Projekt | Interpretacje podatkowe

Projekt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to projekt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
 • brak opodatkowania podatkiem VAT dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich na realizację projektu,
 • stawka podatku VAT dla otrzymanego dofinansowania,
 • Fragment:
  Dofinansowanie otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .... na lata 2014-2020 w wysokości 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, wkład własny Gminy .... 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Gmina zobowiązana jest do pokrycia ze środków własnych wszelkich wydatków niekwalifikowalnych w ramach realizowanego projektu. Dofinasowanie otrzymane w ramach RPOW.... przeznaczone będzie na pokrycie ogólnych kosztów inwestycji, w tym: zakup i montaż 258 kpl. zestawów solarnych i 2 kpl. zestawów fotowoltaicznych, opracowanie studium wykonalności projektu, opracowanie dokumentacji technicznej, nadzór inwestorski, zarządzanie projektem i promocja projektu. Na pytanie organu „ Czy w przypadku nieotrzymania dofinansowania wpłaty ponoszone przez mieszkańców byłyby wyższe? ” Wnioskodawca wskazał, iż „ W przypadku nieotrzymania dofinasowania Gmina nie realizowałaby inwestycji ”. Gmina po ogłoszeniu konkursu o naborze projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE RPOW...., ogłosiła nabór deklaracji uczestnictwa od zainteresowanych udziałem w projekcie właścicieli nieruchomości zabudowanych jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi z terenu Gminy ..... Po złożeniu deklaracji uczestnictwa w projekcie przez mieszkańców Gminy, przystąpiono do analizy możliwości zamontowania instalacji solarnych i fotowoltaicznych, następnie zawarto umowy pomiędzy Gminą a właścicielem nieruchomości, gdzie określono wzajemne prawa i obowiązki stron przy realizacji zadania polegającego na zakupie i montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w ramach dofinansowania udzielonego z RPOW.... na lata 2014-2020.
  2017
  25
  lip

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
  Fragment:
  Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów wybierając przedmiotowy wniosek do dofinansowania z przyznaną kwotą dofinansowania w wysokości 1 374 798,25 PLN. Wartość całkowita projektu wynosi 1 740 773,25 PLN. W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone następujące roboty budowlane: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją budynku głównego szkoły, docieplenie stropodachów budynków sali gimnastycznej i łącznika, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż nawiewników okiennych, wymianę parapetów zewnętrznych, obróbki blacharskie wraz z rynnami i rurami spustowymi, przebudowę wewnętrznej instalacji c.o., wymianę instalacji elektrycznych, montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy 12 kWp. Ponadto projekt obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym, opracowanie studium wykonalności, koszt pełnienia funkcji inspektora zastępczego oraz inspektorów budowlanych oraz promocję projektu. Po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu ww. budynki pozostaną własnością Gminy i wykorzystywane będą do realizacji zadań własnych gminy, tj. zadania w zakresie edukacji publicznej; kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
  2017
  25
  lip

  Istota:
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
  Fragment:
  U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2017 r. (data wpływu 12 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Województwo reprezentowane przez Zarząd Województwa podpisało ze Szpitalem (dalej: Wnioskodawca) umowę o dofinansowanie projektu, w zakresie Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. W ramach projektu zostaną wybudowane dwie mikroelektrownie fotowoltaiczne o mocy do 40 kW każda oraz nastąpi przebudowa układu zasilania i układu pomiarowego z dostosowaniem do nowych warunków wynikających z budowy elektrowni. W ramach projektu realizowane będą następujące elementy: Wykonanie instalacji (Budynek 1). Wykonanie instalacji (Budynek 2). Przebudowa stacji transformatorowej. Promocja projektu: tablice informacyjno-pamiątkowe. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego. Nadzór inspektora nadzoru inwestorskiego. Celem głównym planowanej inwestycji jest zwiększenie udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii w zakładzie.
  2017
  25
  lip

