Projekt | Interpretacje podatkowe

Projekt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to projekt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Miasto będzie uprawnione do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją Projektu?
Fragment:
Jako organ prowadzący .... placówki oświatowe, Miasto będzie ubiegało się o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... w ramach konkursu pn. „ Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2017/2018 ” projektu pn. „ .... ” (dalej „ Projekt ”). Celem konkursu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży nt. zagrożeń związanych z emisją pyłów i szkodliwych gazów dla środowiska. Jednostką realizującą zadanie będzie Przedszkole Miejskie nr ....w ....., usytuowane przy ul. ...... Faktury z tytułu wydatków poniesionych na realizację Projektu zostaną wystawione na Miasto. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) szkoły są jednostkami organizacyjnymi Miasta, działającymi w formie jednostek budżetowych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy - Miasta ....., a pobrane dochody odprowadzają na rachunek tegoż budżetu. Przedszkole jako jednostka budżetowa rozlicza VAT wspólnie z Miastem. W ramach Projektu zaplanowano zakup zestawów edukacyjnych dla dzieci. Zaplanowano wycieczki, warsztaty oraz zajęcia terenowe w Aeroklubie .... - Lotnisko ...., ...., Elektrowni ...., Miejskim Centrum Kultury ...., Kompostowni .., Salonie ..., MPK ...., Gospodarstwie Agroturystycznym ..... Dla dzieci zaplanowane zostały również warsztaty w mobilnym planetarium oraz zajęcia edukacyjno – ekologiczne obejmujące problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi - .....
2017
21
wrz

Istota:
Czy Miasto będzie uprawnione do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją Projektu?
Fragment:
Jako organ prowadzący ... placówki oświatowe, Miasto będzie ubiegało się o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... w ramach konkursu pn. „ Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2017/2018 ” projektu pn. „ ..... ” (dalej „ Projekt ”). Celem konkursu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży nt. zagrożeń związanych z emisją pyłów i szkodliwych gazów dla środowiska. Jednostką realizującą zadanie będzie Szkoła Podstawowa nr ....w ...., usytuowana przy ul. ..... Faktury z tytułu wydatków poniesionych na realizację Projektu zostaną wystawione na Miasto. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) szkoły są jednostkami organizacyjnymi Miasta, działającymi w formie jednostek budżetowych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy - Miasta ...., a pobrane dochody odprowadzają na rachunek tegoż budżetu. Szkoła jako jednostka budżetowa rozlicza VAT wspólnie z Miastem. Projekt realizowany będzie w terminie od 02 stycznia 2018 roku do 22 czerwca 2018r. W projekcie przewidziane są 4 wycieczki, cykl warsztatów stacjonarnych i terenowych w podziale na klasy I-III oraz IV-VI, 3 konkursy z nagrodami oraz zakup pomocy dydaktycznych. Wszystkie zadania projektowe wiążą się bezpośrednio z tematyką zanieczyszczenia powietrza i jego wpływu na zdrowie oraz możliwościami i sposobami ograniczania problemu niskiej emisji.
2017
21
wrz

Istota:
Czy Miasto będzie uprawnione do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją Projektu?
Fragment:
Jako organ prowadzący łódzkie placówki oświatowe, Miasto będzie ubiegało się o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ... w ramach konkursu pn. „ Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2017/2018 ” projektu pn. „ .... ” (dalej: „ Projekt ”). Celem konkursu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży nt. zagrożeń związanych z emisją pyłów i szkodliwych gazów dla środowiska. Jednostką realizującą zadanie będzie Szkoła Podstawowa nr ...., usytuowana przy ul. ..... Faktury z tytułu wydatków poniesionych na realizację Projektu zostaną wystawione na Miasto. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) szkoły są jednostkami organizacyjnymi Miasta, działającymi w formie jednostek budżetowych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy - Miasta ...., a pobrane dochody odprowadzają na rachunek tegoż budżetu. Szkoła jako jednostka budżetowa rozlicza VAT wspólnie z Miastem. W ramach projektu zakupione zostaną następujące pomoce dydaktyczne oraz artykuły biurowe: plansze ścienne, urządzenie pomiarowe labdisc, zestaw do badań, książki, papier ksero, brystol, segregatory, tusze do drukarki, tablica magnetyczna. W ramach Projektu zaplanowano następujące wycieczki i warsztaty/zajęcia terenowe: Las .... (opłata za prowadzenie zajęć i transport) Park Krajobrazowy .... (tylko transport) ....
2017
21
wrz

