IPTPB2/415-545/14-4/PK | Interpretacja indywidualna

Możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w ramach programu „...”
IPTPB2/415-545/14-4/PKinterpretacja indywidualna
 1. programy
 2. przychód
 3. uczelnie
 4. zwolnienia przedmiotowe
 5. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 grudnia 2014 r. (data wpływu 24 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w ramach programu „...” – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w ramach programu „...”.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 12 grudnia 2014 r., Nr IPTPB2/415-545/14-2/PK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ww. ustawy, wystąpił do Wnioskodawcy o usunięcie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano 15 grudnia 2014 r. (skutecznie doręczono w dniu 18 grudnia 2014 r.), natomiast w dniu 24 grudnia 2014 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 23 grudnia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest stypendystą programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „...” ustanowionego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r., Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092). Komunikat o ustanowieniu programu pn. „...” został opublikowany w Monitorze Polskim z dnia 30 kwietnia 2012 r. (poz. 254).

Celem programu „...” jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych. Program zapewnia stypendium umożliwiające sfinansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sfinansowanie podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek. Stypendium przyznane w ramach programu obejmuje również środki związane z pobytem za granicą małżonka i niepełnoletnich dzieci uczestnika programu oraz środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów ich podróży.

Wysokość stypendium zależy od czasu trwania projektu oraz odległości zagranicznej jednostki naukowej, w której będzie realizowany projekt, od miejsca zamieszkania uczestnika projektu. Czas trwania projektu naukowego jest tożsamy z czasem pobytu uczestnika projektu za granicą.

Stypendium przyznane w ramach programu zostanie przekazane Wnioskodawcy na podstawie stosownej umowy z jednostką naukową, w której Wnioskodawca odbywa studia doktoranckie. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wyrażonym w piśmie do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2011 r., stypendium uzyskane w ramach programu „...” stanowi przychód ze źródeł wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie mają do niego zastosowania zwolnienia określone w art. 21 ust. 1 pkt 16, 39, 40 i 90.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że realizuje projekt badawczy finansowany ze środków programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „...” (zwanego dalej Programem) w ...(...) w okresie od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. W ramach projektu Wnioskodawca realizuje zadania badawcze i prace rozwojowe związane z tematem projektu „...”. Zadania te zostały szczegółowo opisane we wniosku Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu z dnia 31 lipca 2013 r., złożonym na konkurs ogłoszony w dniu 9 maja 2013 r. w ramach III edycji Programu, i są to: kwerendy biblioteczne, opracowywanie materiałów źródłowych, konsultacje naukowe.

Środki finansowe w ramach Programu są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez Ministra.

Środki finansowe są przekazywane Uniwersytetowi (zwanemu dalej Jednostką naukową) na podstawie umowy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2013 r. (zwanej dalej Umową), oraz Wnioskodawcy na podstawie odrębnej umowy z Jednostką naukową w następującym porządku: przed rozpoczęciem programu została przekazana kwota 59 500 zł, w 2015 r. zostanie przekazana kwota 111 500 zł w dwóch ratach. Przekazanie ostatniej raty Jednostce naukowej nastąpi po zatwierdzeniu przez Ministra sprawozdania z uczestnictwa Wnioskodawcy w Programie w 2014 r.

Wnioskodawca jest uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez Jednostkę naukową. Umowa Jednostki naukowej z Ministrem jest realizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) oraz zasadami określonymi w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „...” (M. P. poz. 254) i w ogłoszeniu o konkursie w ramach programu pod nazwą „...” - III edycja z dnia 9 maja 2013 r.

Umowa stwierdza, że środki finansowe przyznane Wnioskodawcy są przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania związanych z pobytem w ośrodku zagranicznym oraz kosztów podróży uczestnika programu i członków jego rodziny. Jednocześnie Umowa określa, że celem tego pobytu jest udział w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych w ramach projektu „...”.

Sposób określenia wysokości przyznanych środków został podany w Ogłoszeniu o konkursie z dnia 9 maja 2013 r. w ramach III edycji Programu w następujący sposób:

 1. w wysokości 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek;
 2. w wysokości 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w lit. a;
 3. w wysokości 1 000 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w lit. a;
 4. w wysokości uzależnionej od odległości miejscowości, o której mowa w lit a., od miejsca zamieszkania uczestnika programu, na każde pełne 6 miesięcy pobytu z przeznaczeniem na podróże w obie strony uczestnika programu, jego małżonka i niepełnoletnich dzieci między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, o której mowa w lit a. Kwota niewykorzystana na podróże po ich odbyciu może zostać wykorzystana na cel, o którym mowa w lit. a-c.

