Projekt | Interpretacje podatkowe

Projekt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to projekt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacja projektu pn. „...”.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacja projektu pn. „ ... ”. Analiza stanu faktycznego na tle powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że zakupione towary i usługi w związku z realizacją projektu, polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej na południowej elewacji budynku Szpitala, służą Wnioskodawcy do czynności opodatkowanych oraz zwolnionych. W sytuacji gdy, Wnioskodawca nie jest w stanie przyporządkować zakupów związanych z modernizacją cieplną tego budynku, wyłącznie do czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy przysługuje prawo do częściowego odliczenia podatku z uwzględnieniem proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy. Reasumując, w stosunku do nabyć usług, które są związane zarówno z działalnością zwolnioną, jak i opodatkowaną, których Wnioskodawca nie jest w stanie przyporządkować do czynności opodatkowanych, Wnioskodawca ma prawo do dokonania odliczenia zgodnie z ustaloną proporcją, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2018
23
lut

Istota:
Czy Stowarzyszenie będzie miało możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT w związku z zakupami towarów i usług na realizację projektów w ramach bezpłatnej działalności statutowej?
Fragment:
Biorąc pod uwagę przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane regulacje prawne należy stwierdzić, że skoro – jak wskazano we wniosku – nabywane w ramach realizacji projektu towary i usługi nie posłużą sprzedaży opodatkowanej, Wnioskodawca niebędący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację opisanego we wniosku projektu. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.
2018
23
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu.
Fragment:
Biorąc pod uwagę przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane regulacje prawne należy stwierdzić, że skoro – jak wskazano we wniosku – nabywane w ramach realizacji projektu towary i usługi nie posłużą sprzedaży opodatkowanej, Wnioskodawca niebędący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację opisanego we wniosku projektu. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.
2018
23
lut

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego indywidualnie będzie ponosić koszty w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Wkład własny Gminy to nie mniej niż 36,37% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu zaś dofinansowanie ze środków europejskich nie może stanowić więcej niż 63,63% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Środki otrzymane z dofinansowania to refundacja poniesionych wydatków kwalifikowalnych przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu. Projekt obejmuje roboty budowlane wewnętrzne, zewnętrzne, remont pokrycia dachu i stolarki okiennej. Za wykonaną inwestycję - zakupione usługi Gmina otrzymała fakturę wystawioną na Gminę ..... W ramach realizacji projektu „ ..... ” Wnioskodawca nabyte usługi wykorzystuje i będzie wykorzystywać do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W ramach realizacji ww. projektu nabycie towarów nie wystąpiło. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki na realizację projektu „ ..... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
2018
23
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki inwestycyjne w związku z realizacją projektu.
Fragment:
W szczególności w ramach ww. projektu powstać ma dodatkowa jednokondygnacyjna sala dydaktyczna w Ośrodku dostosowana do prowadzenia zajęć stacjonarnych dla grup zorganizowanych, w tym osób niepełnosprawnych. W trakcie realizacji projektu zakupione zostaną rowery oraz statek pasażerski, umożliwiające realizację alternatywnych form edukacji ekologicznej na terenie chronionym, co pozwoli poznać bioróżnorodność rzeki i terenów przyległych, znajdujących się w obszarze NATURA 2000. Elementem uzupełniającym będzie wprowadzenie do projektu form edukacji ekologicznej w postaci konferencji, prelekcji oraz materiałów w formie elektronicznej, wykorzystujących nowoczesne metody przekazu informacji i poprawiające dostęp do obiektów oraz zasobów przyrodniczych. Wszystkie realizowane czynności będą wiązały się z pobieraniem odpłatności. W ww. obiekcie realizowana będzie działalność opodatkowana VAT w postaci najmu/dzierżawy/usług zakwaterowania. Możliwe jest również korzystanie z ww. obiektu za odpłatnością przez Centrum. W ramach realizacji opisanego powyżej projektu, Wnioskodawca ponosi wydatki udokumentowane fakturami VAT. Towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie w działalności gospodarczej.
