Projekt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to projekt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
sie

Istota:

Brak opodatkowania czynności wykonywanych w ramach realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

Fragment:

Środki otrzymane od Partnera przemysłowego będą wykorzystane na realizację zadań zawartych w projekcie. Wkład własny Partnera jest niezbędny do uzupełnienia finansowania projektu przez N. i pełnej jego realizacji, co wynika z zapisów umowy zawartej pomiędzy N. a Uczelnią. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy kwota dofinansowania projektu wkładem własnym (finansowym) otrzymanym od Partnera podlega opodatkowaniu VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, wkład własny w postaci środków finansowych uzyskanych od Partnera przemysłowego jest uzupełnieniem dofinansowania ze środków publicznych i stanowi jedynie zwrot kosztów poniesionych na realizację projektu, o charakterze zakupowym. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu ww. podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług terytorium kraju. Warunkiem rozpoczęcia II fazy projektu B+R było pozyskanie Partnera przemysłowego gotowego dofinansować koszty realizacji projektu. Uczelnia zawarła z Partnerem przemysłowym warunkowe porozumienie o współpracy w zakresie udziału finansowego w kosztach realizacji fazy B+R projektu. W ramach współpracy, prace związane z przeniesieniem skali wytwarzania katalizatora wustytowego, będą wykonane na terenie i z wykorzystaniem infrastruktury Partnera.

2018
13
sie

Istota:

Braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu „x” – w części budynku Domu Ludowego objętej dofinansowaniem

Fragment:

Jednakże Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu z wyłączeniem części budynku, w której prowadzona jest działalność gospodarcza (sklep). Wydatki ponoszone na realizację projektu „ xxx ” dotyczące części budynku Domu Ludowego będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu. Wartość wskaźnika obliczonego na podstawie przepisów art. 86 ust. 2a ustawy o VAT dla i jednostki wykorzystujące obiekt wynosi 15 %. Gmina nie uznała, że wartość wskaźnika obliczonego na podstawie przepisów art. 86 ust. 2a ustawy o VAT dla czynności wykonywanych przez Gminę wynosi 0%. Gmina nie ma możliwości przyporządkowania dokonanych w ramach realizacji projektu zakupów do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wartość proporcji, określona na podstawie art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT dla jednostki organizacyjnej Gminy wykorzystującej obiekt wynosi 69%. Gmina nie ma podstaw prawnych by uznać, że proporcja z art. 90 ustawy o VAT wynosi 0% gdyż proporcja ta wynosi 69%. Realizacja projektu wpisuje się w zadania własne Gminy zgodnie z art. 7 par. 1 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) stanowiący, że do zadań własnych gminy należy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

2018
13
sie

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu dot. rewaloryzacji parku wraz z przebudową oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Policealnej.

Fragment:

Celem głównym projektu jest stworzenie skutecznego mechanizmu ochrony bioróżnorodności w województwie ... poprzez rewaloryzację parku znajdującego się na posesji szkoły. Projekt wspiera konieczność ochrony różnorodności i bogactwa środowiska przyrodniczego województwa. Rewaloryzacja parku na terenie posesji umożliwi realizację planów szkoły w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców ....ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Oznaczone tabliczkami rośliny chronione lub lecznicze będą pełnić rolę pomocy dydaktycznej. Jako pomoce dydaktyczne wykorzystano również istniejące nasadzenia oraz ogród zielarski. Właścicielem projektu po zakończeniu jego realizacji będzie Wnioskodawca. Po zakończeniu projektu, w trakcie jego trwałości, projekt będzie zarządzany przez podmiot realizujący – Szkołę Policealną. W przedstawionej sytuacji nabywane towary i usługi w ramach realizacji projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy szkoła ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu, a (...)

2018
13
sie

Istota:

Brak prawa do zwrotu bądź odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

Fragment:

Nabywane towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu będą służyły czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nabywane towary i usługi do realizacji projektu będą wykorzystywane do innych celów niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017, poz. 1221 z późn. zm.) Gmina realizując przedmiotowy projekt nie będzie zawierała umów cywilnoprawnych, w związku z tym nie będzie wykazywała podatku należnego. Towary i usługi nabywane do realizacji projektu będą służyły do wykonywania zadań nałożonych odrębnymi przepisami, tj. czynności, o których mowa w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.). Nabywane towary i usługi nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych. Realizacja projektu objętego zakresem pytania należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z przedstawionym powyżej projektem „ ... ” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ...

