Projekt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to projekt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
cze

Istota:

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 7 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Realizuje zadania własne, określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w sprawach gminnych dróg, a szczególnie w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Wnioskodawca ma zamiar realizować zadanie inwestycyjne pn. ... . Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, w ramach poddziałania – Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioskodawca jako beneficjent programu powinien dostarczyć aktualną interpretację przepisów prawa podatkowego, stwierdzającego brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu, co z kolei uczyni ten podatek kosztem kwalifikowanym. Faktury VAT, dokumentujące wydatki związane z realizacją zadania, wystawione będą na Wnioskodawcę. Rezultaty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych, nie będą opodatkowane podatkiem VAT.

2018
23
cze

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2018 r. (data wpływu 22 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu inwestycyjnego nr X1, związanego z rewitalizacją kamienicy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją ww. inwestycji. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. M w .... wygrała konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski w .... na rewitalizację kamienicy za pośrednictwem środków unijnych (Projekt nr XI). Wspólnota Mieszkaniowa nie jest „ płatnikiem ” podatku od towarów i usług VAT. Wspólnota Mieszkaniowa pozyskała środki finansowe w wysokości ... zł brutto na wykonanie remontu budynku (w tym prac konserwatorskich): elewacji, klatki, dachu, izolacji fundamentów, piwnic, stolarki okiennej i drzwiowej. Całkowita wartość projektu rewitalizacji budynku to .... zł brutto. Od maja 2016 r. do dnia 11 maja 2018 r. Wspólnota Mieszkaniowa otrzymała szereg faktur od wykonawcy za zrealizowane prace. Wspólnota Mieszkaniowa nigdy nie wnioskowała o zwrot podatku VAT, ponieważ nie jest czynnym „ płatnikiem ” podatku VAT.

2018
23
cze

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Okres realizacji ustalono: data rozpoczęcia realizacji projektu: lipiec 2015 r. data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: sierpień 2017 r. data finansowego zakończenia realizacji projektu: czerwiec 2018 r. W związku z realizacją tego projektu wybudowano dwa pomosty, pierwszy w obrębie B, drugi w T. Wszystkie powstałe w wyniku przedsięwzięcia elementy infrastruktury turystycznej będą udostępnione nieodpłatnie. Inwestorem dla przedsięwzięcia jest Gmina, która także będzie właścicielem majątku, powstałego w wyniku realizacji projektu. W imieniu Gminy, powstałym majątkiem zarządzać będzie Wójt Gminy. Faktury VAT za budowę pomostów na terenie gminy będą wystawione na Gminę i nie będą miały związku z wykonaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Gminę. Celem projektu jest poprawa dostępności terenów wykorzystywanych na cele turystyczno-rekreacyjne oraz utrzymanie przewagi konkurencyjności Gminy S nad innymi gminami, w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego. Projekt ma służyć zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Budowa pomostów pozwoli na wzrost zainteresowania ofertą Gminy, przyczyni się do wzrostu liczby odwiedzin. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina w odniesieniu do projektu „ Z. ” ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z tą inwestycją? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia i odzyskania części lub całości podatku VAT naliczonego w trakcie realizacji zadania „ Z. ”.

2018
23
cze

Istota:

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 7 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Realizuje zadania własne, określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w sprawach gminnych dróg, a szczególnie w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Wnioskodawca ma zamiar realizować zadanie inwestycyjne pn. ... . Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, w ramach poddziałania – Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioskodawca jako beneficjent programu powinien dostarczyć aktualną interpretację przepisów prawa podatkowego, stwierdzającego brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu, co z kolei uczyni ten podatek kosztem kwalifikowanym. Faktury VAT, dokumentujące wydatki związane z realizacją zadania, wystawione będą na Wnioskodawcę. Rezultaty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych, nie będą opodatkowane podatkiem VAT.

2018
23
cze

Istota:

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu polegającego na wdrożeniu systemu informatycznego, w związku z upływem terminu przedawnienia do jego realizacji.