Zgodnie z Komunikatem o ustanowieniu Programu z dnia 26 kwietnia 2012 r. (M. P. poz. 254) celem Programu jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Program ma pomóc uczestnikom programu w dalszym rozwoju kariery naukowej przez zdobycie doświadczenia i wiedzy dzięki udziałowi w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych przy wykorzystaniu aparatury i metod niedostępnych w kraju.

Warunki rozliczenia środków otrzymanych w ramach uczestnictwa w Programie są określone w Umowie oraz załączniku nr 2 do umowy. Po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym rozpoczął się pobyt zagraniczny oraz na zakończenie uczestnictwa w Programie Wnioskodawca ma sporządzić sprawozdanie, w którym uwzględni „syntetyczny opis uzyskanych wyników, osiągnięcia naukowe i zastosowania praktyczne” oraz „stan zaawansowania realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych”, poda „wykaz prac przyjętych do druku lub opublikowanych” oraz inne „informacje o upowszechnianiu wyników uzyskanych w wyniku realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych”. Sprawozdanie podlega ocenie przez specjalny zespół powołany przez Ministra. Niezłożenie sprawozdania lub negatywna ocena sprawozdania mogą być powodem wstrzymania dalszego finansowania do czasu złożenia przez Jednostkę naukową sprawozdania albo poprawionego sprawozdania oraz jego zatwierdzenia przez Ministra, a także do odstąpienia Ministra od Umowy w trybie natychmiastowym i do żądania zwrotu całości lub części przekazanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania środków do dnia ich zwrotu. Umowa może być zerwana przez Ministra również w wypadku wydatkowania przyznanych środków finansowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, szczególnie w przypadku przerw w pobycie zagranicznym uczestnika programu i członków jego rodziny, które nie podlegają wliczeniu do okresów pobytu podlegających finansowaniu, wówczas gdy Jednostka naukowa nie poinformowała Ministra o takim zdarzeniu. Dopuszczalne są przerwy w pobycie zagranicznym nieprzekraczające 21 dni na każde 6 miesięcy pobytu.

Jednostka naukowa ma obowiązek powiadomić Ministra o dłuższych przerwach w pobycie i zwrócić środki finansowe w części odpowiadającej kwocie, jaka w związku z tymi zdarzeniami nie została wykorzystana zgodnie z Umową. Minister zastrzega sobie prawo kontroli realizacji uczestnictwa w Programie oraz sposobu wykorzystania przyznanych środków.

W Umowie zostało zastrzeżone, że publikacje będące efektem uczestnictwa w Programie powinny być opatrzone informacją o finansowaniu w ramach Programu.

