Projekt | Interpretacje podatkowe

Projekt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to projekt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Zakupy towarów i usług dokonane w ramach realizacji wskazanego przez Powiat projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury dokumentujące poniesienie w ramach realizacji przedmiotowego projektu wydatki będą wystawione na Powiat. Planowany do realizacji projekt należy do zadań własnych powiatu. Zgodnie z art. 4 ust. l pkt 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego Powiatowi będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczanego w związku z realizacją projektu pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (...) ”? Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu, ponieważ projekt należy do zadań własnych Powiatu. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
2017
18
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w województwie (...) poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej(...)”.
Fragment:
Projekt odpowiada zadaniu określonemu w art. 7 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, tj. zieleni gminnej i zadrzewień. Oprócz tego na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków. Przywołany przepis ustawy Prawo ochrony środowiska nakazuje również prowadzenie gminie działań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do planowanego projektu Gmina będzie miała możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub w części, zarówno w trakcie realizowania opisanego zadania, jak i po jego zakończeniu? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina w związku z planowanym projektem nie będzie miała możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości ani w części, zarówno w trakcie ponoszenia kosztów na projekt, jak i po jego zakończeniu, ponieważ jest on z zakresu zadań własnych Gminy ustalonych przepisami krajowymi oraz Gmina nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT z wykorzystaniem inwestycji.
2017
18
lut

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2016 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją trzeciego etapu projektu pn. „ I ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją trzeciego etapu projektu pn. „ I ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Organizacja, w ramach Programu Operacyjnego „ ... ” w zakresie działania 5.3 –„ Środki dotyczące obrotu ” w ramach Priorytetu 5 w dniach 18-27 stycznia 2019 r. będzie realizowała operację „ I ”. Celami operacji jest organizacja szkoleń (konferencji i warsztatów) dla przedstawicieli sektora rybackiego tak producentów, jak i środowisk naukowych i jednostek ściśle z nim związanych z Unii Europejskiej oraz Państw Trzecich oraz prezentacja oferty Polskich Organizacji jako wystawców w targach G.W. Konferencje i stoisko promocyjne na targach zaplanowano w ciągu trzech kolejnych lat 2017, 2018 i 2019. W związku z powyższym operację podzielono na trzy etapy, z których każdy obejmuje konferencję, warsztaty, a także uczestnictwo Polskich Organizacji jako wystawców w targach. Temat w 2019 r. jest następujący – Etap III-ci – szkolenie – „ Z. ” termin realizacji szkolenia nastąpi w dniach 18-19 stycznia 2019 r., połączony z uczestnictwem Polskich Organizacji Rybackich jako wystawców w targach w dniach 18-27 stycznia 2019 r.
2017
18
lut

Istota:
Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
Fragment:
(...) projektu pn. „ Budowa ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 28 grudnia 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „ Budowa ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. W dniu 28 lipca 2016 r. podpisała z Samorządem Województwa dwie umowy na realizację zadań z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 polegające na budowie dróg gminnych. Jedna z przedmiotowych umów o przyznaniu pomocy dotyczy zadania pn. „ Budowa ... ” z okresem realizacji w 2017 r. W wyniku zrealizowania powyższego zadania powstaną drogi publiczne ogólnodostępne, a korzystanie z nich będzie nieodpłatne. Nie planuje się przekazania prawa własności wybudowanej infrastruktury drogowej. Drogi po zrealizowanej operacji będą własnością Gminy i przez nią będą zarządzane. Nabywane towary i usługi związane z realizacją operacji nie będą służyły działalności opodatkowanej.
2017
18
lut

