IPTPB2/4511-194/15-5/PK | Interpretacja indywidualna

Możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w ramach programu „...”
IPTPB2/4511-194/15-5/PKinterpretacja indywidualna
 1. programy
 2. przychód
 3. uczelnie
 4. zwolnienia przedmiotowe
 5. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 czerwca 2015 r. (data wpływu 22 czerwca 2015 r.) i pismem z dnia 29 czerwca 2015 r. (data wpływu 1 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania środków pieniężnych otrzymanych w ramach Programu „...– jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania środków pieniężnych otrzymanych w ramach Programu „....”.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z powyższym, pismem z dnia 8 czerwca 2015 r., Nr IPTPB2/4511-194/15-2/PK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawczynię do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 9 czerwca 2015 r. (skutecznie doręczono dnia 11 czerwca 2015 r.), zaś w dniu 22 czerwca 2015 r. Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek (data nadania 18 czerwca 2015 r.).

W dniu 1 lipca 2015 r. do tutejszego Organu wpłynęło pismo Wnioskodawczyni informujące o zmianie adresu doręczeń.

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest zatrudniona na stanowisku adiunkta naukowego Uniwersytetu ... (dalej „Pracodawca”). Na podstawie umowy z dnia 13 marca 2014 r., zawartej między Wnioskodawczynią a Pracodawcą (dalej „Umowa”), Wnioskodawczyni została skierowana do udziału w badaniach naukowych w zagranicznym ośrodku naukowym, ... (..., ..., ...), w latach 2014-2016. Zagraniczny pobyt Wnioskodawczyni związany z powyższym skierowaniem, finansowany jest w ramach programu „....” na podstawie umowy nr ... z dnia 6 marca 2014 r., zawartej pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Pracodawcą. Celem programu „....” jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.

Zgodnie z Umową, środki finansowe przyznane Wnioskodawczyni są wykorzystywane na pokrycie kosztów utrzymania i bieżących wydatków związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku oraz kosztów podróży Wnioskodawczyni i członków Jej rodziny (tj. małżonka i niepełnoletnich dzieci). Umowa zastrzega, że środki finansowe wykorzystane niezgodnie z celem przewidzianym w Umowie podlegają zwrotowi.

Ponadto, Pracodawca udzielił Wnioskodawczyni urlopu na okres pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że finansowanie uczestnictwa Wnioskodawczyni w programie odbywa się na zasadach wyrażonych w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „....” (M.P. 2012, poz. 254; dalej: Komunikat). Komunikat w części I ust. 4 określa, że udział w programie finansowany jest ze środków finansowych na naukę, wyodrębnionych w części budżetu państwa - Nauka na finansowanie programów i przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej „Ministrem”. Przedmiotowe środki finansowe zostały przyznane Wydziałowi Fizyki Uniwersytetu ... na podstawie Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 stycznia 2014 r. nr ..., z przeznaczeniem na finansowanie w latach 2014 - 2016 uczestnictwa Wnioskodawczyni w programie „Mobilność Plus” - III edycja programu. W ramach Programu „....” środki finansowe przyznawane są w drodze konkursu ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na zasadach określonych w części III Komunikatu.

Zadania wykonywane w ramach programu „....” określone zostały w harmonogramie realizacji badań naukowych w zagranicznym ośrodku naukowym; znajdują one odzwierciedlenie w ust. 1 pkt 3 umowy o pracę zawartej na podstawie art. 118 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) w dniu 28 lutego 2014 r. między Uniwersytetem ... a Wnioskodawczynią i obejmują:

 • wprowadzenie reprezentacji przepływów turbulencyjnych do modelu kinematycznego rozwijanego w Instytucie Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu ... (IGF...),
 • stworzenie w języku Pythonn nowych implementacji schematów mikrofizycznych typu bulk i bin,
 • opracowanie protokołu testów schematów mikrofizycznych i napisanie jego implementacji w języku Python,
 • stworzenie i przetestowanie nowej parametryzacji procesów powstawania opadu w modelach numerycznych,
 • dołączenie nowej parametryzacji do modelu LES rozwijanego w IGF...,
 • użycie protokołu testów do przykładowych schematów mikrofizycznych używanych w modelach LES i NWP;

Wyjazd Wnioskodawczyni realizowany jest na podstawie umowy o finansowanie uczestnictwa w programie „....”, zawartej w dniu 13 marca 2014 r. pomiędzy Uniwersytetem ... Wydziałem Fizyki, reprezentowanym przez Dziekana dr hab. ... a Wnioskodawczynią, zatrudnioną na stanowisku adiunkta Naukowego Uniwersytetu ... (dalej: umowa grantowa).

