Projekt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to projekt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
gru

Istota:

W zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących wydatki poniesione w ramach projektu pn. „X”

Fragment:

(...) projektu pn. „ X ” – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 29 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących wydatki poniesione w ramach projektu pn. „ X. ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Gmina jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i składa deklarację VAT-7. Gmina realizuje zadania własne gminy dotyczące zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie określonym w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), w szczególności w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2). Gmina planuje realizację zadania „ X ”. W celu możliwości sfinansowania wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ww. projektu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ”.

2018
15
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją projektu

Fragment:

Jak wskazał Wnioskodawca, wybudowana i przebudowana infrastruktura oraz wyposażenie zakupione w ramach ww. projektu jest własnością szkoły i będzie nieodpłatnie wykorzystywana do zaspokajania potrzeb uczniów i nauczycieli. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji ww. projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją projektu pn. „ ... ”, ponieważ jak wynika z okoliczności sprawy zakupione w związku z realizacją projektu towary i usługi nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Należy zauważyć, iż pojęcie „ kosztu kwalifikowanego ” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów (wydatków) kwalifikowanych.

2018
15
gru

Istota:

W zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

Fragment:

(...) projektu w zakresie: oczyszczania i utrzymania pasów drogowych w okresie letnim i zimowym w tym m.in.: jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, rowów odwadniających, konserwacji i utrzymania kanalizacji deszczowej wraz z kratami deszczowymi z uwzględnieniem konserwacji, czyszczenia i wymiany filtrów w separatorach, konserwacji i utrzymania zbiornika odparowującego. Powiat ...... zobowiązał się do bieżącego utrzymania infrastruktury powstałej w wyniku realizacji przedmiotowego zadania w okresie trwałości projektu, w zakresie kosztów wynikających z realizacji przez Gminę ....... zadań. Zakłada się udział w kosztach utrzymania powstałej infrastruktury poprzez dopuszczalną formę wsparcia budżetu miasta zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i ustawą o finansach publicznych w formie udzielenia przez powiat dotacji gminie. Po okresie trwałości zarządzanie powiatową drogą publiczną powstałą w wyniku realizacji przedmiotowego zadania przechodzi w całości na Powiat ...... Po okresie trwałości infrastruktura drogowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą (środki trwałe) - powstałe w wyniku realizacji projektu - zostaną nieodpłatnie przekazane Powiatowi ...... zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2018
15
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

W czerwcu 2018 roku Stowarzyszenie złożyło do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.3 „ Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną grupą działania ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na projekt współpracy pod nazwą „ .... ”. Głównym celem realizowanego projektu jest „ promocja kultury i produktów lokalnych, poprzez upowszechnienie potraw z lokalnych gatunków ryb, stanowiących spożywczą atrakcję regionalną ..... ”. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie szkoleń gastronomicznych (zakres podstawowy) dla restauratorów, kół gospodyń wiejskich, osób zajmujących się agroturystyką, przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną, szkoleń gastronomicznych (zakres zaawansowany) dla szefów kuchni i restauratorów, szkoleń gastronomicznych dla uczniów szkół gastronomicznych, produkcję filmów z rybą w tle, druk folderów promujących walory odżywcze ryb, pokaz kulinarny i multimedialny oraz zakup materiałów promocyjnych. W wyniku realizacji ww. projektu współpracy Stowarzyszenie nie osiągnie żadnych przychodów. Efekty powstałe w wyniku realizacji operacji nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem. Zakupy towarów i usług, o których mowa we wniosku, zostaną potwierdzone fakturami VAT wystawionymi na Stowarzyszenie. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

2018
15
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” (dalej jako: „ Projekt ”). Przedmiotem Projektu jest operacja „ ... ” (dalej jako: „ Inwestycja ”). Realizacja Inwestycji pozwoli wzbogacić lokalną ofertę turystyczną i rekreacyjną. Po jej ukończeniu, Inwestycja będzie zarządzana przez Urząd Gminy. Inwestycja nie będzie wykorzystywana przez Gminę do działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Wydatki dokonywane przez Gminę w ramach Projektu są i będą udokumentowane fakturami wystawionymi na Gminę, z wykazanym podatkiem VAT. Na tle przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego Gmina nabrała wątpliwości odnośnie prawa do odliczenia podatku naliczonego, w odniesieniu do nabywanych towarów i usług w ramach Projektu.  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina będzie uprawniona do dokonania odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z realizacją Projektu w zakresie budowy Inwestycji? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie będzie uprawniona do dokonania odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z realizacją Projektu w zakresie w zakresie budowy Inwestycji. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Stosownie do treści art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 tej ustawy.