Istota:
Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
Fragment:
(...) projektu pn. „ Budowa... ”– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 28 grudnia 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ Budowa ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. W dniu 28 lipca 2016 r. podpisała z Samorządem Województwa dwie umowy na realizację zadań z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 polegające na budowie dróg gminnych. Jedna z przedmiotowych umów o przyznaniu pomocy dotyczy zadania pn. „ Budowa ... ” – okres realizacji 2018 r. W wyniku zrealizowania powyższego zadania powstaną drogi publiczne ogólnodostępne, a korzystanie z nich będzie nieodpłatne. Nie planuje się przekazania prawa własności wybudowanej infrastruktury drogowej. Drogi po zrealizowanej operacji będą własnością Gminy i przez nią będą zarządzane. Nabywane towary i usługi związane z realizacją operacji nie będą służyły działalności opodatkowanej.
2017
18
lut

Istota:
Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
Fragment:
U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2016 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją pierwszego etapu projektu pn. „ I... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją pierwszego etapu projektu pn. „ I... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Organizacja w ramach Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze ” w zakresie działania 5.3 –„ Środki dotyczące obrotu ” w ramach Priorytetu 5 w dniach 20 29 stycznia 2017 będzie realizowała operację „ Innowacyjność szansą na rozwój rybactwa i akwakultury z uwzględnieniem ochrony środowiska ”. Celami operacji jest organizacja szkoleń (konferencji i warsztatów) dla przedstawicieli sektora rybackiego tak producentów, jak i środowisk naukowych i jednostek ściśle z nim związanych z Unii Europejskiej oraz Państw Trzecich oraz prezentacja oferty Polskich Organizacji jako wystawców w targach G.... Konferencje i stoisko promocyjne na targach zaplanowano w ciągu trzech kolejnych lat 2017, 2018 i 2019. W związku z powyższym operację podzielono na trzy etapy, z których każdy obejmuje konferencję, warsztaty, a także uczestnictwo Polskich Organizacji jako wystawców w targach.
2017
18
lut

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 25 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Komenda ... Policji będąca państwową jednostką budżetową dnia 15 marca 2010 r. zawarła z Województwem reprezentowanym przez Zarząd Województwa (pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPO na lata 2007-2013) umowę dotyczącą dofinansowania ww. projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, priorytet II - „ Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska ”, działanie 2.3. – „ Rozwój infrastruktury w zakresie powietrza ”. Całkowita wartość projektu wynosiła 118.079,02 zł, z czego wydatki kwalifikowane w ramach projektu stanowiły wartość 108.300,35 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 75% wydatków kwalifikowanych tj. 81.225,26 zł, natomiast 25% wydatków kwalifikowanych wynosił wkład własny K...P tj. 27.075,09 zł. W ramach tego projektu K...P poniosła także wydatki niekwalifikowane na kwotę 9.778,67 zł. Wszystkie wydatki na realizację projektu w całości pokrywane były ze środków ujętych w planie finansowym K...P na 2010 r. W związku z tym, że Wnioskodawca prowadzi działalność, do której został powołany ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, jako umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa oraz utrzymywania porządku publicznego, w celu wykonania ww. zadania musiał przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
2017
18
lut

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 25 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Komenda ... Policji będąca państwową jednostką budżetową dnia 28 października 2010 r. zawarła z Województwem reprezentowanym przez Zarząd Województwa (pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPO na lata 2007-2013) umowę dotyczącą dofinansowania ww. projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, oś priorytetowa 4 - „ Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego ”, działanie 4.2. – „ Rozwój usług i aplikacji dla ludności ”. Całkowita wartość projektu wynosiła 1.157.734,52 zł, z czego wydatki kwalifikowane w ramach projektu stanowiły wartość 1.129.512,88 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 75% wydatków kwalifikowanych tj. 847.134,66 zł, natomiast 25% wydatków kwalifikowanych tj. 282.378,22 oraz wydatki niekwalifikowalne w wysokości 28.221,64 zł stanowiły wkład własny K...P. Wydatki na realizację powyższego projektu pokrywane były ze środków ujętych w planie finansowym K...P na lata 2010-2012 r. W 2010 r. wyniosły one – 201.133,82 zł; w 2011 r. – 498.198,56 zł i w 2012 r. – wydatki kwalifikowalne wyniosły 430.180,50 natomiast niekwalifikowalne 28.221,64 zł.
2017
18
lut