W związku z wyznaczeniem Wnioskodawczyni do udziału w programie „....” przez swojego pracodawcę, uczestnictwo to, na podstawie § 1 umowy grantowej związane jest ze skierowaniem do udziału w badaniach naukowych w zagranicznym ośrodku naukowym, ... (..., ..., ...).

Na podstawie § 3 umowy grantowej, Rektor udziela Uczestnikowi urlopu płatnego na okres pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym na zasadach określonych w Uchwale Nr ... Senatu Uniwersytetu ... z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych (dalej: Uchwała).

Stosownie do § 2 ust. 1 Uchwały, w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek pracownika kierowanego za granicę może być przyznany urlop płatny na okres pobytu za granicą, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy. W świetle ust. 2 § 2 Uchwały, umotywowany wniosek pracownika powinien być zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego w rozumieniu regulaminu jednostki organizacyjnej Uniwersytetu oraz dziekana wydziału/kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu. Wskazane powyżej unormowania stanowią podstawę do uczestnictwa Wnioskodawczym w programie i nie są obwarowane koniecznością wypełnienia wniosku wyjazdowego ani też polecenia podróży służbowej w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Na podstawie § 4 umowy grantowej, udział w programie uznawany jest za zadanie służbowe, którego termin realizacji strony ustaliły na dzień wyjazdu Uczestnika do zagranicznego ośrodka, tj. na 1 kwietnia 2014 r. a zakończenie na dzień zakończenia udziału Uczestnika na 31 marca 2016 r. Tego rodzaju zadanie, pozostaje w ścisłym związku z obowiązkami, jakie spoczywają na osobie zatrudnionej w charakterze adiunkta na Uniwersytecie, co zostało szerzej omówione we wniosku o wydanie przedmiotowej interpretacji. Co więcej zadania realizowane podczas wyjazdu, ściśle wiążą się z zakresem obowiązków, w związku z umową o pracę zawartą między Wnioskodawczynią a Uniwersytetem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy środki finansowe otrzymywane przez Wnioskodawczynię na podstawie Umowy podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na postawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, środki finansowe otrzymywane przez Wnioskodawczynię na podstawie Umowy podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.; dalej ustawa o PIT).

Zgodnie z generalną zasadą opodatkowania wyrażoną art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa w art. 10 ust. 1 źródła przychodów. Jednym ze źródeł przychodów jest stosunek pracy (art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT). Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT).

Jednocześnie, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są „diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika (...) - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13”.

Kluczowym dla rozstrzygnięcia czy środki finansowe otrzymywane przez Wnioskodawczynię na podstawie Umowy podlegają powyższemu zwolnieniu, jest zatem ustalenie czy stanowią one należność za „czas podróży służbowej pracownika”. Ustawa o PIT nie definiuje pojęcia „podróży służbowej”, w związku z czym na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT utrwaliła się praktyka interpretowania pojęcia „podróży służbowej” w świetle ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.; dalej k.p.).

Zgodnie z art. 77(5) § 1 k.p., „Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową”.

Jak wskazuje się w doktrynie, z podróżą służbową mamy do czynienia w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 1. pracownik otrzymuje polecenie wyjazdu;
 2. wyjazd przedsiębrany jest w celu wykonania zadania służbowego;
 3. odbywa się on poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy pracownika (A. Kiersnowska-Drzewiecka, Podatkowo-prawne aspekty podróży służbowej oddelegowania, Doradca Podatkowy 2/2011, s. 29-31).

Należy wskazać, że wszystkie te przesłanki są spełnione w odniesieniu do pobytu Wnioskodawczyni w zagranicznym ośrodku naukowym, przedstawionego w opisie stanu faktycznego.

Nie podlega wątpliwościom, że Wnioskodawczyni została wyznaczona do udziału w programie przez swojego pracodawcę, w związku z czym należy uznać, że spełniona jest przesłanka obejmująca polecenie wyjazdu.

Ponadto, Wnioskodawczym została wyznaczona do udziału w programie badawczym, który to udział stanowi wyznaczone przez pracodawcę zadanie służbowe. Należy przy tym zauważyć, że zadanie tego rodzaju pozostaje w ścisłym związku z obowiązkami, jakie spoczywają na osobie zatrudnionej w charakterze adiunkta na Uniwersytecie.

