Projekt | Interpretacje podatkowe

Projekt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to projekt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w zwi1zku z realizacj1 projektu unijnego.
Fragment:
Maj1c na uwadze charakter realizowanych przez Nadleonictwo aktywnooci w zakresie prowadzonej gospodarki leonej oraz obowi1zek prowadzenia tej gospodarki w sposób trwale zrównowa?ony z uwzglednieniem w szczególnooci celów okreolonych w powo3anym wczeoniej art. 7 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o lasach, Jednostka planuje wyst1pienie z wnioskiem o dofinansowanie projektu pod nazw1 „ ... ” (dalej zamiennie jako Projekt), którego g3ównym celem jest ograniczanie antropopresji na obszarach przyrodniczo cennych. Nadleonictwo zamierza aplikowaa o dofinansowanie rzeczonego Projektu ze orodków Funduszu Spójnooci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Orodowisko (POIiO) 2014-2020, Oo priorytetowa II Ochrona orodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, dzia3anie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in situ lub ex-situ zagro?onych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1a Dzia3ania o charakterze dobrych praktyk, zwi1zane z ochron1 zagro?onych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Dofinansowanie UE na poziomie Projektu bedzie wynosi3o 85%. Planuje sie, ?e pozosta3a czeoa wydatków (15%) zwi1zanych z realizacj1 przez Nadleonictwo zadan objetych wnioskiem o dofinansowanie w ramach Projektu zostanie pokryta ze orodków w3asnych Jednostki. Cel g3ówny POIiO wynika z jednego z trzech priorytetów Strategii Europa 2020 (Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa?onego rozwoju sprzyjaj1cego w31czeniu spo3ecznemu), jakim jest wzrost zrównowa?ony rozumiany jako wspieranie gospodarki efektywnej korzystaj1cej z zasobów, bardziej przyjaznej orodowisku i bardziej konkurencyjnej, w której cele orodowiskowe s1 dope3nione dzia3aniami na rzecz spójnooci gospodarczej, spo3ecznej i terytorialnej.
2017
20
sty

Istota:
W zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w ca3ooci lub czeoci w zwi1zku z realizacj1 inwestycji.
Fragment:
Maj1tkiem powsta3ym w wyniku realizacji Projektu zarz1dzaa bedzie Zarz1d Dróg Wojewódzkich w ... jako jednostka organizacyjna bed1ca zarz1dem drogi w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych. Zarz1d Dróg Wojewódzkich w ... jako reprezentant Beneficjenta Projektu posiada pe3n1 zdolnooa organizacyjn1 i finansow1 do utrzymania projektu w ci1gu, co najmniej 5 lat od daty realizacji projektu. Wszelkie orodki niezbedne dla utrzymania i eksploatacji rezultatów Projektu bed1 co roku zagwarantowane w bud?ecie Województwa .... Województwo ... realizuj1c projekt bedzie realizowa3o zadania w3asne na3o?one na JST przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz1dzie województwa, a tym samym nie bedzie prowadzi3o sprzeda?y opodatkowanej podatkiem VAT od towarów i us3ug zwi1zanych z realizowan1 inwestycj1. Województwo nie bedzie mog3o wiec odzyskaa w ca3ooci ani w czeoci podatku VAT poniesionego na realizowan1 inwestycje zgodnie z ustaw1 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z póYn. zm.). Stanowisko w powy?szej sprawie jest niezbedne celem uznania podatku VAT jak wydatku kwalifikowalnego w realizowanym projekcie. Ponadto wskazano, i?: Je?eli wystawca faktury bedzie mia3 mo?liwooa wystawienia faktury z podzia3em na Nabywce i Odbiorce, to w miejscu Nabywcy bedzie Województwo ..., adres i NIP Województwa a w miejscu Odbiorcy Zarz1d Dróg Wojewódzkich i jego adres.
2017
19
sty

Istota:
Prawa do obni?enia w czeoci kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego w zwi1zku z realizacj1 projektu w ramach Programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej ....
Fragment:
Ca3kowita wartooa wsparcia Projektu ..... na 2016 rok, wynosi 1.100.779,80 z3, z tego: 51% - dla Politechniki ...., a 49% - dla Uniwersytetu ....., zgodnie z podzia3em zawartym w umowie partnerskiej, wynikaj1cym z proporcji rozliczonych orodków przeznaczonych na finansowanie infrastruktury badawczej w projekcie pt. „ .... ”. W ka?dym kolejnym roku realizacji Projektu ..... Wykonawca otrzyma minimum 20% ww. kwoty. Wykonawca mo?e otrzymaa wy?sz1 kwote finansowania, zgodnie z odpowiednim algorytmem umieszczonym w Regulaminie projektu ...., w przypadku wykazania odpowiednich przychodów w Raporcie Finansowym. Ka?da z Uczelni realizuje projekt samodzielnie i niezale?nie od siebie. Faktury oraz inne dokumenty ksiegowe potwierdzaj1ce poniesione wydatki w zwi1zku z realizacj1 projektu przez Wnioskodawce s1 wystawiane na: POLITECHNIKE ..... Al. ....., ...., NIP ..... Dofinansowanie z projektu .... przeznaczone jest na wsparcie kosztów utrzymania infrastruktury badawczej obejmuj1cej: orodki trwa3e, WNiP, wyposa?enie, która jest wykorzystywana do: realizacji dzia3alnooci statutowej badawczej Uczelni (prace badawcze, projekty badawcze itd.), która nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug; realizacji (...)
2017
19
sty