2018
15
gru

Istota:

Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych, nabywanych w ramach realizacji Projektu

Fragment:

Zgodnie z zawartą umową konsorcjum, Lider Konsorcjum (Centrum) zobowiązany jest m.in. do: złożenia, w imieniu Konsorcjum, wniosku o dofinansowanie Projektu do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR); zawarcia na rzecz i w imieniu Stron Umowy o dofinansowanie Projektu z NCBR; pośredniczenia w przekazywaniu Stronom środków finansowych z NCBR oraz ich rozliczania; prowadzenia spraw Konsorcjum i reprezentowania jego interesów podczas realizacji Projektu w zakresie określonym w Umowie o dofinansowanie Projektu; gromadzenia, przechowywania i archiwizacji potwierdzonych za zgodność dokumentów dotyczących Projektu w okresie jego trwania oraz po jego zakończeniu przez okres wynikający z zawartej Umowy o finansowanie Projektu; przedkładania raportów z realizacji Projektu i wniosków o płatność zgodnie z wymogami zawartymi w Umowie o dofinansowanie Projektu. Następnie, w dn. 23 marca 2018 r. Centrum jako Lider Konsorcjum zawarł z NCBR umowę o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój oraz środków własnych Konsorcjanta. Zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu i wnioskiem o dofinansowanie Projektu: w efekcie realizacji projektu Centrum dokona skomercjalizowania wyników przeprowadzonych prac B+R (poprzez sprzedaż co najmniej części (...)

2018
15
gru

Istota:

Braku prawa do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją projektu

Fragment:

W okresie od 28 marca 2011 r. do 20 grudnia 2013 r. w Uniwersytecie ... był realizowany projekt pn. „ ... ”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007 – 2013. Realizacja projektu związana była z zakupem 121 szt. aparatury naukowo-badawczej. Uczelnia samodzielnie dokonała zakupów związanych z zakresem realizowanego projektu. Faktury dotyczące dokonanych zakupów wystawiane były na Uniwersytet. Nabyty sprzęt aparaturowy - Laboratorium - wykorzystywany był i jest (w okresie trwałości projektu) do prowadzenia badań naukowych finansowanych dotacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Badania Statutowe. Wyniki badań prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni były podstawą do opracowania publikacji naukowych oraz licznych wystąpień na konferencjach naukowych i naukowo-technicznych. W oparciu o badania prowadzone w Laboratorium powstało wiele prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich. Z powyższego wynika, iż Laboratorium wykorzystywane jest do czynności: niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - badania naukowe służące rozwojowi nauki oraz studia stacjonarne w zakresie prowadzenia badań do prac dyplomowych zwolnionym od podatku od towarów i usług - studia niestacjonarne w zakresie prowadzenia badań do prac dyplomowych.

2018
15
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

Fragment:

Wnioskodawca będzie wykorzystywał efekty projektu „ ... ” do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Efekty projektu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przyrodniczych tj. do realizacji celów projektu jakim jest poprawa warunków siedliskowych dla rybitw i mew. Dotyczy to zarówno okresu realizacji jak i okresu trwałości po zakończonym projekcie. Efekty projektu będą służyły przyrodzie i nie będą wykorzystywane do jakiejkolwiek innej działalności. Ad. 2. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizacją projektu będą wystawiane na .... W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Stowarzyszeniu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu „ ... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu „ ... ” nie przysługuje. Stosownie bowiem do treści przepisu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm) – zarejestrowany czynny podatnik VAT, zasadniczo uprawniony jest rozliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi.