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.
Fragment:
Gminny Ośrodek Kultury w ramach umowy nr ... zawartej w dniu 6 czerwca 2017 r. dla operacji w ramach podziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego PROW na lata 2014-2020 realizuje projekt pod nazwą ... Kwota dofinansowania projektu zgodnie z podpisaną umową wynosi 31.815.00 zł, tj. 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji. Projekt zakłada organizację dwóch wydarzeń: ... i ... mającej na celu zaktywizowanie mieszkańców Gminy oraz promocję lokalnych tradycji. ... realizowane będzie na boisku przy Szkole w B. (działka nr .., obręb ...), a ... na boisku przy Szkole w S. (działka nr..., obręb ...). Gminny Ośrodek Kultury nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.). Gminny Ośrodek Kultury w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu nie dokonywał i nie będzie dokonywać czynności podlegających opodatkowaniu związanych z tą operacją. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w zaistniałym stanie faktycznym Gminnemu Ośrodkowi Kultury przysługuje prawo do odzyskania podatku od towarów i usług naliczonego w związku z realizacją operacji? Zdaniem Wnioskodawcy, brak możliwości odzyskania podatku VAT pozwolił uznać podatek VAT za koszt kwalifikowany projektu. Wyżej wymieniona interpretacja jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o płatność, który Gminny Ośrodek Kultury zamierza złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa.
2017
21
wrz

Istota:
Czy Miasto będzie uprawnione do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją Projektu?
Fragment:
Jako organ prowadzący ... placówki oświatowe, Miasto będzie ubiegało się o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .... w ramach konkursu pn. „ Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2017/2018 ” projektu pn. „ ..... ” (dalej: „ Projekt ”). Celem konkursu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży nt. zagrożeń związanych z emisją pyłów i szkodliwych gazów dla środowiska. Jednostką realizującą zadanie będzie Zespół Szkół ...., usytuowany przy ul. ..... Faktury z tytułu wydatków poniesionych na realizację Projektu zostaną wystawione na Miasto. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) szkoły są jednostkami organizacyjnymi Miasta, działającymi w formie jednostek budżetowych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy - Miasta .... a pobrane dochody odprowadzają na rachunek tegoż budżetu. Szkoła jako jednostka budżetowa rozlicza VAT wspólnie z Miastem. W ramach Projektu młodzież zapoznana się, poprzez udział w zajęciach i warsztatach stacjonarnych realizowanych przez ODE „ .... ” źródła zanieczyszczeń powietrza, pochodzenia antropogenicznego i naturalnego (pożary lasów, wyładowania elektryczne, wybuchy wulkanów, burze piaskowe). Uczniowie zapoznają się z substancjami zanieczyszczającymi (pyły PM 10, PM 2,5, tlenki azotu - NO i NO 2 , tlenki węgla, tlenki siarki SO 2 , metale ciężkie - Kd, HG, Ar, dioksyny, WWA) oraz źródłami ich emisji, a także ich wpływem na zanieczyszczenie środowiska.
2017
21
wrz