Fragment:

Zadanie IV – przygotowanie studium wykonalności dla omawianego projektu, w celu pozyskania dofinansowania na realizację projektu. Zadanie V – jego wykonanie polegało na wykonaniu audytu projektu. Zadanie VI – działania promujące projekt. Do obowiązków Beneficjenta w zakresie promocji i informacji należało: zapewnienie informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską; zamieszczenia, w miarę możliwości, we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje się w związku z realizacją projektu, informacji o udziale UE oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego we współfinansowaniu projektu oraz oznaczania dokumentów i miejsca realizacji projektu, a także urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest projekt, logo UE z odniesieniem do UE i EFRR, herbu i logo Województwa ... oraz logo Narodowej Strategii Spójności z odniesieniem do programu regionalnego. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Za pomocą ZSI księgowane są wszystkie operacje wykonywane przez Urząd Miasta ..., w tym wpływy z wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynkach Urzędu. Za pomocą ZSI wystawiane są także faktury dla dzierżawców (około 13 faktur na miesiąc za dzierżawę powierzchni Ratusza oraz za media).

2018
23
cze

Istota:

Prawo do obniżenia podatku w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Faktury VAT za wykonane roboty, usługi i dostawy związane z realizacją projektu będą wystawiane na Gminę, która będzie z tego tytułu ponosiła wydatki. Efekty realizowanego projektu nie będą służyły czynnościom podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie w związku z realizacją projektu „ ... ” będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją ww. projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu w związku z realizacją projektu „ ... ”. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatki naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

2018
23
cze

Istota:

Braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2018 r. (data wpływu 21 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu ... 2012 r. została podpisana umowa pomiędzy ... A. S.A. działającą w imieniu Województwa ..., a Zainteresowanym prowadzącym działalność gospodarczą o dofinansowanie projektu pn. „ ... ”. Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR w ramach RPO na lata 2007-2013. Projekt został zakończony. Inwestycja polegała na zakupie wyposażenia i specjalistycznego sprzętu stomatologicznego do nowo wybudowanej poradni, co pozwoli na dokładną diagnostykę, skrócenie czasu leczenia i zwiększenie liczby przyjmowanych pacjentów. Wybór dostawcy sprzętu odbył się na podstawie zapytań o cenę i wyboru najkorzystniejszej oferty. Właścicielem zakupionego wyposażenia i sprzętu jest Wnioskodawca. Świadczenia lekarskie wykonywane w wymienionej poradni nie są opodatkowane VAT, wobec czego nie ma możliwości jego odliczenia.

2018
22
cze

Istota:

Czy istnieje możliwość odzyskania przez Ochotnicza Straż Pożarną naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu i usług?

Fragment:

Projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby społeczności lokalnej - nasilająca się izolacja mieszkańców oraz zanikanie kultury ludowej i lokalnych tradycji na skutek starzenia się społeczeństwa (niska aktywność społeczna i słabnąca więź z miejscem zamieszkania, zanikanie kultury ludowej i lokalnych tradycji na skutek starzenia się społeczeństwa). W przypadku podmiotów, które mogą odliczyć podatek VAT od zapłaconych faktur kosztami kwalifikowanymi są ceny netto (bez VAT). W przypadku OSP tj. podmiotów, które nie mogą odliczyć podatku VAT od zapłaconych faktur, można ubiegać się o włączenie podatku VAT od zapłaconych faktur do kosztów kwalifikowanych, o co Wnioskodawca wystąpił składając wniosek o dofinansowanie. W wyniku realizacji projektu powstanie świetlica wiejska, wyposażona m. in. w sprzęt zabaw ruchowych dla dzieci i młodzieży, sprzęt kuchenny a także odnowione i dostosowane do potrzeb zostanie miejsce spotkań mieszkańców. Wszystko to będzie służyło lokalnej społeczności, a korzystanie będzie bezpłatne. Nie ma możliwości odzyskania przez Ochotniczą Straż Pożarną naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu, ponieważ OSP nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabywane w ramach działalności statutowej towary i usługi nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

2018
22
cze

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

W ramach realizowanego projektu Gmina będzie nabywała usługi, a faktury będą wystawiane na Gminę. Usługi realizowane w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Powyższy projekt nie jest związany z działalnością opodatkowaną (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług). Koszty poniesione na realizację projektu związane są z czynnościami niepodlegającymi VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina w związku z realizacją ww. projektu ma możliwość odliczenia podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja projektu oraz działania podejmowane w okresie trwałości projektu nie będą służyć sprzedaży opodatkowanej, w związku z czym nie występują czynności opodatkowane, czyli nie wystąpi żaden podatek „ należny ”. Zrealizowane w ramach projektu rezultaty będą ogólnodostępne, publiczne i nieodpłatne. Gmina nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT z wykorzystaniem inwestycji. Gmina nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu. Uzasadnienie. Projekt zostanie zrealizowany przez Gminę w celu (...)