2018
15
gru

Istota:

Zastosowanie stawki podatku 8% dla usług przygotowania projektów wystroju wraz z przeniesieniem praw autorskich do projektów

Fragment:

Wnioskodawca będzie wykonywać część projektów jako twórca i część jako współtwórca. Część projektów będzie stanowiła utwory, a część wspólne utwory. Wykonawca, jak inna osoba będą wynagradzani za wykonywanie projektów w formie honorarium. Na fakturze dokumentującej sprzedaż projektu nie będą wyszczególnione co dokładnie składa się na tę sprzedaż. Wykonawca i inna osoba będą wystawiały odrębne faktury za wykonane przez siebie samodzielne projekty, natomiast za wykonane wspólne projekty faktura będzie wystawiana przez jednego z nich, a następnie na podstawie odrębnej umowy honorarium będzie rozliczane (refakturowanie) pomiędzy wykonawcą i inną osobą proporcjonalnie do ich wkładu w powstanie wspólnego projektu. Nadzór autorski będzie polegał na wizytach w miejscu wykonania projektu po sporządzeniu w celu sprawdzenia wykonania prac nim objętych zgodnie z projektem. Obowiązek taki będzie wynikał z umowy. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, iż zakresem pytania objęta jest sytuacja, gdy Wnioskodawca występuje jako twórca w zakresie wykonania części projektów i jako współtwórca w zakresie pozostałej części projektów. Wnioskodawca obecnie prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą ... oraz jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

2018
15
gru

Istota:

W zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

W wyniku realizacji projektu powstał budynek przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. ... w ... . Realizacja projektu nie generowała żadnych dochodów. Jednym z załączników we wniosku o dofinansowanie z EFRR było oświadczenie o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT, który został zakwalifikowany do kategorii wydatków kwalifikowalnych projektu. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Zainteresowany zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z organu właściwego, stwierdzającego brak możliwości odzyskania podatku VAT uznanego w przedmiotowym projekcie za wydatek kwalifikowalny. Wnioskodawca w uzupełnieniu wskazał: Zainteresowany Gmina ... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach projektu wystawione były na Gminę ... . Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług od zakupu towarów i usług w ramach dofinansowanego projektu, ponieważ towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Realizacja projektu należała do zadań własnych gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 i 15 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

2018
15
gru

Istota:

Prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Inwestycje poniesione w ramach projektu nie wiążą się z ewentualnymi przychodami opodatkowanymi podatkiem VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją opisanego we wniosku projektu, ponieważ towary (sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy) związane z realizacją ww. projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
15
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2018 r. (data wpływu 15 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ Poprawa oferty rekreacyjnej poprzez montaż urządzenia sprawnościowego ”– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ Poprawa oferty rekreacyjnej poprzez montaż urządzenia sprawnościowego ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Klub w dniu 26 czerwca 2018 r. podpisał umowę o dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą „ Poprawa oferty rekreacyjnej poprzez montaż urządzenia sprawnościowego ” w ramach poddziałania 19.2. „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego PROW na lata 2014-2020 - projekt grantowy. Celem niniejszego zadania jest bezpłatne udostępnienie mieszkańcom infrastruktury rekreacyjnej i krzewienie postaw aktywności fizycznej poprzez budowę w okresie realizacji operacji, obiektu małej architektury w miejscowości. W ramach realizacji przedsięwzięcia powstanie miejsce rekreacji – siłownia plenerowa do street workout’u, która będzie obiektem ogólnodostępnym, za korzystanie z niego nie będą pobierane opłaty.

2018
15
gru

Istota:

Możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Nowoczesna baza dydaktyczna przyszłością kształcenia zawodowego w (...)”.

