bariery ochronne).
2016
3
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”
Fragment:
Wnioskodawca jako realizator Projektu odpowiadać będzie m.in. za: przedłożenie wniosku na realizację Projektu do Instytucji Zarządzającej, zgodnie z zapisami umowy finansowej, przedkładanie wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej, realizację Projektu przy zachowaniu zasad wspólnotowych i zaleceń z umowy o udzielenie pomocy z EFRR, zlecenie wykonawcy (w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. w zakresie jej obowiązywania) realizacji Projektu inwestycyjnego, monitorowanie wdrażania Projektu, w tym przygotowywanie raportów z realizacji Projektu (do raportu dołączane są kopie faktur oraz potwierdzenie kwalifikowalności wydatków) dla Instytucji Zarządzającej, przygotowanie rocznego raportu z realizacji projektu zawierającego ocenę Projektu i przedłożenie do Instytucji Zarządzającej, zapewnienie informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizowanego Projektu w zakresie powierzonych do realizacji działań przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowany projekt będzie wykorzystywany do obsługiwania czynności o charakterze cywilnoprawnym. W ramach realizacji projektu nie przewiduje się generowania jakichkolwiek dodatkowych przychodów, ponieważ systemy funkcjonować będą nieodpłatnie i będą ogólnodostępne.
2016
3
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z przebudową dróg gminnych.
Fragment:
Okres realizacji projektu w latach 2015 – 2017. Wydatki w związku z realizacją projektu były i będą ponoszone na podstawie faktur VAT, wystawionych na Gminę. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Przebudowa dróg gminnych stanowi więc realizację celu publicznego. Projekt ze swej istoty zaspokaja potrzeby zbiorowe wspólnoty samorządowej. Powstałe w ramach projektu mienie nie było i nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT i figuruje w ewidencji podatników podatku VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacja projektu pn. „ ... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
3
gru

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku w związku z realizacją projektu pn. „ ...”
Fragment:
Trwałość projektu zostanie zachowana przez okres nie krótszy niż 5 lat licząc od daty zakończenia projektu. Właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji projektu jest Beneficjent - jednostka samorządu terytorialnego - miasto na prawach powiatu S. Podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację majątku (administrację) jest również Beneficjent bezpośredni - Gmina S. W fakturach zakupu za zrealizowany projekt będzie występować Gmina S. Wykonane w związku z realizacją projektu produkty tj. aplikacja mobilna, punkty kamerowe i rozbudowane centrum monitoringu, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Bieżące koszty utrzymania aplikacji mobilnej oraz monitoringu wizyjnego, pokrywane będą ze środków budżetu Miasta Wnioskodawcy. Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego a zadania, które wykonuje, objęte projektem wykonywane są nieodpłatnie i nie mają charakteru działalności gospodarczej. Koszt całkowity projektu wynosi 743.285,34 zł, w tym wszystkie wydatki stanowią koszty kwalifikowane. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 631.792,54 zł W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z opisanym w poz. 80 zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawcy z uwagi na poniesione wraz z podatkiem VAT koszty powstałe przy realizacji inwestycji będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o jego zwrot? Zdaniem Wnioskodawcy, planowana do realizacji inwestycja opisana została szczegółowo w poz. 80.
2016
3
gru