2018
11
sie

Istota:

Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”

Fragment:

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług W. w okresie realizacji projektu również korzystała ze zwolnienia z podatku VAT, ponieważ nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej, jak też nie osiąga wartości sprzedaży opodatkowanej przekraczającej 150 000 zł. W związku z powyższym nie było możliwości odzyskania podatku VAT. Koszty, które podlegały współfinansowaniu dotyczyły remontu budynku w ramach projektu „ ... ”, polegającej na zakupie usług remontowo-budowlanych, sporządzeniu studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie, sporządzeniu audytu projektu oraz promocji i reklamy. W. wskazała, że otrzymała interpretację przepisów prawa podatkowego, stwierdzająca brak możliwości odzyskania podatku VAT na koniec okresu trwałości Projektu, który upływa 14 czerwca 2018 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy jest możliwość odzyskania podatku VAT w zakresie zrealizowanego projektu? Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, W. nie była czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, więc brak było możliwości jego odzyskania. Zrealizowany projekt nie miał związku z czynnościami opodatkowanymi. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

2018
11
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ,,...”

Fragment:

W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w ramach projektu będą związane z wykonywaniem czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług, a efekty projektu będą wykorzystywane wyłącznie do świadczenia usług w zakresie opieki medycznej, które są ustawowo zwolnione z podatku VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji ww. projektu. Tym samym, Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”, ponieważ efekty zrealizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. Natomiast, w pozostałym zakresie zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

2018
11
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ,,...”

Fragment:

W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w ramach projektu będą związane z wykonywaniem czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług, a efekty projektu będą wykorzystywane wyłącznie do świadczenia usług w zakresie opieki medycznej, które są ustawowo zwolnione z podatku VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji ww. projektu. Tym samym, Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”, ponieważ efekty zrealizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. Natomiast, w pozostałym zakresie zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

2018
11
sie

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 25 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. Program Edukacji Ekologicznej na utworzenie punktu dydaktycznego pn. „ ... ” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w .... We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W związku ze złożeniem przez Powiat wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... o dofinansowanie zadania z zakresu edukacji ekologicznej, tj. utworzenie punktu dydaktycznego pn. „ ... ” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w ..., Wnioskodawca prosi o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług (jako podatku naliczonego przy realizacji projektu). W wykazie załączników do wniosku o udzielenie dofinansowania wymagane jest załączenie m.in. interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej. Zarząd Powiatu realizuje zadania publiczne Powiatu przy pomocy jednostek organizacyjnych między innymi przez Starostwo Powiatowe w .... Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu, Starostwo Powiatowe w ... jest jednostką realizującą zadanie. W myśl art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

2018
11
sie

Istota:

Odzyskanie podatku w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w 2017 r. złożył do Lokalnej Grupy Działania wniosek o powierzenie grantu w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego. W dniu 26 marca 2018 r. Zainteresowany podpisał umowę z LGD o powierzenie Grantu. Projekt obejmuje zorganizowanie wydarzenia pt. „ (...) ”, którego celem jest promocja lokalnej kultury jako elementu rozwoju, uatrakcyjnienie sfery kulturowo-turystycznej a przede wszystkim promocję produktu lokalnego. W ramach projektu odbędą się warsztaty (...). Dla wszystkich uczestników wstęp będzie wolny. W ramach promocji wystawione będą produkty lokalne oraz odbędzie się ich degustacja. W ramach wydarzenia Wnioskodawca zakupi artykuły spożywcze do przygotowania produktów tradycyjnych, wyposażenie (...), chłodnia na produkty spożywcze oraz garnki ze stali nierdzewnej. Zakupione będą również plakaty informujące o wydarzeniu oraz puchary okolicznościowe na nagrody dla biorących udział w konkursach. Stowarzyszenie nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług – zwolnienie podmiotowe. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem. Stowarzyszenie nie stanie się podatnikiem VAT czynnym. Zakupy towarów i usług, o których mowa we wniosku, zostaną potwierdzone fakturami VAT wystawionymi na Stowarzyszenie.