Istota:
Czy Miasto będzie uprawnione do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją Projektu?
Fragment:
Jako organ prowadzący ... placówki oświatowe, Miasto będzie ubiegało się o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... w ramach konkursu pn. „ Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2017/2018 ” projektu pn. „ ... ” (dalej „ Projekt ”). Celem konkursu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży nt. zagrożeń związanych z emisją pyłów i szkodliwych gazów dla środowiska. Jednostką realizującą zadanie będzie Szkoła Podstawowa nr ..., usytuowana przy ul. .... Faktury z tytułu wydatków poniesionych na realizację Projektu zostaną wystawione na Miasto. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) szkoły są jednostkami organizacyjnymi Miasta, działającymi w formie jednostek budżetowych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy - Miasta ..., a pobrane dochody odprowadzają na rachunek tegoż budżetu. Szkoła jako jednostka budżetowa rozlicza VAT wspólnie z Miastem. W ramach Projektu zaplanowano zakup następujących pomocy dydaktycznych: Artykuły papiernicze (kartony, bloki techniczne, papier kolorowy papier pakowy, ręczniki papierowe, kredki, mazaki, farby, itp.) Artykuły biurowe (tusze, tonery, nożyczki, klej, taśma klejąca, itp.) Antyramy Gleba: wpływ człowieka zestaw doświadczalny Plansza - skala porostowa Zestaw do badania powietrza w walizce terenowej Zestaw ekologiczny do badania wody Plansza ścienna: Układ okresowy pierwiastków Klasowy zestaw szkła, w. rozszerzona Zlewki miarowe szklane borokrzemianowe - kpl.
2017
21
wrz

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
(...) projektu pn. ... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek uzupełniony dnia 14 września 2017 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ... We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina aplikuje o środki na realizację operacji w ramach PROW 2014-2020. Przedmiot zadania obejmuje: Przebudowa ulicy L. z włączeniem do drogi wojewódzkiej do ulicy K. działki nr...; wykonanie robot budowlanych polegających na wykonaniu: rozbiórki nawierzchni ulicy wykonanej z bruku, kruszywa i z betonowych płyt drogowych oraz z rozbiórki innych elementów kolidujących z zamierzeniem budowlanym wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego/Inwestora, na podłożu gruntowym G1 nawierzchni bitumicznej ulicy od włączenia w drogę wojewódzką do ulicy O. (ok. 195 mb), na odcinku od ulicy O. do ulicy K. nawierzchni z kostki betonowej szarej (ok. 110 mb), szerokość nawierzchni ulicy min. 5,5 m, łączna długość ulicy ok. 305 mb, ulica o klasie technicznej D, kategoria ruchu (...)
2017
21
wrz

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2017 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „ ... ” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina (zwana dalej: Podatnik, Wnioskodawca) zamierza realizować projekt pn. „ ... ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2019-2020. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja siedmiu obiektów mieszkaniowych (wielorodzinnych) stanowiących zasób komunalny Gminy. Wszystkie obiekty wykorzystywane są przez Podatnika do czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług, tj. są wynajmowane na cele mieszkaniowe. Celem projektu jest zmniejszenie energochłonności budynków mieszkaniowych (wielorodzinnych), poprzez ich kompleksową modernizację energetyczną. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wykonanie szeregu usprawnień termoizolacyjnych wpływających na mniejsze zużycie energii oraz redukcję emisji dwutlenku węgla. Gmina jest podatnikiem VAT zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.
2017
21
wrz

Istota:
Prawo do odliczenia VAT w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Realizacja przedmiotowego projektu nie jest związana z czynnościami opodatkowanymi. Usługi przewidziane w ramach tego projektu są świadczone nieodpłatnie. Powstała w wyniku realizacji projektu sieć szerokopasmowa Internetu umożliwia studentom, pracownikom Uniwersytetu oraz osobom przebywającym na terenie miasteczka studenckiego, dostęp do sieci szerokopasmowej oraz zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych, które w oparciu o powstałą infrastrukturę przyczyniają się do zwiększenia wykorzystania narzędzi teleinformatycznych i Internetu w edukacji, pracy i życiu codziennym, jak również podniesienia jakości oferowanych informacji i doskonalenia form przekazu. Biorąc pod uwagę powyższe Uniwersytet ... w ... uważa, iż realizując projekt „ ... ” w żaden sposób nie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług. Zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie projektu nr ... z dnia ... sierpnia 2011 r., przedmiotowa interpretacja prawa podatkowego niezbędna jest do rozliczenia projektu po zakończeniu okresu trwałości. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2017
21
wrz