Istota:
Braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu
Fragment:
Wydatki na nabycie towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu, którego efektem jest: zabezpieczenie cennych nagrań dźwiękowych z lat 1969-1994, przygotowanie infrastruktury i opracowanie procedur związanych z archiwizowaniem, katalogowaniem i udostępnianiem materiałów przygotowanych przez SSR „ ... ” są kwalifikowane przez Uczelnię na efekty realizowanego projektu i do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wszystkie nabywane na potrzeby projektu towary i usługi nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT generujących po stronie uczelni podatek należny. Efekt projektu będzie wykorzystywany przez społeczność akademicką oraz społeczność Regionu bezpłatnie. Projekt wpisuje się w cel szczegółowy tj. większa dostępność e-usług publicznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w odniesieniu do projektu „ ... ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020 istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub części? Stanowisko Wnioskodawcy: W związku z tym, iż wydatki związane z realizacją projektu „ ... ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020 Uniwersytet ...: kwalifikuje do czynności niepodlegających opodatkowaniu, efekt projektu nie będzie wykorzystywany na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, nie wystąpi komercjalizacja efektu projektu, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub części.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących zakupione towary i usługi w ramach realizacji projektu pn. „...”
Fragment:
Po zakończeniu inwestycji majątek oraz produkty powstałe w trakcie realizacji projektu będą stanowiły własność stron dokonujących płatności. W przesłanym wniosku szczegółowo opisano cele projektu oraz planowane efekty jego realizacji. Projekt przewiduje zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania podstawowego, zakup dedykowanego oprogramowania e-Urząd, zakup oprogramowania portalu komunikacji społecznej zintegrowanego z mapą, zakup dedykowanego oprogramowania GIS i CAD, opracowanie baz danych do zasilenia systemu, wdrożenie i konfiguracja oprogramowania dziedzinowego. Realizacja projektu: „ ... ” jest związana z wykonywaniem zadań publicznych określonych w art. 7 ust, 1 pkt 1, 2, 3,4, 8, 10, 12, 17, 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446). Towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi, również tymi, które są wykonywane jako zadania własne gminy. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie będzie osiągał żadnego przychodu, a nabywając towary i usługi celem realizowania projektu, nie będzie nabywać ich do działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Termin realizacji projektu przewiduje się na lata 2016-2017.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT oraz zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Z okoliczności sprawy wynika, że głównym celem realizacji projektu pod nazwą „ ... ” jest utworzenie interaktywnych stron internetowych Urzędu Gminy i jego jednostek organizacyjnych a realizowany projekt, wpisuje się w zakres prowadzonej przez Gminę działalności publicznoprawnej, mającej na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczeństwa. Wnioskodawca wskazał, że towary i usługi powstałe w związku z realizacją ww. projektu nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Dostęp do systemu będzie otwarty dla wszystkich mieszkańców. Korzystanie ze stron internetowych i informacji na nich zawartych będzie bezpłatne. Na fakturach VAT wystawionych w ramach projektu przez wykonawców Gmina będzie widniała jako nabywca. W związku z powyższym należy przyjąć, że realizacja projektu nie będzie miała charakteru, ani celu polegającego na prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT i tym samym w zakresie tego projektu Wnioskodawca nie działa w charakterze podatnika VAT. Zatem, w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”.
2016
3
gru

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.
Fragment:
Beneficjentem przedmiotowego projektu będzie Gmina Miejska, natomiast współwłaściciele budynku będą partnerami wnoszącymi do projektu wkład finansowy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją projektu w zakresie, w jakim te zakupy będą związane ze sprzedażą opodatkowaną zgodnie z obliczoną proporcją? Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu proporcjonalnie w części, w jakiej budynek Ratusza i terenu wokół - dziedziniec Ratusza będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych, na podstawie obliczonej proporcji z zastosowaniem art. 86 ust. 2a-2h, oraz art. 90 ustawy o VAT. Jedynie w przypadku podatku naliczonego z „ faktur zakupu ” towarów i usług dotyczących realizowanego projektu związanych z remontem/rewitalizacją ruin Zamku Gmina nie może ubiegać się o zwrot VAT, ponieważ obiekt ten nie przynosi żadnych przychodów dla Gminy, gdyż korzystanie z niego jest w pełni nieodpłatne dla każdego zainteresowanego. Będzie to miejsce kultury, z którego będą mogli nieodpłatnie korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy.
2016
2
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 22 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina, jako organ władzy publicznej jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT czynny. Gmina w latach 2014-2016 realizowała projekt nie inwestycyjny „ S ”. Projekt realizowany był w ramach programu ..., który był częścią 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Głównym celem tego projektu była redukcja emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenie zużycia energii poprzez zastąpienie chodzeniem pieszo i jazdą na rowerze podróży odbywanych samochodem na krótkich dystansach. Działania były realizowane poprzez kampanię społeczną wykorzystującą zabawę ruchową na świeżym powietrzu - rywalizację wspomaganą nowymi technologiami i zawierającą działania uświadamiające korzyści zdrowotne płynące z ruchu, zwłaszcza wśród dzieci szkolnych oraz konieczność ograniczania emisji gazów cieplarnianych. W ramach działań uświadamiających zakupione zostały: artykuły w mediach, projekt i wydruk broszur informacyjnych oraz gadżety promocyjne. Realizowany projekt należał do zadań własnych Gminy określonych artykułem 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, iż do zadań własnych należą zadania z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.
2016
2
gru