  Istota:
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta (...)".
  Fragment:
  Projekt wykorzystuje istniejącą bazę infrastrukturalną. Przedmiotowy projekt będzie dotyczył dwóch odrębnych budynków: budynku „ a ” (budynek oddany w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Gminy – Ośrodkowi Sportu i Rekreacji), budynku „ b ” (budynek oddany w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Gminy – Zarządowi Dróg i Gospodarki Komunalnej) oraz ich otoczenia. Obiekty będące przedmiotem projektu stanowią mienie Gminy. Właścicielem infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu będzie Beneficjent projektu – Gmina. Za utrzymanie powstałej infrastruktury w stanie niepogorszonym oraz realizację zadań Gminy odpowiedzialni będą jej zarządcy, gminne jednostki organizacyjne. Obiekty będą przeznaczone dla mieszkańców oraz pozostałych interesariuszy (np. organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych Gminy). Infrastruktura powstała w ramach projektu będzie udostępniana użytkownikom nieodpłatnie. Gmina w przedmiotowym projekcie nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu funkcjonalnym – nie będzie wykorzystywała produktów projektu do działalności gospodarczej. W ramach funkcjonowania infrastruktury nie będą pobierane żadne opłaty od użytkowników, jednocześnie infrastruktura nie będzie przedmiotem umów cywilnoprawnych generujących przychód, np. umowa najmu czy dzierżawy.
  2017
  25
  lip

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT w ramach realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (...) połączone z odtworzeniem dróg”.
  Fragment:
  U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 czerwca 2017 r. (data wpływu 7 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT w ramach realizacji projektu pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (...) połączone z odtworzeniem dróg ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT w ramach realizacji projektu pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (...) połączone z odtworzeniem dróg ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ubiega się o dofinansowanie projektu pn. „ Budowa kanalizacji sanitanej wraz z przyłączami (...) połączone z odtworzeniem dróg ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu „ Gospodarka wodno-ściekowa ”, poddziałanie „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ”. Projekt ma na celu wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Dzięki realizacji projektu planowana liczba przyłączy wodociągowych wynosi 90 szt. oraz przyłączy kanalizacyjnych 83 szt.
  2017
  25
  lip

  Istota:
  Brak prawa do odzyskania podatku w związku realizacją projektu.
  Fragment:
  Czas rozpoczęcia realizacji projektu: listopad 2017 r. Planowany czas zakończenia projektu: październik 2020 r. Dzięki realizacji ww. działań powstanie ośrodek ..., w którym będą się odbywały nieodpłatne warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Wydatki ponoszone w celu realizacji projektu będą służyły wyłącznie nieodpłatnej działalności statutowej, niepodlegającej podatkowi od towarów i usług, w konsekwencji czego podatek naliczony (zapłacony dostawcom w związku z realizacją projektu) nie może pomniejszyć podatku należnego z tytułu sprzedaży opodatkowanej. W oświadczeniu o kwalifikowalności VAT składanym do ww. projektu zostanie wskazane, że podatek od towarów i usług jest kosztem kwalifikowanym projektu, gdyż beneficjent nie ma prawnej możliwości jego odzyskania. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca będzie mógł odzyskać podatek VAT w związku z wydatkami poniesionymi w ramach realizacji wyżej opisanego projektu? Czy podatek naliczany w związku z nabyciem towarów i usług służących realizacji opisanego wyżej projektu obniża podatek należny z tytułu sprzedaży opodatkowanej? Zdaniem Wnioskodawcy, podatek od towarów i usług zapłacony w związku z realizacją ww. projektu nie może obniżyć podatku należnego z tytułu działalności podlegającej opodatkowaniu.
  2017
  25
  lip

  Istota:
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych (...)”.
  Fragment:
  Planuje się, że pozostała część wydatków (15%) związanych z realizacją przez Nadleśnictwa zadań objętych wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu, zostanie pokryta ze środków własnych Jednostek. W ramach opisanego projektu, w Nadleśnictwie realizowane będą działania związane z koszeniem łąk, mające na celu usunięcie lub zniszczenie niepożądanej roślinności. Wydatki dotyczące nabycia towarów i usług związanych z wyspecyfikowanym wyżej zakresem prac w ramach realizacji Projektu, zostaną udokumentowane otrzymanymi przez Nadleśnictwo fakturami z wykazaną kwotą podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy PGL LP Nadleśnictwo, przystępując do realizacji projektu pn.: „ Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych (...) ”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 będzie miało prawo - biorąc pod uwagę zakładane cele, którym służyć ma ten projekt - do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją działań w ramach tego projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, przystępując do realizacji projektu pn.: „ Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych (...) ”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020, Nadleśnictwo nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadań inwestycyjnych bliżej wyspecyfikowanych w opisie zdarzenia przyszłego.
  2017
  25
  lip