2018
23
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, który przystępuje do realizacji projektu pn.: (...), współfinansowanego w ramach operacji typu „ I. ”, w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowana inwestycja nie będzie wykorzystywana na cele związane z czynnościami opodatkowanymi. Inwestycja będzie ogólnodostępna, a za korzystanie z niej nie będą pobierane opłaty. Głównym celem projektu jest budowa miejsca, które będzie pełniło rolę miejsca spotkań, integracji mieszkańców oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Gmina planując realizację zadania, w ramach niniejszego projektu, realizuje w tym zakresie zadania własne służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą tego, czy ma on prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2018
23
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu
Fragment:
Gmina ..., jako jeden z partnerów projektu zostanie zaangażowana do realizacji następujących Zadań i przewidzianych w nich działań: Opracowanie dokumentacji technicznej; Zarządzanie projektem; Działania promocyjne - ogłoszenia prasowe; Uruchomienie e-usług dla klientów: zakup licencji systemów informatycznych, wdrożenia i integracje systemów, opracowanie i wdrożenie e-usług, doradztwo techniczne; Wzmocnienie stopnia cyfryzacji - zakup serwerów oraz zakup innych urządzeń; Szkolenia pracowników. Realizowany projekt należy do zadań własnych Gminy, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a pozyskane w ramach tego projektu elementy majątku nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej stawkami VAT. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu, dotyczące części odnoszącej się do Gminy ... udokumentowane będą fakturami VAT, na których jako nabywca wskazana będzie Gmina .... Realizowany projekt będzie wykonywany w ramach zadań własnych Gminy zatem, na gruncie art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, należy uznać, że Gmina, dokonując zakupów celem realizacji przedmiotowego projektu, nie będzie nabywała ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działać w charakterze podatnika podatku VAT.
2018
23
lut

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu
Fragment:
Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT naliczonego przy nabywaniu towarów i usług w ramach realizacji projektu pn.: „ .... ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .... na lata 2014-2020? Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarowi usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) Gminna Biblioteka Publiczna w ..... nie jest podatnikiem podatku VAT i nie może ubiegać się o odliczenie i zwrot podatku VAT naliczonego przy nabywaniu towarów i usług w ramach realizacji projektu pn.: „ .... ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .... na lata 2014-2020. Ww. działanie nie będzie wykorzystywane przez GBP na cele działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Zdaniem Wnioskodawcy realizacja projektu nie doprowadzi do tego, że GBP nabędzie status podatnika podatku VAT od towarów i usług. W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie mógł obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, nie będzie mógł również odzyskać (otrzymać zwrot) naliczonego podatku wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków unijnych.
2018
23
lut

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Straży przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2018 r. (data wpływu 31 stycznia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem pt. „ Utworzenie świetlicy wiejskiej ... ” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 stycznia 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem pt. „ Utworzenie świetlicy wiejskiej ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: OSP złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej ” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. OSP składając wniosek na realizację operacji „ Utworzenie świetlicy wiejskiej... ” zadeklarowała kwotę podatku VAT do kosztów kwalifikowanych. Inwestycja służyć będzie mieszkańcom Gminy oraz mieszkańcom z Lokalnej Grupy Działania „ Wszyscy Razem ”. Projekt polegać będzie na przebudowie konstrukcji dachu na budynku OSP oraz przebudowie ścian wewnątrz budynku celem utworzenia ogólnodostępnej świetlicy i przeznaczenie budynku pod potrzeby kulturalne oraz szkoleniowe.
2018
23
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu
Fragment:
Zadania w projekcie to: opracowanie studium wykonalności dokumentacji technicznej projektu, roboty budowlane i promocja projektu. W wyniku rewaloryzacji park otrzyma typową dla parku miejskiego z początku XX wieku. Produktem projektu będzie jeden zabytkowy obiekt dziedzictwa naturalnego dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kluczowym rezultatem podjętych działań będzie wzrost liczby odwiedzin miejsca objętego wsparciem. Adresatami projektu są wszyscy mieszkańcy ...., w tym m.in. rodziny z dziećmi, seniorzy, osoby niepełnosprawne, turyści oraz osoby korzystające z przyszłego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego oraz zrewitalizowanego Parku ..... Działania w ramach projektu będą służyły zachowaniu, ochronie i promowaniu zabytkowej przestrzeni miejskiej reprezentującej duże wartości sztuki kształtowania terenu z drugiej połowy XIX wieku. Cel główny projektu jest spójny z celami szczegółowymi osi priorytetowej 7 RPOW..... tj. „ Zwiększona dostępność zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu ”. Dzięki realizacji projektu zostanie przywrócona kompozycja i ład przestrzenny parku oraz wzrośnie dostępność dla osób niepełnosprawnych.
