Projekt | Interpretacje podatkowe

Projekt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to projekt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.
Fragment:
Nabyta usługa w ramach projektu nie będzie wykorzystana do czynności opodatkowanych. Powiat nie planuje przekazywać prawa własności elementu wybudowanej infrastruktury. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Powiat może odzyskać uiszczony podatek od towarów i usług w związku z realizacją operacji pn. „ ... ”? Zdaniem Wnioskodawcy: realizacja projektu nie będzie służyła sprzedaży opodatkowanej, w związku z czym nie występują czynności opodatkowane – nie wystąpi żaden podatek należny, „ czynności, do których został zrealizowany projekt ” są ogólnodostępne, publiczne i nieodpłatne, w przedmiotowej sprawie nie znajduje zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – bowiem obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Powiat nie może korzystać z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Projekt zostanie zrealizowany przez Powiat w celu wykonywania nałożonych na Powiat obowiązków, zadań publicznych (zadań własnych), określonych ustawą o samorządzie powiatowym – zadania w zakresie dróg publicznych powiatowych oraz ustawą o drogach publicznych – sprawowanie zarządcy drogi nad drogami powiatowymi.
2017
24
lut

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.
Fragment:
Nabyta usługa w ramach projektu nie będzie wykorzystana do czynności opodatkowanych. Powiat nie planuje przekazywać prawa własności elementu wybudowanej infrastruktury. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Powiat może odzyskać uiszczony podatek od towarów i usług w związku z realizacją operacji pn. „ ... ”? Zdaniem Wnioskodawcy: realizacja projektu nie będzie służyła sprzedaży opodatkowanej, w związku z czym nie występują czynności opodatkowane – nie wystąpi żaden podatek należny, „ czynności, do których został zrealizowany projekt ” są ogólnodostępne, publiczne i nieodpłatne, w przedmiotowej sprawie nie znajduje zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – bowiem obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Powiat nie może korzystać z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Projekt zostanie zrealizowany przez Powiat w celu wykonywania nałożonych na Powiat obowiązków, zadań publicznych (zadań własnych), określonych ustawą o samorządzie powiatowym – zadania w zakresie dróg publicznych powiatowych oraz ustawą o drogach publicznych – sprawowanie zarządcy drogi nad drogami powiatowymi.
2017
24
lut

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.
Fragment:
Warunkiem zaliczenia w projekcie podatku VAT do kosztów kwalifikowanych jest uzyskanie interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie realizującej opisaną we wniosku inwestycję dotyczącą: „ ... ” będzie przysługiwało prawo do ubiegania się o zwrot podatku? Zdaniem Wnioskodawcy, pomimo, że jest czynnym podatnikiem VAT, nie ma możliwości odliczenia podatku z tytułu realizacji projektu dotyczącego „ ... ” ponieważ osiągnięte przedsięwzięcie nie będzie generowało dochodu. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikom VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w zakresie, w jakim nabywane towary lub usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Realizowane projekty nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych, w związku z tym Gminie nie będzie przysługiwało prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupu towarów i usług. Gmina nie będzie miała możliwości dokonywania odliczenia i odzyskania podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
24
lut

Istota:
Prawo do obniżenia w całości lub w części kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
Fragment:
Wyniki prac prowadzonych w ramach konsorcjum, które mogą być objęte ochroną prawną własności przemysłowej przysługują wszystkim partnerom projektu proporcjonalnie do ich udziałów w projekcie. Zgodnie z założeniami projektu wyniki powstałe w trackie realizacji projektu będą wykorzystywane w działalności gospodarczej. Zakłada się również, iż aparatura naukowo-badawcza zakupiona w ramach projektu będzie wykorzystywana m.in. do odpłatnych zleceń dla przedsiębiorców w trakcie lub po zakończeniu projektu. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy o wykonanie i finansowanie projektu, wykonawca zobowiązuje się zastosować wyniki projektu w działalności gospodarczej w szczególności poprzez wprowadzenie wyników projektu do własnej działalności gospodarczej wykonawcy lub współwykonawcy i rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na podstawie uzyskanych wyników projektu poprzez udzielanie licencji na korzystanie z praw do wyników projektu w działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot trzeci lub poprzez sprzedaż praw do wyników projektu w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (czynności opodatkowane VAT). Ponadto wykonawca zobowiązany jest do dokonania podziału lub rozpowszechniania wyników projektu zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej i na warunkach rynkowych oraz zgodnie z Umową konsorcjum.
2017
23
lut