2018
22
cze

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

W ramach realizowanego projektu Gmina będzie nabywała usługi, a faktury będą wystawiane na Gminę. Usługi realizowane w ramach projektu me będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Powyższe zadanie nie jest związane z działalnością opodatkowaną (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług). Koszty poniesione na realizację zadania związane są z czynnościami niepodlegającymi VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina w związku z realizacją ww. projektu ma możliwość odliczenia podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja projektu oraz działania podejmowane w okresie trwałości projektu nie będą służyć sprzedaży opodatkowanej, w związku z czym nie występują czynności opodatkowane, czyli nie wystąpi żaden podatek „ należny ”. Zrealizowane w ramach projektu rezultaty będą ogólnodostępne, publiczne i nieodpłatne. Gmina nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT z wykorzystaniem inwestycji. Gmina nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu. Uzasadnienie. Projekt zostanie zrealizowany przez Gminę w celu (...)

2018
22
cze

Istota:

Brak prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, iż celem realizowanego projektu będzie uwrażliwienie uczniów na problematykę nadmiernego produkowania odpadów (głównie z gospodarstw komunalnych). Ponadto, podejmowany będzie problem właściwego (w świetle najnowszych przepisów) segregowania odpadów. Uczniowie przeprowadzą w szkole, głównie w ramach zająć pozalekcyjnych, szereg doświadczeń laboratoryjnych wykazujących poziom skażenia wody i gleby w bezpośrednim sąsiedztwie składowisk odpadów (również dzikich). Towary i usługi zakupione w ramach projektu, o których mowa we wniosku, będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji projektu. Reasumując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przez Liceum Ogólnokształcące im. ... projektu pn. „ ... ” w ramach konkursu pn. „ .... ”, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

2018
22
cze

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2018 r. (data wpływu 20 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. ... pn. „ ... ”– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. ... pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W związku ze złożeniem przez Powiat ... wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... o dofinansowanie zadania z zakresu edukacji ekologicznej, tj. Wydanie publikacji pn. „ ... .. ”, Wnioskodawca prosi o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług (jako podatku naliczonego przy realizacji projektu). W wykazie załączników do wniosku o udzielenie dofinansowania wymagane jest załączenie, m.in. interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej. Zarząd Powiatu realizuje zadania publiczne Powiatu przy pomocy jednostek organizacyjnych, między innymi przez Starostwo Powiatowe w ...., zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu.

2018
22
cze

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2018 r. (data wpływu 25 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. ..... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. ....... We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W związku ze złożeniem przez Powiat ......wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ......o dofinansowanie zadania z zakresu edukacji ekologicznej, tj. Program Edukacji Ekologicznej pn. „ ..... ” realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w ......., Wnioskodawca prosi o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług (jako podatku naliczonego przy realizacji projektu). W wykazie załączników do wniosku o udzielenie dofinansowania wymagane jest załączenie m.in. interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej. Zarząd Powiatu realizuje zadania publiczne powiatu przy pomocy jednostek organizacyjnych, między innymi przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w ..... zgodnie z Uchwalą Rady Powiatu.

2018
22
cze

Istota:

Czy Centrum Kultury i Rekreacji ma możliwość odliczenia kwoty podatku VAT wynikającej z faktur dokumentujących realizację zadania pn. ,,Festiwal Produktów Tradycyjnych...” realizowanego w celu wspierania działań w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa kulinarnego, kulturowego, przyrodniczego i historycznego regionu oraz promocji turystyki?