2018
23
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu
Fragment:
Zadania w projekcie to: opracowanie studium wykonalności dokumentacji technicznej projektu, roboty budowlane i promocja projektu. W wyniku rewaloryzacji park otrzyma typową dla parku miejskiego z początku XX wieku. Produktem projektu będzie jeden zabytkowy obiekt dziedzictwa naturalnego dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kluczowym rezultatem podjętych działań będzie wzrost liczby odwiedzin miejsca objętego wsparciem. Adresatami projektu są wszyscy mieszkańcy ..., w tym m.in. rodziny z dziećmi, seniorzy, osoby niepełnosprawne, turyści oraz osoby korzystające z przyszłego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego oraz zrewitalizowanego Parku .... Działania w ramach projektu będą służyły zachowaniu, ochronie i promowaniu zabytkowej przestrzeni miejskiej reprezentującej duże wartości sztuki kształtowania terenu z drugiej połowy XIX wieku. Cel główny projektu jest spójny z celami szczegółowymi osi priorytetowej 7 RPOW... tj. „ Zwiększona dostępność zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu ”. Dzięki realizacji projektu zostanie przywrócona kompozycja i ład przestrzenny parku oraz wzrośnie dostępność dla osób niepełnosprawnych.
2018
23
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu
Fragment:
Zadania w projekcie to: opracowanie studium wykonalności dokumentacji technicznej projektu, roboty budowlane i promocja projektu. W wyniku rewaloryzacji park otrzyma typową dla parku miejskiego z początku XX wieku. Produktem projektu będzie jeden zabytkowy obiekt dziedzictwa naturalnego dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kluczowym rezultatem podjętych działań będzie wzrost liczby odwiedzin miejsca objętego wsparciem. Adresatami projektu są wszyscy mieszkańcy ..., w tym m.in. rodziny z dziećmi, seniorzy, osoby niepełnosprawne, turyści oraz osoby korzystające z przyszłego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego oraz zrewitalizowanego Parku .... Działania w ramach projektu będą służyły zachowaniu, ochronie i promowaniu zabytkowej przestrzeni miejskiej reprezentującej duże wartości sztuki kształtowania terenu z drugiej połowy XIX wieku. Cel główny projektu jest spójny z celami szczegółowymi osi priorytetowej 7 RPOW... tj. „ Zwiększona dostępność zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu ”. Dzięki realizacji projektu zostanie przywrócona kompozycja i ład przestrzenny parku oraz wzrośnie dostępność dla osób niepełnosprawnych.
2018
23
lut

Istota:
W zakresie braku prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu
Fragment:
Stowarzyszenie .... podjęło starania o pozyskanie dofinansowania na realizację projektu: „ .... ”, w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”, w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ” w ramach Projektu Grantowego. Celem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości ...., podniesienie atrakcyjności i unowocześnienie bazy sportowo-rekreacyjnej sprzyjającej większej integracji społecznej mieszkańców. W ramach projektu pn. „ ..... ” powstanie nowoczesny i bezpieczny plac zabaw wyposażony w następujące urządzenia zabawowe: zestaw drewniany, huśtawkę podwójną, karuzelę tarczową z siedziskami, samolot oraz dwa urządzenia do codziennej rekreacji: biegacz i orbitrek, krzesło + wyciąg. Idea projektu powstała z inicjatywy oddolnej mieszkańców .... Plac zabaw będzie miejscem spędzania czasu wolnego dzieci. Wyposażenie ww. miejsca w urządzenia do rekreacji codziennej spowoduje, że miejsce to będzie również wykorzystywane przez młodzież i osoby dorosłe. Budowa placu zabaw przyczyni się do integracji pokoleń. Projekt ma charakter ogólnodostępny i niekomercyjny. Wnioskodawca zamierza wykorzystywać nabyty w ramach projektu plac zabaw do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości ... będzie udokumentowana fakturami wystawionymi na rzecz Wnioskodawcy.
