Projekt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to projekt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
17
paź

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nakładów poniesionych na inwestycję zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy

Fragment:

Przedmiot projektu. Projekt polega na stworzeniu Centrum ... – sieci nowoczesnych laboratoriów specjalistycznych, które będą połączeniem istniejącej i nowopowstałej infrastruktury Uniwersytetu (Wydział ... w ... oraz Wydział ... z Oddziałem .... w ...). Zakres rzeczowy. Projekt swoim zakresem będzie obejmował modernizację i wyposażenie istniejących pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych w budynkach Uniwersytetu oraz wybudowanie i wyposażenie nowego obiektu w .... Logika projektu. Zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu pozwoli na rozwiązanie zidentyfikowanych problemów i osiągnięcie wymiernych celów – w tym przede wszystkim podniesienia potencjału badawczo-wdrożeniowego regionu, Wnioskodawcy oraz sektora przedsiębiorców. Wnioskodawca jest przedsiębiorcą w rozumieniu funkcjonalnym tzn. wykorzystuje produkty projektu do działalności o charakterze gospodarczym w części wynoszącej 40% projektu. Będzie ona polegać na odpłatnym udostępnianiu infrastruktury lub realizacji z jej wykorzystaniem zleceń badawczych na rzecz innych podmiotów. W części niegospodarczej projektu (60%) nie występują przesłanki wystąpienia pomocy publicznej tzn. w tej części nie należy uznawać Wnioskodawcy za przedsiębiorcę, ponieważ działalność prowadzona przez publiczne szkoły wyższe na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, co do zasady nie stanowi działalności gospodarczej.

2018
17
paź

Istota:

Prawo do odzyskania podatku naliczonego od towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „E-usługi dla (...)”.

Fragment:

Zakupy towarów i usług w projekcie będą wykorzystywane wyłącznie do działalności nieopodatkowanej. Efekty tych prac nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, gdyż w tym zakresie Gmina nie działa w charakterze podatnika. Projekt nie generuje i nie będzie generować żadnych przychodów, w związku z powyższym brak jest czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, nie powstanie sprzedaż opodatkowana (brak podatku należnego). Nabyte towary i usługi w celu zrealizowania projektu nie mają związku z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi (brak podatku naliczonego). Wszystkie zakupione towary (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne) oraz usługi w ramach projektu zostaną zainstalowane w Urzędzie Gminy. Gmina będzie ich właścicielem, będzie też ponosić niezbędne koszty pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie usług wytworzonych w ramach projektu, zaś za korzystanie z usług nie będą pobierane żadne opłaty. Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług w ramach projektu wystawiane będą na Gminę. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018
17
paź

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Fragment:

W konsekwencji mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego w całości lub części z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego. Z opisu sprawy wynika, że Gmina będzie wykorzystywać zakupione w związku z realizacją przedmiotowego projektu towary i usługi do wykonywania wyłącznie czynności niepodlegających ustawie, a tym samym wydatki związane z realizacją planowanego projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem. Podsumowując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach wystawionych Gminie w związku z realizacją projektu pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego (...) ”. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. wydatki związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2018
17
paź

Istota:

Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na zadanie.

Fragment:

Wszystkie wydarzenia oraz infrastruktura powstała w ramach projektu ma charakter ogólnodostępny i nieodpłatny i nie jest wykorzystywana na cele działalności opodatkowanej. Operacja wpisuje się w cele statutowe Wnioskodawcy, którego działalność nie generuje przychodu, co nie zmieniło się również w związku z realizacją ww. zadania. Faktury związane z realizacją zadania (projekt graficzny tablic, wykonanie i montaż wiaty rekreacyjnej, zakup gablot, zakup wyposażenia, zakup koszy do segregacji odpadów), wystawione zostały na Wnioskodawcę, jako podatnika podatku od towarów i usług. Realizacja zadań w ramach projektu (pokazowe lekcje historii, udostępniona infrastruktura, ekspozycja umundurowania i wyposażenia) mają charakter ogólnodostępny i nieodpłatny i nie jest wykorzystywana na cele działalności opodatkowanej. Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie było oświadczenie beneficjenta o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT, naliczonego w związku z realizacją zadania, uznawanego za wydatek kwalifikowalny projektu. Jednocześnie beneficjent zobowiązany jest do posiadania interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości odzyskania VAT, wydanej przez upoważniony do tego organ, jako niezbędny załącznik do wniosku o płatność końcową, czego dotyczy złożony wniosek.