2018
11
sie

Istota:

Prawo do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Celem realizacji projektu było podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez rozpowszechnianie wiedzy. W ramach realizacji projektu wszyscy uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne i gadżety ekologiczne. Szkoły i gminy, na terenie których organizowano spotkania otrzymały materiały edukacyjne w postaci plansz edukacyjnych, a tylko szkoły otrzymały dodatkowo gry planszowe (materiał edukacyjny). Dodatkowo w ramach realizacji projektu, na potrzeby projektu zakupiono rzutnik, komputer i drukarkę. Fundacja jest podatnikiem VAT, ale powyższa realizacja projektu była działalnością nieodpłatną. Wnioskodawca nadmienia, że zgodnie ze statutem Fundacja może prowadzić działalność odpłatną, nieodpłatną i gospodarczą. Czy na podstawie obowiązujących przepisów Fundacja ma możliwości prawne odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu? W ramach realizacji projektu Fundacja zapłaciła 9 faktur. W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku w zakresie doprecyzowania opisu sprawy, Zainteresowany oświadczył, że nabyte towary i usługi zakupione w związku z realizacją projektu Kampania Społeczna „ (...) ”, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nie będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

2018
11
sie

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych (...)”.

Fragment:

Przedmiotem tego porozumienia jest współpraca oraz realizacja części projektu pt.: „ Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez (...) ” (dalej jako Projekt) w ramach działania 2.4 „ Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna ” POIiŚ 2014-2020 oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności. W oparciu o umowę zawartą pomiędzy Beneficjentem Projektu a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej jako Instytucja Wdrażająca) dofinansowanie UE na poziomie Projektu będzie wynosiło 85%. Nadleśnictwo zobowiązało się do zrealizowania Projektu z należytą starannością, w pełnym zakresie, zgodnie z porozumieniem i załącznikiem nr 1 do porozumienia. Beneficjent upoważnił Nadleśnictwo do ponoszenia wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych w ramach Projektu. Nadleśnictwo może ponosić wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu, wynikające ze zgłoszonego zakresu rzeczowego do Projektu, do wysokości określonej w załączniku nr 1 do porozumienia. Nadleśnictwo poniesie wydatki związane z bieżącym finansowaniem działań realizowanych w ramach Projektu ze środków własnych.

2018
10
sie

Istota:

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi gminnej.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 5 lipca 2018 r. (data wpływu 13 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu inwestycyjnego pn. ... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Realizując zadania własne, określone w art. 7 ust. 1 o samorządzie gminnym, czyli zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym w sprawach gminnych dróg, Wnioskodawca zamierza zrealizować zadanie inwestycyjne. Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „ budowa lub modernizacja dróg gminnych ”, w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Faktury VAT dokumentujące wydatki poniesione na powyższą inwestycję, wystawiane będą na Wnioskodawcę.

2018
10
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

Fragment:

W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie zostanie spełniony, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Zainteresowany nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych z tytułu realizacji ww. projektu. W związku z powyższym, Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu: ... przy Szkole Podstawowej, ponieważ – jak wynika z treści wniosku – wydatki ponoszone w ramach realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

2018
10
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Faktury dokumentujące zakup usług związanych z realizowanym projektem będą wystawione na Lokalną Grupę Działania. Efekty realizacji projektu będą niematerialne. Uczestnictwo w warsztatach, kiermaszach i festiwalu jest nieodpłatne. LGD nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakupione usługi będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu. W związku z realizowaną operacją LGD nie będzie świadczyć żadnych usług odpłatnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do operacji własnej pn. „ ... ” realizowanej w ramach PROW 2014-2020, działanie 19 „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader ”, Lokalna Grupa Działania ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zakupione przez LGD w ramach projektu usługi, będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu. W związku z realizacją ww. projektu, LGD nie będzie świadczyć żadnych usług odpłatnych. W odniesieniu do projektu „ ... ” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 19 „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader ”, Lokalna Grupa Działania nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług.