2018
23
lut

Istota:
W zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
Fragment:
Gmina ... (zwana dalej Gminą), jednostka samorządu terytorialnego, wchodząca w skład Partnerstwa Gmin utworzonego na podstawie Umowy partnerskiej z dnia 13.10.2016 roku na rzecz realizacji Projektu pn. „ ... ” w ramach Osi Priorytetowej 2. Cyfrowe ..., Działanie 2.1 Cyfrowe ... Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020, konkurs nr .... Liderem Projektu jest Fundacja Rozwoju ..., organizacja pozarządowa o zasięgu regionalnym, która w dniu 06.10.2017 roku podpisała Umowę o dofinansowanie nr ... z Zarządem Województwa ... na realizację ww. projektu. W projekcie pn. „ ... ” (zwanym dalej projektem) Gmina pełni rolę Partnera, odpowiedzialnego za przygotowanie do realizacji elementów projektu przypisanych terytorialnie poszczególnym gminom: dokumentacji technicznej, przygotowania działań merytorycznych, uczestniczenia w sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej, raportowania o przebiegu realizacji projektu oraz sporządzanie częściowych wniosków o płatność. Głównym celem projektu jest usprawnienie wykorzystania wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych oraz cyfryzacja procesów administracyjnych o charakterze publicznym poprzez zapewnienie ich dostępu dla mieszkańców gmin: ..., ..., ..., ..., ..., ... i .... W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań zmierzających (...)
2018
21
lut

Istota:
W zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu
Fragment:
(...) projektu, zarządzanie projektem. Do zadań własnych Gminy należą m.in. sprawy dotyczące: gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, lokalnego transportu zbiorowego, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.). Zdaniem Gminy, zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania własne gminy, które wykonując występuje w charakterze podmiotu prawa publicznego, a nie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt jest przeznaczony do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020. Wnioskodawca uznał, że podatek od towarów i usług stanowi koszt kwalifikowalny projektu z uwagi na brak możliwości obniżenia wysokości podatku należnego od towarów i usług o wysokość podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących do realizacji projektu, ze względu na brak związku między przedmiotem projektu a wykonywaną działalnością gospodarczą. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
2018
21
lut

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
Fragment:
Gmina ... (zwana dalej Gminą), jednostka samorządu terytorialnego, wchodząca w skład Partnerstwa Gmin utworzonego na podstawie Umowy partnerskiej z dnia 13 października 2016 roku na rzecz realizacji projektu pn. „ ... ” w ramach Osi Priorytetowej 2. Cyfrowe ..., Działanie 2.1 Cyfrowe ... Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020, konkurs nr .... Liderem Projektu jest Fundacja Rozwoju ..., organizacja pozarządowa o zasięgu regionalnym, która w dniu 06 października 2017 roku podpisała Umowę o dofinansowanie nr ... z Zarządem Województwa ... na realizację ww. projektu. W projekcie pn. „ ... ” (zwanym dalej projektem) Gmina pełni rolę Partnera, odpowiedzialnego za przygotowanie do realizacji elementów projektu przypisanych terytorialnie poszczególnym gminom: dokumentacji technicznej, przygotowania działań merytorycznych, uczestniczenia w sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej, raportowania o przebiegu realizacji projektu oraz sporządzanie częściowych wniosków o płatność. Głównym celem projektu jest usprawnienie wykorzystania wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych oraz cyfryzacja procesów administracyjnych o charakterze publicznym poprzez zapewnienie ich dostępu dla mieszkańców gmin: ..., ..., ..., ..., ..., ... i .... W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań zmierzających (...)