Istota:
Czy poniesiony przez Wnioskodawcę koszt podatku VAT, w przypadku przedmiotowej realizacji zadania, może zostać w jakikolwiek odliczony lub zwrócony?
Fragment:
Celem projektu jest utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), w oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji i problemów danego uczestnika projektu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy poniesiony przez Wnioskodawcę koszt podatku VAT, w przypadku przedmiotowej realizacji zadania, może zostać w jakikolwiek odliczony lub zwrócony? Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie, na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, nie przysługuje możliwość odzyskania w żaden sposób uiszczonego podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2017
18
lut

Istota:
Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
Fragment:
Ponieważ Gmina jako Wnioskodawca chce zaliczyć koszty podatku naliczonego realizowanej inwestycji do kosztów kwalifikowanych projektu i tym samym otrzymać dofinansowanie, musi wykazać, że podatek naliczony nie może być przez Wnioskodawcę odzyskany w całości lub w części, zarówno podczas realizowania inwestycji, jak i po jej zakończeniu. Tylko w takiej sytuacji może zaliczyć podatek naliczony poniesiony na realizację inwestycji jako wydatek kwalifikowalny projektu. Przedmiotem projektu jest przebudowa łącznie 955 metrów bieżących drogi gminnej w miejscowości N. Celem inwestycji jest stworzenie trwałego dojazdu do drogi powiatowej i Świetlicy Wiejskiej poprzez zmianę nawierzchni ze żwirowej na asfaltową oraz zapewnienie klasy ruchu KR2 na odcinku o długości 955 metrów bieżących w ciągu drogi gminnej w miejscowości N. Przedsięwzięcie ww. usytuowane będzie na działce nr 188/1 obręb geodezyjny nr ... N. Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizowaną inwestycją będą wystawiane na Gminę. Nabywane podczas realizacji inwestycji towary i usługi będą służyły do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Gmina realizując projekt będzie realizowała zadania własne nałożone na JST przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a tym samym nie będzie prowadziła sprzedaży towarów ani usług opodatkowanej podatkiem VAT związanych z inwestycją.
2017
18
lut

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Zakupiony w ramach ww. projektu majątek będzie własnością Gminy i zostanie ujęty w księgach rachunkowych Urzędu Gminy. Będzie on nieodpłatnie wykorzystywany do prowadzenia akcji gaśniczych i ratowniczych oraz udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych. Faktury VAT dokumentujące wydatki związane z realizacją operacji wystawiane będą na Gminę. Efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych, nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT od zakupu towarów i usług w ramach projektu pn. „ ... ” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od zakupów i usług w ramach projektu pn. „ ... ”, ponieważ efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych, nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2017
18
lut