Co więcej, nie budzi żadnych wątpliwości fakt, że pobyt w zagranicznej placówce badawczej, w której Wnioskodawczyni ma wykonywać zadanie służbowe na polecenie pracodawcy, stanowi pobyt poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy (a także poza stałym miejscem pracy Wnioskodawczyni). Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że w celu uzyskania finansowania pobytu w zagranicznej placówce badawczej, Wnioskodawczyni przez cały czas pobytu musi pozostawać z Pracodawcą w stosunku pracy.

Zaznaczyć również należy, że ani prawo podatkowe, ani prawo pracy nie uzależnia uznania danych środków finansowych za należności z tytułu podróży służbowej od źródła ich finansowania. Bez znaczenia dla kwalifikacji podatkowej świadczenia pozostaje zatem fakt, że Pracodawca sfinansował je ze środków uzyskanych w ramach programu „....”.

Przeszkody w uznaniu pobytu Wnioskodawczyni w zagranicznym ośrodku badawczym za podróż służbową nie stanowi również udzielenie jej na ten czas urlopu przez Pracodawcę. Wymóg udzielenia urlopu stanowi bowiem spełnienie wymogu wynikającego wprost z przepisów prawa, tj. z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz. U. Nr 190 z dnia 19 października 2006 r., poz. 1405). W związku z powyższym, w okolicznościach zaistniałych na gruncie opisanego stanu faktycznego, zrealizowanie podróży służbowej było możliwe jedynie pod warunkiem udzielenia Wnioskodawczyni urlopu. Powyższy pogląd potwierdza m.in. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 r. (sygn. akt I SA/Po 163/14).

W związku z powyższym, pobyt Wnioskodawczyni w zagranicznym ośrodku badawczym stanowi podróż służbową. Należy zatem uznać również, że środki otrzymywane przez Wnioskodawczynię na podstawie Umowy mogą korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT.

Stanowisko takie wyraził m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 16 kwietnia 2014 r. (sygn. akt .....), który odnosząc się do podobnej sprawy, zaistniałej w związku z realizacją programu „....” stwierdził, że „spełnione zostały wymagania dla uznania opisanego stanu faktycznego za podróż służbową tj. wyjazd pracownika na polecenie pracodawcy poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałe miejsce pracy - w celu wykonania zadania służbowego, co skutkuje możliwością zastosowania dyspozycji z art. 21 ust. 1 pkt 16 u.p.d.o.f.”. Tożsame stanowisko w kwestii możliwości zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 16 w odniesieniu do środków przekazywanych w ramach realizacji programu „....” wyrażono także w innych orzeczeniach sądów administracyjnych, w tym w przywoływanym już wyroku WSA w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 r. (sygn. akt I Sa/Po 163/14), w wyroku WSA w Gdańsku z dnia 3 grudnia 2013 r. (sygn. akt I SA/Gd 1296/13), czy w wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2013 r. (sygn. akt I SA/Wr 867/13).

Ponadto, na gruncie innych niż „....” programów zapadały już podobne orzeczenia, w tym wyrok NSA z dnia 12 października 2012 r. (sygn. akt II FSK 309/11), a także wyroki WSA w Krakowie z dnia 26 czerwca 2013 r. (sygn. akt I SA/Kr 599/13) i z dnia 4 marca 2013 r. (sygn. akt I SA/Kr 281/13).