Istota:
Brak możliwości odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.
Fragment:
W dniu .............. r., pomiędzy Fundacją ........, a Województwem ................. z siedzibą w .......... została zawarta umowa o dofinansowanie projektu, która przyznaje dofinansowanie w wysokości: środki europejskie (......) w kwocie .......... zł, co stanowi ......% wydatków kwalifikowanych, współfinansowanie w kwocie ............. zł, co stanowi .......... %wydatków kwalifikowanych. Jednym z warunków przyznania i wykorzystania pomocy jest dostarczenie, w przypadku gdy beneficjent oświadczył, iż podatek VAT jest kwalifikowany, pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, stwierdzającej brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu na etapie składania wniosku o płatność końcową oraz na koniec trwałości projektu. Fundacja otrzymała w tej sprawie interpretację z dnia ............. r., nr ..............., wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, a Jej stanowisko zostało uznane za prawidłowe. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, zobowiązała się jednak dostarczyć kolejną interpretację na moment zakończenia trwałości projektu, stąd wniosek o jej wydanie. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Fundacja słusznie uznała, że nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego urządzenia, będącego przedmiotem umowy o dofinansowanie, a co za tym idzie ujęcie kwoty podatku VAT w całości jako kosztu kwalifikowanego? Fundacja stoi na stanowisku, że nie przysługuje Jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktury zakupu.
2017
23
lut

Istota:
Możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu pn. „...”
Fragment:
Jednak zgodnie z wytycznymi RPO na lata 2014-2020, Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia Urzędowi Marszałkowskiemu w ... (instytucji zarządzającej programem RPO 2014-2020) zaświadczenia zawierającego informację, czy w odniesieniu do ww. projektu istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części. Ponadto podstawą do zobowiązania beneficjentów do spełnienia wymogów dotyczących kwalifikowalności podatku VAT stanowi umowa o dofinansowanie projektu, która zawiera postanowienia dotyczące obowiązku przedstawienia na żądanie instytucji wdrażającej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu w wyznaczonym przez nią terminie. Efekty (produkt) projektu nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Wnioskodawcę i Ochotniczą Straż Pożarną (towary zakupione w celu realizacji projektu oraz świadczone usługi – nie są i nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Wnioskodawcę i Ochotniczą Straż Pożarną). Podatnikiem podatku VAT a zarazem Wnioskodawcą i podmiotem realizującym projekt, na który wystawione są faktury VAT w zakresie przedmiotowego projektu jest Miasto .... W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części przez Miasto ... jako realizatora projektu (...)
2017
23
lut

Istota:
Czy jest możliwość odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego Projektu?
Fragment:
Koszty, które podlegały współfinansowaniu dotyczą termomodernizacji i modernizacji 3 budynków Wspólnot Mieszkaniowych polegającej na zakupie usług remontowo-budowlanych, sporządzeniu studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie, sporządzenie audytu projektu oraz promocji i reklamy. Interpretację indywidualną Wspólnota Mieszkaniowa otrzymała dnia .......r. znak i .............. na zakończenie realizacji Projektu, natomiast obecnie wymagana jest pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego stwierdzającej brak możliwości odzyskania podatku VAT na koniec okresu trwałości Projektu, który upływa ..............r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy jest możliwość odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego Projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, Wspólnota Mieszkaniowa nie jest podatnikiem podatku od towaru i usług więc brak jest możliwości jego odzyskania. Realizowany projekt nie będzie miał związku z czynnościami opodatkowanymi. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2017
23
lut

Istota:
Czy jest możliwość odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego Projektu?
Fragment:
Koszty, które podlegały współfinansowaniu dotyczą termomodernizacji i modernizacji 3 budynków Wspólnot Mieszkaniowych polegającej na zakupie usług remontowo-budowlanych, sporządzeniu studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie, sporządzenie audytu projektu oraz promocji i reklamy. Interpretację indywidualną Wspólnota Mieszkaniowa otrzymała dnia ..............r. znak ............... na zakończenie realizacji Projektu, natomiast obecnie wymagana jest pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego stwierdzającej brak możliwości odzyskania podatku VAT na koniec okresu trwałości Projektu, który upływa ..........r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy jest możliwość odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego Projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, Wspólnota Mieszkaniowa nie jest podatnikiem podatku od towaru i usług więc brak jest możliwości jego odzyskania. Realizowany projekt nie będzie miał związku z czynnościami opodatkowanymi. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2017
23
lut