2018
17
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu.

Fragment:

Wszystkie wydatki związane z realizacją projektu (zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania, budowa sieci komputerowej, wdrożenie oprogramowania, promocja projektu) opodatkowane są stawką VAT 23%. W związku z realizacją projektu Szpital nie uzyskał żadnych przychodów i nie wystąpiła sprzedaż opodatkowana, co skutkuje brakiem podstaw do odliczenia lub zwrotu podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na realizację projektu. Towary i usługi zakupione na potrzeby realizacji projektu służą wyłącznie do czynności zwolnionych od opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości, czy ma on możliwość odliczenia podatku w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek ten nie jest spełniony, gdyż – jak oświadczył Zainteresowany – towary i usługi zakupione na potrzeby realizacji projektu służą wyłącznie do czynności zwolnionych od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

2018
16
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu

Fragment:

(...) projektu „ Spartakiada przedszkolaka ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu „ Spartakiada przedszkolaka ”. Wniosek uzupełniono w dniu 1 października 2018 r. (data wpływu 5 października 2018 r.) na wezwanie Organu z dnia 20 września 2018 r. (doręczone 24 września 2018 r.). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny : W związku z ubieganiem się przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania o refundację poniesionych kosztów w ramach operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Wnioskodawca wnosi o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ Spartakiada przedszkolaka ”.

2018
14
paź

Istota:

Możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę – Ochotniczą Straż Pożarną do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Siłownia zewnętrzna będzie wykorzystywana przez członków OSP oraz przez społeczność lokalną i będzie udostępniona nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami statutu Stowarzyszenia. Faktury VAT dokumentujące wydatki poniesione w ramach realizacji ww. projektu będą wystawiane na Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna nie będąc czynnym podatnikiem podatku VAT, w przypadku realizacji projektu opisanego wyżej może odliczyć podatek VAT wynikający z faktur, które opłaci na rzecz ich wystawców w związku z realizacją projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur, które opłaci na rzecz ich wystawców w związku z realizacją projektu, towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz dlatego, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2018
13
paź

Istota:

Czy w odniesieniu do wydatków poniesionych na opisaną inwestycję Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT?

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2018 r. (data wpływu 7 września 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu inwestycyjnego pn. „” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją ww. inwestycji. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W 2018 roku Gmina realizuje projekt pn.: „” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach projektu zakupiono nowe urządzenia oraz drzewa i krzewy do istniejących 8 placów zabaw. Place zabaw są ogólnodostępne i korzystanie z nich jest nieodpłatne. Na etapie składania wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 Gmina zaliczyła podatek VAT do kosztów kwalifikowanych. Prawidłowe rozliczenie przedmiotowej inwestycji wiąże się z koniecznością przedłożenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa x indywidualnej interpretacji w zakresie możliwości/braku możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie tej inwestycji. Wykonawca zadania został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.

2018
13
paź

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2018 r. (data wpływu 7 września 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Stowarzyszenie planuje przystąpić do realizacji zadania pod nazwą „ ... ”. Będzie ono realizowane pod warunkiem uzyskania finasowania w ramach projektu grantowego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach realizacji zadania planuje się realizacje zajęć dla dzieci, młodzieży oraz seniorów. Projekt zakłada cykl warsztatów animacyjno-edukacyjnych dla szerokiej gamy odbiorców. Projekt ma na celu zorganizowanie spotkań, na których odbywać się będą wszelkiego rodzaju animacje dopasowane do miejsca i wieku uczestników. Atrakcyjna oferta zajęć, skierowana do osób tak zróżnicowanych wiekowo, przyczyni się do aktywnego włączenia w życie lokalne i integracji między pokoleniami, dzięki zabawom ruchowym umożliwiony będzie rozwój sprawności fizycznej i psychofizycznej osób wykluczonych oraz starszych.

2018
13
paź

Istota:

Braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

Fragment:

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów, gdyż udział w projekcie ma charakter nieodpłatny. Działalność Stowarzyszenia związana z realizacją ww. projektu nie będzie skutkowała powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi ptu (VAT), a więc nie zostanie przekroczona wartość sprzedaży uprawniająca do zwolnienia, a tym samym zapisy, o których mowa w art. 113 ust. 5 i ust. 9-10 ustawy o VAT nie będą miały w stosunku do Wnioskodawcy zastosowania, a Wnioskodawca nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. W wyniku realizacji projektu Nabywcą i Odbiorcą faktur będzie .... W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (poddziałania „ (...)