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, a w szczególności fakt, że pobyt Wnioskodawczyni w zagranicznej placówce badawczej stanowi podróż służbową, należy uznać, że środki otrzymywane przez Wnioskodawczynię na podstawie Umowy mogą korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust.1 pkt 16 ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni jest zatrudniona na stanowisku adiunkta naukowego Uniwersytetu ... (dalej „Pracodawca”). Na podstawie umowy z dnia 13 marca 2014 r., zawartej między Wnioskodawczynią a Pracodawcą (dalej „Umowa”), Wnioskodawczyni została skierowana do udziału w badaniach naukowych w zagranicznym ośrodku naukowym w latach 2014-2016. Zagraniczny pobyt Wnioskodawczyni związany z powyższym skierowaniem, finansowany jest w ramach programu „....” na podstawie umowy z dnia 6 marca 2014 r., zawartej pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Pracodawcą. Celem ww. programu jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Zgodnie z Umową, środki finansowe przyznane Wnioskodawczyni są wykorzystywane na pokrycie kosztów utrzymania i bieżących wydatków związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku oraz kosztów podróży Wnioskodawczyni i członków Jej rodziny (tj. małżonka i niepełnoletnich dzieci). Umowa zastrzega, że środki finansowe wykorzystane niezgodnie z celem przewidzianym w Umowie, podlegają zwrotowi. Ponadto, Pracodawca udzielił Wnioskodawczyni urlopu na okres pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym. Finansowanie uczestnictwa Wnioskodawczyni w programie odbywa się na zasadach wyrażonych w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „....” (M.P. 2012, poz. 254; dalej: Komunikat). Komunikat w części I ust. 4 określa, że udział w programie finansowany jest ze środków finansowych na naukę wyodrębnionych w części budżetu państwa - Nauka na finansowanie programów i przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej „Ministrem”. Przedmiotowe środki finansowe zostały przyznane Wydziałowi Fizyki Uniwersytetu ... na podstawie Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 stycznia 2014 r., nr ..., z przeznaczeniem na finansowanie w latach 2014-2016 uczestnictwa Wnioskodawczyni w ww. programie – III edycja programu. W ramach ww. programu środki finansowe przyznawane są w drodze konkursu ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na zasadach określonych w części III Komunikatu. Zadania wykonywane w ramach programu „....” określone zostały w harmonogramie realizacji badań naukowych w zagranicznym ośrodku naukowym; znajdują one odzwierciedlenie w ust. 1 pkt 3 umowy o pracę zawartej na podstawie art. 118 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) w dniu 28 lutego 2014 r. między Uniwersytetem ... a Wnioskodawczynią. Wyjazd Wnioskodawczym realizowany jest na podstawie umowy o finansowanie uczestnictwa w ww. programie, zawartej w dniu 13 marca 2014 r. pomiędzy Uniwersytetem ... Wydziałem Fizyki, reprezentowanym przez Dziekana a Wnioskodawczynią, zatrudnioną na stanowisku adiunkta Naukowego Uniwersytetu ... (dalej: umowa grantowa). W związku z wyznaczeniem Wnioskodawczyni do udziału w ww. programie przez swojego pracodawcę, uczestnictwo to, na podstawie § 1 umowy grantowej związane jest ze skierowaniem do udziału w badaniach naukowych w zagranicznym ośrodku naukowym. Na podstawie § 3 umowy grantowej, Rektor udziela Uczestnikowi urlopu płatnego na okres pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym na zasadach określonych w Uchwale Nr ... Senatu Uniwersytetu ... z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych (dalej: Uchwała). Stosownie do § 2 ust. 1 Uchwały, w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek pracownika kierowanego za granicę może być przyznany urlop płatny na okres pobytu za granicą, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy. W świetle ust. 2 § 2 Uchwały, umotywowany wniosek pracownika powinien być zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego w rozumieniu regulaminu jednostki organizacyjnej Uniwersytetu oraz dziekana wydziału/kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu. Wskazane powyżej unormowania stanowią podstawę do uczestnictwa Wnioskodawczym w programie i nie są obwarowane koniecznością wypełnienia wniosku wyjazdowego ani też polecenia podróży służbowej w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Na podstawie § 4 umowy grantowej, udział w programie uznawany jest za zadanie służbowe, którego termin realizacji strony ustaliły na dzień wyjazdu Uczestnika do zagranicznego ośrodka, tj. na 1 kwietnia 2014 r. a zakończenie na dzień zakończenia udziału Uczestnika na 31 marca 2016 r. Tego rodzaju zadanie, pozostaje w ścisłym związku z obowiązkami, jakie spoczywają na osobie zatrudnionej w charakterze adiunkta na Uniwersytecie. Co więcej zadania realizowane podczas wyjazdu, ściśle wiążą się z zakresem obowiązków, w związku z umową o pracę zawartą między Wnioskodawczynią a Uniwersytetem.

Zauważyć należy, że Program „....” został ustanowiony Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r., na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 69, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 powołanej ustawy o zasadach finansowania nauki, Minister przyznaje środki finansowe na zadania określone w art. 5 pkt 4-7 oraz pkt 9-11 i 13 w drodze decyzji, na podstawie wniosków złożonych przez uprawnione podmioty, po zasięgnięciu opinii właściwego zespołu, o którym mowa w art. 52 ust. 1-3.

Natomiast z art. 26 ust. 1 tej ustawy wynika, że finansowanie programów lub przedsięwzięć ustanawianych przez Ministra obejmuje działania dotyczące realizacji określonych przez Ministra zadań wynikających z polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa. Przy czym Minister właściwy do spraw nauki w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” ogłasza komunikaty o ustanowieniu programu i przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem ust. 3 (art. 26 ust. 2 ww. ustawy). Wskazać należy, że zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zasadach finansowania nauki, środki finansowe przeznaczone na finansowanie programów lub przedsięwzięć, o których mowa w ust. 2 i 3, są przekazywane jednostce naukowej lub innemu uprawnionemu podmiotowi na podstawie umowy.