Fragment:

W piśmie z dnia 29 listopada 2018 r., stanowiącym uzupełnienie do wniosku, Wnioskodawca wskazał, że: Towary nabyte w ramach realizowanego projektu pn. „ Nowoczesna baza dydaktyczna przyszłością kształcenia zawodowego w (...) ” nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury dokumentujące zakup towarów w ramach przedmiotowego projektu będą wystawione na Wnioskodawcę. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do realizowanego projektu pn. „ Nowoczesna baza dydaktyczna przyszłością kształcenia zawodowego w (...) ” Wnioskodawca będzie miał możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub w części zarówno w trakcie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizowanym projektem pn. „ Nowoczesna baza dydaktyczna przyszłością kształcenia zawodowego w (...) ” nie będzie on miał możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości ani w części w trakcie ponoszenia kosztów na realizację projektu jak i po jego zakończeniu, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT i nie prowadzi działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Nabyte w ramach realizowanego projektu towary nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018
15
gru

Istota:

Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy w związku z realizacją ww. projektu będzie miał możliwość odzyskania podatku naliczonego od zakupu towarów i usług w ramach projektu. Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia zostaną spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT a wszystkie zadania zrealizowane w ramach projektu będą wykorzystywane przez Niego do czynności opodatkowanych. Wobec powyższego, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizowaną inwestycją. Tym samym, Wnioskodawca będzie miał możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją ww. projektu na zasadach określonych przepisami ustawy.

2018
14
gru

Istota:

Czy w związku z realizacją projektu: „” Gmina będzie miała możliwość na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174) dalej ustawa o VAT, dokonać odliczenia w całości lub części podatku naliczonego w trakcie realizacji projektu?

Fragment:

Po zakończeniu realizacji zadania przedmiot projektu będzie własnością beneficjanta - Gminy. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu zarządzana będzie przez Gminę. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywania działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Instytucja Zarządzająca programem operacyjnym wymaga od beneficjentów dołączenia indywidualnej interpretacji, czy w odniesieniu do realizowanego przez beneficjenta projektu istnieje możliwość odzyskania podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z realizacją projektu: „” Gmina będzie miała możliwość na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174) dalej ustawa o VAT, dokonać odliczenia w całości lub części podatku naliczonego w trakcie realizacji projektu? Zdaniem Gminy, nie ma możliwości odliczenia i odzyskania części lub całości podatku VAT naliczonego w trakcie realizacji projektu „”, ponieważ realizacja ww. projektu nie jest związana ze sprzedażą opodatkowaną. Zdaniem Gminy, zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2018
14
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Z efektów projektu będą korzystać nieodpłatnie wszyscy zainteresowani mieszkańcy powiatu (lokalny poziom oddziaływania). Projekt nie będzie służył sprzedaży opodatkowanej. Na etapie aplikowania wniosku zalecanym załącznikiem jest interpretacja indywidualna Krajowej Informacji Skarbowej wydana w przedmiotowym zakresie. Beneficjent, który uzna VAT za wydatek kwalifikowalny zobowiązany jest do przedstawienia w dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie zadania, szczegółowego uzasadnienia zawierającego podstawę prawną wskazującą na brak możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony zarówno na dzień sporządzania wniosku o dofinansowanie, jak również mając na uwadze planowany sposób wykorzystania w przyszłości (okresie realizacji projektu oraz w okresie trwałości projektu) majątku wytworzonego w związku z realizacją projektu (jeżeli dotyczy). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Powiatowi x będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu tego podatku w związku z realizacją projektu pn.: „ xx ” z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa xx na lata 2014-2020? Zdaniem Wnioskodawcy, Powiatowi ... nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu tego podatku w związku z realizacją projektu pn.: „ xx ” z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa xx na lata 2014-2020.

2018
14
gru

Istota:

Opodatkowanie środków finansowych otrzymanych w ramach umowy jako zapłaty za czynności podlegające opodatkowaniu oraz opodatkowanie przekazania praw autorskich w ramach otrzymanego finansowania.

Fragment:

Zakres i podział zadań wykonywanych przez każdego z uczestników konsorcjum w ramach projektu został szczegółowo zaplanowany w harmonogramie we wniosku projektu. Wnioskodawca będący liderem konsorcjum byłby podmiotem koordynującym i reprezentującym innych uczestników Projektu we wszystkich sprawach związanych z jego realizacją. W związku z powyższym na mocy umowy zawartej pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi a NCBiR lider konsorcjum byłby zobowiązany do: przekazywania NCBiR wniosków o płatność i raportów, informować NCBiR o zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych u siebie lub pozostałych uczestników, które mogą mieć bezpośredni wpływ na realizację Projektu, realizować Projekt zgodnie z opisem projektu, harmonogramem wykonania projektu i kosztorysem projektu oraz zapewnić realizację Projektu przez pozostałych uczestników, zarządzać realizacją Projektu. Badania naukowe do wykonania, do których Wnioskodawca byłoby zobowiązane realizować w ramach następujących po sobie etapów, przy czym zgodnie z ustalonym harmonogramem w którym każdy z etapów będzie składał się z kilku odrębnych zadań. Bezpośrednim beneficjentem zrealizowanych w projekcie prac będzie Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, docelowym użytkownikiem końcowym będzie Straż Pożarna.