2018
21
lut

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu
Fragment:
Wszystkie prace pozwolą na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb uczniów i prowadzenie kształcenia z wykorzystaniem wyposażenia zakupionego w ramach projektu. Powiat ... jako Beneficjent dofinansowania unijnego będzie odpowiedzialny, m.in. za prowadzenie sprawozdawczości i monitorowanie projektu, prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej, wyłonienie w ramach przetargu nieograniczonego wykonawców robót oraz dostawy wyposażenia, zawierania umów z wykonawcami, sprawowania nadzoru inwestycyjnego oraz odbiór końcowy. Budynki szkolne, w tym budynki warsztatów ww. szkół, zostały przekazane szkołom w trwały zarząd. W imieniu Powiatu ... za utrzymanie celów trwałości projektu odpowiedzialni będą dyrektorzy szkół biorących udział w projekcie. Powiat ..., zakupione w ramach projektu wyposażenie, przekaże w zarząd dyrektorom ww. szkół. Momentem przekazania mienia będzie podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zarząd Powiatu i Dyrektora Szkoły. Powyższe przekazanie będzie czynnością nieodpłatną. Zakupy, jak i roboty, będą dokonywane fakturami VAT, w których Powiat ... będzie figurował jako nabywca i płatnik. Natomiast poszczególne szkoły będą wskazane jako odbiorcy (miejsce dostarczenia towarów i robót). Projekt realizowany będzie przez Powiat w celu wykonywania nałożonych na Powiat obowiązków, zadań publicznych własnych określonych ustawą o samorządzie powiatowym.
2018
21
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w ramach przedmiotowego projektu w latach 2007-2013.
Fragment:
Po informacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Instytucja Pośrednicząca; pismo z dnia 5 lipca 2017 r. o możliwości zmiany wykorzystania całej infrastruktury zakupionej w ramach projektu, do prowadzenia „ pomocniczej ” działalności gospodarczej, A uznała za celowe rozważenie i ocenę możliwości wykorzystania w przyszłości infrastruktury zakupionej w ramach projektu do prowadzenia „ pomocniczej ” działalności gospodarczej. W związku z powyższym, w przypadku zaakceptowania przez Instytucję Pośredniczącą takich zmian, dojdzie do zmiany sposobu wykorzystania zakupionej w ramach projektu infrastruktury. Dodać należy, że nabycie towarów i usług przedmiotowego projektu nastąpiło w okresie przed ewentualną zmianą przeznaczenia realizowanego projektu, tj. w latach 2007-2013, kiedy prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu tej realizacji Uczelni nie przysługiwało, gdyż realizowany projekt nie był i nie jest wykorzystywany przez A do czynności opodatkowanych, a tym samym Uczelnia nie miała możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług na cele realizacji opisanego projektu. Zdaniem A, w przypadku zmiany przeznaczenia zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 25 maja 2017 r. zakupionej infrastruktury projektu również na działalność gospodarczą opodatkowaną VAT, Uczelnia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupów dokonanych w ramach przedmiotowego projektu. Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2018
21
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu pn. „A”.
Fragment:
Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy w kontekście rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca realizując projekt, polegający na przebudowie, termomodernizacji i zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego w celu jego adaptacji na warsztaty szkolne dla Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym wraz z zakupem wyposażenia dydaktycznego, nie będzie działać w charakterze podatnika VAT. Powyższe wynika z faktu, że Wnioskodawca ww. projekt realizuje w związku z realizacją zadania publicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Ponadto – jak wskazał Wnioskodawca – towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Uwzględniając zatem powołany wyżej art. 86 ust. 1 ustawy, należy stwierdzić, że w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia na podstawie tego przepisu nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując opisany projekt nie będzie działać w charakterze podatnika VAT, a towary i usługi nabyte w ramach ww. projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Podsumowując, w związku z realizacją projektu pn. „ A ” – nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, Powiat nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości.