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na realizację projektu pn.: „(...)”.
  Fragment:
  (...) projektu; ubezpieczenie wyjazdów uczestników projektu na ww. zajęcia; zapewnienie opieki uczestnikom projektu przez nauczycieli na w/w zajęciach. Kursy umiejętności zawodowych. w tym: zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników KUZ; ubezpieczenie wyjazdów uczestników projektu na ww. zajęcia; zapewnienie opieki uczestnikom projektu przez nauczycieli na ww. zajęciach. W ramach realizacji opisanego projektu ponoszone są następujące wydatki: wypłata wynagrodzenia za nadgodziny dla nauczycieli zatrudnionych w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych; zapłata za usługi transportowe zapewnione przez wykonawcę zewnętrznego w trakcie 1-dniowych wycieczek/zajęć plenerowo-masowych uczestników projektu; opłacenie polis ubezpieczeniowych w związku z wyjazdami uczestników projektu na zajęcia plenerowe/wycieczki; wypłata wynagrodzenia w ramach nadgodzin nauczycieli za zapewnienie opieki uczestnikom projektu na zajęciach plenerowych/wycieczkach; zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia na potrzeby realizacji zajęć z savoir-vivre; zakup surowców do ćwiczeń praktycznych w trakcie zajęć treningu kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie alternatywnego (...)
  2017
  22
  lip

  Istota:
  Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
  Fragment:
  Na tle powyższego Wnioskodawca ma wątpliwości, czy będzie miał prawo do odzyskania podatku VAT w zakresie realizacji przedmiotowego projektu. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie będzie występował, bowiem – jak wynika z opisu sprawy – Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabywane w związku z realizacją ww. projektu nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług i nie będą miały związku z uzyskiwanymi przez Wspólnotę przychodami z wynajmu części wspólnych. Wobec powyższego efekty realizacji projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
  2017
  22
  lip

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach realizowanego projektu pn. „Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Powiecie (...)”.
  Fragment:
  Z opisu sprawy wynika, że Powiat uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na lata 2014-2020 dla projektu pn. „ Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Powiecie (...) ”. Projekt swoim zakresem obejmuje przebudowę i rozbudowę części budynku SOSW na potrzeby pomieszczeń przedszkola specjalnego. Do łącznych kosztów inwestycji należy również zaliczyć koszty opracowania dokumentacji technicznej, studium wykonalności dla inwestycji, nadzory inwestorskie oraz promocję projektu. Część budynku, w której przeprowadzona zostanie inwestycja współfinansowana ze środków unijnych, nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności komercyjnej, nie powstaną z tego tytułu żadne przychody. Na powstałej w ramach projektu infrastrukturze realizowany będzie projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego przewidujący organizację dodatkowych zajęć rewalidacyjnych (usprawnianie i kompensowanie zaburzeń funkcji poznawczych, motorycznych, społecznych) dla niepełnosprawnych dzieci przedszkolnych oraz finansowanie edukacji i opieki dla dwóch nowo utworzonych grup. W ramach projektu planuje się również zakup wyposażenia terapeutycznego do nowo utworzonych/przebudowanych pomieszczeń przeznaczonych ściśle pod potrzeby edukacyjne. Sale i sprzęt nie będą odpłatnie udostępniane pod prowadzenie kursów zewnętrznym firmom.
  2017
  22
  lip

  Istota:
  Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.
  Fragment:
  UZASADNIENIE W dniu 26 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony dnia 27 czerwca 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ... We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Dnia 28 września 2016 r. Gmina zawarła z Samorządem Województwa umowę o przyznaniu pomocy Nr ... na realizację projektu pn. ... ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Podziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i oszczędzanie energii, typ operacji: Budowa i modernizacja dróg lokalnych. Otrzymana przez Gminę pomoc finansowa z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. ... uwzględnia podatek VAT jako koszt kwalifikowalny. Przedmiotem projektu jest budowa drogi o statusie drogi publicznej. Zgodnie z przepisem art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.1440 ), drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.
  2017
  22
  lip