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu.
Fragment:
(...) projektu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 września 2016 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina zawarła umowę o przyznaniu pomocy dla operacji pn. „ B ” w ramach poddziałania „ W ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Samorządem Województwa ...., umowa o przyznaniu pomocy Nr .... z dnia .... sierpnia 2016 r. Przedmiotem dofinansowania dla Beneficjenta będzie realizacja zadania pn. „ P ”. Przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie dla przedmiotowego projektu Gmina ubiegała się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowanych, gdyż w żaden sposób nie może odzyskać poniesionego podatku VAT, w związku z czym stanowi on koszt kwalifikowany, objęty dofinansowaniem. Gmina złożyła wraz z wnioskiem o dofinansowanie oświadczenie o kwalifikowalności VAT przy realizacji tego zadania inwestycyjnego. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie (...)
2017
23
lut

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu.
Fragment:
(...) projektu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 września 2016 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina zawarła umowę o przyznaniu pomocy dla operacji pn. „ B ” w ramach poddziałania „ W ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Samorządem Województwa ... w ...., umowa o przyznaniu pomocy Nr .... z dnia 25 sierpnia 2016 r. Przedmiotem dofinansowania dla Beneficjenta będzie realizacja zadania pn. „ Z ”. Przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie dla przedmiotowego projektu Gmina ubiegała się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowanych, gdyż w żaden sposób nie może odzyskać poniesionego podatku VAT, w związku z czym stanowi on koszt kwalifikowany, objęty dofinansowaniem. Gmina złożyła wraz z wnioskiem o dofinansowanie oświadczenie o kwalifikowalności VAT przy realizacji tego zadania inwestycyjnego. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie (...)
2017
23
lut

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu
Fragment:
(...) projektu „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 09 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektów: „ ... ”; „ ... ”; „ ... ”; „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. SP ZOZ Szpital Powiatowy im. ... w ... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Celem statutowym Szpitala jest wykonywanie usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Według PKWiU 2008 Szpital wykonuje usługi w zakresie ochrony zdrowia ex 86, ponad 99% usług jest zwolnione z podatku VAT. Powyższa działalność finansowana jest z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, który to uzyskuje przychody w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i podlega ustawie o finansach publicznych. Wnioskodawca opracowuje i planuje złożyć 4 następujące wnioski o dofinansowanie projektów: .... .... .... .... Dofinansowanie to może nastąpić w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020 dla obszaru VII.
2017
22
lut

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu
Fragment:
(...) projektu „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 09 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektów: „ ... ”; „ ... ”; „ ... ”; „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. SP ZOZ Szpital Powiatowy im. ... w ... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Celem statutowym Szpitala jest wykonywanie usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Według PKWiU 2008 Szpital wykonuje usługi w zakresie ochrony zdrowia ex 86, ponad 99% usług jest zwolnione z podatku VAT. Powyższa działalność finansowana jest z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, który to uzyskuje przychody w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i podlega ustawie o finansach publicznych. Wnioskodawca opracowuje i planuje złożyć 4 następujące wnioski o dofinansowanie projektów: ... ... ... .... Dofinansowanie to może nastąpić w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020 dla obszaru VII.
2017
22
lut

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu
Fragment:
(...) projektu „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 09 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektów: „ ... ”; „ ... ”; „ ... ”; „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. SP ZOZ Szpital Powiatowy im. ... w ... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Celem statutowym Szpitala jest wykonywanie usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Według PKWiU 2008 Szpital wykonuje usługi w zakresie ochrony zdrowia ex 86, ponad 99% usług jest zwolnione z podatku VAT. Powyższa działalność finansowana jest z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, który to uzyskuje przychody w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i podlega ustawie o finansach publicznych. Wnioskodawca opracowuje i planuje złożyć 4 następujące wnioski o dofinansowanie projektów: .... .... .... .... Dofinansowanie to może nastąpić w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020 dla obszaru VII.
2017
22
lut