2018
21
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Projekt został zrealizowany w okresie od 22 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r. Po zakończeniu realizacji projektu operatorem i jednocześnie zarządzającym infrastrukturą zmodernizowaną dzięki projektowi został Zespół Szkół. Zespół Szkół jest jednostką organizacyjną powiatu ... realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej na poziomie ponadgimanzjalnym. Organizację oraz zasady działania zespołu szkół określa statut. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu beneficjent, dla którego VAT jest kwalifikowalny, zobowiązany jest przed zakończeniem trwałości projektu wystąpić o interpretację indywidualną o braku możliwości odliczenia podatku VAT. Niniejszy projekt nie generował żadnych dochodów. Podmiotem realizującym projekt w imieniu lidera-Powiatu był Zespół Szkół który był odbiorcą i płatnikiem faktur. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Powiat miał prawo do odliczania podatku VAT w związku z realizowanym projektem? Zdaniem Wnioskodawcy, Powiatowi nie przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2018
17
lut

Istota:
Prawo do odliczenia VAT w związku z realizacją projektu.
Fragment:
W związku z powyższym realizując powyższy projekt ... nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowany. ..., jako instytucja prowadząca ocenę wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.4.1 a ... w ramach oceny merytorycznej II stopnia zwróciło się do ... o przedstawienie indywidualnej interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczącej braku możliwości odzyskania VAT w ramach projektu. Efekty projektu „ będą wykorzystane na nieodpłatne użyczanie ” społeczności lokalnej oraz do innych czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Stowarzyszenie będzie otrzymywało faktury dokumentujące zakupy związane z realizacją tego projektu. W związku z powyższym opisem postawiono następujące pytanie. Czy ..., jako beneficjent, może odzyskać podatek VAT w ramach projektu realizowanego ze środków ..., w sytuacji gdy nie jest zarejestrowane jako czynny podatnik VAT i nie odzyskuje nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym? Zdaniem Wnioskodawcy: Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535, z późniejszymi zmianami), ... korzysta ze zwolnienia od podatku VAT przysługującego jednostkom, u których wartość sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyła 200.000 PLN. ... nie jest zarejestrowane jako czynny podatnik VAT i nie odzyskuje nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym.
2018
17
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu
Fragment:
Powiat ... złożył wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „ ... ”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Końcowy termin realizacji projektu: 30 września 2018r. Nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu będą udokumentowane fakturami VAT, na których jako nabywca będzie widnieć Powiat .... Celem projektu jest budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej strefy rekreacyjnej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. ... do końca 2018 roku w celu zwiększenia dostępności do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej ukierunkowanej na poprawę atrakcyjności rekreacyjno - turystycznej Miasta .... W ramach projektu przewiduje się budowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej strefy rekreacyjnej w skład której wchodzi: boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44 x 22 m o nawierzchni poliuretanowej, w obrębie którego zostaną wyznaczone boiska do gry w piłkę ręczną, siatkową, koszykową i kort tenisowy. Będzie wyposażone w 2 bramki do piłki ręcznej, 2 kosze do (...)
2018
17
lut

Istota:
Stawka podatku do świadczonych przez Wnioskodawczynię usług projektowania wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na nabywcę
Fragment:
Dotyczy to w szczególności projektów będących powieleniem innych projektów, a więc niebędących rezultatem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, jak również projektów typowych, zawierających powtarzalne, nieoryginalne rozwiązania architektoniczne. Projekty takie nie podlegają ochronie autorskoprawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jak wynika z wniosku, Wnioskodawca wykonuje m.in. kompleksowe projekty budowlane. Podstawowymi składnikami kompleksowego projektu budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany budynku. Projekt zagospodarowania terenu jest projektem nadrzędnym w stosunku do projektu architektoniczno-budowlanego ponieważ to on decyduje o lokalizacji budynku na działce budowlanej, ekspozycji budynku, obsłudze komunikacyjnej i charakterze obiektu budowlanego. Wykonując kompleksowe projekty budowlane Wnioskodawca wykorzystuje zakupione projekty architektoniczne, które będą wchodzić w skład kompleksowego projektu architektonicznego. Wnioskodawca będzie nabywał prawa autorskie do tych projektów co umożliwi mu dokonywanie w nich zmian. Na mocy przepisów prawa budowlanego projektant dokonujący adaptacji typowego projektu architektoniczno-budowlanego przejmuje pełną odpowiedzialność za ten projekt. Opracowany kompleksowy projekt budowlany jest utworem architektoniczno-urbanistycznym wymienionym w art. 1 ust. 2 p. 6 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2018
17
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku rozliczenia podatku należnego w związku z wykonywanymi czynnościami w ramach umowy na wykonanie specyficznych fasad budynków.