Z powyższego wynika, że przyznane środki finansowe są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z pobytem w ośrodku zagranicznym, a wyłącznym celem przyznania tych środków i uczestnictwa w Programie jest prowadzenie badań naukowych przez Wnioskodawcę. Przy ocenie przeznaczenia środków przyznanych Wnioskodawcy nie może być pozbawionym znaczenia fakt, że przeprowadzenie badań naukowych zapisanych w projekcie Wnioskodawcy „...”, zaakceptowanym przez Ministra w trakcie procedury konkursowej w ramach III edycji Programu, nie generuje innych kosztów finansowych niż koszt pobytu Wnioskodawcy w ośrodku zagranicznym i podróży z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się ośrodek zagraniczny. Umowa, na podstawie której Wnioskodawca otrzymał środki finansowe od Jednostki naukowej oraz umowa, na podstawie której Jednostka naukowa otrzymała środki od Ministra, nie określają Wnioskodawcy mianem stypendysty, ani nie określają przyznanych mu środków mianem stypendium. W komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. (M. P. poz. 254) o ustanowieniu programu „...” oraz w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092), na podstawie których program został ustanowiony, uczestnicy programu nie są określeni mianem stypendystów, ani środki im przyznane nie są określone mianem stypendium. Biorąc jednak pod uwagę, że środki przyznane Wnioskodawcy są przeznaczone na finansowanie kosztów podróży i pobytu w ośrodku zagranicznym, którego wyłącznym celem jest przeprowadzenie badań naukowych, o czym świadczą przywołane wyżej cele powołania Programu wyrażone w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. (M. P. poz. 254), cele uczestnictwa w Programie określone w Umowie oraz warunki rozliczenia uczestnictwa w Programie, do których oprócz pobytu w ośrodku zagranicznym należy również przeprowadzenie badań naukowych, należy uznać, ze środki te mieszczą się w definicji stypendium. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „stypendium”. W takiej sytuacji należy posiłkować się słownikowym znaczeniem tego pojęcia. Zgodnie z Internetowym Słownikiem Języka Polskiego PWN, stypendium to: pieniądze wypłacane okresowo uczniom, studentom, pracownikom nauki itp. na pokrycie kosztów nauki lub badań naukowych; też: nauka, studia lub badania naukowe poza miejscem zamieszkania finansowane z tych pieniędzy”. W Nowym Słowniku Języka Polskiego pod red. B. Dunaj czytamy, że „stypendium to środki przyznawane przez instytucję osobie uczącej się, prowadzącej działalność artystyczną lub naukową na określony czas”. W Słowniku Wyrazów Obcych PWN definiuje się „stypendium jako stałą pomoc wypłacaną przez określony czas z funduszów społecznych albo państwowych, przeznaczona dla uczącej się młodzieży lub na prace specjalne”. W Słowniku wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, wskazuje się, że „stypendium to zasiłek, subwencja, pomoc finansowa dla uczących się, dla pracowników naukowych, artystów itd. wypłacana (przez określony czas, na pokrycie kosztów utrzymania) z funduszów państwa, organizacji, instytucji itd.”; a w Słowniku wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych W. Kopalińskiego: „stypendium to zasiłek, subwencja, pomoc finansowa dla uczących się, dla pracowników nauki, artystów itd., wypłacana (przez określony czas, na pokrycie kosztów utrzymania) z funduszów państwa, organizacji, instytucji itd.”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy do stypendium uzyskanego w ramach programu „...” ma zastosowanie zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U 1991, nr 80, poz. 350, ze zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, do stypendium uzyskanego w ramach programu „...” ma zastosowanie zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991, Nr 80, poz. 350, ze zm.).

W art. 21 ust. 1 pkt 23a ww. ustawy, nie została określona podstawa prawna przyznawania stypendiów, do których ma zastosowanie zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w tym punkcie.

Wobec braku definicji stypendium w całej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustawach, w tym przede wszystkim w ustawie o zasadach finansowania nauki, przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz Prawie o szkolnictwie wyższym w wykładni art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mają zastosowanie definicje językowe. Według Uniwersalnego Słownika Języka Polskiego PWN stypendium to: „pieniądze wypłacane okresowo uczniom, studentom, pracownikom nauki itp. na pokrycie kosztów nauki lub badań naukowych”. Podobne definicje znajdujemy w „Słowniku wyrazów obcych” W. Kopalińskiego i innych słownikach. Definicje te są zbieżne z potocznym użyciem wyrazu „stypendium”. Należy zatem uznać, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę, jako okresowe wsparcie finansowe przeznaczone dla uczestników studiów doktoranckich oraz naukowców, udzielone celem prowadzenia działalności naukowej poza granicami kraju, stanowi stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą opodatkowania wyrażoną art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, źródłem przychodów są „inne źródła”.

W myśl art. 20 ust. 1 cyt. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest stypendystą programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „...” ustanowionego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.). Komunikat o ustanowieniu programu pn. „...” został opublikowany w Monitorze Polskim z dnia 26 kwietnia 2012 r. (poz. 254). Wnioskodawca realizuje projekt badawczy w ... w okresie od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. W ramach projektu Wnioskodawca realizuje zadania badawcze i prace rozwojowe związane z tematem projektu „...”. Zadania te zostały szczegółowo opisane we wniosku Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu z dnia 31 lipca 2013 r., złożonym na konkurs ogłoszony w dniu 9 maja 2013 r. w ramach III edycji Programu, i są to: kwerendy biblioteczne, opracowywanie materiałów źródłowych, konsultacje naukowe.

Celem programu „...” jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych. Program zapewnia stypendium umożliwiające sfinansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sfinansowanie podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek. Stypendium przyznane w ramach programu obejmuje również środki związane z pobytem za granicą małżonka i niepełnoletnich dzieci uczestnika programu oraz środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów ich podróży.