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2018 r. (data wpływu 23 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „ Festiwal Produktów Tradycyjnych... ”– jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 23 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „ Festiwal Produktów Tradycyjnych... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Centrum Kultury i Rekreacji jest samorządową instytucją kultury. Posiada osobowość prawną. Jest wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (§ 1 pkt 5 statutu Centrum Kultury i Rekreacji). Jednostka gospodaruje mieniem, działa na zasadach samodzielności, pokrywając koszty działalności i zobowiązania przychodami własnymi i otrzymaną dotacją. Centrum Kultury i Rekreacji świadczy usługi w zakresie wynajmu hali sportowej, sprzedaży usług solarium, sauny i innych, organizowania imprez w ramach kultury i sportu oraz zbiorowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Wypracowany dochód przeznacza na działalność statutową (rozdz. 4 art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

2018
22
cze

Istota:

Obowiązek rejestracyjny w zakresie podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Fragment:

(...) projektów programów polityki zdrowotnej (art. 31n pkt 3) oraz prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1-3 (art. 31n pkt 4). Agencja planuje realizację projektu szkoleniowego finansowanego ze środków podchodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach działania „ Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych ”, dla którego instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Zdrowia. W ramach realizacji projektu Agencja będzie prowadzić szkolenia, zgodnie z zadaniem o którym mowa w art. 31n pkt 4 ustawy o świadczeniach, z zakresu zadań, o których mowa w art. 31n pkt 2-3 ustawy o świadczeniach. Głównym celem realizacji projektu jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie: tworzenia samorządowych programów polityki zdrowotnej, regionalnych strategii ochrony zdrowia, świadczeń objętych finansowaniem ze środków publicznych, procesu taryfikacji oraz procesu terapeutycznego. Usługi szkoleń będą świadczone nieodpłatnie przez Agencję.

2018
22
cze

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacja projekt.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, Gmina podpisała umowę z Województwem o dofinasowanie projektu „ Remont budynku (...) ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez Gminę ma na celu poprawę dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. Środki na utrzymanie produktów powstałych w wyniku realizacji projektu będą zapewnione w budżecie Gminy. Projekt będzie realizowany w ramach zadań własnych określonych ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zakresem projektu jest świadczenie nieodpłatnych usług społecznych. Odbiorcami usług ma być grupa klientów wykluczonych społecznie lub szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne ze względu na niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwałą i ciężką chorobę, alkoholizm itp. Odbiorcami usług mają być przede wszystkim mieszkańcy Gminy. Projekt umożliwia dostęp do Centrum Usług Społecznych bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę (...) – sprawiedliwie, pełne uczestnictwo w działaniach na jednakowych zasadach bezpłatnie i nie ma związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Majątek powstały w wyniku realizacji projektu nie będzie z żadnym zakresie wykorzystywany do obsługiwania czynności o charakterze cywilnoprawnym.

2018
22
cze

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku VAT od wydatków na realizację projektu.

Fragment:

Niniejsza interpretacja wymagana jest przez Urząd Marszałkowski, jako załącznik do pierwszego wniosku o płatność, a tym samym prawidłowego rozliczenia przedmiotowego projektu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. W związku ze specyfiką przedmiotowego projektu, Wnioskodawca (Gmina) zwraca się z zapytaniem, czy w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zostało poprawnie założone, że Gmina nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku od towarów i usług (VAT)? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją przedmiotowego projektu, Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż zakładany do realizacji w ramach projektu zakres rzeczowy związany z zagospodarowaniem cieków wodnych, nadbrzeży oraz wytyczeniem ścieżek pieszo-dydaktycznych wraz z utworzeniem sezonowych centrów edukacji ekologicznej, nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi, a projekt ma charakter niekomercyjny. W tym zakresie, Wnioskodawca dokonuje realizacji zadania nałożonego na niego przepisami ustawy o samorządzie gminnym. Gmina nie prowadzi działalności związanej z wykonywaniem czynności opodatkowanej w zakresie przedmiotowego projektu, zatem w związku z powyższym, nie może otrzymać zwrotu podatku od towarów i usług VAT.

2018
22
cze

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającą z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją projektu.