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu
Fragment:
(...) projektu „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 09 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektów: „ ... ”; „ ... ”; „ ... ”; „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. SP ZOZ Szpital Powiatowy im. ... w ... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Celem statutowym Szpitala jest wykonywanie usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Według PKWiU 2008 Szpital wykonuje usługi w zakresie ochrony zdrowia ex 86, ponad 99% usług jest zwolnione z podatku VAT. Powyższa działalność finansowana jest z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, który to uzyskuje przychody w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i podlega ustawie o finansach publicznych. Wnioskodawca opracowuje i planuje złożyć 4 następujące wnioski o dofinansowanie projektów: .... .... .... .... Dofinansowanie to może nastąpić w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020 dla obszaru VII.
2017
22
lut

Istota:
Świadczone przez Wnioskodawcę w ramach Projektu usługi szkoleniowe w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, podlegają zwolnieniu od podatku VAT jako usługi szkoleniowe w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Natomiast czynności dodatkowe w tym m.in. konsultacje ze specjalistami, doradztwo zawodowe, czy też udzielanie bezrobotnym wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia a następnie w utrzymaniu zatrudnienia podlegają zwolnieniu od podatku VAT jako usługi ściśle związane z usługą kształcenia zawodowego i niezbędne do wykonania usługi podstawowej. W związku z tym, że usługi te są w całości finansowane ze środków publicznych, to w konsekwencji podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy.
Fragment:
W trakcie realizacji Projektów szkolenia oferowane będą każdemu bezrobotnemu, ale to czy i z jakich szkoleń on skorzysta będzie uzależnione od indywidualnych potrzeb uczestnika projektu oraz efektów przeprowadzonej diagnozy. Ścieżka wsparcia dla danej osoby będzie pochodną wyników indywidualnej diagnozy, a nie z góry określonym pakietem usług. Jest to spowodowane tym, że nie wszyscy uczestnicy projektu będą potrzebowali „ wszystkiego ” i „ tego samego ”, ponieważ nie będą grupą jednorodną. Szkolenia te finansowane będą w całości ze środków publicznych, a celem wszelkich świadczeń dodatkowych, innych niż usługi szkoleniowe, ściśle związanych z tymi usługami i wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach Projektów nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników nie korzystających z takiego zwolnienia, ale efektywne wykonanie całości Projektów, stanowiących jeden kompleks ściśle powiązanych zadań. W tak przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca powziął wątpliwości, co do prawidłowych zasad rozliczeń usług świadczonych w ramach realizacji Projektów w podatku od towarów i usług (dalej: podatek VAT).
2017
22
lut

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku z tytułu realizacji projektu dot. dróg powiatowych.
Fragment:
W związku z czym inwestycja nie przyniesie Powiatowi dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a powstałe w ramach projektu mienie nie jest i nie będzie związane z wykonywaniem przez Powiat czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Na przedmiotowej drodze nie będą świadczone żadne płatne usługi, gdyż droga ta jest drogą publiczną, ogólnie dostępną i podlega wszystkim zasadom określonym w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Powiat będzie miał możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „ P. ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zarówno w trakcie realizacji inwestycji, jak i po jej zakończeniu? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu, ponieważ nie pobiera i nie będzie pobierał żadnych opłat za korzystanie z wybudowanej infrastruktury, czyli zrealizowana inwestycja nie generuje dochodu, który stanowiłby podstawę do naliczenia podatku należnego, a powstałe w ramach projektu mienie nie jest i nie będzie związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Nie jest również przedmiotem umów cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
2017
22
lut

Istota:
Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Całkowity koszt projektu [opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie robót budowlanych] wynosi 3.967.766,55 zł. Gmina zaliczyła koszty podatku VAT realizowanej inwestycji do kosztów kwalifikowalnych projektu. Przyznano dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 2.524.688,00 zł stanowiącej nie więcej niż 63,63% kwoty wydatków kwalifikowanych projektu. 36,37% wydatków w wysokości 1.443.078.55zł stanowi wkład własny Wnioskodawcy. Interpretacja indywidualna dotycząca braku możliwości odzyskania podatku VAT jest wymaganym załącznikiem przez Urząd Marszałkowski do wniosku o płatność. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Gminie przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego objętego fakturami wystawionymi przez wykonawcę robót dotyczących ww. zadania inwestycyjnego? Zdaniem Wnioskodawcy, powołującego się na art. 86 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016, poz. 710), poniesione na podstawie faktur VAT wystawionych przez wykonawcę koszty inwestycji dotyczące ww. zadania nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, zatem Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
2017
22
lut