2018
13
paź

Istota:

Prawo do odliczenia w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Ponoszone przez Gminę wydatki na realizację przedmiotowego projektu będą obejmowały nabycie towarów i usług (w tym usług budowlanych) i będą dokumentowane przez wykonawców/dostawców fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku realizacją projektu pn. „ ... ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Gminie przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług, służących realizacji tego projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Gminie nie przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług, służących realizacji tego projektu, zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm). W związku z realizacją projektu pn. „ ... ” Gmina nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (określonych w art. 5 ustawy) zatem nie zostanie spełniona przesłanka warunkująca prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, określona w art. 86 ust. 1 przedmiotowej ustawy.

2018
13
paź

Istota:

W zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie realizuje projekt pn. „ Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działalność kulturalno-edukacyjną (...) ” w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów o tematyce ekologicznej w świetlicach wiejskich na terenie Gminy, wyjazd na zajęcia edukacyjne do (...) oraz organizację Pikniku Ekologicznego. Projektem objęto osiem świetlic w miejscowościach: (...). Poza zajęciami przeprowadzone zostaną konkursy o tematyce ekologicznej oraz stworzona zostanie wystawa ekologiczna, która stanowić będzie element dekoracji obiektu nawiązujący do natury, środowiska i ekologii. W ramach ww. projektu Stowarzyszenie finansuje koszty związane z: prowadzeniem warsztatów w świetlicach, zakupem artykułów spożywczych na wspólne ognisko, zakupem nagród za udział w konkursach, wydrukiem i oprawą zdjęć ekologicznych w antyramach, usługą konferansjerską, nagłośnieniem pikniku, zakupem medali i pucharów, usługą cateringową, zakupem biletów wstępu, kosztami transportu do wioski tematycznej. W wyniku realizacji projektu Stowarzyszenie nie osiągnie żadnych przychodów, gdyż udział w imprezie ma charakter nieodpłatny. Działalność związana z realizacją ww. projektu nie będzie skutkowała powstaniem obowiązku podatkowego Stowarzyszenia w zakresie podatku od towarów i usług.

2018
13
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 28 grudnia 2016 r. zawarła z województwem reprezentowanym przez Zarząd Województwa umowę o dofinansowanie projektu, określa warunki dofinansowania ze środków europejskich (w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu oraz wkład własny beneficjenta (nie mniej niż 15% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu). Przedmiotem projektu jest montaż na terenie Gminy 229 szt. instalacji solarnych. Przedmiotem projektu jest zakup i montaż zestawu solarnego (składającego się z kolektorów słonecznych, podgrzewacza wody, osprzętu instalacyjnego) dla potrzeb ciepłej wody użytkowej. W ramach projektu przewiduje się wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją kolektorów słonecznych. Inwestycja będzie realizowana na działkach osób fizycznych – mieszkańców Gminy. Kolektory słoneczne będą rozmieszczone na powierzchni dachu (w przypadku, gdy nie ma możliwości zamontowania kolektorów słonecznych na dachu budynku, będą zamontowane na terenie przy wykorzystaniu konstrukcji wolnostojących). Przed rozpoczęciem zadania zostanie podpisana z mieszkańcem Gminy umowa o udziale w projekcie. Właściciel zobowiązuje się w ww. umowie do wniesienia wkładu własnego do przedmiotowego zadania, określonego w umowie określającej zasady montażu i eksploatacji instalacji solarnej (szacowany wkład mieszkańca 15% kosztów związanych z zakupem i montażem instalacji solarnych).

2018
12
paź

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

Fragment:

(...) projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Powiat K. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Powiat wykonuje zadania nałożone na niego odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został powołany. Zdecydowana większość tych zadań jest realizowana przez Powiat w ramach reżimu publicznoprawnego. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.), Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych, natomiast w myśl art. 15 ust 6 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych”.