Istota:
Czy zgodnie z obowi1zuj1cymi przepisami prawa podatek naliczony poniesiony w toku trwaj1cej inwestycji w ca3ooci podlega3 odliczeniu, czy tylko w czeoci dotycz1cej przebudowy i budowy sieci kanalizacji deszczowej, które nastepnie zosta3y przekazane aportem do spó3ki komunalnej miasta, by3 mo?liwy do odzyskania przez beneficjenta?
Fragment:
Zgodnie z „Wytycznymi w sprawie kwalifikowalnooci wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ..., co do zasady ka?dy projekt wspó3finansowany ze orodków funduszy w ramach RPO na lata 2007-2013 powinien zachowaa trwa3ooa przez okres 5 lat od daty finansowego zakonczenia Projektu, czyli od daty poniesienia ostatniego wydatku w ramach projektu (dokonanie przez Beneficjenta zap3aty na podstawie ostatniej faktury/innego dowodu ksiegowego o równowa?nej wartooci dowodowej, dotycz1cej wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu). Pojecie „ trwa3ooci projektu ” rozumiane jest jako niepoddanie projektu tzw. znacz1cej modyfikacji, tj. modyfikacji maj1cej wp3yw na charakter lub warunki realizacji projektu lub powoduj1cej uzyskanie nieuzasadnionej korzyoci przez przedsiebiorstwo lub podmiot publiczny oraz wynikaj1cej ze zmiany charakteru w3asnooci elementu infrastruktury albo z zaprzestania dzia3alnooci produkcyjnej. W zwi1zku z powy?szym, zarówno w okresie pierwszych pieciu lat, jak i w nastepnych latach eksploatacji projektu, w3aocicielem i zarz1dzaj1cym bedzie Beneficjent (tj. Gmin1 Miasto ... na prawach powiatu), który bedzie ponosi3 koszty zwi1zane z utrzymaniem i eksploatacj1 dróg objetych zakresem rzeczowym projektu. W ramach projektu zosta3a zrealizowana przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz usuniecie kolizji z kanalizacj1 deszczow1. Powsta3y maj1tek zosta3 przekazany po zakonczeniu realizacji projektu aportem do spó3ki komunalnej E...
2017
19
sty

Istota:
Czy Wnioskodawca jako p3atnik podatku dochodowego od osób fizycznych, w zwi1zku z przekazywaniem uczestnikom projektu kwot „kieszonkowego", zobowi1zany jest do obliczania i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z Ustaw1 o podatku dochodowym?
Fragment:
Jednoczeonie wskazaa nale?y, ?e dla zastosowania zwolnienia okreolonego w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymagane jest, aby orodki finansowe by3y otrzymywane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu. Przez uczestników projektu, o których mowa w powo3anym wy?ej przepisie, nale?y natomiast rozumiea osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. W przedstawionym stanie faktycznym osoby otrzymuj1ce od Wnioskodawcy „ kieszonkowe ” s1 uczestnikami projektu, dla których wyznaczono w ramach programu pomoc w postaci stawek jednostkowych za pobyt za granic1, maj1cych na celu sfinansowanie takich elementów jak zakwaterowanie, wy?ywienie, ubezpieczenie, transport lokalny. Program nie okreoli3 wprost zasad i sposobu wyp3aty tych stawek jednostkowych dla uczestników, okreoli3 jedynie kwote i zakres rzeczowy, jaki ma zostaa sfinansowany. Wnioskodawca samodzielnie ustali3 jakie wydatki ponosi3 bedzie bezpoorednio na podstawie faktur, a jakie przeniesie na uczestników projektu w postaci „ kieszonkowego ”, jednoczeonie zobowi1zuj1c uczestników do wydatkowania orodków na dok3adnie sprecyzowane wydatki, wchodz1ce w sk3ad stawki jednostkowej. Bior1c powy?sze pod uwage, nale?y zatem uznaa, ?e w przedstawionym stanie faktycznym przekazywane uczestnikom projektu „ kieszonkowe ” jako pomoc w ramach programu finansowanego z udzia3em orodków europejskich – o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wyp3ata ww. owiadczen nie skutkuje obowi1zkiem obliczania, pobierania i odprowadzania z tego tytu3u zaliczek na podatek dochodowy.
2017
19
sty