Istota:
Dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Jednym z realizowanych zadań jest projekt pn. „ (...) ”, przyjęty skrót ZSIPPK. Projekt ZSIPPK został zgłoszony i będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) z osi priorytetowej: II Cyfrowe (...), działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Projekt ZSIPPK będzie realizowany wspólnie przez 10 beneficjentów tj. 9 Gmin z terenu Powiatu (...) (Miasto (...), Miasto (...), Gmina (...), Gmina (...), Gmina (...), Gmina (...), Gmina (...), Gmina (...), Gmina (...)) - będących Partnerami Projektu oraz Powiat (...) - Lidera Projektu. Projekt ZSIPPK został dofinansowany z EFRR w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych tj. 3 882 789,86 zł. Projekt zostanie zrealizowany zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku aplikacyjnym tj. do dnia 31 grudnia 2018 r. Przedmiotowy Projekt będzie realizowany w ramach zadań powiatowych określonych w ustawie o samorządzie powiatowym oraz zadań gminnych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Głównym celem projektu jest budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu (...) (ZSIPPK), integrującego zasoby informacji przestrzennej 10 Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu powiatu (...) na wspólnej platformie, służącej do realizacji procedur administracyjnych, ukierunkowana na podniesienie ilości i jakości e-usług świadczonych przez administrację publiczną oraz podwyższenie kompetencji pracowników w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia tych usług.
2017
22
lut

Istota:
Prawo do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.
Fragment:
Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że w przypadku zakupów dotyczących sieci wodociągowej w ramach przedmiotowego projektu, Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż – jak wynika z treści wniosku – efekty tej inwestycji będą służyły czynnościom opodatkowanym. Powyższe prawo będzie przysługiwało, o ile nie zajdą przesłanki negatywne określone w art. 88 ustawy. Natomiast w przypadku zakupów dotyczących oczyszczalni ścieków w ramach ww. projektu nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, ponieważ nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. W konsekwencji Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, jak również prawo do zwrotu podatku naliczonego, bowiem dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Ponadto tut. organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje (...)
2017
22
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Czy Gmina w odniesieniu do planowanej realizacji inwestycji projektu pn. „ ................ ”, będzie miała możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części naliczonego przy zakupie towarów i usług nabywanych przez gminę. Projekt nie będzie generował zysku? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina, jako osoba prawna nie prowadzi działalności gospodarczej i nie sprzedaje usług. W ramach zamiaru zrealizowania inwestycji, projekt pn. „ ..................... ” nie będzie osiągał przychodów. Z uwagi na to Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia VAT od zrealizowanej inwestycji w całości lub części. Zdaniem Gminy, nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług. Realizacja przedmiotowego projektu jest zadaniem własnym gminy zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.1515, 1890 z późn. zm.). Dla Gminy działania te nie są traktowane jako sprzedaż podlegająca opodatkowaniu. Gmina nie prowadzi sprzedaży wody. Eksploatowanie siecią wodociągową zostało powierzone zewnętrznej firmie „ ......... ” Spółka z o.o. w ........... nieodpłatnie. Gmina z tytułu rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody nie będzie osiągała żadnych przychodów.
2017
22
lut

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.
Fragment:
Realizacja projektu przyczynia się do rozszerzenia terenu działania Fundacji oraz zwiększenia ilości wspartych przedsiębiorstw. Na realizację projektu Fundacja otrzymała dofinasowanie na koszty kwalifikowane, które zostały wypłacone na podstawie złożonych wniosków o płatność. Dla potrzeb realizowanego projektu Fundacja złożyła oświadczenia, że „ nie może odliczyć ” kwoty podatku VAT zapłaconego w fakturach zakupów przeznaczonych na pokrycie kosztów niezbędnych przy realizacji tej działalności i jest on kosztem kwalifikowanym, gdyż zakupy służą sprzedaży zwolnionej i nie występuje związek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ww. ustawy, jak również Fundacja nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano pytanie sprowadzające się do kwestii: Czy Fundacji przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem lub możliwość ubiegania się o zwrot podatku? Zdaniem Wnioskodawcy, wskazującego że, korzysta ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku od towarów i usług oraz nie wykonuje czynności opodatkowanych, od dokonywanych zakupów w ramach realizowanego projektu „ ... ” na podstawie (...)
2017
22
lut