Istota:
Czy Powiat ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług naliczonego w związku z realizacją projektu?
Fragment:
Projekt obejmował przebudowę drogi powiatowej o dł. 4700 m, tj. wymianę podbudowy i nawierzchni drogi, przebudowę przepustów, budowę pobocza drogi, budowę nawierzchni zjazdów, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja projektu nie generuje dochodu. Na drodze nie ma płatnych miejsc parkingowych. Nie planuje się świadczenia żadnych płatnych usług. Nie przewiduje się prowadzenia żadnych czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Droga jest własnością Powiatu. W myśl przepisów przywołanej ustawy - nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie zrealizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane z wyłączeniem czynności wykonywanych na postawie zawartych umów cywilnoprawnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Powiat ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług naliczonego w związku z realizacją opisanego projektu? Zdaniem Powiatu, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej, a projekt nie „ generuje dochodu ”.
2017
18
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
(...) projektem pn. „ xxx ”– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 17 stycznia 2017 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z projektem pn. „ xxx ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Projekt pn.: „ xxx ” został zrealizowany na podstawie umowy zawartej dnia 28 lipca 2011 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w miejscowości O. Środki na realizację projektu pochodziły w 50% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO xxx na lata 2007-2013. Pozostałe 50% to środki własne Zespołu. Celem podstawowym realizacji projektu była ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Wykorzystanie instalacji solarnej do pozyskiwania energii do podgrzewu wody na cele bytowe pacjentów spowodowała nie tylko zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska, ale również „ wpłynęła na zmniejszenie zużycia gazu ziemnego ” w okresie letnim, co wpływa korzystnie na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych z bieżącą działalnością szpitala.
2017
18
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Datę rozpoczęcia realizacji projektu określono na dzień 1 grudnia 2009 r. , a zakończenia na dzień 31 marca 2012 r. Projekt ten jest projektem inwestycyjnym, związanym z zakupem systemu komputerowego oraz sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem. W wyniku przeprowadzonych działań nastąpi poprawa funkcjonalności działania placówki, w szczególności zwiększenie sprawności obsługi pacjentów. Efekty realizowanego projektu będą wykorzystywane przez WOMP do wykonywania czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie usług medycznych określonych w art. 43 ust. 1 pkt 18 i 18a ustawy o VAT. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 w ramach realizacji ww. zadania obejmowało również kwoty naliczonego podatku od towarów i usług uznanego jako koszt kwalifikowalny. W okresie trwałości projektu, tj. od początku realizacji projektu (1 grudnia 2009 r.) do dnia 31 marca 2017 r. nie zmieni się przeznaczenie zakupionego oprogramowania i sprzętu i nadal będzie przeznaczony do wykonywania czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 18 i 18a. W związku z powyższym opisem (...)
2017
18
lut

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Czy w związku z realizacją opisanego projektu Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług naliczonego od wydatków związanych z przebudową drogi gminnej. Zdaniem Gminy, w trakcie realizacji projektu, jak również po jego zakończeniu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) nie uważa się z podatników organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6, Gmina wykonuje określone ustawami (ustawa z dnia 21 marca 1985, o drogach publicznych) zadania publiczne o charakterze gminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w takim zakresie, w jakim projekt po zrealizowaniu będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. Wydatki poniesione na realizację projektu zarówno w trakcie jego realizacji, jak również po jego zakończeniu nie są związane z działalnością opodatkowaną.
2017
18
lut

Istota:
Wnioskodawcy będącemu czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych, ponieważ nabywane towary i usługi w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
W przedstawionym we wniosku opisie wątpliwości Wnioskodawcy budzi prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. Projekt zakłada zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców Gminy. W ramach projektu zostanie wykonanych 245 instalacji, które będą montowane na budynkach jednorodzinnych oraz jako wolnostojące. W ramach projektu Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 85%, uczestnik projektu ponosi 14% kosztów, a Gmina 1%. Z właścicielami nieruchomości, u których zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne będą zawarte umowy cywilnoprawne. Beneficjentem środków będzie Gmina, która jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wydatki związane z realizacją projektu zostaną udokumentowane fakturami wystawionymi na Gminę. Wnioskodawca wskazał we wniosku, że świadczenie dokonane na rzecz mieszkańców dot. montażu instalacji fotowoltaicznych ma charakter świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT a towary i usługi nabywane przez Gminę w związku z realizacją ww. projektu będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Rozpatrując kwestię prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru podatku VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
2017
18
lut