2018
14
gru

Istota:

Prawo do zwrotu bądź odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „Utworzenie dziennego domu pomocy”.

Fragment:

Koszt całkowity projektu wyniesie 846.767,52 zł, zaś dofinansowanie wyniesie 711.284,71 zł. W uzupełnieniu do wniosku Gmina wskazała, że: Realizacja projektu pn. „ Utworzeniu dziennego domu pomocy ” należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.). Dokładną podstawą prawną działania jest art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.), który brzmi: „ Do zadań własnych gminy należy: 3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki ”. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu będącego przedmiotem wniosku będą podlegały do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Efektem wytworzonego produktu w ramach przedmiotowego projektu będzie nieodpłatna działalność dziennego domu pomocy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z realizacją projektu „ Utworzenie dziennego domu pomocy ” Wnioskodawcy będzie przysługiwało uprawnienie do zwrotu bądź odzyskania w jakikolwiek inny sposób przewidziany w ustawie o podatku VAT podatku naliczonego, zapłaconego przy dokonaniu zakupów towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie poniesionych wydatków, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu bądź odzyskania w jakikolwiek inny sposób przewidziany w ustawie o podatku VAT podatku naliczonego.

2018
13
gru

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Wniosek dotyczy projektu „ ... ”. Załącznikiem, który wymagany jest w przypadku otrzymania dofinansowania jest interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług. Ponieważ Gmina, jako Wnioskodawca zaliczyła koszty podatku VAT realizowanej inwestycji do kosztów kwalifikowalnych projektu i tym samym planuje otrzymać do nich dofinansowanie, musi wskazać, iż podatek VAT nie będzie mógł być przez Wnioskodawcę odzyskany w całości lub w części zarówno podczas realizowania inwestycji, po jej zakończeniu, ani w okresie trwałości projektu. Tylko w takiej sytuacji może zaliczyć podatek VAT poniesiony na realizację inwestycji jako wydatek kwalifikowalny projektu. Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi gminnej ul. O. w S. Opracowanie obejmuje wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni na długości 865 m i szerokości 4,5 m wraz z poboczami o szerokości 0,75 m. Istniejąca droga stanowi dojazd do obiektów użyteczności publicznej, a także do budynków mieszkalnych. Inwestycja nie zmieni jej funkcji, natomiast spowoduje przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa, zwiększy komfort jazdy, zmniejszy hałas komunikacyjny, poprawi bezpieczeństwo użytkowników na drodze.

2018
13
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

U. z 2018r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 09 października 2018 r. (data wpływu 18 października 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 października 2018r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. „ .... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina .... jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. W 2018r. Gmina zrealizuje projekt pn. „ ..... ” na podstawie umowy zawartej miedzy Gminą .... a Województwem .... o dofinansowanie projektu pn. „ ..... ” wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej i multimedialnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej i multimedialnej przy fontannie „ .... ”, znajdującej się na rynku głównym w P....., w celu ułatwienia mieszkańcom Gminy P.... dostępu do infrastruktury rekreacyjno – turystycznej. Fontanna z otoczeniem stanowić będą nowe miejsce rekreacji i wypoczynku ludności z terenu Gminy, jak i całego obszaru.