2018
12
paź

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2018 r. (data wpływu 5 września 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „ ..... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Stowarzyszenie świadczy usługi oznaczone „ symbolem PKWiU 9499Z ”, jako usługi świadczone przez organizacje członkowskie gdzie indziej niesklasyfikowane (wyłącznie statutowe), które zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług są zwolnione z podatku VAT i są świadczone przez Stowarzyszenie nieodpłatnie, czyli bez wynagrodzenia. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie prowadzi również działalności odpłatnej. W związku z powyższym Stowarzyszenie nie jest „ płatnikiem ” podatku od towarów i usług. Aktualnie Stowarzyszenie realizuje umowę przyznania pomocy „ ... ” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 (podpisaną z Samorządem województwa ....).

2018
12
paź

Istota:

W zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu - zakup samochodu pożarniczego

Fragment:

Ponadto podstawę do zobowiązania beneficjentów do spełnienia wymogów dotyczących kwalifikowalności podatku VAT, stanowi umowa o dofinansowanie projektu, zawierająca postanowienia dotyczące obowiązku przedstawienia na żądanie instytucji wdrażającej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu w wyznaczonym przez nią terminie. Efekty projektu, tj. zakup samochodu pożarniczego nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Wnioskodawca tj. Gmina ... jak również przyszły użytkownik tj. OSP ..., nie będą wykonywać żadnej działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, przy wykorzystaniu samochodu pożarniczego. Podatnikiem podatku VAT a zarazem Wnioskodawcą i podmiotem realizującym projekt, na który będą wystawione faktury VAT w ramach przedmiotowego projektu jest Gmina .... Po dokonaniu zakupu samochód zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych Gminy .... Po przekazaniu samochodu do bezpłatnego użytkowania OSP ..., samochód pozostanie w ewidencji środków trwałych Gminy .... W związku z powyższym opisem Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy realizując projekt pn. „ Zakup samochodu pożarniczego dla OSP ... ”, Gmina ... będzie miała możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części, biorąc (...)

2018
12
paź

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2018 r. (data wpływu 7 września 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ X ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ X ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Stowarzyszenie planuje przystąpić do realizacji zadania pod nazwą X. Będzie ono realizowane pod warunkiem uzyskania finasowania w ramach projektu grantowego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach projektu zostanie zaangażowany do realizacji animator- edukator, który będzie organizował zajęcia , warsztaty i wycieczki dla grupy od 15 do 40 osób zróżnicowanej wiekowo - odbywającej zajęcia jednocześnie dzieci, młodzieży dorośli, w tym seniorzy. Rekrutacja będzie przeprowadzona na podstawie procedury rekrutacyjnej. Rekrutacja zostanie poprzedzona akcją informacyjną, uwzględniającą kanały tradycyjne (ogłoszenie na tablicy informacyjnej) i internetowe, w czasie której zostaną podane jej zasady.

2018
12
paź

Istota:

Odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu dotyczącego celów rekreacyjno-sportowych

Fragment:

W związku z realizacją projektu Gmina poniosła/ponosi/będzie ponosić szereg różnych wydatków między innymi na przygotowanie dokumentacji projektowej, nadzór nad inwestycją, promocja projektu czy też na pokrycie kosztów robót budowlanych. Po zakończeniu budowy infrastruktura pozostanie własnością Gminy, która będzie ponosić koszty jej utrzymania oraz nie przekaże jej innemu podmiotowi lub jednostce. Powstała w wyniku realizacji projektu infrastruktura będzie ogólnodostępna. Realizacja projektu nie ma bowiem charakteru zarobkowego. W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że towary i usługi nabyte w celu zrealizowania projektu nie są/nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi VAT. Realizacja projektu wynika z art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gmina ma/będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację wyżej opisanego projektu? Stanowisko Wnioskodawcy, ostatecznie doprecyzowane w piśmie z dnia 28 września 2018 r.: W opinii Gminy, nie ma/nie będzie miała ona prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od wydatków poniesionych na realizację ww. projektu. Zdaniem Gminy towary i usługi nabyte w ramach realizacji projektu nie są/nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

2018
12
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT w zw. z realizacją projektu –termomodernizacja budynku.