Istota:
Wnioskodawcy będącemu czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych, ponieważ nabywane towary i usługi w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
W przedstawionym we wniosku opisie wątpliwości Wnioskodawcy budzi prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. Projekt zakłada zakup i montaż instalacji solarnych na nieruchomościach mieszkańców Gminy. W ramach projektu zostanie wykonanych 457 instalacji, które będą montowane na budynkach jednorodzinnych oraz jako wolnostojące. W ramach projektu Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 85%, uczestnik projektu ponosi 14% kosztów, a Gmina 1%. Z właścicielami nieruchomości, u których zostaną zamontowane instalacje solarne będą zawarte umowy cywilnoprawne. Beneficjentem środków będzie Gmina, która jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wydatki związane z realizacją projektu zostaną udokumentowane fakturami wystawionymi na Gminę. Wnioskodawca wskazał we wniosku, że świadczenie dokonane na rzecz mieszkańców dot. montażu instalacji solarnych ma charakter świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT a towary i usługi nabywane przez Gminę w związku z realizacją ww. projektu będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Rozpatrując kwestię prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru podatku VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
2017
18
lut

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.
Fragment:
Wnioskodawca planuje 31 stycznia 2017 r. zrealizować coroczny projekt pn. „ Powiatowy Przeglądy Kolęd i Pastorałek ... ”. Efektem projektu będzie zaprezentowanie przez osoby niepełnosprawne twórczości artystycznej, umiejętności scenicznych jak również integracja środowiska osób niepełnosprawnych. Odbiorcy korzystający z ww. efektów będą korzystać nieodpłatnie. W ramach realizacji ww. projektu zostaną zakupione m.in. produkty spożywcze (potrawy wigilijne, napoje, kawa, herbata, itp.) naczynia jednorazowe, sztućce, materiały do wykonania pamiątkowych statuetek, dekoracji, materiały biurowe, środki czystości, itp. Towary i usługi nabyte przez Stowarzyszenie w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT (generujących podatek należny), ani nie służą i nie będą służyły w przyszłości żadnym czynnościom opodatkowanym. Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Biorąc po uwagę opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z poniesionymi wydatkami na realizację projektu pn. „ Powiatowy Przeglądy Kolęd i Pastorałek ... ” – związek wydatków ze sprzedażą opodatkowaną.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w części lub w całości w odniesieniu do projektu pn. „...”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ... 2014-2020, dla poddziałania Odnawialne źródła energii - RIT Subregionu ...
Fragment:
Zgodnie z zaplanowaną realizacją projektu wkład własny zostanie wniesiony przez beneficjentów ostatecznych projektu, tj. właścicieli budynków objętych projektem, w formie wkładu prywatnego w zakresie 15% wartości zamontowanych instalacji solarnych. W ramach pozostałych wydatków projektu wkład własny gwarantują solidarnie Partnerzy projektu, zgodnie z zaplanowanym zakresem pracy. Koszty projektu zostały oszacowane na podstawie zgłoszonego i przyjętego do realizacji zapotrzebowania przez beneficjentów ostatecznych. Wartość projektu wynosi ... zł. w tym: dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ... zł, co stanowi 85% wartości projektu wkład własny Gmin wynosi ... zł, co stanowi 15% wartości projektu. W ramach wydatków na realizację projektu wyodrębniono: prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne (zaprojektuj i wybuduj), usługi dotyczące zarządzania i nadzoru nad projektem. Poza beneficjentami projektu na realizacji zadania skorzystają beneficjenci pośredni, czyli użytkownicy obiektów mieszkalnych oraz użytkownicy budynków użyteczności publicznej objętych projektem. Zamówienia publiczne realizowane w ramach projektu będą przeprowadzane w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj.
2017
18
lut

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Projekt współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ..... na lata 2014 -2020 oraz środków własnych szpitala. Dokładny zakres rzeczowy projektu określać będzie wniosek o dofinansowanie projektu. Projekt realizowany będzie na podstawie umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim ...., a .... Szpitalem Spółka z o.o. ..... Zakres rzeczowy projektu zakładać ma roboty budowlane o wartości brutto 50.695.444,21 zł, zarządzanie i obsługa projektu 1.008.600,00 zł plus rezerwa 500.000,00 zł, co daje łącznie kwotę 52.204.044,21 zł w tym 9.761.731,85 zł VAT. Z ogólnej kwoty środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .... mają wynieść 40.613.791,04 zł (85%), środki własne wyniosą 11.590.253,17 zł (15%). Interpretacja indywidualna w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu stanowi załącznik do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Podatek VAT będzie kosztem kwalifikowanym, a planowana inwestycja – budowa obiektu szpitala w ramach przedmiotowego projektu wykorzystywana będzie tylko i wyłącznie do świadczenia usług medycznych – wykonywaniu czynności zwolnionych (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Dz.
2017
15
lut