Istota:
Możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
Fragment:
(...) projektu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 sierpnia 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Powiat złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa .... o dofinansowanie projektu „ P ” operacji typu „ B ” Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. P. w ..... jako jednostka organizacyjna Powiatu .... będzie realizował powyższy projekt i będzie benificjentem faktur. Jednym z wymogów dofinansowania projektu w ramach programu PROW jest dostarczenie wraz z wnioskiem o płatność pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego stwierdzającego możliwości odzyskania podatku VAT. Zakres robót budowlanych obejmuje roboty drogowe i kanalizacyjne. Droga objęta inwestycją jest drogą użyteczności publicznej.
2017
22
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Spółdzielnia Mieszkaniowa zrealizowała projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego ........ na lata ............. Projekt dotyczył „ ................ ”, w ramach którego w .. budynkach mieszkalnych zostały wymienione wewnętrzne elektryczne linie zasilające. Wydatki związane z projektem Spółdzielnia sfinansowała ze środków funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych i nie obniżała podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony z faktur za usługi związane z tym projektem. W związku z upływającym terminem okresu trwałości dofinansowanego projektu spółdzielnia jest zobowiązana przedłożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa .......... przed zakończeniem okresu trwałości projektu pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego stwierdzającą brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa w ............ miała prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących usługi nabyte związane z zrealizowanym projektem, dotyczącym wymiany wewnętrznych linii elektrycznych w budynkach mieszkalnych? Zdaniem Wnioskodawcy (...)
2017
22
lut

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
Fragment:
(...) projektu - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 listopada 2016 r. został złożony, ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „ ............ ” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ........... na lata ........... W złożonym wniosku o dofinansowanie wartość podatku VAT została uznana za koszt kwalifikowany projektu. Aktualna interpretacja potwierdzająca brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie zrealizowanego projektu jest niezbędna do rozliczenia projektu w związku z zakończeniem okresu jego trwałości. Projekt „ ........... ” swoim zakresem obejmował zorganizowanie otwartej imprezy kulinarnej w roku 2010. Zakres projektu obejmował produkcję i emisję radiowego spotu reklamowego, produkcję plakatów i banerów, organizację bezpłatnej imprezy kulinarnej otwartej dla wszystkich, organizację otwartego występu zespołów muzycznych i tanecznych, zatrudnienie kucharza i obsługi, wynajęcie namiotów i wyposażenia stoisk do gotowania, udostępnianych bezpłatnie uczestnikom konkursu kulinarnego, wynajem sceny z nagłośnieniem, wynajem agencji ochrony, wynajem przenośnych toalet, zakup produktów spożywczych i materiałów jednorazowych.
2017
22
lut

Istota:
Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Zakupy towarów i usług dokonane w ramach realizacji wskazanego przez Powiat projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury dokumentujące poniesienie w ramach realizacji przedmiotowego projektu wydatki będą wystawione na Powiat. Planowany do realizacji projekt należy do zadań własnych powiatu. Zgodnie z art. 4 ust. l pkt 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego Powiatowi będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczanego w związku z realizacją projektu pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (...) ”? Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu, ponieważ projekt należy do zadań własnych Powiatu. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
2017
18
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w województwie (...) poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej(...)”.
Fragment:
Projekt odpowiada zadaniu określonemu w art. 7 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, tj. zieleni gminnej i zadrzewień. Oprócz tego na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków. Przywołany przepis ustawy Prawo ochrony środowiska nakazuje również prowadzenie gminie działań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do planowanego projektu Gmina będzie miała możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub w części, zarówno w trakcie realizowania opisanego zadania, jak i po jego zakończeniu? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina w związku z planowanym projektem nie będzie miała możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości ani w części, zarówno w trakcie ponoszenia kosztów na projekt, jak i po jego zakończeniu, ponieważ jest on z zakresu zadań własnych Gminy ustalonych przepisami krajowymi oraz Gmina nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT z wykorzystaniem inwestycji.
2017
18
lut