Wysokość stypendium zależy od czasu trwania projektu oraz odległości zagranicznej jednostki naukowej, w której będzie realizowany projekt, od miejsca zamieszkania uczestnika projektu. Czas trwania projektu naukowego jest tożsamy z czasem pobytu uczestnika projektu za granicą.

Stypendium przyznane w ramach programu zostanie przekazane Wnioskodawcy na podstawie stosownej umowy z jednostką naukową, w której Wnioskodawca odbywa studia doktoranckie. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wyrażonym w piśmie do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2011 r., stypendium uzyskane w ramach programu „...” stanowi przychód ze źródeł wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie mają do niego zastosowania zwolnienia określone w art. 21 ust. 1 pkt 16, pkt 39, pkt 40 i pkt 90.

Środki finansowe w ramach Programu są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez Ministra. Środki finansowe są przekazywane Uniwersytetowi (zwanemu dalej Jednostką naukową) na podstawie umowy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2013 r. (zwanej dalej Umową), oraz Wnioskodawcy na podstawie odrębnej umowy z Jednostką naukową w następującym porządku: przed rozpoczęciem programu została przekazana kwota 59 500 zł, w 2015 r. zostanie przekazana kwota 111 500 zł w dwóch ratach. Przekazanie ostatniej raty Jednostce naukowej nastąpi po zatwierdzeniu przez Ministra sprawozdania z uczestnictwa Wnioskodawcy w Programie w 2014 r.

Wnioskodawca jest uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez Jednostkę naukową. Umowa Jednostki naukowej z Ministrem jest realizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz zasadami określonymi w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „...” i w ogłoszeniu o konkursie w ramach programu pod nazwą „...” - III edycja z dnia 9 maja 2013 r.

Umowa stwierdza, że środki finansowe przyznane Wnioskodawcy są przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania związanych z pobytem w ośrodku zagranicznym oraz kosztów podróży uczestnika programu i członków jego rodziny. Jednocześnie Umowa określa, że celem tego pobytu jest udział w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych w ramach projektu „...”.

Sposób określenia wysokości przyznanych środków został podany w Ogłoszeniu o konkursie z dnia 9 maja 2013 r. w ramach III edycji Programu w następujący sposób:

 1. w wysokości 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek;
 2. w wysokości 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w lit. a;
 3. w wysokości 1 000 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w lit. a;
 4. w wysokości uzależnionej od odległości miejscowości, o której mowa w lit. a., od miejsca zamieszkania uczestnika programu, na każde pełne 6 miesięcy pobytu z przeznaczeniem na podróże w obie strony uczestnika programu, jego małżonka i niepełnoletnich dzieci między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, o której mowa w lit. a. Kwota niewykorzystana na podróże po ich odbyciu może zostać wykorzystana na cel, o którym mowa w lit. a-c.

Zgodnie z Komunikatem o ustanowieniu Programu z dnia 26 kwietnia 2012 r. (M. P. poz. 254) celem Programu jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Program ma pomóc uczestnikom programu w dalszym rozwoju kariery naukowej przez zdobycie doświadczenia i wiedzy dzięki udziałowi w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych przy wykorzystaniu aparatury i metod niedostępnych w kraju.

Warunki rozliczenia środków otrzymanych w ramach uczestnictwa w Programie są określone w Umowie oraz załączniku nr 2 do umowy. Po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym rozpoczął się pobyt zagraniczny oraz na zakończenie uczestnictwa w Programie Wnioskodawca ma sporządzić sprawozdanie, w którym uwzględni „syntetyczny opis uzyskanych wyników, osiągnięcia naukowe i zastosowania praktyczne” oraz „stan zaawansowania realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych”, poda „wykaz prac przyjętych do druku lub opublikowanych” oraz inne „informacje o upowszechnianiu wyników uzyskanych w wyniku realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych”. Sprawozdanie podlega ocenie przez specjalny zespół powołany przez Ministra. Niezłożenie sprawozdania lub negatywna ocena sprawozdania mogą być powodem wstrzymania dalszego finansowania do czasu złożenia przez Jednostkę naukową sprawozdania albo poprawionego sprawozdania oraz jego zatwierdzenia przez Ministra, a także do odstąpienia Ministra od Umowy w trybie natychmiastowym i do żądania zwrotu całości lub części przekazanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania środków do dnia ich zwrotu. Umowa może być zerwana przez Ministra również w wypadku wydatkowania przyznanych środków finansowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, szczególnie w przypadku przerw w pobycie zagranicznym uczestnika programu i członków jego rodziny, które nie podlegają wliczeniu do okresów pobytu podlegających finansowaniu, wówczas gdy Jednostka naukowa nie poinformowała Ministra o takim zdarzeniu. Dopuszczalne są przerwy w pobycie zagranicznym nieprzekraczające 21 dni na każde 6 miesięcy pobytu.