Istota:
Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych (...)”.
Fragment:
Wnioskodawca uzupełnił wniosek poprzez doprecyzowanie opisanego zdarzenia przyszłego o następujące informacje: Pełna nazwa projektu dotyczącego konserwacji zabytków architektury na terenie założenia parkowego w Gminie brzmi: „ Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych (...) ”. Opisany we wniosku projekt będzie realizowany w związku z zadaniami własnymi gminy wskazanymi w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Projekt odpowiada zadaniu określonemu w punkcie 9 art. 7 ust. 1 tej ustawy, tj. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do planowanego projektu Gmina będzie miała możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub w części zarówno w trakcie realizowania opisanego zadania, jak i po jego zakończeniu? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina w związku z planowanym projektem nie będzie miała możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości ani w części, zarówno w trakcie ponoszenia kosztów na projekt, jak i po jego zakończeniu, ponieważ jest on z zakresu zadań własnych gminy ustalonych przepisami krajowymi oraz gmina nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT z wykorzystaniem inwestycji.
2017
15
lut

Istota:
Ustalenie czy Powiatowy Urząd Pracy podlega centralizacji rozliczeń.
Fragment:
(...) projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy dotyczących powiatu dotującego. Natomiast ust. 4 wyżej powołanego artykułu stanowi, że w przypadku nie zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 3, wysokość roszczenia przysługującego powiatowi prowadzącemu jest ustalana jako udział w całości poniesionych kosztów, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych, równy ilorazowi liczby mieszkańców z terenu powiatu dotującego do łącznej liczby mieszkańców z całego obszaru działania powiatowego urzędu pracy według stanu na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym koszty zostały poniesione – pomniejszony o kwotę refundacji, o której mowa w art. 9 ust. 2d, na realizację przez powiat prowadzący projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy dotyczących powiatu dotującego. Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, minister właściwy do spraw pracy przekazuje, na wyodrębniony rachunek bankowy, samorządom województw i powiatów środki Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych w województwie do wysokości kwot ustalonych zgodnie z ust. 2-11.
2017
15
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.
Fragment:
Podniesienie świadomości na temat obszarów Natura 2000, również poprzez organizację warsztatów dla nauczycieli oraz pozyskanie akceptacji miejscowej społeczności dla obszarów chronionych i idei ochrony przyrody jest również celem, jaki zamierza osiągnąć beneficjent po zakończeniu projektu. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie celu tematycznego II osi priorytetowej POliŚ - zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, a także celu działania 2.4 jakim jest wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody. Dzięki podejmowaniu zadań zmierzających do ukierunkowania ruchu turystycznego i prac z zakresu ochrony czynnej, projekt przyczyni się do zachowania spadku bioróżnorodności. Podejmowane działania mają charakter prośrodowiskowy. Projekt będzie narzędziem służącym do poprawy stanu siedlisk przyrodniczych i utrzymania w niezmienionym lub polepszonym stanie populacji rzadkich i zagrożonych gatunków objętych działaniami. Budowa infrastruktury turystycznej przełoży się na wzrost atrakcyjności regionu, w którym będzie realizowany projekt. Poziom dofinansowania UE będzie wynosił 85% wydatków kwalifikowanych. Pozostała część wydatków (15%) związanych z realizacją przez Nadleśnictwo zadań objętych wnioskiem o dofinansowanie w ramach Projektu zostanie pokryta ze środków własnych Jednostki. Działania realizowane w ramach POliŚ zostały dobrane tak, aby w największym stopniu przyczyniały się do osiągnięcia celu głównego, tj. wsparcia gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.