Istota:
Mo?liwooa zwolnienia z opodatkowania owiadczen pienie?nych wyp3acanych uczestnikom projektu.
Fragment:
Wnioskodawca przyst1pi3 do realizacji projektu z zakresu szkolen jezykowych pt. „ ... ”. Beneficjentem tego projektu jest Czeska Szko3a Sedziowska („ G.A ... ”), natomiast Wnioskodawca jest jego wspó3beneficjentem – razem z instytucjami ze S3owacji, S3owenii oraz Chorwacji. Projekt jest dofinansowany ze orodków Komisji Europejskiej w wysokooci 80%. Pozosta3a kwota jest finansowana ze orodków w3asnych instytucji partnerskich projektu (w tym Wnioskodawcy) w ramach wk3adu w3asnego do projektu. W ramach tego projektu przewidziano zorganizowanie jednego spotkania wstepnego, trzech spotkan koordynatorów projektu ze wszystkich panstw partnerskich oraz szeociu szkolen jezykowych dla sedziów i prokuratorów oraz konferencji podsumowuj1cej. Uczestnikami projektu s1 sedziowie i prokuratorzy ze wszystkich panstw partnerskich, natomiast koordynatorem projektu z ramienia Wnioskodawcy jest prokurator delegowany lub pracownik Wnioskodawcy. Wyk3adowcami s1 zarówno prokuratorzy jak i osoby zwi1zane z wymiarem sprawiedliwooci, zatrudniane przez Wnioskodawce na umowe cywilno-prawn1. Bud?et projektu przewiduje pe3ne finansowanie podró?y zarówno uczestników wydarzen w nim przewidzianych jak i koordynatorów i wyk3adowców poprzez zwrot kosztów podró?y na zasadzie zwrotu realnie poniesionych wydatków.
2017
19
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia oraz zwrotu podatku naliczonego wynikaj1cego z faktur dokumentuj1cych wydatki poniesione w zwi1zku z realizacj1 projektu.
Fragment:
Koszty projektu obejmuj1 zlecenia dla osób przygotowuj1cych dokumentacje, zaanga?owanie personelu prowadz1cego dzia3ania przyrodnicze w terenie, zakup sprzetu i wyposa?enia terenowego, promocje projektu oraz zarz1dzanie projektem. Realizacja celu i zadan projektu zgodna jest z zadaniami statutowymi Instytutu. Wszystkie towary i us3ugi nabyte przez Wnioskodawce w ramach realizacji opisanego we wniosku projektu nie bed1 wykorzystywane do czynnooci opodatkowanych podatkiem VAT i nie s3u?1 i nie bed1 s3u?y3y w przysz3ooci ?adnym czynnoociom opodatkowanym. Wydatki poniesione w ramach realizacji wskazanego we wniosku projektu bed1 udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawce. Projekt bedzie realizowany od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r. Efektem projektu ma bya wsiedlenie roolin na stanowiska w Parku Narodowym. Ewentualni odbiorcy bed1 korzystaa z tych efektów nieodp3atnie. W zwi1zku z powy?szym zadano nastepuj1ce pytanie (ostatecznie sformu3owane w uzupe3nieniu wniosku z 19 wrzeonia 2016 r.): Czy w zwi1zku z realizacj1 projektu Wnioskodawcy przys3uguje prawo do obni?enia podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego lub prawo do zwrotu ró?nicy podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformu3owane w uzupe3nieniu wniosku z 19 wrzeonia 2016 r.): w ramach realizowanego projektu nie przys3uguje mu prawo do obni?enia podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego jak równie? nie ma prawa do zwrotu ró?nicy podatku VAT.
2017
19
sty

Istota:
Prawo do obni?enia podatku VAT nale?nego o podatek naliczony w zwi1zku z realizacj1 projektu pn. „...”
Fragment:
W ramach realizowanego projektu Gmina bedzie nabywa3a us3ugi, a faktury bed1 wystawiane na Gmine. Us3ugi nabywane w ramach projektu nie bed1 wykorzystywane do wykonywania czynnooci opodatkowanych podatkiem VAT. Realizacja inwestycji - przebudowa dróg lokalnych - nie bedzie przynosia dochodów z tytu3u umów cywilnoprawnych i nie bedzie podlega3a obrotowi gospodarczemu. Efekty realizowanej operacji pn. " ...” nie bed1 s3u?ya czynnoociom podlegaj1cym opodatkowaniu podatkiem VAT. W wyniku tej operacji powstan1 drogi publiczne ogólnodostepne, a korzystanie z nich bedzie nieodp3atne. Nie planuje sie przekazania praw w3asnooci elementu wbudowanej infrastruktury. Projekt zostanie zrealizowany przez Gmine w celu wykonywania na3o?onych na Gmine obowi1zków zadan publicznych (zadan w3asnych gminy), okreolonych ustaw1 o samorz1dzie gminnym. Zatem w myol art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2016, poz. 710 z póY. zm.) o podatku od towarów i us3ug nie uznaje sie za podatnika organów w3adzy publicznej oraz urzedów obs3uguj1cych te organy w zakresie realizowanych zadan na3o?onych odrebnymi przepisami prawa, dla realizacji, których zosta3y one powo3ane, z wy31czeniem czynnooci wykonanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
2017
19
sty