  Istota:
  Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
  Fragment:
  U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2017 r. (data wpływu 24 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W bieżącym roku podatkowym zamierza Pani rozpocząć działalność gospodarczą. Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania ... z siedzibą w .... złożyła Pani wniosek o przyznanie pomocy na operację pt. „ ... ” w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jeżeli Pani wniosek zostanie zaakceptowany i Województwo (...) podpisze z Panią umowę o przyznanie pomocy, Pani działalność pt. „ ... ”, polegać będzie na świadczeniu usług mobilnego logopedy działającego na całym obszarze Lokalnej Grupy Działania (PKD: 86.90E pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana) oraz usług będących atrakcją turystyczną, dedykowanych dla turystów dorosłych i dzieci w postaci animacji logopedycznych w miejscach wypoczynku i rekreacji oraz eventów na obszarze objętym przez Lokalną Strategię Rozwoju (PKD: 93.2 pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna).
  2017
  22
  lip

  Istota:
  W zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
  Fragment:
  W związku z tym, że jak opisano powyżej głównym celem projektu jest poprawa stanu zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk występowania gatunków na obszarach leśnych należących do sieci ... poprzez wykonanie kompleksowych działań czynnej ochrony gatunków i siedlisk występujących na obszarach ... zarządzanych przez PGL LP Lasy Państwowe efekty zrealizowanego projektu będą służyły do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług tj. innym niż działalność gospodarcza. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy PGL LP Nadleśnictwo ... przystępując do realizacji projektu pn. „ ... ” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiS) 2014-2020 będzie miało prawo – biorąc pod uwagę zakładane cele którym służyć ma ten projekt – do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją działań w ramach tego projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, przystępując do realizacji projektu pn.: „ ... ”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiS) 2014-2020, Nadleśnictwo nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadań inwestycyjnych bliżej wyspecyfikowanych w opisie zdarzenia przyszłego.
  2017
  22
  lip

  Istota:
  Brak prawa do odliczenia podatku z tytułu realizacji projektu.
  Fragment:
  Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie było złożenie oświadczenia o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT, który został zaliczony do kategorii wydatków kwalifikowanych projektu. Faktury VAT związane z realizacją projektu wystawione będą na Gminę. Pozyskana w ramach projektu infrastruktura służyć będzie wszystkim użytkownikom drogi gminnej. W ramach realizacji projektu Gmina nie osiągnie zysku. Przebudowa drogi nie posłuży wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT, jak również nie zostanie ona wykorzystana do czynności zwolnionych z tego podatku. Realizowany projekt należy do zadań własnych Gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2) ustawy o samorządzie gminnym. Obejmuje on wyłącznie działania nie podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Gmina jako beneficjent projektu zobowiązana jest zgodnie z umową o przyznanie pomocy, do przedłożenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego stwierdzającej brak możliwości odzyskania podatku VAT uznanego w przedmiotowym projekcie za wydatek kwalifikowany. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług zawartego w fakturach VAT dotyczących realizacji projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług wskazanego na fakturach wystawionych przez wykonawców z tytułu realizacji ww. zadania.
  2017
  20
  lip

  Istota:
  Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.
  Fragment:
  (...) projektu pn. ... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony dnia 1 czerwca 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ... We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Powiat, złożył wniosek o przyznanie pomocy na wykonanie operacji w 2017 r. pn.: ..., która realizowana będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy wnioskowanej pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie refundacji, w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Zakres planowanych robót drogowych obejmuje: koszty przygotowawcze, roboty budowlane, urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Efektem realizowanego zadania jest skrócenie czasu przejazdu odcinkiem drogi powiatowej nr ..., poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi, w tym głównie mieszkańców wsi W. i D. oraz ułatwienie dostępu do drogi wyższej kategorii, tj. drogi wojewódzkiej. Operacja wpłynie na poprawę usług publicznych w zakresie: edukacji, zdrowia, rekreacji, ekonomii oraz transportu.
  2017
  20
  lip