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2016 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją trzeciego etapu projektu pn. „ I ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją trzeciego etapu projektu pn. „ I ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Organizacja, w ramach Programu Operacyjnego „ ... ” w zakresie działania 5.3 –„ Środki dotyczące obrotu ” w ramach Priorytetu 5 w dniach 18-27 stycznia 2019 r. będzie realizowała operację „ I ”. Celami operacji jest organizacja szkoleń (konferencji i warsztatów) dla przedstawicieli sektora rybackiego tak producentów, jak i środowisk naukowych i jednostek ściśle z nim związanych z Unii Europejskiej oraz Państw Trzecich oraz prezentacja oferty Polskich Organizacji jako wystawców w targach G.W. Konferencje i stoisko promocyjne na targach zaplanowano w ciągu trzech kolejnych lat 2017, 2018 i 2019. W związku z powyższym operację podzielono na trzy etapy, z których każdy obejmuje konferencję, warsztaty, a także uczestnictwo Polskich Organizacji jako wystawców w targach. Temat w 2019 r. jest następujący – Etap III-ci – szkolenie – „ Z. ” termin realizacji szkolenia nastąpi w dniach 18-19 stycznia 2019 r., połączony z uczestnictwem Polskich Organizacji Rybackich jako wystawców w targach w dniach 18-27 stycznia 2019 r.
2017
18
lut

Istota:
Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
Fragment:
(...) projektu pn. „ Budowa ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 28 grudnia 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „ Budowa ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. W dniu 28 lipca 2016 r. podpisała z Samorządem Województwa dwie umowy na realizację zadań z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 polegające na budowie dróg gminnych. Jedna z przedmiotowych umów o przyznaniu pomocy dotyczy zadania pn. „ Budowa ... ” z okresem realizacji w 2017 r. W wyniku zrealizowania powyższego zadania powstaną drogi publiczne ogólnodostępne, a korzystanie z nich będzie nieodpłatne. Nie planuje się przekazania prawa własności wybudowanej infrastruktury drogowej. Drogi po zrealizowanej operacji będą własnością Gminy i przez nią będą zarządzane. Nabywane towary i usługi związane z realizacją operacji nie będą służyły działalności opodatkowanej.
2017
18
lut

Istota:
Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
Fragment:
(...) projektu pn. „ Budowa... ”– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 28 grudnia 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ Budowa ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. W dniu 28 lipca 2016 r. podpisała z Samorządem Województwa dwie umowy na realizację zadań z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 polegające na budowie dróg gminnych. Jedna z przedmiotowych umów o przyznaniu pomocy dotyczy zadania pn. „ Budowa ... ” – okres realizacji 2018 r. W wyniku zrealizowania powyższego zadania powstaną drogi publiczne ogólnodostępne, a korzystanie z nich będzie nieodpłatne. Nie planuje się przekazania prawa własności wybudowanej infrastruktury drogowej. Drogi po zrealizowanej operacji będą własnością Gminy i przez nią będą zarządzane. Nabywane towary i usługi związane z realizacją operacji nie będą służyły działalności opodatkowanej.
2017
18
lut

Istota:
Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
Fragment:
U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2016 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją pierwszego etapu projektu pn. „ I... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją pierwszego etapu projektu pn. „ I... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Organizacja w ramach Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze ” w zakresie działania 5.3 –„ Środki dotyczące obrotu ” w ramach Priorytetu 5 w dniach 20 29 stycznia 2017 będzie realizowała operację „ Innowacyjność szansą na rozwój rybactwa i akwakultury z uwzględnieniem ochrony środowiska ”. Celami operacji jest organizacja szkoleń (konferencji i warsztatów) dla przedstawicieli sektora rybackiego tak producentów, jak i środowisk naukowych i jednostek ściśle z nim związanych z Unii Europejskiej oraz Państw Trzecich oraz prezentacja oferty Polskich Organizacji jako wystawców w targach G.... Konferencje i stoisko promocyjne na targach zaplanowano w ciągu trzech kolejnych lat 2017, 2018 i 2019. W związku z powyższym operację podzielono na trzy etapy, z których każdy obejmuje konferencję, warsztaty, a także uczestnictwo Polskich Organizacji jako wystawców w targach.
2017
18
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Projekt
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.