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - termomodernizacja szkół.
Fragment:
Gmina wystąpiła do Zarządu Województwa (...) (dalej: „ Instytucja finansująca ”) z wnioskiem o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020 (dalej: „ Wniosek ”). Gmina uznając, że nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z planowanymi wydatkami na realizację Inwestycji w złożonym Wniosku wskazała, że poniesione wydatki na VAT, stanowią całkowicie koszt kwalifikowany Projektu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją Projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją Projektu, ponieważ nabyte towary/usługi mają/będą miały związek wyłącznie z działalnością podlegającą zwolnieniu z VAT lub niepodlegającą ustawie o VAT. Uzasadnienie stanowiska Gminy Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami, które nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.
2017
21
wrz

Istota:
W zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Celem realizowanego projektu będzie podniesienie standardu życia mieszkańców z grup defaworyzowanych oraz poprawa warunków estetycznych miejscowości związanych z rozwojem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie przy Parafii w roku 2017. W związku z realizacją projektu Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów. Efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Parafia ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości obniżenia wysokości podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2017
20
wrz

Istota:
W zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Gmina jako Wnioskodawca chce zaliczyć koszty podatku VAT związane z realizacją ww. projektu do kosztów kwalifikowalnych i tym samym otrzymać do nich dofinansowanie. Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizacją projektu będą wystawione na Gminę. Nabyte podczas realizacji projektu pomoce dydaktyczne, przeprowadzone warsztaty, zajęcia plastyczne i zorganizowane wycieczki będą służyły do wykonania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a dzieci z przedszkola Samorządowego ..... bezpłatnie będą mogły uczestniczyć w realizowanym projekcie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do planowanej realizacji projektu edukacyjno-ekologicznego Gmina będzie miała możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie będzie miała możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w związku z planowaną realizacją projektu edukacyjno-ekologicznego, ponieważ nie będzie wykonywała świadczeń podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
20
wrz

Istota:
Brak możliwości odliczania podatku VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
(...) projektu pn. „ ..... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ .... ”. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 4 września 2017 r. o wskazanie adresu ePUAP oraz przeformułowanie pytania. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego zarejestrowaną jako czynny podatnik VAT ze względu na uzyskiwanie przychodów z tytułu sprzedaży i wynajmu lokali, sprzedaży gruntów oraz sprzedaży wody i ścieków. Jest to jedyne źródło dochodów. Gmina podjęła starania o pozyskanie dofinansowania na realizację projektu: „ ..... ” w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ” w ramach Projektu Grantowego. Celem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę ogólnodostępnej szatni w miejscowości ...., podniesienie atrakcyjności i unowocześnienie bazy sportowo-rekreacyjnej sprzyjającej większej integracji społecznej mieszkańców.
2017
20
wrz

Istota:
Prawo do odliczenia VAT w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowane jako czynny podatnik VAT. ... otrzymała dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania 19.3. Projekt ten będzie realizowany w dwóch etapach: pierwszy – przygotowanie projektu współpracy pt. „ ... ”, w wyniku realizacji którego zostanie przygotowany projekt współpracy oraz podpisana zostanie umowa współpracy na lata 2017-2019 między ..., a ... w 2017 r. celem przygotowania podstaw realizacji właściwego projektu współpracy; drugi – realizacja projektu współpracy pt. „ ... ”. Celem realizowanego projektu jest m.in. wspieranie rozwoju regionu poprzez rozwój przedsiębiorczości oraz wykorzystanie lokalnych zasobów, wspieranie inicjatyw lokalnych oraz podnoszenie świadomości społecznej, w tym: aktywizacji mieszkańców, budowanie kapitału społecznego na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju ... 2014-2020 (dalej LSR). Wszystkie przeprowadzane działania mają na celu pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru LSR oraz lepsze wykorzystanie potencjału obszaru LSR, zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy ..., uwzględniając (...)
2017
19
wrz