Fragment:
W złożonym uzupełnieniu Wnioskodawca udzielił następujących odpowiedzi na zadane w wezwaniu pytania: Czy Wnioskodawca będzie przenosił prawa do projektu na nabywcę (tzn. czy projekt będzie przedmiotem odrębnej sprzedaży na rzecz nabywcy)? Nie, projekt nie będzie przedmiotem oddzielnej sprzedaży na rzecz nabywcy. Jeżeli nie, to czy Wnioskodawca wykorzysta projekt na własne potrzeby w celu wykonania przedmiotu umowy. Tak, projekt będzie wykorzystany na potrzeby Wnioskodawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy, tj. na potrzeby związane z wyprodukowaniem odpowiednich konstrukcji, tj. drzwi, okien oraz fasad (tzw. Projekt wykonawczy) oraz na potrzeby związane z montażem wcześniej opisanych konstrukcji na budynku (tzw. Projekt wykonawczy). Powyższe projekty Wnioskodawca zamawia i nabywa od innej jednostki wyspecjalizowanej w tego typu usługach. Wskazanie klasyfikacji statystycznej dla usługi wykonania projektu według obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – według symbolu PKWiU siedmiocyfrowego. Kod PKWiU dla usługi projektowej to: 71.11.10.0 - Projekty i rysunki wykonywane dla celów architektonicznych (...)
2018
17
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu pn. „Rozbudowa międzynarodowego przedszkola (...)”.
Fragment:
Projekt polega na rozbudowie międzynarodowego przedszkola o nowe pomieszczenia celem stworzenia dogodnych warunków edukacji dla czterech nowych grup 3 i 4-latków. Stworzonych zostanie 40 nowych miejsc dla przedszkolaków. W ramach projektu nastąpi zakup prac i materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania nadbudowy istniejącego budynku, zakup i instalacja windy, instalacji fotowoltaicznej oraz zakup wyposażenia przedszkola, jak również utworzenie placu zabaw. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy jako osoba fizyczna prowadząca przedszkole niepubliczne Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług z faktur potwierdzających nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu wskazanego powyżej? Zdaniem Wnioskodawcy, dokonane nabycia towarów i usług w ramach rozbudowy budynku przedszkola będą służyły do wykonywania czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. Zgodnie, zatem z ogólną zasadą określoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur zakupu związanych z realizacją projektu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2018
17
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości opieki medycznej poprzez realizację robót budowlanych, zakup sprzętu i wyposażenia Hospicjum ...”.
Fragment:
Projekt pn. „ Poprawa jakości opieki medycznej poprzez realizację robót budowlanych, zakup sprzętu i wyposażenia dla Hospicjum ... ” swoim zakresem obejmuje roboty budowlane i zakup sprzętu. Obiekt objęty zakresem projektu zlokalizowany jest w (...). Właścicielem nieruchomości, a zarazem Wnioskodawcą jest Hospicjum. Projekt planowany jest do realizacji w okresie 15 listopada 2017 r. – 15 listopada 2019 r. (finansowa realizacja do 1 grudnia 2019 r.). Wnioskodawcą i realizatorem projektu jest Stowarzyszenie stacjonarne to jedyny tego typu obiekt na terenie Subregionu świadczący opiekę paliatywną dla dzieci i dorosłych. Projekt polega na zakupie sprzętu i urządzeń medycznych do stacjonarnego hospicjum. Ma to znacząco podwyższyć dostępność i jakość świadczonych w publicznym systemie zdrowia usług medycznych w celu polepszenia warunków opieki paliatywnej w zakresie chorób cywilizacyjnych. Przedmiotowy projekt zwiększy tym samym dostępność usług świadczonych dla mieszkańców powiatu oraz województwa – ulegnie skrócenie czasu oczekiwania na miejsce stacjonarne, podwyższeniu ulegnie ich jakość. Realizacja projektu zapewni Wnioskodawcy spełnienie wymogów jakie są stawiane placówkom zdrowotnym w kraju w zakresie świadczenia usług w publicznym systemie zdrowia.