Istota:
Mo?liwooa odzyskania podatku VAT w odniesieniu do projektu pn. „Termomodernizacja obiektów u?ytecznooci publicznej (...)”.
Fragment:
Dokonane przez Powiat zakupy us3ug w ramach realizacji przedmiotowego projektu, ani w trakcie jego realizacji, jak równie? po jego zakonczeniu, nie bed1 wykorzystywane do czynnooci opodatkowanych podatkiem od towarów i us3ug. Faktury VAT dokumentuj1ce poniesione wydatki w ramach realizacji ww. projektu wystawiane bed1 na Powiat. Realizacja projektu bedzie s3u?y3a wykonywaniu zadan w3asnych Powiatu, okreolonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz1dzie powiatowym. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie. Czy w odniesieniu do projektu pn. „ Termomodernizacja obiektów u?ytecznooci publicznej (...) ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 istnieje mo?liwooa odzyskania podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, ?e dokonane us3ugi i zakupy w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie bed1 wykorzystywane do czynnooci opodatkowanych podatkiem od towarów i us3ug, Wnioskodawca stoi na stanowisku, ?e Powiat nie ma mo?liwooci odzyskania podatku VAT w odniesieniu do projektu pn. „ Termomodernizacja obiektów u?ytecznooci publicznej (...) ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe.
2017
15
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w zwi1zku z realizacj1 projektu dot. budowy drogi.
Fragment:
W3aocicielem projektu i powsta3ych produktów bedzie Gmina. Gmina zapewni tak?e trwa3ooa projektu zgodnie z wytycznymi RPO ... na lata 2014-2020: utrzyma projekt zarówno w sensie organizacyjnym, jak i finansowym oraz bedzie zarz1dza3a produktami powsta3ymi w wyniku realizacji inwestycji. Po zakonczeniu projektu gmina ... pokrywaa bedzie wszystkie wydatki zwi1zane z u?ytkowaniem projektu i jego poszczególnych elementów. ?ród3em finansowania bed1 orodki w3asne. Wnioskodawca utrzyma projekt zarówno w sensie organizacyjnym, jak i finansowym oraz bedzie zarz1dza3 produktami uzyskanymi w wyniku realizacji inwestycji (pokryje koszty u?ytkowania oraz niezbednych konserwacji, czy ewentualnych napraw). W zwi1zku z powy?szym zadano nastepuj1ce pytanie: Czy Gmina ma mo?liwooa odliczenia podatku od towarów i us3ug w ramach realizowanego projektu pt. „ B. ”? Zdaniem Gminy, realizacja projektu nie daje prawnej mo?liwooci odliczenia podatku od towarów i us3ug, poniewa? nie zostaj1 spe3nione przes3anki z art. 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z póYn. zm.), zgodnie z którym „w zakresie, w jakim towary i us3ugi s1 wykorzystywane do wykonywania czynnooci opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przys3uguje prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego, z zastrze?eniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2017
15
sty

Istota:
Prawo do odliczenia czeoci podatku naliczonego wed3ug ustalonej proporcji w zwi1zku z realizacj1 projektu.
Fragment:
Zakonczenie finansowe realizacji projektu nast1pi3o w dniu 17 stycznia 2014 r. Okres trwa3ooci projektu up3ywa w dniu 17 stycznia 2017 r. W czasie trwania projektu Spó3dzielnia zobowi1zana by3a do przed3o?enia Instytucji Zarz1dzaj1cej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w zwi1zku z realizacj1 ww. projektu. Spó3dzielnia z3o?y3a w dniu 21 marca 2014 r. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w tym zakresie. We wniosku wskazano, i? Spó3dzielnia korzysta ze zwolnienia od podatku w zwi1zku z wykonywaniem dzia3alnooci opisanej w art. 43 ust. l pkt 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug. Przywo3ane zwolnienie, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spó3dzielniach mieszkaniowych dotyczy op3at od lokali mieszkalnych. Jednoczeonie Spó3dzielnia wskaza3a, i? w jednym z budynków mieszkalnych objetych projektem (ul. L.), w pomieszczeniu piwnicznym, znajduje sie lokal u?ytkowy o powierzchni 15 m2. Do kosztów kwalifikowanych, objetych dofinansowaniem orodków UE, zaliczono poniesione nak3ady w wartooci brutto uznaj1c, i? realizowany projekt, dotycz1cy modernizacji zasobów mieszkaniowych, nie ma zwi1zku ze sprzeda?1 opodatkowan1.
2017
15
sty

Istota:
Mo?liwooa odliczenia podatku VAT w czeoci lub w ca3ooci w odniesieniu do projektu „...”.
Fragment:
(...) projektu, papier, materia3y biurowe i eksploatacyjne do drukarek s3u?1cych realizacji projektu. Towary i us3ugi zakupione w celu realizacji projektu nie s1 i nie bed1 w ?adnym zakresie zwi1zane z czynnoociami opodatkowanymi podatkiem VAT. Efektem projektu jest: wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych poprzez zajecia wyrównawcze; samorealizacja i rozwój osobisty uczniów poprzez zajecia pozalekcyjne oraz inne formy edukacyjne; podniesienie wartooci uczniów na lokalnym rynku pracy poprzez doradztwo zawodowe i poszerzenie oferty kszta3cenia o tematy zwi1zane z rynkiem pracy; zwiekszenie motywacji uczniów do samorozwoju, po31czone z 3agodzeniem problemów wychowawczych. Uczniowie brali udzia3 w projekcie nieodp3atnie. Efekty powsta3e w wyniku realizacji projektu nie zosta3y i nie zostan1 nikomu przekazane. Realizowany projekt nie s3u?y3 w jakimkolwiek zakresie czynnoociom opodatkowanym. Powiat jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, sk3ada deklaracje VAT-7. W uzupe3nieniu Wnioskodawca poinformowa3, ?e ?adna z czynnooci wykonanych na rzecz projektu nie mia3a i nie bedzie mia3a zwi1zku ze sprzeda?1 opodatkowan1, która w jakikolwiek sposób pozwoli3aby na ca3oociowe lub czeociowe obni?enie kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego.
2017
15
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytu3u wydatków na realizacje projektu unijnego.
Fragment:
Czy Gmina bedzie mia3a prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytu3u realizacji zadania pn. „ ... ”, w dniu sporz1dzania wniosku o dofinansowanie oraz póYniej, w okresie realizowania projektu oraz w okresie trwa3ooci projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, zadanie inwestycyjne pn. „ ... ” nale?y do zadan w3asnych Gminy obejmuj1cych sprawy 3adu przestrzennego, gospodarki nieruchomoociami, ochrony orodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorz1dzie gminnym. Zgodnie z art. 91 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651), wójt jest równie? podmiotem pe3ni1cym role organu ochrony przyrody, który niew1tpliwie wkomponowuje sie w cel jaki zosta3 podniesiony we wniosku o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego. Zdaniem Wnioskodawcy, na moment sk3adania wniosku o dofinansowanie, oraz póYniej, w okresie realizowania projektu oraz w okresie trwa3ooci projektu, nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych z tytu3u realizacji przedmiotowego zadania. W myol przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2016 r., poz., 710; dalej jako „ ustawa o VAT ”), w zakresie, w jakim towary i us3ugi s1 wykorzystywane do wykonywania czynnooci opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przys3uguje prawo do obni?ania kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego, z zastrze?eniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2017
15
sty