Jednostka naukowa ma obowiązek powiadomić Ministra o dłuższych przerwach w pobycie i zwrócić środki finansowe w części odpowiadającej kwocie, jaka w związku z tymi zdarzeniami nie została wykorzystana zgodnie z Umową. Minister zastrzega sobie prawo kontroli realizacji uczestnictwa w Programie oraz sposobu wykorzystania przyznanych środków.

W Umowie zostało zastrzeżone, że publikacje będące efektem uczestnictwa w Programie powinny być opatrzone informacją o finansowaniu w ramach Programu.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 23a ww. ustawy stanowi, że wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu:

 1. stypendiów - w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium,
 2. ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu państwa w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów.

Podkreślić należy, że zgodnie ze stanowiskiem utrwalonym zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa – zwolnienia podatkowe stanowią wyłom od zasady powszechności opodatkowania; muszą one być zatem interpretowane bez dokonywania wykładni rozszerzającej, a także zawężającej danego przepisu prawa podatkowego. Nadto, przy wszelkiej interpretacji przepisów prawa podatkowego i próbach odkodowania zawartych w nich norm prawnych należy posługiwać się przede wszystkim wykładnią językową.

Program pod nazwą „...” został ustanowiony komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. (M.P. z 2012 r., poz. 254) na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

Art. 9 ustawy o zasadach finansowania nauki stanowi, że Minister przyznaje środki finansowe na naukę:

 1. jednostkom naukowym - na realizację zadań, o których mowa w art. 5 pkt 4-8 i 10;
 2. uczelniom - na działalność, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4, oraz na rozbudowę i utrzymanie infrastruktury informatycznej nauki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i art. 20 ust. 1 pkt 2;
 3. Polskiej Akademii Umiejętności - na realizację zadań określonych w art. 5 pkt 9;
 4. podmiotom działającym na rzecz nauki - na realizację zadań określonych w art. 5 pkt 7, 9 i 10;
 5. innym jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niebędącym jednostkami naukowymi – na realizację zadań określonych w art. 5 pkt 8 oraz art. 18 ust. 1 pkt 4;
 6. bibliotekom naukowym niewchodzącym w skład jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-c, w zakresie prowadzonej działalności naukowej oraz działalności upowszechniającej naukę.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 powołanej ustawy o zasadach finansowania nauki, Minister przyznaje środki finansowe na zadania określone w art. 5 pkt 4-7 oraz pkt 9-11 i 13 w drodze decyzji, na podstawie wniosków złożonych przez uprawnione podmioty, po zasięgnięciu opinii właściwego zespołu, o którym mowa w art. 52 ust. 1-3.

Stosownie do art. 26 ust. 1 ww. ustawy, finansowanie programów lub przedsięwzięć ustanawianych przez Ministra obejmuje działania dotyczące realizacji określonych przez Ministra zadań wynikających z polityki naukowej i naukowo – technicznej państwa.

Minister właściwy do spraw nauki w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” ogłasza komunikaty o ustanowieniu programu i przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem ust. 3 (art. 26 ust. 2 cyt. ustawy).

Celem programu pod nazwą „...” jest umożliwienie młodym naukowcom, zwanym dalej „uczestnikami programu”, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, zwanej dalej „zagranicznym ośrodkiem”, oraz podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek. Program ma pomóc uczestnikom programu w dalszym rozwoju kariery naukowej przez zdobycie doświadczenia i wiedzy dzięki udziałowi w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych przy wykorzystaniu aparatury i metod niedostępnych w kraju.

Uczestnikiem programu może być naukowiec, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. jest zatrudniony w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania,
 2. uzyskał stopień naukowy doktora w okresie nie dłuższym niż 7 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie środków finansowych na uczestnictwo w programie,
 3. nie uczestniczył w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku w realizowanym za granicą i trwającym dłużej niż 6 miesięcy pobycie naukowym związanym z udziałem w stażu, stypendium naukowym lub projekcie obejmującym badania naukowe lub prace rozwojowe.