Istota:
Prawa do obniżenia podatku VAT należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu ...”.
Fragment:
Efekty realizacji projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (przeformułowane w piśmie z 23 września 2016 r.): Czy Powiatowi przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego VAT o podatek naliczony, zawarty w fakturach zakupowych związany z wszelkimi zakupami w ramach realizowanego projektu: „ ... ”? Stanowisko Wnioskodawcy (przeformułowane w piśmie z 23 września 2016 r.): Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż nie przysługuje mu prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z w/w zakupami, zawarty w fakturach zakupowych w ramach realizowanego projektu. Podatnik stoi na stanowisku, iż Powiat w tym zakresie nie jest podatnikiem podatku VAT i brak jakiegokolwiek związku zakupu ze sprzedażą opodatkowaną VAT w opinii podatnika powoduje całkowity brak prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z w/w zakupami, zawarty w fakturach zakupowych w ramach realizowanego projektu. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U.2011.177.1054 j.t. Rozdział 1 Podatnicy i płatnicy, w art. 15 ustęp 1 określa kto jest podatnikiem podatku VAT, i tak: Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2016
2
gru

Istota:
Warunki skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie zostaną spełnione, ponieważ Powiat nie wykorzystuje efektów inwestycji do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2016 r. (data wpływu 24 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu . We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Powiat G., złożył wniosek o dofinansowane projektu pn. „ ... ”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014 - 2020 przy wnioskowanym dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 79,99% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Realizacja zadania polega na przeprowadzeniu prac budowlano - montażowych w następującym zakresie: termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół w W., termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół w W. Efektem realizowanego projektu będzie poprawa efektywności energetycznej budynku internatu oraz budynku warsztatów szkolnych (zmniejszenie zapotrzebowania na energię). Na wykonanie zadania zawarta została umowa pomiędzy Powiatem a wykonawcą. Wymienione zadanie należy do zadań własnych powiatu - art. 4 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.
2016
2
gru

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu unijnego.
Fragment:
W ramach realizowanego projektu Gmina będzie nabywała usługi, a faktury będą wystawiane na Gminę. Usługi nabywane w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Realizowane przez Gminę czynności, do których został zrealizowany projekt są ogólnodostępne, publiczne i nieodpłatne. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z ww. projektem? Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem jak wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. W związku z planowaną realizacją przez Gminę projektu ..., w ramach poddziałania 12.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020, Gmina nie ma powiązania pomiędzy prowadzoną działalnością gospodarczą a tematyką/zakresem projektu (art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.).
2016
2
gru