Istota:
Czy na podstawie obowiązujących przepisów Stowarzyszenie może odzyskać uiszczony podatek od towarów i usług „zapłacony sprzedawcom” na podstawie faktur VAT w związku z realizacją przedmiotowego projektu finansowanego ze środków EFRROW?
Fragment:
(...) projektu o nazwie: „ X ”. Cały projekt będzie polegał na zorganizowaniu Międzynarodowych Targów ..., podczas których odbędą się warsztaty, koncerty, konferencje naukowe, pokazy rycerzy, konkursy dla dzieci i dorosłych. Ponadto za uzyskane dofinansowanie zakupione zostaną plakaty, zaproszenia, ulotki, wydany zostanie folder promocyjny, usługi ochrony, opieki medycznej, usługi zabezpieczenia sanitarnego, usługa ubezpieczenia imprezy, zakupione zostaną materiały dydaktyczne, promocyjne, usługi noclegu dla wystawców, upominków i słodyczy. Efekty realizowanego projektu będą w całości wykorzystane nieodpłatnie na rzecz społeczności lokalnej i turystów odwiedzających region w trakcie planowanych Międzynarodowych Targów ... (Targi będą trwać dwa dni). Nabywane w związku z realizacją projektu towary i usługi nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi oraz nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie dla celów zarobkowych. Cała operacja nie będzie miała celu komercyjnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy na podstawie obowiązujących przepisów Stowarzyszenie może odzyskać uiszczony podatek od towarów i (...)
2017
19
wrz

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 6 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu dotyczącego zakupu butów do strojów ludowych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W 2017 r. Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych .... (Wnioskodawca, Zainteresowany) planuje zakup butów do strojów ludowych dla członków Kół gospodyń wiejskich i zespołu folklorystycznego, zrzeszonych w GZRKiOR ..... Wymagane jest przedłożenie interpretacji indywidualnej co do braku możliwości odliczenia podatku VAT przez Wnioskodawcę. Zainteresowany będzie ubiegać się o całkowite sfinansowanie projektu w ramach Poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”, w ramach Działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu grantowego, zakres tematyczny grantu: Projekty grantowe promocja obszaru w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Zakupione buty będą uzupełnieniem strojów ludowych, które posiadają członkowie GZRKiOR ..... Wnioskodawca nie zamierza wykorzystywać przedmiotu realizowanego projektu (butów) dla celów działalności gospodarczej, nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. nie będzie prowadził sprzedaży.
2017
16
wrz

Istota:
Czy wynagrodzenie, które będzie wypłacane Wnioskodawcy (wspólnikowi Spółki cywilnej) z tytułu pracy w projekcie, mieści się w kategorii kosztów podatkowych dla Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki cywilnej?
Fragment:
W ramach swojej działalności Spółka pozyskuje dotacje na sfinansowanie całości lub części kosztów projektu. Niektóre zadania realizowane przez Spółkę wykonują osobiście wspólnicy Spółki (osoby fizyczne). W 2016 r. Spółka złożyła wniosek oraz otrzymała decyzję o przyznaniu dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego w ramach Działania 1.1 „ Projekty B+R przedsiębiorstw ”, Poddziałania 1.1.1 „ Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ”. Nabór projektów dokonywany był przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucję Pośredniczącą. Beneficjentem projektu będzie Spółka. Spółka jest stroną umowy z Instytucją Pośredniczącą i jest zobowiązana do zrealizowania danego projektu badawczo-rozwojowego, wykorzystując w tym celu m.in. swoje zasoby kadrowe i finansowe (konieczność pokrycia części kosztów kwalifikowanych, która nie jest finansowana dotacją). Mając doświadczenie i niezbędną wiedzę, aby poprowadzić i zrealizować ww. projekt, Wnioskodawca będzie pełnił w projekcie funkcję kierownika B+R. Część kosztów kwalifikowanych (częściowo pokrytych dotacją) zostanie przypisana wynagrodzeniu na rzecz Wnioskodawcy i zostanie przelana z rachunku firmowego Spółki na rachunek prywatny Wnioskodawcy.
2017
16
wrz