Fragment:

Lider projektu województwo A e kwota 68 320 902 zł (Komisja Europejska kwota 40 747 769 zł; WFOŚiGW kwota 6 764 006 zł; wkład własny województwa kwota 20 809 127 zł) Kartą Sprawy KS/5212016 dnia 15 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa X wyraził zgodę na wpisanie ww. przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Rezultaty projektu zostaną szeroko rozpowszechnione także w innych regionach zmagających się z problemem niskiej jakości powietrza. Dotrą one do kluczowych interesariuszy z Polski, Czech i Słowacji, którzy odpowiadają za przygotowanie i wdrożenie programów ochrony powietrza przewidzianych dyrektywą CAFE. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Województwo X posiada prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r (Dz. U. z 2017, poz. 1221, z późn. zm), wynikającą z faktur, dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, zakupione ze środków projektu towary, usługi lub środki trwałe nie będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej. W projekcie nie wystąpią żadne przychody z tytułu działalności opodatkowanej.

2018
21
cze

Istota:

Prawo do odliczenia części podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

W projekcie „ ... ” (zwanym dalej projektem), Gmina pełni rolę partnera i jak każdy partner jest odpowiedzialna za przygotowanie do realizacji elementów projektu przypisanych poszczególnym gminom: dokumentacji technicznej, przygotowania działań merytorycznych, uczestniczenia w sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej, raportowania o przebiegu realizacji projektu oraz sporządzenie częściowych wniosków o płatność. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wykorzystania TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnej) w administracji publicznej gmin ... ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju stopnia cyfryzacji administracji publicznej i elektronicznych usług publicznych, poprawy funkcjonalności i e-dojrzałości istniejących usług oraz zwiększenie poziomu ich dostępu dla mieszkańców gmin - partnerów w projekcie. Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji przez partnerskie gminy zaplanowanych w projekcie zadań obejmujących m.in.: uruchomienie platformy dialogu społecznego i komunikacji, wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, wdrożenie systemu zarządzania budżetem gminy, wdrożenie systemu komunikacji z jednostkami organizacyjnymi, uruchomienie portalu podatkowego, uruchomienie e-usług na 3 i 5 poziomie dojrzałości, zakup i instalację niezbędnego sprzętu informatycznego, zarządzanie i promocję projektu.

2018
21
cze

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.

Fragment:

(...) projektu, SW, dokumentacja projektowa. Wniosek o dofinansowanie złożyła Gmina, natomiast Z. w X. realizuje projekt od fazy przygotowawczej (dokumentacja projektowa, studium wykonalności), poprzez fazę realizacji (wybór wykonawcy robót budowlanych, inżyniera kontraktu, nadzoru archeologicznego oraz promocja projektu). Po zakończeniu inwestycji utrzymaniem i eksploatacją powstałej infrastruktury będzie zajmował się Z. W projekcie podatek VAT został uznany za wydatek kwalifikowalny. Data rozpoczęcia realizacji projektu: 18 marca 2014 r. Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 24 kwietnia 2017 r. Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 29 czerwca 2018 r. Wartość projektu - XXX PLN. Wydatki kwalifikowane - XXY PLN Dofinansowanie (82,99 % kosztów kwalifikowanych) - XYZ PLN Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 - Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe. W uzupełnieniu wniosku Gmina wskazała, że powstała infrastruktura (związana z realizacją projektu pn. „ R. ”) zostanie udostępniona społeczności nieodpłatnie i nie będzie generowała dochodów dla Gminy.

2018
21
cze

Istota:

W zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”

Fragment:

(...) projektu pn. „ ... ”– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 czerwca 2018 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Stowarzyszenie w 2017 r. otrzymało dofinansowanie z Urzędu Województwa na realizację projektu „ ... ” w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Warunkiem zakwalifikowania w ww. projekcie kosztów brutto zadania jest uzyskanie interpretacji indywidualnej. Stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku VAT i nie jest zarejestrowane jako czynny podatnik podatku VAT, nie osiąga przychodów wymienionych w art. 5.1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jednolity – Dz. U. 2017 poz. 1221 z późn. zm.). Stowarzyszenie nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż planowana inwestycja stanowi zadanie własne i nie będzie związana ze sprzedażą opodatkowaną.