2018
10
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

Fragment:

W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - efekty projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających podatkowi VAT. Realizacja projektu ma przyczyniać się do wzrostu świadomości ekologicznej uczniów biorących udział w przedmiotowym projekcie. W ramach realizacji projektu nie planuje się żadnej sprzedaży towarów czy też odpłatnego świadczenia usług przez Powiat bądź jego jednostki budżetowe. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji ww. projektu. Reasumując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu „ ...... ” wykonywanego w ramach konkursu z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. „ ..... ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2018
10
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

Fragment:

Jako organ prowadzący placówki oświatowe, Miasto będzie ubiegało się o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ramach konkursu pn. „ ... ” projektu pn. „ ... ” (dalej „ Projekt ”). Celem konkursu jest wsparcie finansowe w formie dotacji ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej najlepszych projektów polegających na zagospodarowaniu wybranego miejsca na terenie należącym do szkoły lub przedszkola, w celu utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej. Jednostką realizującą zadanie będzie Przedszkole. Faktury z tytułu wydatków poniesionych na realizację Projektu zostaną wystawione na Miasto. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) szkoły są jednostkami organizacyjnymi Miasta, działającymi w formie jednostek budżetowych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy - Miasta, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek tegoż budżetu. Szkoła jako jednostka budżetowa rozlicza VAT wspólnie z Miastem. W ocenie Wnioskodawcy realizacja Projektu należy do zadań własnych Miasta. Podstawą prawną realizacji zadania są, zdaniem Wnioskodawcy: art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 1, 8 oraz 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

2018
10
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

Kwota dotacji na realizację Projektu w szkole nie może przekroczyć 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł). Projekt napisany w szkole Wnioskodawcy nosi nazwę „ ... ”. Wykonane zakupy usług i towarów będą służyły edukacji uczniów szkoły czyli czynnościom zwolnionym z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. W ramach przedmiotowej inwestycji Gmina nie będzie prowadziła opodatkowanej sprzedaży usług. Ponadto efekty planowanej inwestycji nie będą służyć Gminie do wykonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ... ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zakupów i usług realizowanych w ramach opisanego projektu w Szkole Podstawowej nr ... w ...? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zakupów i usług realizowanych w ramach opisanego projektu. Zdaniem Gminy, o opodatkowaniu VAT danej czynności można mówić wówczas, gdy wchodzi ona w przedmiotowy zakres ustawy o VAT (kryterium przedmiotowe) oraz jest wykonywana przez podatnika VAT działającego w takim charakterze (kryterium podmiotowe).

2018
10
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – nabywane towary i usługi w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych z tytułu realizacji ww. projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania „ ... ”, ponieważ nabywane towary i usługi związane z realizacją ww. projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 – rozpatrzone.

2018
10
sie

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

Fragment:

Przedmiotem Projektu jest wyposażenie sal lekcyjnych pięciu wyżej wymienionych szkół podstawowych w sprzęt, głównie do nauki zajęć informatycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych wraz z oprogramowaniem i sprzętem sieciowym. Projekt obejmuje doposażenie szkół w pomoce naukowe do nauki przedmiotów kształcących w dziedzinach kompetencji kluczowych. Interesariuszami projektu są przede wszystkim dzieci i młodzież - nauczyciele, personel placówki objętej projektem, rodzice, instytucje i firmy współpracujące ze szkołą. Projekt wpisuje się w założenia SZOOP RPO ... 2014-2020, Działanie 9.3 Infrastruktura Edukacyjna, poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej. Celem Poddziałania jest poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej wspierającej umiejętności kluczowe uczniów, w tym wyposażenie pracowni, sal dydaktycznych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Celem realizacji Projektu jest poprawa warunków oraz rozwój kształcenia ogólnokształcącego w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina poprzez usunięcie braków w zakresie wyposażenia w niezbędny we wzmacnianiu kompetencji kluczowych uczniów sprzęt dydaktyczny.