2017
15
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT w części w związku z realizacją projektu
Fragment:
(...) projektu nie wpływa w żaden sposób na: zawieranie umów cywilnoprawnych - ich liczba nie zmieni się w wyniku realizacji projektu - żadne z wdrożeń w ramach projektu nie pozwoli za zawieranie innych, nowych umów, świadczenie dodatkowej działalności, efekty dotychczas zawartych umów cywilnoprawnych - projekt nie wpłynie na usługi świadczone na podstawie umów zawieranych przez jednostkę: na cenę, zakres umów i efekty z poziomu klienta Wnioskodawcy. Projektu nie można rozpatrywać w sposób tożsamy do projektów polegających np. na budowie/modernizacji nieruchomości będącej przedmiotem odpłatnego najmu, czy budową systemu do naliczeń i kontroli zobowiązań z tytułu opłat za wodę i ścieki - w których faktycznie nakłady inwestycyjne w projekcie wprost przekładają się na zdolność jednostki do świadczenia działalności gospodarczej oraz wysokość osiąganych z tego tytułu przychodów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.
2017
15
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu „ XXX ”, objętego umową dotacji z Komisją Europejską nr XXX z dnia XXX w ramach programu finansowego LIFE oraz umową z XXX z dnia XXX Projekt jest realizowany w partnerstwie z Parkiem Krajobrazowym i Parkiem Narodowym, a Stowarzyszenie w projekcie pełni funkcję Beneficjenta Koordynującego. Cele projektu to: XXX. Działania zaplanowane do zrealizowania w ramach projektu to: XXX. Koszty planowane do poniesienia przez Stowarzyszenie w projekcie to: wynagrodzenie: zespołu zarządzającego projektem, eksperta od monitoringu usług ekosystemowych, eksperta prowadzącego szkolenia, eksperta prowadzącego spotkania z mieszkańcami, prawnika, socjologa, tłumacza, zakup: 80 izolatorów na stanowiska rozgałęźne, 80 izolatorów na stanowiska odłącznikowe, 110 izolatorów na stacje transformatorowe, 40 kul ostrzegawczych, kartonów do transportu bocianów 500 szt., 2 lornetek, aparatu fotograficznego, drona, 1 lunety, samochodu z podnośnikiem, oprogramowania ARC GIS, zabezpieczeń na kominy, dachy i słupy, oprogramowania do analiz statystycznych, platform pod gniazdo bocianie 60 szt., zlecenie: monitoringu z wykorzystaniem radaru, opracowania statystycznego, audytu (...)
2017
14
lut

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku ze zrealizowanym projektem.
Fragment:
Projekt pn. „ XXX ” realizowany został na podstawie umowy nr XXX z dnia XXX w ramach RPO XX na lata 2007-2013 (RPO XX). Beneficjentem projektu było Starostwo Powiatowe, a podmiotem realizującym Zespół Szkół. Całkowita wartość wydatków „ kwalifikowalnych ” wynosi: XXX zł, a wartość wydatków współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej: XXX zł (85%). W ramach wydatków „ kwalifikowalnych ” zostały poniesione koszty promocji projektu, usługa przeprowadzenia remontu i modernizacji pomieszczeń pracowni oraz zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni. Wydatkiem „ kwalifikowalnym ” był również podatek VAT od zrealizowanych zakupów ww. usług i materiałów. Przeprowadzone zostały roboty budowlane mające na celu adaptację i przystosowanie pomieszczeń oraz zakupiono niezbędny sprzęt do wyposażenia pracowni gastronomicznej, pracowni obsługi konsumenta, pracowni recepcja, pracowni jednostka mieszkalna, pracowni sala konferencyjna. XXX – okres wykonywania i rozliczania finansowego ww. remontów i wyposażenia pracowni. XXX – okres trwałości projektu. W okresie trwałości projektu ww. pracownie oraz ich wyposażenie wykorzystywane były są wyłącznie do realizacji celów statutowych jednostki, nie służyły, nie służą i nie będą służyły w przyszłości żadnym czynnościom opodatkowanym.
2017
14
lut