  Istota:
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
  Fragment:
  Czy w odniesieniu do realizowanego projektu Miastu przysługuje prawo do odliczenia w części lub w całości podatku naliczonego? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku realizacji projektu nie będzie przysługiwało odliczenie podatku naliczonego, bowiem wydatki inwestycyjnej dotyczące w/w projektu będą związane ze sprzedażą zwolnioną – budynki komunalne. Budynek administracyjny będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby własne samorządu – siedziba Straży Miejskiej. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Miastu nie przysługuje prawo do obniżenia należnego podatku od towarów i usług o kwotę podatku naliczonego w fakturach związanych z realizacją wyżej opisanego projektu. Warunkiem umożliwiającym podatnikom skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami. Miasto prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług zwolnionych, związanych z realizowanym projektem, a proporcja określona w art. 86 ust. 2g cytowanej ustawy na 2017 r. Wynosi 2%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
  2017
  20
  lip

  Istota:
  Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na przebudowie drogi
  Fragment:
  W złożonym wniosku o dofinansowanie projektu wartość podatku VAT została uznana za koszt kwalifikowalny. Aktualna interpretacja potwierdzająca brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu jest niezbędna do rozliczenia projektu. Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie prac budowlanych na drodze powiatowej (drodze publicznej). W uzupełnieniu wskazano, że Gmina ... jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z realizacją projektu faktury dokumentujące zakup towarów i usług wystawiane będą na Gminę ..., a odbiorcą będzie Urząd Gminy .... Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu wykorzystywane będą do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – zadanie publiczne. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją opisanego projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, realizując zadanie publiczne w tym zakresie, Gmina nie ma prawa do zwrotu podatku VAT poprzez odliczenie podatku naliczonego. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane.
  2017
  19
  lip

  Istota:
 • prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku VAT naliczonego związanego z realizacją projektu,
 • opodatkowania usług nabytych od wykonawcy zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia.
 • Fragment:
  Otrzymane przez Gminę ... dofinansowanie nie jest przeznaczone na dopłaty do ceny instalacji solarnej dla każdego mieszkańca, jest to dofinansowanie ogólne przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020 wpływać będą na wyodrębniony rachunek Gminy założony w celu realizacji projektu. Gmina regulować będzie zobowiązania wobec wykonawców ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020. Podatek VAT nie został zaliczony do kosztów kwalifikowanych w projekcie. Do czasu otrzymania dofinansowania, projekt będzie realizowany przy użyciu środków własnych Gminy oraz środków wpłaconych przez uczestników projektu na rachunek bankowy Gminy. Gmina ... będzie odpowiedzialna za wdrożenie projektu i będzie stroną umowy podpisywanej z wykonawcą zestawów solarnych. Po zakończeniu prac montażowych wyposażenie i urządzenia wchodzące w skład zestawu solarnego pozostają własnością Gminy przez 5 lat, licząc od dnia zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność z realizacji projektu. Po 5-letnim okresie trwałości projektu mieszkańcy na budynkach, na których zainstalowane zostaną kolektory słoneczne, przejmą prawo własności instalacji, bez konieczności dokonywania przez nich dodatkowych płatności na rzecz Gminy. Przejęcie własności zostanie udokumentowane protokołem podpisanym przez strony: przekazującą i przyjmującą układ solarny.
  2017
  19
  lip

  Istota:
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.
  Fragment:
  (...) projekcie. Całkowita wartość kwalifikowana projektu wynosi 2.076.995,93 zł brutto, w tym podatek VAT 23% 388.381,36 zł. Okres realizacji projektu planowany jest na lata 2017-2018. Obecnie w budynku dydaktycznym, stanowiącym I etap budowy Centrum Edukacji Przyrodniczej w C., nie prowadzi się sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw, a zajęcia edukacyjne prowadzone są nieodpłatnie. Wszystkie elementy związane z realizacją projektu będą udostępniane bezpłatnie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Park ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego dotyczącego realizacji projektu wykonywanego w ramach swojej działalności statutowej pn. „ ... ” przewidzianego do realizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (85%) oraz przy udziale współfinansowania ze środków dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (15%)? Zdaniem Wnioskodawcy, planowane zakupy towarów i usług na potrzeby przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane przez Park do wykonywania czynności opodatkowanych. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz współfinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu będzie przeznaczone na inwestycyjną działalność statutową Parku.
  2017
  19
  lip