2018
10
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

Fragment:

Jako organ prowadzący ... placówki oświatowe, Miasto będzie ubiegało się o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu pn. „ ... ” projektu pn.: „ ... ” realizowanego w Szkole Podstawowej (dalej „ Projekt ”). Celem Konkursu jest wsparcie finansowe w formie dotacji ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej najlepszych projektów polegających na zagospodarowaniu wybranego miejsca na terenie należącym do szkoły lub przedszkola, w celu utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej. Jednostką realizującą zadanie będzie Szkoła Podstawowa. Faktury z tytułu wydatków poniesionych na realizację Projektu zostaną wystawione na Miasto. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) szkoły są jednostkami organizacyjnymi Miasta, działającymi w formie jednostek budżetowych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy - Miasta, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek tegoż budżetu. Szkoła jako jednostka budżetowa rozlicza VAT wspólnie z Miastem. W ocenie Wnioskodawcy realizacja Projektu należy do zadań własnych Miasta. Podstawą prawną realizacji zadania są, zdaniem Wnioskodawcy: art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 1, 8 oraz 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

2018
10
sie

Istota:

Możliwość odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 czerwca 2018 r. (data wpływu 26 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu pn. „ (...) stworzenie miejsca aktywności społecznej ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu pn. „ (...) stworzenie miejsca aktywności społecznej ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina zamierza realizować projekt pn. „ (...) stworzenie miejsca aktywności społecznej ”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po remizie na funkcję świetlicy wiejskiej. Projekt będzie realizowany przez Gminę. Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców podobszaru rewitalizacji w Gminie, poprzez utworzenie świetlicy wiejskiej. Celem szczegółowym projektu jest ograniczenie wpływu zjawisk kryzysowych na poziom życia mieszkańców podobszaru: w sferze społecznej (alkoholizm, przemoc w rodzinie, niska aktywność mieszkańców, w tym seniorów, bierność zawodowa), gospodarczej (niski poziom przedsiębiorczości, niewykorzystany potencjał do rozwoju agroturystyki), przestrzenno-funkcjonalnej (utworzenie świetlicy), technicznej (zatrzymanie niszczenia obiektu).

2018
10
sie

Istota:

Prawo do odzyskania podatku VAT od wydatków związanych z inwestycją.

Fragment:

Projekt wykorzystuje lokalne zasoby infrastrukturalne i jest skierowany głównie do młodzieży do 34 roku życia. Operacja jest realizowana w miejscowości liczącej poniżej 5 tys. mieszkańców. Projekt nie jest objęty pomocą publiczną w rozumieniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i nie będzie generował przychodów (Wnioskodawca nie będzie pobierał opłat za korzystanie z wiaty – zarówno w okresie wymagalności trwałości projektu, jak i po jego upływie). Zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest Gmina, jako płatnik Gmina posługuje się numerem NIP. Zakres projektu obejmuje jedynie zakup usług związanych wyłącznie z projektem, a mianowicie: wydatki na roboty budowlane fakturowane na Gminę (wystąpi podatek od towarów usług). Wymienione wyżej wydatki nie będą związane z wykonaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy Gmina jako Wnioskodawca ponoszący wydatki na zadanie „ Budowa obiektu infrastruktury rekreacyjno-turystycznej (...) ”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, może odzyskać zapłacony w ramach zadania podatek od towarów i usług.

2018
10
sie

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości ubiegania się o zwrot naliczonego podatku związanego z realizacją projektów.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest organizacją posiadającą osobowość prawną i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, która zamierza realizować projekty dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej ani innej działalności zarobkowej i nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Efekty realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W roku 2018 Wnioskodawca realizuje dwa projekty zgodnie ze swoimi celami statutowymi, a wspierającymi działalność Biblioteki Publicznej, przy której stowarzyszenie zostało założone: Pierwszy projekt polegać będzie na zorganizowaniu przed budynkiem Biblioteki Publicznej miejsca pamięci o patronie Biblioteki i poecie. W ramach projektu zostanie wykonana i zamontowana ławka parkowa z rzeźbą figuralną ww. osoby. Celem przedsięwzięcia jest zachowanie pamięci o poecie oraz dziedzictwa kulturowego. Drugi projekt polegać będzie na umieszczeniu na zewnętrznej ścianie budynku Biblioteki Publicznej nowoczesnego, multimedialnego urządzenia elektronicznego, które będzie dostępne dla ogółu społeczeństwa w dowolnym czasie. Tak zorganizowany punkt informacyjno-promocyjny będzie służył zgłębieniu wiedzy na temat wszelkiej działalności różnego typu podmiotów samorządu lokalnego oraz zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturalnego.