Istota:
Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.”...”
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Gmina w odniesieniu do projektu pn. „ .... ” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma możliwość odliczenia w całości lub w części podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją projektu „ .... ” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego sądzi on, iż realizując powyższy projekt, nie można uzyskać odliczenia w całości lub w części podatku VAT, gdyż w trakcie realizacji przedsięwzięcia jak również po jego zakończeniu nie będą podejmowane żadne czynności podlegające opodatkowaniu. Wszystkie towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę i nie będą miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Wnioskodawcę. Natomiast prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych. Realizacja projektu wynika z zadań własnych gminy w oparciu o art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Gmina jak i Urząd Gminy nie wykorzysta projektu na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2017
14
lut

Istota:
Braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych przy realizacji projektu.
Fragment:
Zatrudnienie personelu projektu - wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących dane zajęcia. Studia podyplomowe, szkolenia, kursy i warsztaty dla nauczycieli. Wynajem sal - bezpłatny wynajem sal jako niepieniężny wkład własny Gminy do projektu. Koszty pośrednie m.in. zarządzanie projektem (oddelegowanie pracownika bądź zatrudnienie koordynatora projektu, specjalisty ds. rozliczeń, księgowej), działania informacyjno-promocyjne (np. wydruk materiałów informacyjnych, artykuły w prasie lokalnej, zakup tablic informacyjnych, informacje na stronie internetowej beneficjenta). Wymienione wydatki, które zostaną poniesione zgodnie z realizacją projektu, nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną. Wydatki poniesione na realizację projektu zostaną udokumentowane fakturami wystawionymi na rzecz Gminy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ma prawo do odliczenia (odzyskania) całości lub części podatku od wydatków poniesionych przy wykonaniu ww. projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
11
lut

Istota:
W zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Gmina w odniesieniu do projektu pn. „ ... ” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma możliwość odliczenia w całości lub w części podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją projektu „ ... ” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego sądzi on, iż realizując powyższy projekt, nie można uzyskać odliczenia w całości lub w części podatku VAT, gdyż w trakcie realizacji przedsięwzięcia jak również po jego zakończeniu nie będą podejmowane żadne czynności podlegające opodatkowaniu. Wszystkie towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę i nie będą miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Wnioskodawcę. Natomiast prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych. Realizacja projektu wynika z zadań własnych gminy w oparciu o art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Gmina jak i Urząd Gminy nie wykorzysta projektu na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2017
11
lut

Istota:
Czy Wnioskodawca jako Beneficjent projektu pt. „...” ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do ww. projektu.
Fragment:
Faktury VAT dotyczące zakupu towarów i usług w związku z realizacją projektu były wystawiane na Gminę ... . Realizacja przedmiotowego projektu jest związana z wykonywaniem zadań własnych Gminy, która dla tych czynności nie jest uznawana za podatnika podatku VAT. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca poinformował, że towary i usługi nabyte przez Gminę w ramach projektu pt. „ ... ” nie będą służyły w przyszłości do żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca jako Beneficjent projektu pt. „ ... ” ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do ww. projektu ? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w projekcie, gdyż nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy realizacji wydatków niniejszego projektu. W ramach przedmiotowego projektu Gmina działa w charakterze podmiotu publicznego, co nie daje jej prawa do odliczenia podatku naliczonego od zrealizowanej inwestycji. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji kiedy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do wykonywania czynność opodatkowanych.
2017
11
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Projekt
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.