  Istota:
  Prawo do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.
  Fragment:
  Gmina planuje realizację projektu modernizacji ZS nr 2 z zastosowaniem instalacji OZE (dalej: Projekt), którego nadrzędnym celem będzie poprawa efektywności energetycznej budynku ZS nr 2. Projekt zakłada dokonanie modernizacji budynku ZS nr 2 w części A, B i C (dalej łącznie jako: Budynek). W ramach Projektu wykonane zostaną następujące roboty budowlane dotyczące Budynku: ocieplenie ścian podziemnych fundamentowych, ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych styropianem oraz wykonanie tynku strukturalnego, ocieplenie stropodachów wentylowanych, wymianę pokrycia dachowego na całości Budynku poprzez ułożenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej, wymianę starych drzwi zewnętrznych oraz drzwi wewnętrznych, wymianę starych okien drewnianych, modernizację instalacji c.o. poprzez wymianę starej instalacji na nową, wymianę kotła węglowego na kocioł na biomasę (pellet), montaż paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną konstrukcją mocującą, falownikami, licznikami, instalacją przyłączeniową, automatyką, wymianę oświetlenia wbudowanego na energooszczędne. W celu realizacji Projektu Gmina złożyła wniosek o jego dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.
  2017
  19
  lip

  Istota:
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
  Fragment:
  Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie operacji pn. „ ... ” w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020, Działanie s. 1 „ Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii ”, na poziomie 65% kosztów całego projektu. Gmina poniesie koszty dokumentacji technicznej oraz inspektora nadzoru, będą to koszty własne Gminy niekwalifikowalne w projekcie. VAT w projekcie jest kosztem niekwalifikowalnym. Projekt planowany jest do realizacji w 2018 r. W drodze przetargu zostanie wyłoniony wykonawca, który dostarczy i zamontuje 90 instalacji solarnych na dachach i ścianach budynków mieszkalnych na terenie Gminy. Instalacje będą służyły do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Żadna instalacja nie będzie zamontowana na budynkach innych niż mieszkalne, nie będzie też montażu na konstrukcjach umieszczonych na gruncie. Gmina posiada prawo do wykonania usługi zamontowania kolektorów na podstawie cywilnoprawnych umów użyczenia z mieszkańcami uwzględnionymi w projekcie. Umowy użyczenia zostały zawarte na okres trwania projektu oraz okres trwałości projektu, tj. 5 lat, licząc od dnia ostatecznego rozliczenia końcowego wniosku o płatność. Umowy użyczenia nie uwzględniają odpłatności za użyczenie. Użyczający są zobowiązani do uiszczenia opłaty w wysokości 35% wartości poprzetargowej danego zestawu solarnego w momencie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Gminę.
  2017
  19
  lip

  Istota:
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
  Fragment:
  Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „ ... ”. Projekt realizowany będzie na terenie Gminy w miejscowości ... na działce o nr geodezyjnym 446. Zamierzeniem inwestycyjnym projektu jest przebudowa układu funkcjonalnego pomieszczeń w obecnie istniejącej szkole podstawowej. Pomieszczenia pod przedszkole muszą być dostosowane do wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6, poz. 69, z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080, z późn. zm.). Zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim w ramach projektu wykonane zostaną następujące prace remontowe: roboty rozbiórkowe i nadproża; posadzki; roboty murarskie, tynkarskie, malarskie; instalacje komputerowe; roboty elektryczne; stolarka drzwiowa; roboty sanitarne, armatura w klasach oraz w zmywalni; roboty zewnętrzne; wywóz materiałów rozbiórkowych. W budynku będą się znajdowały pomieszczenia na szatnie, ciągi komunikacyjne, toalety dla dzieci, personelu i osób niepełnosprawnych oraz trzy sale edukacyjne.
  2017
  19
  lip