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania wskazanych we wniosku środków finansowych
Fragment:
W ramach swojej działalności Spółka pozyskuje dotacje na sfinansowanie całości lub części kosztów projektu. Niektóre zadania realizowane przez Spółkę wykonują osobiście wspólnicy Spółki (osoby fizyczne). W 2016 r. Spółka złożyła wniosek oraz otrzymała decyzję o przyznaniu dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego w ramach Działania 1.1 „ Projekty B+R przedsiębiorstw ”, Poddziałania 1.1.1 „ Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ”. Nabór projektów dokonywany był przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucję Pośredniczącą. Beneficjentem projektu będzie Spółka. Spółka jest stroną umowy z Instytucją Pośredniczącą i jest zobowiązana do zrealizowania danego projektu badawczo-rozwojowego, wykorzystując w tym celu m.in. swoje zasoby kadrowe i finansowe (konieczność pokrycia części kosztów kwalifikowanych, która nie jest finansowana dotacją). Mając doświadczenie i niezbędną wiedzę, aby poprowadzić i zrealizować ww. projekt Wnioskodawca będzie pełnił w projekcie funkcję kierownika B+R. Część kosztów kwalifikowanych (częściowo pokrytych dotacją) zostanie przypisana wynagrodzeniu na rzecz Wnioskodawcy i zostanie przelana z rachunku firmowego Spółki na rachunek prywatny Wnioskodawcy.
2017
16
wrz

Istota:
Brak prawa do zwrotu bądź odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Faktury dokumentujące poniesione wydatki związane z realizacją projektu pn. „ Program Edukacji Ekologicznej ” pn. „ ..... ” wystawiane będą na Miasto ...... Nabywane towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu będą służyły czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nabywane towary i usługi do realizacji projektu będą wykorzystywane do innych celów niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Miasto realizując przedmiotowy projekt nie będzie zawierało umów cywilnoprawnych, w związku z tym nie będzie wykazywało podatku należnego. Towary i usługi nabywane do realizacji projektu będą służyły do wykonywania zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, tj. czynności o których mowa w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016, poz. 710 z późn. zm.). Nabywane towary i usługi nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych. Realizacja projektu objętego zakresem pytania należy do zadań własnych Miasta, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.).
2017
16
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej (...)”.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Powiat zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej (...) ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 działania 6.1 Infrastruktura drogowa. Powiat po zakończeniu realizacji zadania nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą sfinansowaną w ramach projektu. Przebudowana droga powiatowa służyć będzie nieodpłatnie mieszkańcom powiatu i pozostałym użytkownikom, tak jak i przed realizacją projektu. Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nabywcą usług realizowanych w ramach projektu będzie Powiat, zaś realizatorem wydatków będzie Zarząd Dróg Powiatowych, który jest jednostką organizacyjną Powiatu, a w projekcie będzie pełnił rolę realizatora projektu. Przedmiotowy projekt należy do zadań własnych powiatu. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych. Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy w odniesieniu do planowanego projektu Powiat będzie miał możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT w całości lub w części zarówno w trakcie realizowania inwestycji, jak i po jej zakończeniu.
2017
16
wrz

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Całkowita wartość projektu 61174,75 zł (łącznie z podatkiem VAT) przy dofinansowaniu operacji w wysokości 99,71% i wkładzie własnym w wysokości 174,75 zł. Termin realizacji operacji planowany: lipiec - grudzień 2017 roku. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zasad naboru i przyznawania ww. pomocy Wnioskodawca powinien wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT i załączeniu jej do dokumentacji. Realizacja tego projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20.09.2005 r. w sprawie wsparcia obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, dopuszcza się uznanie podatku VAT za kwalifikowalny w sytuacji, gdy nie można go odzyskać. W wyniku realizacji projektu Stowarzyszenie ... nie osiągnie żadnych przychodów. Zakupy dokonane w ramach projektu, które będą podlegały refundacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. W wyniku realizacji operacji Stowarzyszenie nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Przedsięwzięcie nie będzie generowało dochodów.
2017
16
wrz