2018
13
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia (odzyskania) podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

Nabywane towary i usługi w ciągu tzw. okresu trwałości projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych PTU. Po upływie okresu trwałości Wnioskodawca dopuszcza możliwość pobierania wynagrodzenia lub opłat za korzystanie z wytworzonych, zakupionych lub zmodernizowanych w ramach projektu aktywów. Wnioskodawca będzie korzystał jednak ze zwolnienia podmiotowego z PTU. Wnioskodawca wyklucza pobieranie opłat (wynagrodzenia) w przypadku, gdyby skutkowało to utratą prawa do zwolnienia z podatku na podstawie art. 113 ustawy o VAT. Faktury dokumentujące zakup towarów i usług w ramach ww. projektów są i będą wystawiane na Wnioskodawcę. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca będzie mógł dokonać odliczenia (odzyskania) podatku VAT od dokonanych w ramach realizacji projektu zakupów? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług od zakupów będących przedmiotem ww. projektów. Nie spełniona zostanie bowiem kardynalna przesłanka uprawniająca do odliczenia podatku VAT wynikająca bezpośrednio z art. 86 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

2018
13
gru

Istota:

Prawo do odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z realizowanym projektem pn.: „Utworzenie wypożyczalni sprzętu (...)”.

Fragment:

Na realizację projektu Fundacja otrzymała dofinansowanie na koszty związane z obsługą projektu, promocją projektu, budową budynku wypożyczalni oraz zakupem sprzętów. Środki zostaną wypłacone na podstawie złożonego wniosku o płatność. Dla potrzeb realizowanego projektu Fundacja złożyła oświadczenie, że nie może odliczyć kwoty podatku VAT zapłaconego na fakturach zakupów przeznaczonych na pokrycie kosztów niezbędnych przy realizacji tej działalności i jest on kosztem kwalifikowalnym, gdyż zakupy służą sprzedaży zwolnionej i nie występuje związek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ww. ustawy, jak również Fundacja nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przysługuje Fundacji prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizowanym projektem lub możliwość ubiegania się o zwrot podatku? Zdaniem Wnioskodawcy, Fundacja korzysta ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku od towarów i usług oraz nie wykonuje czynności opodatkowanych. W związku z tym faktem uważa, że od dokonanych zakupów w ramach realizowanego projektu „ Utworzenie wypożyczalni sprzętu (...) ” zgodnie z umową (...)

2018
13
gru

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Pomimo bowiem, że zakupów dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług, to mienie wytworzone w ramach realizacji projektu wykorzystywane jest do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług, czyli nie służy do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem, Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu. Podsumowując, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn.: „ Rozbudowa istniejącego obiektu Szpitala na potrzeby nowego bloku operacyjnego oraz oddziału urologicznego ”, ponieważ wydatki związane z realizacją ww. projektu służą czynnościom zwolnionym od podatku od towarów i usług. Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Tutejszy organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

2018
13
gru

Istota:

Prawo do odzyskania kwoty podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 9 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania kwoty podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W dniu 18 czerwca 2018 r. podpisał on z Województwem umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Projekt polega na wdrożeniu elektronicznego systemu zarządzania drogami w powiecie, zapewniając poprawę efektywności zarządzania oraz upowszechniania komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych, tj. w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz Starostwie Powiatowym. Wnioskodawcą i realizatorem projektu jest Powiat, użytkownikiem systemu będzie Zarząd Dróg Powiatowych – jednostka organizacyjna Powiatu. Zakres rzeczowy projektu obejmuje stworzenie systemu do zarządzania zasobem drogowym w powiecie, na który składa się szereg funkcjonalności (m.in.: system referencyjny, ewidencja infrastruktury drogowej, ewidencja obiektów inżynierskich, system projektów organizacji ruchu drogowego, generowania protokołów kontroli okresowej) i e-usługi publiczne. Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania narzędzi elektronicznej administracji oraz dostępności e-usług w działalności Zarządu Dróg Powiatowych.

2018
13
gru

Istota:

Możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu.

Fragment:

(...) projektu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest beneficjentem projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 13. Infrastruktura społeczna, w ramach działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego (dalej jako: „ Projekt ” lub „ Zadanie ”). Głównym celem Projektu jest wzmocnienie systemu kształcenia zawodowego w Mieście. Wdrożenie zaplanowanych działań, tj. roboty budowlane w budynkach dydaktycznych, zakup wyposażenia oraz promocja Projektu umożliwi również zwiększenie liczby uczniów i utworzenie nowych kierunków kształcenia w tzw. inteligentnych specjalizacjach, takich jak kierowca mechanik, monter sieci instalacji urządzeń sanitarnych, czy elektromechanik. Projekt realizowany będzie na terenie Miasta. Przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie i wyposażeniu szkół i placówek kształcenia zawodowego: Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych, Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego.