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytu3u poniesionych wydatków na realizacje projektu unijnego.
Fragment:
Powy?szy projekt dotyczy sektora finansów publicznych, tj. Gminy. Projekt zosta3 zrealizowany za kwote 695.302,90 z3, z tego dofinansowanie ze orodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 499.947,92 z3 oraz wk3ad w3asny 124.986,98 z3 oraz koszty niekwalifikowane 34.368,00 z3. Po zrealizowaniu projektu, ww. samochód zosta3 przekazany nieodp3atnie w u?yczenie Ochotniczej Stra?y Po?arnej. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie. Czy w okresie trwa3ooci projektu, tj. od dnia 15 grudnia 2011 r. do 15 grudnia 2016 r. w owietle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z póYn. zm.), Gmina mia3a prawo do otrzymania zwrotu podatku naliczonego i zap3aconego z tytu3u zakupu samochodu w zwi1zku z realizacj1 projektu pn. „ ... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, nie przys3uguje prawo do odzyskania podatku od towarów i us3ug, poniewa? realizacja projektu nie ma zwi1zku ze sprzeda?1 opodatkowan1 podatkiem od towarów i us3ug. Gmina realizuj1c projekt pn. „ ... ” wype3nia zadania w3asne. Zgodnie z dyspozycj1 zawart1 w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z póYn. zm.), w zakresie, w jakim towary i us3ugi s1 wykorzystywane do czynnooci opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przys3uguje prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego, z zastrze?eniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2017
15
sty

Istota:
W zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w zwi1zku z realizacj1 projektu
Fragment:
(...) projektu pn.: „ ... ”– jest prawid3owe. UZASADNIENIE W dniu 14 listopada 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w zwi1zku z realizacj1 projektu pn.: „ ... ”. Przedmiotowy wniosek zosta3 uzupe3niony pismem z dnia 6 grudnia 2016 r. poprzez wskazanie sposobu doreczenia korespondencji. We wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e. Powiat ... zamierza realizowaa projekt pn.: „ ... ”. Realizacja projektu zostanie sfinansowana ze orodków w3asnych oraz orodków pochodz1cych z umorzenia po?yczki udzielonej Powiatowi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Orodowiska i Gospodarki Wodnej w .... Termin realizacji projektu: od 03.04.2017 roku do 29.12.2017 roku. Przedsiewziecie polegaa bedzie na zakupie ci1gnika rolniczego wyposa?onego w 3adowacz czo3owy, przedni, tylni WOM – wa3ek odbioru mocy, przedni, tylni TUZ – trzypunktowy uk3ad zawieszenia oraz osprzet: przyczepe, kosiarke bijakow1 boczn1, koparko-3adowarke zawieszon1 na trzypunktowym uk3adzie zawieszenia ci1gnika. Realizatorem projektu bedzie Powiat ..., na który wystawiane bed1 faktury za zakup ci1gnika rolniczego wraz z wyposa?eniem oraz za dzia3ania promocyjne.
2017
12
sty

Istota:
 • prawo do czeociowego odliczenia podatku VAT w zwi1zku z realizacj1 projektu pn. ...
 • sposób ustalenia kwoty podatku naliczonego do odliczenia z zastosowaniem przepisów art. 86 ust. 2e-f ustawy.
 • Fragment:
  Projekt ma charakter inwestycji u?ytecznooci publicznej, której g3ównym celem nie jest przynoszenie zysków, a poprawne wykonywanie powierzonych przez jednostke samorz1du terytorialnego zadan, które s3u?1 zaspokajaniu potrzeb mieszkanców. Z uwagi na charakter projektu nie przewiduje sie pobierania jakichkolwiek op3at za korzystanie z wybudowanej infrastruktury. Tym samym projekt nie bedzie generowa3 przychodów ale w kosztach projektu bedzie partycypowa3a Spó3ka, która realizuje inwestycje niedrogow1 - obiekt handlowy (galerie). Inwestycja Spó3ki 31czy sie z przebudow1 czeoci drogi, budow1 dodatkowych pasów ruchu, budow1 odwodnienia ulicy, przebudowa oowietlenia i likwidacj1 kolizji bran?y telekomunikacyjnej, gazowej i wodoci1gowej. Przebudowa tego odcinka nast1pi w ramach Projektu, na który Powiat ... otrzyma3 orodki z UE, a jednostk1 realizuj1c1 projekt jest Zarz1d Dróg Powiatowych. Powiat zawar3 Umowe i Aneks do umowy ze Spó3k1 dotycz1cy wspó3pracy w zakresie rozbudowy tej drogi. Na podstawie zawartego Aneksu Spó3ka bedzie partycypowaa w rzeczywiocie poniesionych kosztach projektu wype3niaj1c zobowi1zanie wynikaj1ce z art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. 2016, poz. 1440).
  2017
  12
  sty