2018
10
sie

Istota:

Możliwość odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu.

Fragment:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 1 października 2018 r. Termin zakończenia realizacji projektu: 31 sierpnia 2020 r. Według Instrukcji wypełniania załączników do Wniosku o dofinasowanie realizacji projektu w ramach RPO na lata 2014-2020, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu w pkt 8 Oświadczenie Beneficjenta o braku możliwości odzyskana podatku VAT jest mowa, iż: „W przypadku, gdy Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT, zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia. Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do dokumentacji konkursowej. Beneficjent, który uzna VAT za wydatek kwalifikowalny zobowiązany jest do przedstawiania w dokumentacji aplikacyjnej szczegółowego uzasadnienia zawierającego podstawę prawną wskazującą na brak możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony zarówno na dzień sporządzenia wniosku o dofinansowanie, jak również mając na uwadze planowany sposób wykorzystania w przyszłości (okresie realizacji projektu oraz w okresie trwałości projektu) majątku wytworzonego w związku z realizacją projektu. Dodatkowo, w celu potwierdzenia wiarygodności przedstawionej deklaracji, zalecanym załącznikiem na etapie aplikowania jest indywidualna interpretacja właściwej Krajowej Izby Administracji Skarbowej wydana w przedmiotowym zakresie.

2018
10
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.

Fragment:

Przy realizacji powyższego projektu Gmina nie ma jednak możliwości odliczenia podatku VAT, gdyż zakup towarów i usług związanych z projektem nie wiąże się z czynnościami opodatkowanymi. Gmina X nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych związanych z działaniami w ramach projektu. Faktury w ramach projektu, w części realizowanej przez Gminę jako partnera projektu, będą wystawiane w całym okresie realizacji na Gminę X. Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą wskazania, czy przy realizacji powyższej inwestycji Gmina X ma możliwość odliczenia podatku VAT, jeśli zakup towarów i usług związanych z powyższą inwestycją nie wiąże się z czynnościami opodatkowanymi Gminy, nie będzie również wykonywała czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą i sprzętem sfinansowanym w ramach projektu takich jak między innymi wynajem, dzierżawa, odpłatne udostępnianie powierzchni i sprzętu związanego z realizowanym projektem. Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018
9
sie

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2018 r. (data wpływu 2 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Stowarzyszenie ... uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ”, poddziałanie „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”, w ramach projektu grantowego „Wspieranie inicjatyw lokalnej społeczności na obszarze Lokalnej Grupy Działania ... na projekt pn. „ ... ”. Koszty realizacji projektu w całości zostały poniesione przez Stowarzyszenie. Celem projektu jest zakup instrumentów - tzw. sygnałówek oraz strojów dla Sygnalistów reprezentujących Stowarzyszenie i region na różnego rodzaju konkursach, przeglądach o zasięgu regionalnym oraz ogólnopolskim. Zarówno instrumenty, jak i stroje mają rozwijać zainteresowania sztuką, tradycją i kulturą łowiecką podczas różnego rodzaju konkursów nt. muzyki łowieckiej.

2018
9
sie

Istota:

Prawo do odliczenia części podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

Fragment:

W projekcie, Gmina pełni rolę Partnera, odpowiedzialnego za przygotowanie do realizacji elementów projektu przypisanych terytorialnie poszczególnym gminom: dokumentacji technicznej, przygotowania działań merytorycznych, uczestniczenia w sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej, raportowania o przebiegu realizacji projektu oraz sporządzanie częściowych wniosków o płatność. Głównym celem projektu jest usprawnienie wykorzystania wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych oraz cyfryzacja procesów administracyjnych o charakterze publicznym poprzez zapewnienie ich dostępu dla mieszkańców gmin. W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań zmierzających do osiągnięcia założonego celu i rezultatów: opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, uruchomienie e-usług dla klientów - zakup licencji, usług informatycznych, wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędu - zakup licencji, usługi informatyczne, zakup serwera, zakup zestawów komputerowych, zakup pozostałego sprzętu, opracowanie dokumentacji, szkolenia pracowników Urzędów Gmin objętych projektem, zarządzania projektem, działania promocyjne. Grupą docelową projektu są: urzędy gmin partnerskich, ich kierownictwo i pracownicy, mieszkańcy i przedsiębiorcy z terenu gmin objętych projektem. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia stopnia jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład partnerstwa do realizacji zadań publicznych on-line oraz udostępniania informacji publicznej, (...)