2018
13
gru

Istota:

Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z nabytymi usługami w ramach otrzymanej dotacji w ramach Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego PROW na lata 2014-2020 na realizację projektu.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT i od czerwca 2018 r. realizuje projekt współpracy w ramach Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wykonując zadania w ramach projektu zakupi usługi, które zawierają podatek VAT. Po zakończeniu realizacji projektu powstałe materiały nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, ponieważ nabywane usługi w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. W związku z realizacją ww. projektu Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.

2018
12
gru

Istota:

Brak możliwości odliczenia w całości lub w części podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektu pn.: „...””

Fragment:

Towary i usługi nabyte i finansowane w ramach projektu pn.: „ ... ” nie były i nie będą wykorzystane przez K. do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Towary i usługi nabyte i finansowane w ramach projektu pn.: „ ... ” były i będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W uzupełnieniu wskazano, że: Wnioskodawca uczestnicząc w realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2014-2020 Oś Piorytetowa II „ ... ” Działanie 2.1 „ Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych ” pn. „ ... ” indywidualnie dokonuje zakupów towarów i usług w ramach projektu. Na fakturach VAT dokumentujących zakup towarów i usług Wnioskodawca figuruje jako nabywca. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w całości lub w części? Stanowisko Wnioskodawcy: Wnioskodawcy nie przysługuje: prawo do odliczenia całości naliczonego podatku od towarów i usług od zakupów związanych z realizacją projektu (...)

2018
12
gru

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2018 r. (data wpływu 29 października 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 października 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Ośrodek Kultury zarejestrowany jest w Księdze Rejestrowej Instytucji Kultury prowadzonej przez Urząd Gminy. W 2018 r. Instytucja Kultury realizując cele statutowe podpisała umowę powierzenia grantu Nr ... na realizację zadania „ ... ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie dotyczyło organizacji imprezy kulturalnej pod nazwą „ ... ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z zapisami powyższego rozporządzenia (...)

2018
12
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 03 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ .. ”. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 15 listopada 2018 r. (data wpływu 30 listopada 2018 r.) o wskazanie adresu elektronicznego do doręczeń e-PUAP. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Miasto jako beneficjent złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „ ... ”, nr projektu ..., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1. Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego - część II. Realizatorem powyższego projektu będzie Zespół Szkół .... Okres realizacji projektu to 02 października 2018 r. – 15 kwietnia 2020 r. W wyniku realizacji projektu „ ... ” przez Zespół Szkół ... Wnioskodawca nie będzie osiągać przychodów, które są opodatkowane podatkiem VAT bądź też nie podlegają opodatkowaniu czy też zwolnione są od podatku. Głównym celem projektu jest poprawa warunków kształcenia ustawicznego i zawodowego (roboty budowlane i remontowe pomieszczeń pracowni oraz wyposażenie pracowni) w Zespole Szkół ....

2018
12
gru

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Realizując projekt grantowy Stowarzyszenie promowało lokalne dziedzictwo kulturowe. W związku z powyższym brak indywidualnej interpretacji w sprawie zakwalifikowania VAT do kosztu kwalifikowanego pozbawi Stowarzyszenie płatności zgodnie z umową. Stowarzyszenie informuje, ze nie jest czynnym „ płatnikiem ” podatku od towarów i usług. Faktury związane z tą inwestycją dokumentujące zakup towarów i usług w ramach opisanego projektu były wystawiane na Stowarzyszenie .... Towary i usługi nabyte w ramach projektu nie były wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sprecyzowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku). Czy w związku z opisaną inwestycją Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku naliczonego? Zdaniem Wnioskodawcy, sprecyzowanym ostatecznie w uzupełnieniu wniosku, nie przysługuje prawo do odzyskania podatku związanego z opisaną w stanie faktycznym inwestycją. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.