  Istota:
  Podatek od towarów i us3ug w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w zwi1zku z realizacj1 projektu.
  Fragment:
  Projekt nie bedzie zwi1zany z czynnoociami opodatkowanymi, nie bedzie generowa3 zysku dla parafii. Od adresatów zadania nie bed1 pobierane op3aty, wskutek czego nie bedzie uzyskany dochód z realizacji operacji. Realizacja projektu jest zwi1zana z dzia3alnooci1 parafii. W1tpliwooci Wnioskodawcy dotycz1 kwestii, czy realizuj1c operacje pn. „ Konserwacja i restauracja o3tarza g3ównego (...) ”, Parafia ma prawo do obni?enia podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego lub do zwrotu podatku VAT. Zgodnie z powo3anymi wy?ej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach okreolonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i us3ugi by3y wykorzystywane do wykonywania czynnooci opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebed1cych zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie, warunki uprawniaj1ce do odliczenia podatku naliczonego nie bed1 spe3nione, gdy? nabyte towary i us3ugi w zwi1zku z realizacj1 projektu nie bed1 wykorzystywane do wykonywania czynnooci opodatkowanych podatkiem VAT. Bowiem jak wskaza3 Wnioskodawca „ Projekt nie bedzie zwi1zany z czynnoociami opodatkowanymi, nie bedzie generowa3 zysku dla parafii.
  2017
  12
  sty

  Istota:
  Czy poniesiony przez Wnioskodawce koszt podatku VAT, w przypadku przedmiotowej realizacji zadania, mo?e zostaa w jakikolwiek odliczony lub zwrócony?
  Fragment:
  (...) projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego „ X ” na lata 2014-2020 – jest prawid3owe. UZASADNIENIE W dniu 28 paYdziernika 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku od towarów i us3ug ww. zakresie. We wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e. Wnioskodawca uzyska3 dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „ X ” na lata 2014-2020. w ramach Priorytetu 4: „ Zwiekszenie zatrudnienia i spójnooci terytorialnej ”, w zakresie dzia3ania: Koszty bie?1ce i aktywizacja. Celem projektu jest skuteczne wdra?anie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz wydatkowanie orodków Europejskiego Funduszu Rybackiego poprzez zapewnienie sprawnej pracy X , promocje grupy i LSR oraz aktywizacje spo3ecznooci obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju. Projekt realizowany jest od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Projekt polega m.in na organizacji bezp3atnych warsztatów, spotkan, szkolen aktywizuj1cych mieszkanców, organizacji bezp3atnych us3ug doradczych na rzecz mieszkanców, opracowaniu i druku materia3ów informacyjnych, które udostepniane s1 bezp3atnie dla osób zainteresowanych mo?liwooci1 uzyskania dofinansowania. Projekt (...)
  2017
  12
  sty

  Istota:
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
  Fragment:
  (...) projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... (dalej jako „ Gmina ”) zawarła umowę o przyznaniu pomocy dla operacji pn. „ ... ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Samorządem Województwa ... w ... – umowa o przyznaniu pomocy nr ... z dnia ... 2016 r. Przedmiotem dofinansowania dla Beneficjenta będzie realizacja zadania pn. „ ... ”. Przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie dla przedmiotowego projektu Gmina ubiegała się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowanych, gdyż w żaden sposób nie może odzyskać poniesionego VAT. W związku z czym stanowi on koszt kwalifikowalny, objęty dofinansowaniem.
  2017
  11
  sty

  Istota:
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
  Fragment:
  Po wykonaniu przebudowy drogi Gmina nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą sfinansowaną w ramach projektu takich jak m. in. wynajem, dzierżawa, odpłatne udostępnianie powierzchni i sprzętu związanego z realizowanym projektem. Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust 2 ustawy o VAT. Prawidłowość powyższego stanowiska potwierdzają następujące interpretacje indywidualne prawa podatkowego: IPPP2/4512-1159/15-2/JO , IPPP3/4512-324/16-4/PC . Wobec powyższego Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług związanego z kosztami przedmiotowej inwestycji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.
  2017
  11
  sty