Istota:
Prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od czynności związanych z realizacją projektu
Fragment:
Po uzyskaniu od Instytucji Zarządzającej Programem jaką jest Urząd Marszałkowski Województwa .. w ... pozytywnej oceny i zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania mieszkańcy zakwalifikowani do udziału w projekcie (po zweryfikowaniu spełnienia warunków udziału w projekcie oraz uwzględnieniu mocy instalacji) w stosownym czasie zostaną poproszeni o podpisanie umowy dotyczącej ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym, a po podpisaniu umowy o dofinansowaniu projektu i wyłonieniu wykonawcy projektu uczestnik projektu musi wnieść udział własny w kosztach realizacji projektu. Zamontowane urządzenia i instalacje przez okres 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/użytkownikom nieruchomości. Po pięciu latach zostaną one przekazane zgodnie z trybem i przepisami prawa właścicielom lub użytkownikom nieruchomości na własność. W 2016 r. Gmina przygotowując się do złożenia wniosku podpisała umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dotyczącą realizacji projektu „ ... ”. Następnie podpisała ona z każdym mieszkańcem, który przystąpił do realizacji tego projektu umowę użyczenia nieruchomości do bezpłatnego używania części nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu oraz opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług w ramach projektu
Fragment:
(...) projektów grantowych na drodze konkursów. działania w ramach promocji projektu (nieodpłatne akcje promujące projekt); zarządzanie projektem: zaangażowanie personelu projektu (wynagrodzenia, delegacje i szkolenia); ewaluacja i audyt projektu; organizacja naborów i ocena wniosków o powierzenie grantu, kontrola projektów grantowych; budowa i obsługa narzędzi informatycznych. Powyższe planowane działania zostaną wykonane po podpisaniu przez Wnioskodawcę umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Rozwoju. Wnioskodawca jest w fazie wstępnych działań przygotowujących projekt, np. wykonanie systemu informatycznego do obsługi projektu. Wnioskodawca będzie dokonywał zakupów towarów i usług, które będą potrzebne do realizacji projektu. Zostaną one opłacone z własnych środków Wnioskodawcy, a ich zwrot zostanie pokryty z przyznanego dofinansowania Ministerstwa Rozwoju. Na moment obecny jedynym faktycznie poniesionym kosztem jest zapłacona zaliczka (I rata) za wykonanie systemu informatycznego do obsługi projektu. Od podmiotów MSP uczestniczących w tym projekcie (beneficjenci) nie będą pobierane żadne opłaty, nie będą oni obciążani żadnymi kosztami za udział.
2016
2
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do wydatków związanych z projektem pod nazwą „...”
Fragment:
W ramach Projektu zadania realizowane są zarówno siłami własnymi Wnioskodawcy (ale też siłami ZSO oraz ewentualnie innych przedszkoli miejskich), jak również przy wsparciu firm zewnętrznych (na podstawę umów zawartych z wykonawcami na bazie zamówień publicznych). Wnioskodawca realizuje (tzn. już wykonał, wykonuje obecnie lub będzie wykonywał) m.in. następujące działania (w tym zakupy zewnętrzne od podmiotów trzecich) w ramach Projektu: Roboty ogólnobudowlane, Instalacje elektryczne, Instalacje wodno-kanalizacyjne, Instalacje c.o., Instalacje wentylacji mechanicznej, Sieci zewnętrzne, Zagospodarowanie terenu – plac zabaw, drogi, chodniki, miejsca postojowe, Zakup wyposażenia, Nadzory, promocja Projektu. Wszystkie faktury wystawiane w związku z realizacją Projektu przez podmioty trzecie będą wystawiane na ZSO (a od stycznia 2017 r. – zgodnie ze wskazanymi poniżej założeniami centralizacyjnymi – na ZSO stanowiącego dla celów VAT jednego podatnika VAT wspólnie z Wnioskodawcą). Właścicielem powstałej w ramach Projektu infrastruktury będzie Wnioskodawca. Efekt Projektu nie będzie generował żadnych wpływów (poza „ wsadem do kotła ” wskazanym powyżej), a nowo powstająca nieruchomość nie będzie wynajmowana/dzierżawiona – ani przez Wnioskodawcę, ani przez ZSO, ani przez inne jednostki organizacyjne Miasta.
2016
2
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
Wszystkie pracownie utworzone, zmodernizowane i wyposażone w ramach projektu będą wykorzystywane wyłącznie przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz nie będą wykorzystywane do kształcenia osób dorosłych. Wnioskodawcą projektu jest Gmina Miejska. W ramach realizacji projektu kwalifikowane będą środki trwałe o wartości powyżej 3.500 zł. Nabywane towary i usługi w ramach przedmiotowego projektu nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu dokumentowane będą fakturami VAT. Właścicielem powstałego w wyniku realizacji projektu majątku będzie Gmina Miejska. Rozpatrując kwestię prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru podatku VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnień do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej oraz zwolnionych od podatku. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego nie płacąc podatku należnego. Mając (...)
2016
1
gru
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Projekt
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.