2018
21
cze

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dot. rozbudowy Techno-Parku.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 18 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ Rozbudowa Techno-Parku w (...) ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Projekt pn. „ Rozbudowa Techno-Parku w (...) ” otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. We wniosku o dofinansowanie projektu podatek VAT został ujęty jako koszt kwalifikowany i tak został rozliczony. Projekt obecnie znajduje się w okresie trwałości (okres trwałości projektu: 16 października 2013 r. − 15 października 2018 r.). Realizacja ww. projektu przyczyniła się do podniesienia konkurencyjności regionu poprzez rozwój i dyfuzję przedsięwzięć innowacyjnych miasta X i całego regionu. Głównym celem projektu, rozumianym jako korzyść długoterminowa było zwiększenie potencjału gospodarczego i konkurencyjności miasta X i regionu. Przedmiotem projektu była budowa budynków w Miejskiej Strefie Rozwoju Techno-Parku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną. W ramach projektu wybudowano zespół budynków, w skład którego wchodzą 4 obiekty kubaturowe o różnych funkcjach lecz stanowiących funkcjonalnie i przestrzennie jedną całość.

2018
21
cze

Istota:

W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu Program Edukacji Ekologicznej

Fragment:

Gmina wnioskuje o dofinansowanie projektu Program Edukacji Ekologicznej pn. „ ... ” w ramach konkursu „ ... ”, ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej im. ... w ... Celem projektu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w zakresie emisji pyłów i szkodliwych gazów dla środowiska. Projekt przewiduje: zakup pomocy dydaktycznych, jednodniowe wycieczki/zajęcia terenowe, warsztaty stacjonarne, zakup nagród dla uczestników konkursów oraz artykułów biurowych i papierniczych niezbędnych do realizacji projektu. Faktury dokumentujące zakup towarów i usług będą wystawiane na: Nabywca: Gmina ... NIP ..., ul. ..., ..., Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. ... w ..., ul. ... Nabywane towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Realizowany projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną. Należy on do zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875), zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

2018
21
cze

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu z zakresu edukacji ekologicznej

Fragment:

Realizacja projektu nie jest związana z działalnością opodatkowaną (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Nabywane towary i usługi będą służyły do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Gmina realizując powyższe zadanie będzie realizowała zadanie własne gminy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a tym samym nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT towarów ani usług związanych z realizacją projektu. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. Reasumując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu z zakresu edukacji ekologicznej pod nazwą: „ ... ”, ponieważ towary i usługi związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018
21
cze

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

Tylko w takiej sytuacji może zaliczyć podatek VAT poniesiony na realizację zadania jako wydatek kwalifikowany projektu. Realizacja projektu polegać będzie na prowadzeniu zajęć w Przedszkolu Samorządowym w ... w zakresie edukacji ekologicznej według obszaru priorytetu - edukacja ekologiczna w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami i zapobiegania ich powstawaniu. W ramach realizowanego projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do Przedszkola Samorządowego w ..., zorganizowane zostaną wycieczki na obszarze województwa łódzkiego, warsztaty stacjonarne oraz konkursy z nagrodami. Zakupione pomoce dydaktyczne służyć będą wychowankom Przedszkola Samorządowego w .... Za udział w wycieczkach i warsztatach nie będą pobierane opłaty. Faktury i rachunki dokumentujące poniesione wydatki w ramach zadania wystawiane będą na Gminę ...,. Nabywane podczas realizacji towary i usługi będą służyły do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Realizacja projektu nie jest związana z działalnością opodatkowaną (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Gmina z tytułu realizacji zadania „ .... ” nie będzie uzyskiwać żadnych przychodów i dochodów. Opisywane zdarzenie jest zdarzeniem przyszłym.

2018
20
cze

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2018 r. (data wpływu 30 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Parafia ... w ... uzyskała dofinansowanie na prace konserwatorskie w kościele w ... (kościół parafialny) w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „ Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”. Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez konserwację i renowację barokowych ławek z ... roku czyli zachowanie, ochrona oraz odnowienie zabytków kościoła udostępnionego dla zwiedzających turystów i społeczności lokalnej. Ponadto odnowienie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców wsi poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i promocję miejscowości. Projekt ponadto przyczynił się do wzrostu liczby turystów odwiedzających miejscowości ... i .... Projekt realizowany jest od sierpnia 2017 r. i obejmuje koszty nabywania usług: prac konserwatorskich.