2018
9
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu adaptacji budynku byłego internatu na cele muzealne wraz z organizacją wystaw stałych.

Fragment:

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do upowszechnienia wiedzy o historii ziemi ... oraz gromadzenia, udostępniania i trwałej ochrony zbiorów. Inwestycja ma także na celu właściwą ochronę eksponatów i efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego. Za wstęp do Muzeum sprzedawane będą bilety, które nie są opodatkowane podatkiem VAT. W uzupełnieniu wniosku wskazano, że Muzeum korzysta ze zwolnienia podmiotowego (nie przekracza obrotu 200.000 zł z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT), posiada osobowość prawną i nie podlega centralizacji rozliczeń VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Muzeum jest uprawnione do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z projektem adaptacja budynku byłego internatu na cele muzealne wraz z organizacją wystaw stałych przy ul. ....... w T. realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach projektu operacyjnego Województwa ...... na lata 2014-2020? Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest on uprawniony do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z projektem - adaptacja budynku byłego internatu na cele muzealne wraz z organizacją wystaw stałych przy ul. ........ w T. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn.zm) podatnikami są osoby prawne.

2018
9
sie

Istota:

W zakresie:
 • opodatkowania podatkiem VAT wpłat mieszkańców, stawki podatku VAT tytułem wkładu własnego w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz uznania wpłat za kwoty brutto,
 • prawa do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu,
 • opodatkowania podatkiem VAT dotacji otrzymanej na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Fragment:

  Użyczający (mieszkaniec/właściciel nieruchomości) oświadcza, że w obszarze nieruchomości objętej projektem, przez cały okres trwania projektu, wyraża zgodę na umiejscowienie przydomowej oczyszczalni ścieków oraz na przeprowadzenie przez biorącego w użyczenie wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych i/lub budowlanych, w celu budowy oczyszczalni. Szczegółowe określenie miejsca lokalizacji oraz sposób montażu oczyszczalni, zostaną określone zgodnie ze sporządzonym w tym zakresie projektem technicznym i technologicznym uwzględniającym obowiązujące normy branżowe i standardy techniczne. Użyczający upoważnia biorącego w użyczenie, do występowania w jego imieniu przed właściwymi organami administracyjnymi, przy ubieganiu się o uzyskanie przewidzianych przepisami szczególnymi pozwoleń, niezbędnych do wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarze nieruchomości użyczającego. warunki własnościowe i eksploatacyjne: Po zakończeniu prac budowlanych, sprzęt i urządzenia wchodzące w skład instalacji, pozostają własnością biorącego w użyczenie przez cały czas trwania projektu i 5 lat od daty otrzymania płatności w projekcie, tj. w okresie trwałości projektu. Po upływie okresu czasu, o którym mowa wyżej, całość instalacji przejdzie na własność użyczającego.

  2018
  9
  sie

  Istota:

  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług związanych z realizacją projektu utworzenia ekopracowni

  Fragment:

  Zarówno w przypadku projektu polegającego na utworzeniu ekopracowni w Szkole Podstawowej w ..., jak i projektu polegającego na utworzeniu ekopracowni w Szkole Podstawowej w ... warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony. Jak wskazał Wnioskodawca, głównym celem obydwu projektów jest promowanie edukacji na rzecz ekorozwoju oraz działań proekologicznych w społeczności lokalnej. Obydwa wnioski będą dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych oraz odpowiedniego wyposażenia pracowni lekcyjnych celem utworzenia ekopracowni. Gmina, mienie powstałe w wyniku realizacji projektów będzie wykorzystywać do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Zostanie ono przekazane odpowiednio do ww. szkół, które są jednostkami budżetowymi Gminy powołanymi do realizacji zadań własnych Gminy w zakresie oświaty. Zadania z zakresu edukacji publicznej na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym należą do zadań własnych Gminy. Udostępnienie przedmiotów projektów, będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Zakupy towarów i usług związane z wyposażeniem obydwu ekopracowni nie będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług VAT.