Celem Programu pod nazwą „....” jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, zwanym dalej „uczestnikami programu”, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, zwanej dalej „zagranicznym ośrodkiem”, oraz podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek.

O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 ust. 9 pkt a)-e) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zatrudniające lub kształcące na studiach doktoranckich uczestników programu.

Wskazać należy, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas:

 1. podróży służbowej pracownika,
 2. podróży osoby niebędącej pracownikiem

- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

Odrębnymi przepisami, o których mowa powyżej są przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167).

Powyższe zwolnienie obejmuje zatem diety i inne świadczenia otrzymane przez pracownika za czas podróży służbowej, do wysokości określonej w odrębnych przepisach. Oznacza to, że zwolnienie przysługuje wyłącznie pod warunkiem, że pracownik odbywa podróż służbową w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy. Pracodawca wysyłając pracownika w podróż służbową zobowiązany jest wypłacić pracownikowi dietę oraz inne należności na pokrycie kosztów z nią związanych.

Wskazać jednak należy, że z opisu stanu faktycznego wynika, że otrzymane przez Wnioskodawczynię środki pieniężne nie stanowią stricte należności w rozumieniu przepisów powołanego wyżej rozporządzenia, ponieważ przedmiotowe środki wypłacone zostały w związku ze zdarzeniem, jakim jest udział Wnioskodawczyni w Programie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „.....”, czyli Programie ministerialnym. Środki te pracodawca Wnioskodawczyni (Uniwersytet), po ich otrzymaniu z Ministerstwa, zobowiązany był przekazać Wnioskodawczyni, jako uczestnikowi ww. Programu, na podstawie odrębnej umowy, a nie na podstawie umowy o pracę. Podobnie warunki realizacji i wykonywane w ramach powyższego Programu zadania określone zostały w stosownej umowie, stanowiącej całkiem odrębny dokument niż umowa o pracę.

W niniejszej sprawie szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że przedmiotowe środki finansowe przyznane zostały w drodze decyzji w związku z ustanowieniem Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki, który posiada zupełnie inną delegację ustawową niż rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób, które wydane jest na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Wyjaśnić należy, że każde z tych regulacji określa odrębne rodzaje wsparcia finansowego oferowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a tym samym jednakowe traktowanie innych przepisów, w tym podatkowych, w odniesieniu do tych różnych form finansowania nie jest zasadne.

Wobec powyższego, zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie. Zgodnie bowiem z celem i zasadami uczestnictwa w Programie „Mobilność Plus” wyjazd za granicę uczestnika Programu, tj. Wnioskodawczyni, nie jest tożsamy z odbyciem podróży służbowej pracownika.

Pracownik naukowy, uczestnicząc w Programie „Mobilność Plus” w zagranicznym ośrodku naukowym nie odbywa podróży służbowej. Kwestie podróży służbowej regulują bowiem przepisy wykonawcze do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, natomiast ww. Program został utworzony w oparciu o podstawę prawną wynikającą z ustawy o zasadach finansowania nauki.

Zatem, środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawczynię nie spełniają dyspozycji ww. przepisu.

Wyjaśnić należy, że w myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak dowodzi użycie sformułowania „w szczególności”, definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii można zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Z treści powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód, uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia. Tak więc podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Zatem, na podstawie powołanych wyżej przepisów opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega uzyskany w roku podatkowym dochód stanowiący dla osób fizycznych (podatników) przysporzenie majątkowe.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że, że do otrzymanych przez Wnioskodawczynię środków finansowych w związku z udziałem w Programie „.....” nie znajdzie zastosowania zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, środki te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przy czym przychód ten z uwagi na fakt, że nie pochodzi ze środków pracodawcy Wnioskodawczyni (Uniwersytet) a jedynie za jego pośrednictwem jest przekazywany, podlega opodatkowaniu jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo należy podkreślić, że tutejszy Organ przeanalizował rozstrzygnięcia zawarte w przywołanych przez Wnioskodawczynię wyrokach sądów administracyjnych dotyczących przepisów prawa, jednakże orzeczenia te wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach. Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Z uwagi na powyższe przywołane wyroki sądów administracyjnych, nie są wiążące dla tutejszego Organu podatkowego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.