2018
17
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
Umowa określiła przyznanie pomocy ze środków „ EFRROW ” Gminie .... w formie płatności ze środków europejskich nie więcej, niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Pozostałą kwotę wydatków kwalifikowalnych Projektu oraz wszelkie wydatki niekwalifikowalne ponosi Beneficjent czyli Gmina .... W chwili obecnej trwają prace związane z ogłoszeniem przetargu. Realizacje Projektu zgodnie z umową ustalono na lata 2018-2019. Przedmiotem Projektu jest przeprowadzenie modernizacji energetycznej budynków oświaty. Zarządcą budynków Szkoły jest Zespół Placówek Oświatowych jednostka organizacyjna Gminy, gdyż Decyzją Wójta zostały one oddane tejże jednostce w trwały zarząd. Działania termomodernizacyjne obejmują: docieplenie stropu strychu, remont kominów i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie elewacji styropianem, docieplenie podziemia i cokołów z odtworzeniem opaski przy budynku i remontem schodów, montaż instalacji fotowoltaicznej w ilości 159 paneli fotowoltaicznych, instalacje elektryczne - wymiana opraw oświetleniowych, instalacji odgromowej, instalacje sanitarne - montaż głowic elektronicznych na grzejnikach i systemu obsługi bezprzewodowej instalacji centralnego ogrzewania. Nakłady poniesione w związku z realizacją przedmiotowego projektu stanowić będą „ ulepszenie ” w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, o którym mowa w art. 2 pkt 14b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2018
16
lut

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
Fragment:
Wspólna realizacja Projektu polega na wniesieniu przez Partnerów do Projektu zasobów ludzkich, organizacyjny, technicznych lub finansowych, stosownych do zakresu wykonywanych zadań w ramach Projektu na warunkach określonych we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu oraz w umowie o Partnerstwie. Przedmiotem Projektu jest modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych Partnerów Projektu w celu informatyzacji procedur wewnętrznych oraz udostępniania e-usług publicznych dla mieszkańców. W ramach wspólnej realizacji Projektu ... Fundacja .... pełni funkcję Partnera Wiodącego i jest odpowiedzialna za: reprezentowanie wszystkich Stron umowy przed Urzędem Marszałkowskim Województwa ...., koordynację przygotowania Projektu i wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu przez wszystkich Partnerów, złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu zgodnie z regulaminem konkursu, zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu i jej prawidłową realizację, rozliczenie finansowe i rzeczowe Projektu, w tym przedstawienie wniosków o płatność, działania związane z promocją, informacją oraz kontrolą Projektu, koordynowanie (w tym monitorowanie i nadzorowanie) prawidłowości działań Partnerów przy realizacji zadań zawartych w projekcie, przeprowadzenie zamówień na realizację zadań zaplanowanych w projekcie, z wyłączeniem zamówień Partnerów realizowanych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu, w (...)
2018
16
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu różnicy podatku w związku z realizacją projektu.
Fragment:
W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (lub zwrotu różnicy podatku) wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując opisany projekt polegający na przebudowie wskazanej we wniosku drogi gminnej, nie działa w charakterze podatnika VAT, a zakupione towary i usługi w celu realizacji tego projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem Zainteresowany nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu polegającego na modernizacji wskazanej we wniosku drogi gminnej. W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.
2018
16
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z planowanym projektem pn. „Budowa infrastruktury kajakowej (...)”.
Fragment:
Zatem, w analizowanej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż – jak wynika z opisu sprawy – wybudowana w wyniku operacji infrastruktura będzie ogólnodostępna i nieodpłatna, a realizacja projektu nie będzie miała związku z czynnościami opodatkowanymi. Wnioskodawca realizując przedmiotowy projekt nie będzie działać w charakterze podatnika VAT, a nabyte towary i usługi w celu realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem Zainteresowany nie będzie mieć prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją przedmiotowego projektu. Podsumowując, w okolicznościach niniejszej sprawy w związku z realizacją projektu pn. „ Budowa infrastruktury kajakowej (...) ”, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie będzie działać jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją planowanego projektu nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy oceniono jako prawidłowe. Zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
2018
16
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Projekt
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.