2018
20
cze

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Gmina nie będzie wykonywała żadnych czynności opodatkowanych związanych z obiektami wybudowanymi w ramach projektu. Obiekty infrastruktury turystycznej będą ogólnodostępne. Infrastruktura będzie własnością Gminy i nie będzie generowała dla Gminy sprzedaży opodatkowanej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gmina realizując ww. projekt będzie mogła odzyskać podatek od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie posiada prawnej możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. Prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje Beneficjentowi, jeśli spełnione są następujące warunki: Beneficjent jest podatnikiem podatku VAT, zakupione przez Beneficjenta towary lub usługi wykorzystywane są przez niego do wykonywania czynności opodatkowanych. O ile pierwszy warunek jest spełniony - Gmina jest podatnikiem podatku VAT, to drugi warunek nie ma zastosowania w przypadku analizowanego projektu. Gmina nie wykonywała żadnych czynności opodatkowanych związanych z realizowanym projektem, a co za tym idzie nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2018
20
cze

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu tego podatku w związku z realizacją projektu.

Fragment:

W świetle powyższego Powiat zamierza uznać za niekwalifikowalny 5% podatku VAT, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. projektu. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu w 95% będą wykorzystywane do działalności oświatowej szkoły i wykonywania zadań statutowych (czynność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT), natomiast w 5% będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej w formie odpłatnego wynajmu. Powiat będzie miał możliwość przypisania ww. wydatków związanych z przedmiotowym projektem do poszczególnych rodzajów czynności. Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że udostępnianie pomieszczeń na podstawie umowy najmu będzie sporadyczne. Miesięczny obrót z tytułu najmu sali sportowej z zapleczem sportowo-rekreacyjnym Zainteresowany szacuje na 1000 zł brutto (słownie złotych: jeden tysiąc). Obrót z tytułu przedmiotowego najmu nie będzie znaczący dla budżetu Powiatu. Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu tego podatku w związku z realizacją ww. projektu. Z powołanych powyżej przepisów wynika, że w celu odliczenia podatku naliczonego, w pierwszej kolejności podatnik winien przyporządkować ponoszone wydatki do poszczególnych rodzajów działalności (podlegającej opodatkowaniu, czyli opodatkowanej i zwolnionej, oraz niepodlegającej opodatkowaniu).

2018
20
cze

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją Projektu 1, 2, 3, 5, 6, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o część kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją Projektu 4, w oparciu o proporcję, obliczoną zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy

Fragment:

(...) projekcie za wydatek kwalifikowalny. Izba w ramach opisanej działalności statutowej realizuje bowiem i zamierza realizować w przyszłości szereg projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Część z tych projektów realizowana jest na podstawie umów zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa, a część z Wojewódzkim Urzędem Pracy (dalej „ Projekty ”). W chwili obecnej Izba realizuje następujące projekty (dalej: „ Projekty w toku ”): Projekt „ .. ” program typu outplacement w województwie ...(dalej: „ Projekt 1 ”). Charakterystyka Projektu 1: instytucja: Urząd Marszałkowski Województwa..., nr i nazwa osi priorytetowej: adaptacja pracowników i przedsiębiorstw w regionie, nr i nazwa działania osi: rozwój pracowników przedsiębiorstw, nr konkursu: ..., nr umowy: ..., projekt „ ... ” - program typu outplacement w województwie ... realizowany jest przez Izbę w partnerstwie z S.A., wartość ogółem projektu 1.882.545,60 zł, kwota dofinansowania 1.712.005,60 zł, celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia (...)

2018
20
cze

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

W ramach projektu Stowarzyszenie będzie ponosiło koszty związane z realizacją projektu na podstawie faktur od podmiotów zewnętrznych (wykonawcy robót budowlanych oraz innych dostawców) wystawianych na Stowarzyszenie. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stwierdzenia, czy będzie miał on prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją opisanego projektu. Jak wskazano powyżej, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie podstawowy warunek uprawniający do odliczenia nie będzie zatem spełniony, gdyż Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Konsekwentnie, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Biorąc pod uwagę powołane przepisy stwierdzić należy, że w związku z realizacją projektu Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki, tj.