Fragment:

Przedmiotowy projekt polegał na wykonaniu prac modernizacyjnych oraz termomodernizacyjnych, w celu poprawienia warunków technicznych pochodzącego z lat 80-tych bloku wybudowanego w technologii z wielkiej płyty. Wspólnota zakończyła realizowany projekt wpisując podatek od towarów i usług od zakupionych usług jako koszt kwalifikowany. Wspólnota nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług i nie wykonuje czynności związanych z opodatkowaniem tym podatkiem (nie świadczy usług najmu, wynajmu, np. ścian pod reklamę). W związku z powyższym, Wspólnota Mieszkaniowa powzięła wątpliwości, czy ma prawne możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku ze zrealizowanym projektem. Zdaniem Wspólnoty Mieszkaniowej, nie ma ona prawnych możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją powyższego projektu. Ponadto, w piśmie z dnia 31 sierpnia 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że towary i usługi wykorzystywane przy realizacji projektu „ Rewitalizacja budynku (...) ”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, poddziałanie 4.1.1 Poprawa Warunków Technicznych Budynków Zrealizowanych w Technologii z Wielkiej Płyty, nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

2018
12
paź

Istota:

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu polegającego na zagospodarowaniu terenu na cele turystyczno-rekreacyjne.

Fragment:

Projekt zrealizowano na działkach o nr ... będącymi własnością Gminy. Cała inwestycja będzie udostępniona bezpłatnie użytkownikom przez cały okres trwałości projektu. Jako Beneficjent realizujący projekt, Gmina nie może i nie mogła odzyskać poniesionego kosztu na podatek VAT. Zrealizowana inwestycja służy mieszkańcom oraz turystom jako obiekt bezpłatnego użytkowania. W projekcie o dofinansowanie kwota VAT została określona jako wydatek kwalifikowalny. Realizacja inwestycji trwała do końca sierpnia 2018 r. Obecnie trwa rozliczenie projektu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina zgodnie z zasadami może odliczyć koszt VAT poniesiony przy realizacji projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, jako Beneficjent projektu nie ma możliwości w żaden sposób zgodnie z prawem odzyskać kosztu poniesionego na podatek VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2018
12
paź

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Ponadto, w związku z realizowanym projektem nie wystąpią czynności opodatkowane. Zakupiony w ramach projektu sprzęt jest wykorzystywany wyłącznie przez funkcjonariuszy i pracowników policji w celach służbowych, do realizacji statutowych zadań, dla których KWP.... została powołana. Nie będzie podlegał on odsprzedaży ani użyczeniu. W pomieszczeniach objętych przedmiotową infrastrukturą nie są świadczone usługi najmu, dzierżawy i nie jest planowane prowadzenie tego typu działalności w przyszłości. Wnioskodawca informuje, że niniejsza sprawa była przedmiotem wydania interpretacji indywidualnej oznaczonej numerem XXX. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w świetle zaprezentowanego stanu faktycznego istniała możliwość odzyskania podatku VAT, w całości lub części, przez KWP....? Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno w trakcie realizacji przedmiotowego projektu, jak i po jego zakończeniu nie może odzyskać poniesionego podatku VAT, ponieważ realizowany projekt był jednym z zadań podstawowych Jednostki, a środki finansowe na jego realizację ujęte były w planie finansowym na 2014 r. Ponadto w zakresie czynności, dla wykonywania których Wnioskodawca został powołany odrębnymi przepisami prawa nie jest podatnikiem podatku VAT i nie ma prawa do rozliczania tego podatku.

2018
12
paź

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 24 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn. „ ..... ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Komenda Wojewódzka Policji w .... będąca państwową jednostką budżetową dnia 28 października 2010 r. zawarła z Województwem .... reprezentowanym przez Zarząd Województwa ..... pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO na lata 2007-2013 umowę nr X dotyczącą dofinansowania projektu „ ...... ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...., oś priorytetowa 4 – „ Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego ”, działanie 4.2. – „ Rozwój usług i aplikacji dla ludności ”. Całkowita wartość projektu wynosiła .... zł, z czego wydatki kwalifikowane w ramach projektu stanowiły wartość ..... zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 75% wydatków kwalifikowanych, tj. .... zł, natomiast 25% wydatków kwalifikowanych, tj. .... zł oraz wydatki niekwalifikowane w wysokości .... zł stanowiły wkład własny KWP.... Wydatki na realizację powyższego projektu pokrywane były ze środków ujętych w planie finansowym KWP.... na lata 2010 - 2012 r. W 2010 roku wyniosły one – ..... zł; w 2011 r. – ..... zł i w 2012 r. wydatki kwalifikowalne to kwota ..... zł oraz niekwalifikowalne w kwocie .... zł.