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją projektów.
  Fragment:
  Wnioskodawca ma zamiar złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach środków PROW 2014-2020 poprzez Lokalną Grupę Działania 3 projektów inwestycyjnych. Wymienione wyżej projekty inwestycyjne służyć będą dla ogółu mieszkańców lokalnej społeczności. Z tego tytułu Gmina nie będzie pobierać żadnych opłat. Zainteresowany wskazał, że przedstawione we wniosku projekty realizowane przez Gminę w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność są zadaniami publicznymi. W myśl ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z art. 7 tej ustawy, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują, między innymi sprawy w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, kultury w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, promocji gminy. Projekty 1 i 2 są zadaniem własnym gminy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Wymieniony we wniosku projekt pn. „ Przebudowa placu rekreacyjnego – plac zabaw (...) ” służyć będzie ogółowi mieszkańców (...) i okolic, przeznaczony jest szczególnie dla dzieci, jest to plac ogólnodostępny, bez żadnych opłat dla ludności. Projekt pn. „ Budowa promenady i ciągu pieszego przy placu rekreacyjno-wypoczynkowym (...) ” jest kolejnym miejscem w miejscowości, które jest zadaniem własnym gminy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz promocji gminy.
  2017
  19
  lip

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
  Fragment:
  Wartość całkowita projektu to 9.791.876,15 zł brutto, przy czym koszty kwalifikowalne ustalono na poziomie 7.639.801,29 zł, wkład własny Gminy: 2.152.074,86 zł. Opisany we wniosku projekt realizowany będzie w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, co należy do zadań własnych gminy i związane jest bezpośrednio z realizacją ustawowych i statutowych zadań gminy, stosownie do treści art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Mienie które powstanie w wyniku realizowanego projektu będzie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu. Towary i usługi nabyte w ramach ww. projektu będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na rzecz Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do realizowanego projektu pn. „ Rewitalizacja Stadionu Miejskiego oraz rewitalizacja traktu spacerowego (...) ” będzie możliwość odzyskania w całości lub części podatku VAT? (...) Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do wskazanego we wniosku zdarzenia przyszłego nie będzie on prowadził żadnej działalności mającej charakter odpłatny, nie będzie to zatem ani odpłatna dostawa towarów, ani też odpłatne świadczenie usług w rozumieniu przytoczonego art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jak również jakakolwiek z dalej wymienionych w punktach 2-5 rodzajów działalności, które w obrocie gospodarczym skutkują koniecznością naliczenia podatku VAT.
  2017
  19
  lip

  Istota:
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku domu kultury”.
  Fragment:
  Z opisu sprawy wynika, że Gmina realizuje projekt pn. „ Poprawa efektywności energetycznej budynku domu kultury (...) ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Projekt zakłada kompleksową termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Zakres prac w ramach projektu obejmuje roboty budowlane i instalacyjne: docieplenie ścian i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż pompy ciepła, wymiana instalacji c.o. oraz wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynku oraz spadek emisji gazów cieplarnianych. Wydatki w związku z realizacją projektu były i będą ponoszone na podstawie faktur VAT, wystawionych na Wnioskodawcę. Poprawa efektywności energetycznej ww. budynku stanowi realizację celu publicznego. Projekt ze swej istoty zaspokaja potrzeby zbiorowe wspólnoty samorządowej. Budynek, będący przedmiotem projektu jest użytkowany i nadal będzie użytkowany przez Gminny Ośrodek Kultury na podstawie umowy użytkowania zawartej na czas nieoznaczony. WW. budynek został przekazany w bezpłatne użytkowanie na cele prowadzenia działalności statutowej. Gminny Ośrodek Kultury jest samodzielną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, dla której organizatorem jest Wnioskodawca i podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora.
  2017
  19
  lip

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
  Fragment:
  Wnioski te będą podstawą do wystąpienia do instytucji Zarządzającej RPO WSL odpowiednio o zaliczkowanie lub refundację poniesionych kwalifikowanych kosztów w ramach projektu. W ramach projektu, każda ze Szkół - stosownie do swoich potrzeb, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej i zestawienia wyposażenia - dokona prac budowlanych, remontowych i zakupi wyposażenie pracowni. Zakupione lub wytworzone środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i wyposażenie, będą stanowiły majątek tych Szkół, u których nastąpiło ich nabycie. Nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi związane z realizacją ww. projektu, będą wykorzystywane do realizacji zadań własnych Powiatu w zakresie edukacji publicznej. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, powiat, jako jednostka samorządu terytorialnego, zakłada i prowadzi jedynie szkoły i placówki publiczne. Efekty przedmiotowego projektu będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przy tak przedstawionym opisie sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy Powiat, w związku z realizacją ww. projektu, będzie miał możliwość odliczenia podatku VAT. Należy zauważyć, że prawo do odliczenia powstaje jako konsekwencja dokonania przez podatnika określonych zakupów, które są następnie wykorzystywane do czynności opodatkowanych.
  2017
  19
  lip