  Istota:
  Odzyskanie zapłaconego podatku VAT z tytułu realizacji projektu.
  Fragment:
  W ramach planowanego projektu, kontynuacją tych działań będzie zorganizowanie cyklu 4 warsztatów dla dzieci oraz pleneru fotograficznego wraz z ruchomą wystawą zdjęć. Strona internetowa planowanego projektu będzie również kontynuacją istniejącej już ww. strony. Indywidualna interpretacja jest niezbędna do podpisania umowy o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczenia podatku VAT jako kosztu kwalifikowanego projektu. W uzupełnieniu do wniosku z dnia 6 grudnia 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że: jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie zamierza wykorzystywać towarów i usług zakupionych w celu realizacji ww. projektu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w ramach realizacji ww. projektu Wnioskodawca może odzyskać zapłacony podatek VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, w trakcie realizacji projektu nie jest realizowana przez Klub sprzedaż opodatkowana, dla której, według art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, można odliczyć i odzyskać podatek VAT. Działania realizowane w ramach projektu służą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz nie są związane z działalnością gospodarczą, dlatego Wnioskodawca nie może, ze względu na wskazane powyżej przesłanki, odzyskać zapłaconego podatku VAT.
  2017
  11
  sty

  Istota:
  Brak możliwości dokonania odliczenia w całości lub części podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
  Fragment:
  Taka sytuacja zostanie również zachowana po realizacji projektu. Realizowane przez Zainteresowanego działania informacyjne i edukacyjne oraz ich produkty i rezultaty także będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu. Wszystkie zakupywane w ramach projektu towary i usługi nie służą zatem i po realizacji projektu również nie będą służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7. Właścicielem produktów realizowanych działań będą Partnerzy projektu stosownie do wykonywanych działań i wniesionego wkładu. Zainteresowany będzie także zarządzać powyższym po realizacji projektu. Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą wskazania, czy w związku z realizacją projektu pn. „ Przebudowa placów (...) ” Fundacja będzie miała możliwość, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, dokonać odliczenia w całości lub części podatku naliczonego w trakcie realizacji projektu. Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
  2017
  11
  sty

  Istota:
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.
  Fragment:
  Wszystkie towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę i nie będą miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Wnioskodawcę. Natomiast prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Realizacja projektu wynika z zadań własnych Gminy, w oparciu o art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, do których należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W tej sytuacji Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu poniesionych wydatków, a tym samym podatek VAT będzie kosztem kwalifikowanym w projekcie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
  2017
  11
  sty

  Istota:
  Czy Wnioskodawca, nie prowadząc działalności gospodarczej i nie będąc zarejestrowanym, jako podatnik VAT, ma możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego i możliwość zwrotu podatku VAT czy nie?
  Fragment:
  Wnioskodawca jako partner w projekcie opisanym nieprowadzący działalności gospodarczej zrealizował dla 279 gospodarstw domowych projekt, w ramach którego zamontowano instalacje solarne w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej, która jest wykorzystywana przez uczestników, członków Wnioskodawcy w swoich gospodarstwach. W nowym projekcie wystąpią oszczędności, a więc produkcja energii elektrycznej, cieplnej. Wnioskodawca prosi zatem jak powyżej o indywidualną interpretację podatkową. Z uzupełnienia wniosku wynika, że faktury z tytułu montażu ogniw fotowoltaicznych wystawione będą na Urząd Miejski w xxx. Własność ogniw przejdzie na własność właścicieli budynków, na których zamontowane są ogniwa fotowoltaiczne po upływie 5-letniego okresu trwałości projektu. Właściciele budynków będą partycypowali w kosztach realizacji inwestycji w wysokości pełnych kosztów, pomniejszonych o wartość dofinansowania. W przypadku niedokonania wpłaty, przez któregoś z właścicieli nieruchomości montaż instalacji fotowoltaicznej nie dojdzie do skutku. Projekt będzie finansowany ze środków uzyskanych z dofinasowania projektu i wkładu własnego beneficjentów. W związku z powyższym (...)
  2017
  11
  sty

  Istota:
  Brak możliwości dokonania odliczenia w całości lub części podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
  Fragment:
  Te działania realizowane będą przez Partnerów projektu – organizacje pozarządowe. Całkowity koszt projektu (wspólnie z działaniami wykonywanymi przez Partnerów) planowanych przez Wnioskodawcę działań na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie wynosi 8.401.909,36 zł brutto, w tym zadania wykonywane przez Lidera projektu wynoszą 8.301.909,36 zł brutto. Rewitalizowane obiekty są obecnie dostępne dla zwiedzających i mieszkańców bez żadnych opłat. Taka sytuacja zostanie również zachowana po realizacji projektu. Wytworzone w ramach projektu produkty i rezultaty także będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu. Wszystkie zakupywane w ramach projektu towary i usługi nie służą zatem i po realizacji projektu również nie będą służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Właścicielem produktów realizowanych działań będą Partnerzy projektu stosownie do wykonywanych działań i wniesionego wkładu. W szczególności właścicielem przebudowanych placów miejskich oraz zakupionych środków trwałych będzie Miasto. Wnioskodawca będzie także zarządzać powyższym po realizacji projektu. Ponadto projekt (...)
  2017
  11
  sty