2018
12
paź

Istota:

W zakresie braku prawa do odzyskania w całości lub w części podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

Powstałe w wyniku realizacji projektu mienie nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Środki z dofinansowania w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych wpłyną na konto Gminy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ... ma możliwość odzyskać w całości lub części podatek od towarów i usług od wydatków związanych z realizacją projektu pn. „ ... ” finansowanego w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Zdaniem Wnioskodawcy, z art. 86 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, czyli odliczenia tego podatku dokonuje podatnik od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Realizując projekt pn. „ ... ” wyżej wymieniony warunek nie jest spełniony, gdyż Gmina realizuje jedno z zadań własnych, a towary nabywane w ramach realizacji projektu nie są związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

2018
12
paź

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

(...) projektu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu. Wniosek uzupełniono w dniu 20 września 2018 r. o przedstawienie opisu sprawy oraz przedłożenie dokumentu, z którego wynika prawo (...) do występowania w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w piśmie z dnia 14 września 2018 r.). W budynku są lokale mieszkalne. W dniu 19 czerwca 2012 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 4 „ Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast ”, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pomiędzy Zarządem Województwa a Wspólnotą Mieszkaniową. Projekt realizowany był przez Wspólnotę Mieszkaniową. Wydatki kwalifikowane projektu były pokrywane w wysokości 85% ze środków europejskich EFRR oraz 15% poprzez wkład własny beneficjenta. Podatek od towarów i usług został zaliczony do kosztów kwalifikowanych, ponieważ Wspólnota Mieszkaniowa nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

2018
12
paź

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Szpital podpisał umowę na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Osi Priorytetowej projektu pn. „ ... ”. Projekt jest finansowany w 85% ze środków unijnych i w 15% ze środków własnych. Realizowany projekt ma na celu poprawę dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez PZOZ (...) poprzez wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz pakietu usług z zakresu e-zdrowie. Dzięki wdrożeniu kompleksowego systemu informatycznego, usprawniającego świadczenie usług medycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii podniesie się efektywność funkcjonowania podmiotu leczniczego. Charakter planowanych działań obejmuje wdrożenie systemu EDM wraz z udostępnieniem pakietu e-usług dostosowanych do potrzeb pacjentów, personelu oraz klientów instytucjonalnych. Celem projektu jest poprawa działania Szpitala oraz obsługi pacjentów poprzez rozwój wysokiej jakości usług cyfrowych, związanych z zakupem sprzętu oraz oprogramowania co pozwoli na szybkie i sprawne przetwarzanie dokumentacji medycznej. Zakupiony sprzęt i oprogramowanie będą ściśle związane z podstawową działalnością, którą jest udzielanie świadczeń medycznych. Po zakończeniu realizacji projektu środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne będą własnością PZOZ i nie będą przekazane na inny podmiot na mocy ani umowy sprzedaży, ani zamiany, darowizny lub innej umowy służącej przeniesieniu własności.

2018
12
paź

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT dotacji otrzymanej na pokrycie 90% kosztów związanych z realizacją projektu; naliczenie podatku VAT metodą „w stu” od kwoty otrzymanej dotacji; prawo do odliczenia podatku VAT od nabytych na potrzeby realizacji projektu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT; prawo do odliczenia podatku VAT od wszystkich wydatków poniesionych na realizację projektu.

Fragment:

Otrzymane przez Wnioskodawcę dotacja i wpłata przez przedsiębiorców wkładu własnego mogą być przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie kosztów realizacji projektu, ponieważ projekt nie zakłada osiągnięcia zysku. W przypadku niezrealizowania projektu Wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków zgodnie z zasadą proporcjonalności – wg której następuje zwrot środków proporcjonalnie do osiągniętych rezultatów. Całość otrzymanej dotacji będzie wykorzystana na realizację projektu, nie będzie przekazana uczestnikom projektu w formie pieniężnej. W sytuacji rozwiązania umowy o dofinansowanie Wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu całości lub części otrzymanego dofinansowania w zależności od stopnia realizacji umowy. Przed rozpoczęciem projektu – bez konsekwencji; w trakcie – proporcjonalnie do zaawansowania działań. Budżet projektu przewiduje poniesienie wydatków na działania merytoryczne w postaci: wynagrodzenia personelu projektu, które stanowią 81,40% wartości budżetu projektu oraz nabycia, w tym zakupy opodatkowanie podatkiem VAT, które będą udokumentowane fakturami. Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług w ramach opisanego projektu wystawione będą na Wnioskodawcę. Zadania realizowane przez Wnioskodawcę zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu: Zadanie 1 – Identyfikacja potencjalnych odbiorców wsparcia – rekrutacja MMS przedsiębiorstw; Zadanie 2 – Analiza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw oraz dostępności usług w RUR/poza RUR; Zadanie 3 – Opracowanie Planu Rozwoju monitoring i doradztwo w zakresie jego wdrożenia; Zadanie 4 – Agregacja zidentyfikowanych potrzeb.