Istota:
Czy Miasto będzie uprawnione do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją Projektu?
Fragment:
Jako organ prowadzący ... placówki oświatowe, Miasto będzie ubiegało się o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... w ramach konkursu pn. "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2017/2018" projektu pn. "..." (dalej "Projekt"). Celem konkursu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży nt. zagrożeń związanych z emisją pyłów i szkodliwych gazów dla środowiska. Jednostką realizującą zadanie będzie Przedszkole Miejskie nr ..., usytuowane przy ul. .... Faktury z tytułu wydatków poniesionych na realizację Projektu zostaną wystawione na Miasto. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), szkoły są jednostkami organizacyjnymi Miasta, działającymi w formie jednostek budżetowych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy - Miasta ..., a pobrane dochody odprowadzają na rachunek tegoż budżetu. Przedszkole jako jednostka budżetowa rozlicza VAT wspólnie z Miastem. W ramach Projektu zaplanowano zakup zestawów edukacyjnych dla dzieci. Zaplanowano wycieczki, warsztaty oraz zajęcia terenowe w palmiarni, ogrodzie botanicznym w ..., na uroczysku ..., w kompostowni w ..., w EC 1, w MPK ..., a także gospodarstwie agroturystycznym w .... Dla dzieci zaplanowane zostały również warsztaty w mobilnym planetarium oraz zajęcia edukacyjno-ekologiczne obejmujące problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi - Fundacja Form art.
2017
16
wrz

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub części w związku z realizacją zadania inwestycyjnego
Fragment:
Realizacja wyżej opisanego projektu nie będzie generować przychodów dla OSP. Poniesione wydatki na realizację projektu zostaną udokumentowane fakturami wystawionymi na OSP. Zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane przez OSP do prowadzenia działalności odpłatnej, opodatkowanej. Infrastruktura będzie ogólnodostępna, a za korzystanie z niej nie będą pobierane opłaty. Wykonując operację OSP realizuje swoje cele statutowe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Ochotniczej Straży Pożarnej .... przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub części, związanego z nabyciem towarów i usług na potrzeby realizacji opisanego projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) zwaną dalej ustawą o VAT. W myśl tego przepisu w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2017
16
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zmniejszenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Adaptacja i wyposażenie pracowni badań urządzeń elektroakustycznych i nagłośnieniowych wraz ze studiem nagrań (...)”.
Fragment:
Projekt jest realizowany w okresie od dnia 17 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Produktem i głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów ZSP poprzez inwestycje w infrastrukturę służącą zwiększeniu szans na lokalnym i regionalnym rynku pracy, podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwój bazy i oferty dydaktycznej, ukierunkowanie szkoły na kształcenie umiejętności zgodnych z zapotrzebowaniem nowoczesnego rynku pracy, ułatwianie uczniom praktycznej nauki zawodu, poprawa sytuacji absolwentów na rynku pracy, wzrost atrakcyjności szkoły w regionie oraz popularyzacja szkolnictwa zawodowego. Z tytułu realizacji niniejszego projektu, Miasto nie będzie osiągało żadnych przychodów. Rozliczanie projektu będzie odbywało się bezpośrednio z Instytucją Zarządzającą, tj. Urzędem Marszałkowskim. Przedmiotowy projekt ma na celu realizację zadań własnych w zakresie edukacji publicznej. Majątek wytworzony w ramach realizowanego projektu będzie wykorzystywany wyłącznie do czynności poza działalnością gospodarczą tj. szkolnictwo i edukacja publiczna, dlatego też towary i usługi nabyte w ramach realizowanego projektu będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności poza działalnością gospodarczą.
2017
16
wrz

Istota:
Prawo do odliczania podatku naliczonego w ramach projektu „Międzypokoleniowe (...)”.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2017 r. (data wpływu 5 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczania podatku naliczonego w ramach projektu „ Międzypokoleniowe (...) ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczania podatku naliczonego w ramach projektu „ Międzypokoleniowe (...) ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania dla projektu pn. „ Międzypokoleniowe (...) ”. Celem projektu jest promocja walorów obszaru LGD oraz wzrost aktywności ruchowej mieszkańców Gminy poprzez organizację międzypokoleniowych pikników sportowych. W ramach projektu Stowarzyszenie planuje organizację 3 międzypokoleniowych pikników sportowych na terenie Gminy). Do udziału w pikniku zostaną zaproszeni mieszkańcy oraz najbliżej położonych sołectw. Przedsięwzięcia skierowane będą do grup międzypokoleniowych, zwłaszcza zaś do osób starszych oraz dzieci i młodzieży.
2017
16
wrz

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją ww. projektu. Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ..... ”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji tego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę.
2017
16
wrz