  Istota:
  W zakresie braku opodatkowania dotacji otrzymanej z NCBiR oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektu
  Fragment:
  Szczegółowe zasady dotyczące udziału partnerów w prawach do własności wyników oraz zasady podziału zysków wynikłych z komercjalizacji wyników projektu mają być przedmiotem odrębnych umów wykonawczych do umowy Konsorcjum. Jeżeli w trakcie realizacji projektu partnerzy przekażą sobie do korzystania wyniki prac to mogą być one wykorzystane w innej działalności partnerów wyłącznie na warunkach uzgodnionych z uprawnionym. Finansowanie Projektu następuje ze środków przydzielonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz wkładu własnego członków Konsorcjum. Umowa o wykonanie i finansowanie Projektu została zawarta przez uczelnię drugi z instytutów badawczych jako lidera Konsorcjum w jej imieniu własnym jak również w imieniu i na rzecz pozostałych partnerów Konsorcjom. Zgodnie z założeniami Projektu docelowo opracowane wyniki projektu w postaci praw własności przemysłowej, jak również ewentualnie w postaci gotowych produktów lub komponentów, mają być wykorzystane do celów komercyjnych. W konsekwencji sprzedaż tych urządzeń i praw lub udzielenie licencji do wytworzonych patentów, będzie stanowić działalność gospodarczą dla Instytutu opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Przewiduje jednak, że wytworzone w ramach projektu technologie mogą zostać również wykorzystane przy produkcji sprzedawanych przez niego urządzeń i robotów mobilnych.
  2017
  11
  sty

  Istota:
  W zakresie braku opodatkowania dotacji otrzymanej z NCBiR oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektu
  Fragment:
  Ponadto zobowiązują się do zastosowania wyników prac w działalności gospodarczej oraz dokonać podziału i rozpowszechnienia wyników Projektu na warunkach rynkowych i zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. Rezultaty będące przedmiotem praw własności przemysłowej oraz rezultaty niepodlegające takiej ochronie, które powstaną w ramach Projektu, będą stanowiły własność wykonawcy (danego członka Konsorcjum) lub współwłasność kilku członków Konsorcjum. Członkowie Konsorcjum zachowają prawo własności do aparatury, sprzętu, materiałów i innych dóbr zakupionych lub wytworzonych przez nich w związku z realizacją Projektu. Szczegółowe zasady dotyczące udziału partnerów w prawach do własności wyników oraz zasady podziału zysków wynikłych z komercjalizacji wyników projektu mają być przedmiotem odrębnych umów wykonawczych do umowy Konsorcjum. Finansowanie Projektu następuje ze środków przydzielonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz wkładu własnego członków Konsorcjum. Umowa o wykonanie i finansowanie Projektu została zawarta przez uczelnię wyższą jako lidera Konsorcjum w jej imieniu własnym jak również w imieniu i na rzecz pozostałych partnerów Konsorcjom. Zgodnie z założeniami Projektu docelowo opracowane wyniki projektu w postaci praw własności przemysłowej mają być wykorzystane do celów komercyjnych.
  2017
  11
  sty

  Istota:
  Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
  Fragment:
  Projektem wybranym do dofinansowania jest projekt Powiatu „ ... ”. Bezpośrednim beneficjentem projektu finansującym inwestycję jest Powiat. Beneficjentami pośrednimi są uczniowie korzystający z infrastruktury. Realizatorem zadania jest Powiat. Celem projektu jest wzrost kompetencji uczniów uczących się w zawodach poprzez szeroko rozumianą rozbudowę infrastruktury edukacyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 polegającej na przebudowie, remoncie i wyposażeniu laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W CKZiU Nr 1 zostanie zmodernizowanych 8 pracowni, w CKZiU Nr 2 modernizacja obejmie 10 pracowni. Projekt jest realizowany w okresie luty 2016 - sierpień 2018. Zakupy dokonywane w ramach projektu są dokumentowane fakturami VAT wystawianymi na beneficjenta i realizatora zadania - Powiat. Wartość projektu to 5.074.078,83 zł - dofinansowanie z EFRR na poziomie 85% wydatków kwalifikowalnych wynosi 4.013.001,30 zł. W ramach projektu zaplanowano remont i wyposażenie następujących pracowni zawodowych: pracownia murarsko-tynkarska; (...)
  2017
  11
  sty

  Istota:
  Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.
  Fragment:
  Czy Gmina może odzyskać podatek od towarów i usług, który dotyczy powyższego projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, realizując powyższy projekt w żaden sposób nie ma możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została zawarta w budżecie projektu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w sytuacji, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług.
  2017
  11
  sty

  Istota:
  Czy Gmina będzie mogła odzyskać uiszczony w związku z realizacją zadania pn. „xxx” podatek od towarów i usług (VAT)?
  Fragment:
  W ramach realizowanego projektu Gmina będzie nabywała usługi, a faktury będą wystawiane na Gminę i Gmina zapłaci za wszystkie faktury. Usługi nabywane w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym opisem zadano pytanie. Czy Gmina będzie mogła odzyskać uiszczony w związku z realizacją zadania pn. „ xxx ” podatek od towarów i usług (VAT)? Zdaniem Gminy, realizacja zadania pn. „ xxx ” nie będzie służyła sprzedaży opodatkowanej, w związku z czym nie występują czynności opodatkowane, czyli nie wystąpi żaden podatek należny. Realizowane przez Gminę czynności, do których został zrealizowany projekt są ogólnodostępne, publiczne i nieodpłatne. W przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem jak wskazano wyżej obniżenie podatku o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
  2017
  11
  sty
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Projekt
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.