2018
11
paź

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Całkowita wartość projektu wynosi 7 742 382,96 zł, wydatki kwalifikowane 4 194 824,56 zł, dofinansowanie projektu 3 393 613,07 zł, tj. 80,90% wydatków kwalifikowanych projektu, wkład beneficjenta stanowi 801 211,49 zł, tj. 19,10% kwoty wydatków kwalifikowanych. Okres realizacji inwestycji ustalono następująco: rozpoczęcie realizacji inwestycji: 28.04.2017 r., rozpoczęcie rzeczowe realizacji inwestycji: 23.01.2018 r., zakończenie finansowe realizacji: 31.12.2018 r. Wnioskodawcą i beneficjentem środków jest Powiat. Realizatorem projektu po zakończeniu inwestycji będzie Szpital Właścicielem istniejącego budynku Szpitala, który jest przebudowywany i rozbudowywany w ramach realizowanego projektu jest Wnioskodawca – Powiat, który po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia przekaże przedmiotowe zasoby w nieodpłatne używanie na podstawie umowy Szpitalowi. Nabyte zasoby w ramach projektu będą zarządzane i utrzymywane przez Szpital, którego jedynym właścicielem jest Powiat (100% udziału posiada Powiat). Zadania realizowane przez właściciela w ramach realizacji następujących celów projektu: poprawa warunków przebywania pacjentów w szpitalu, poprawa stanu technicznego pomieszczeń szpitala, poprawa warunków pracy lekarzy i pracowników służby zdrowia.

2018
11
paź

Istota:

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu polegającego na rozbudowie drogi.

Fragment:

Na realizację projektu przebudowy dróg Gmina przeznaczy własne środki finansowe oraz środki z dotacji w ramach programów unijnych. Droga ma charakter drogi gminnej, Gmina zamierza zaliczyć podatek VAT do kosztów kwalifikowalnych ww. zadania inwestycyjnego, ponieważ brak jest podstaw odliczenia podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku. Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego. Projekt będzie realizowany w zakresie zadań własnych Gminy. Zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do działalności gospodarczej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2018
11
paź

Istota:

Czy w odniesieniu do realizowanej inwestycji, Gmina będzie mogła odliczyć od podatku należnego kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur za roboty związane z realizacją inwestycji?

Fragment:

Inwestorem projektu jest Gmina. Wszystkie faktury dotyczące realizacji projektu wystawione przez wykonawców będą płacone przez Gminę, która jest zarejestrowana, jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do realizowanej inwestycji, Gmina będzie mogła odliczyć od podatku należnego kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur za roboty związane z realizacją inwestycji? Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja projektu nie będzie służyć sprzedaży opodatkowanej i Gmina nie będzie mogła odliczyć podatku VAT wynikającego z faktur otrzymanych przez Gminę, dokumentujących wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „”. Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowanie art. 86 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż realizowany projekt jest ogólnodostępny, publiczny i korzystanie z niego będzie bezpłatne. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

2018
11
paź

Istota:

Braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

Gmina zamierza w 2018 r. przystąpić do realizacji projektu pn. „ ... ” (dalej: „ Projekt ”). Na realizację Projektu Gmina zamierza pozyskać dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Celem Projektu jest poprawa dostępności infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze Lokalnej Strefy Rozwoju. W ramach realizacji Projektu wybudowana zostanie świetlica wiejska w ... (dalej: „ Świetlica ”), która będzie spełniać funkcję rekreacyjno-społeczno-kulturalną. Wybudowana w ramach Projektu Świetlica składać się będzie z następujących pomieszczeń: sali spotkań, aneksu kuchennego, korytarza, toalet oraz umywalni. Ponadto w ramach Projektu zagospodarowany zostanie teren wokół wybudowanej Świetlicy wraz ze zjazdami z drogi gminnej i miejscami postojowymi. W wyniku realizacji Projektu zwiększy się dostępność infrastruktury rekreacyjno-społeczno-kulturalnej dla mieszkańców Gminy, co wpłynie znacząco na poprawę życia mieszkańców Gminy.