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
Faktury za wydatki dokonane w ramach realizacji ww. projektu będą wystawiane na Gminę. Realizowany projekt należy do zadań własnych gminy, stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.). Właścicielem przedmiotu projektu będzie Wnioskodawca. Przedmiot projektu zostanie przekazany nieodpłatnie Szkole Podstawowej ....., na podstawie art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.). Zarządca szkoły, z tytułu poprawy warunków nauczania, nie będzie pobierał żadnych opłat. Udostępnienie przedmiotu projektu, będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, nie jest związana z czynnościami opodatkowanymi Gminy. Uzyskana opinia będzie przedłożona w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ....... Gmina nie ma określonego „ współczynnika proporcji ” i nie korzysta z obniżenia podatku należnego – art. 86 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy z tytułu kosztów poniesionych na realizację projektu w ramach konkursu pod nazwą „ ..... ”, polegającego na wyremontowaniu i wyposażeniu pracowni dla celów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska, którego realizatorem będzie Gmina ..... – będzie przysługiwało Gminie prawo do odliczenia podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina jako organ władzy publicznej jest zarejestrowana w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik VAT.
2017
16
wrz

Istota:
Brak prawa od odzyskania podatku.
Fragment:
Jednocześnie Gmina ... wyraziła zgodę na realizację zadania na działce Nr 313 przez Ochotniczą Straż Pożarną w ... składając stosowne oświadczenie do wniosku o dofinansowanie projektu. Realizacja ww. projektu będzie sfinansowana ze środków wspólnotowych – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich, środków krajowych – środki z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa oraz ze środków Ochotniczej Straży Pożarnej w .... Interpretacja podatkowa jest niezbędna w celu rozliczenia dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 do ... Biura Rozwoju Regionalnego w .... W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Ochotniczej Straży Pożarnej w ... przysługuje prawo do odzyskania uiszczonego podatku VAT w związku realizacją projektu pn. „ ... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, Ochotnicza Straż Pożarna w ... ze względu na brak sprzedaży opodatkowanej związanej z realizowanym projektem pn. „ ... ” nie będzie mogła z tego tytułu odliczyć podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), zwanej dalej „ ustawą ”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2017
15
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub do zwrotu podatku VAT, w związku z realizacją projektu pn. „Zakup strojów i nagłośnienia dla zespołu śpiewaczego”.
Fragment:
W celu realizacji projektu „ Zakup strojów i nagłośnienia dla zespołu śpiewaczego ”, Stowarzyszenie złożyło wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Lokalnej Grupy Działania Programu Europejskiego Funduszu Rolnego Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałanie „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT czynnym, dlatego też nie odlicza podatku VAT od towarów i usług. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Nie osiąga przychodów, które są opodatkowane podatkiem VAT, bądź też podlegają opodatkowaniu, czy też zwolnione są od podatku. W wyniku realizacji operacji projektu grantowego Stowarzyszenie nie będzie osiągać przychodów, które są opodatkowane VAT, bądź też nie podlegają opodatkowaniu, czy też zwolnione są od podatku. Efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, nabywane towary i usługi nie są związane z wykonywaniem przez Stowarzyszenie czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
2017
15
wrz

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.
Fragment:
W wyniku realizacji ww. projektu powstanie ścieżka rowerowa i rekreacyjna. Zadanie zrealizowane zostanie w 36,37% ze środków własnych Gminy a w 63,63% ze środków pozyskanych z funduszy europejskich. Do zadań własnych Gminy należy zaspokojenie potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Ostatecznymi odbiorcami projektu będą mieszkańcy gminy objęci projektem, korzystający z nowych ścieżek rowerowych i rekreacyjnych. Efekty realizacji inwestycji będą oddziałowywały na całą społeczność lokalną. Nabywane w trakcie realizacji projektu towary i usługi, udokumentowane fakturami VAT, nie będą związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych ponieważ Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia z zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami. Nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ efektem przedsięwzięcia jest ścieżka rowerowa i rekreacyjna, która nie będzie służyła działalności opodatkowanej.
2017
15
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Projekt
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.