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. „IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia (...)”.
  Fragment:
  Ponieważ Gmina jako Wnioskodawca ww. projektu chce zaliczyć koszty podatku VAT realizacji inwestycji do kosztów kwalifikowanych projektu i tym samym otrzymać do nich dofinansowanie, musi wykazać, że podatek VAT nie będzie mógł być przez Wnioskodawcę odzyskany w całości zarówno podczas realizacji inwestycji jak i po jej zakończeniu. Tylko w takiej sytuacji można zaliczyć podatek VAT poniesiony na realizację inwestycji jako wydatek kwalifikowany projektu. W ramach projektu pn. „ IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia (...) ” planowana jest budowa chodników, dojść do posesji, trzech placów zabaw, boiska (do gier zespołowych), obiektów małej architektury, budynków gospodarczych (obiektów niezbędnych do funkcjonowania budynków mieszkalnych), parkingów, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, dróg oraz zagospodarowanie terenów wewnątrz obszaru miasta, którego granice zewnętrzne wyznaczają ulice: (...). Gmina jest właścicielem gruntów, na których będzie realizowana inwestycja. Projekt, o którym mowa będzie realizowany przez Gminę, która podpisze umowę z Wykonawcą i jednocześnie się z nim rozliczy. Po zakończeniu inwestycji wytworzony majątek będzie własnością Gminy lecz wytworzona w ramach projektu infrastruktura zostanie częściowo przekazana do bieżącej (...)
  2017
  19
  lip

  Istota:
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu
  Fragment:
  Wnioskodawca wskazał w opisie sprawy, iż nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu wykorzystywane będą do czynności niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nabywane towary i usługi będą wykorzystywane wyłącznie do celów innych niż działalność gospodarcza. Nadto nabywane towary i usługi będą związane z wykonywaniem przez Miasto zadań własnych o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji projektu. Reasumując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „ ..... ”, ponieważ nabywane towary i usługi nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją Projektu, jest prawidłowe.
  2017
  18
  lip

  Istota:
  Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
  Fragment:
  W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność Stowarzyszenia związana z realizacją ww. projektu nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie ptu. Stowarzyszenie nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi ptu (vat), bowiem Wnioskodawca nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (poddziałania 19.2 PROW 2014-2020)? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z ww. projektem. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
  2017
  15
  lip

  Istota:
  1. Czy wpłaty stanowiące udział w projekcie dokonywane przez mieszkańców podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli tak, to jaką stawką?
  2. Czy Gmina ma prawo do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków związanych z zakupem i montażem kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej, a także od innych wydatków związanych z realizacją projektu?
  3. Czy przekazane przez Gminę prawa własności kolektorów słonecznych i zestawów fotowoltaicznych na rzecz właściciela nieruchomości po zakończeniu trwałości projektu za kwotę wniesionego wkładu własnego będzie podlegało opodatkowaniu?
  Fragment:
  Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie deklaracji i zawarcie umowy cywilnoprawnej przez właściciela nieruchomości z Gminą oraz wniesienie przez niego wpłaty (udziału) na rzecz Gminy. Środki pochodzące z wpłat mieszkańców zostaną przeznaczone na pokrycie wkładu własnego Gminy. Właściciele wyrażą zgodę na udostępnienie nieruchomości na rzecz gminy celem zainstalowania zestawów. W związku z powyższym opisem zadano pytanie. Czy wpłaty stanowiące udział w projekcie dokonywane przez mieszkańców podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli tak, to jaką stawką? Czy Gmina ma prawo do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków związanych z zakupem i montażem kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej, a także od innych wydatków związanych z realizacją projektu? Czy przekazane przez Gminę prawa własności kolektorów słonecznych i zestawów fotowoltaicznych na rzecz właściciela nieruchomości po zakończeniu trwałości projektu za kwotę wniesionego wkładu własnego będzie podlegało opodatkowaniu? Stanowisko Wnioskodawcy. Ad. 1 Wpłaty stanowiące udział w projekcie dokonywane przez mieszkańców podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.
  2017
  15
  lip
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Projekt
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.