W ramach programu jest możliwe finansowanie pobytu w zagranicznym ośrodku oraz podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek, małżonka uczestnika programu oraz jego niepełnoletnich dzieci.

Udział w programie jest finansowany ze środków finansowych na naukę wyodrębnionych w części budżetu państwa – Nauka na finansowanie programów i przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego do spraw nauki.

Środki finansowe są przekazywane jednostce naukowej zatrudniającej uczestnika programu na podstawie umowy o finansowanie uczestnictwa w programie, określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania uczestnictwa w programie.

Środki finansowe w ramach programu są przyznawane jednostce naukowej na podstawie decyzji Ministra, z przeznaczeniem dla uczestnika programu. Uczestnikowi programu ww. środki finansowe są przekazywane na podstawie umowy zawartej między jednostką naukową a uczestnikiem programu.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ogłoszeniu o konkursie w ramach programu pod nazwą „...”- III edycja określił formy wsparcia dla uczestników ww. programu. Wsparcie przyznawane jest w kwotach zryczałtowanych:

 1. w wysokości 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek;
 2. w wysokości 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w lit. a;
 3. w wysokości 1 000 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w lit. a;
 4. w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, na każde pełne 6 miesięcy pobytu z przeznaczeniem na podróże w obie strony uczestnika programu, jego małżonka i niepełnoletnich dzieci między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, o której mowa w lit a. Kwota niewykorzystana na podróże po ich odbyciu może zostać wykorzystana na cel, o którym mowa w lit. a-c.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „stypendium”. W takiej sytuacji należy posiłkować się słownikowym znaczeniem tego pojęcia. Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN określa stypendium jako „pieniądze wypłacane okresowo uczniom, studentom, pracownikom nauki itp. na pokrycie kosztów nauki lub badań naukowych; też: nauka, studia lub badania naukowe poza miejscem zamieszkania finansowane z tych pieniędzy”.

Należy również wskazać na definicję zawartą w:

 1. Nowym Słowniku Języka Polskiego pod red. B. Dunaj – „stypendium to środki przyznawane przez instytucję osobie uczącej się, prowadzącej działalność artystyczną lub naukową na określony czas”,
 2. Słowniku Wyrazów Obcych PWN, który definiuje „stypendium jako stałą pomoc wypłacaną przez określony czas z funduszów społecznych albo państwowych, przeznaczona dla uczącej się młodzieży lub na prace specjalne”,
 3. Słowniku wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, który wskazuje, że „stypendium to zasiłek, subwencja. Pomoc finansowa dla uczących się, dla pracowników naukowych, artystów itd. wypłacana (przez określony czas, na pokrycie kosztów utrzymania) z funduszów państwa, organizacji, instytucji itd.”,
 4. Słowniku Wyrazów Obcych W. Kopalińskiego – „stypendium to zasiłek, subwencja, pomoc finansowa dla uczących się, dla pracowników nauki, artystów itd., wypłacana (przez określony czas, na pokrycie kosztów utrzymania) z funduszów państwa, organizacji, instytucji itd.”.

W sytuacji przedstawionej we wniosku Wnioskodawca w ramach programu „...” otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i bieżących wydatków związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku oraz kosztów podróży uczestnika i członków jego rodziny.

Zauważyć należy, że akt prawny stanowiący podstawę prawną przyznania tych środków określa je mianem „środki finansowe”, a nie „stypendium” tak jak ma to miejsce w przypadku stypendiów naukowych przyznawanych młodym naukowcom przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie przepisów ustawy o zasadach finansowania nauki. Wynika z tego, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego świadomie użył tego pojęcia w komunikacie o ustanowieniu programu pn. „...” dla odróżnienia tychże środków finansowych od faktycznych stypendiów.

Reasumując, stwierdzić należy, że środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w Programie „...” nie podlegają zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym otrzymane środki pieniężne z tytułu uczestnictwa w ww. programie stanowią przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu do wskazanego przez Wnioskodawcę pisma Ministra Finansów z dnia 25 maja 2011 r. znak: DD3/063/3/CRS/11/BMI9-657 wskazać należy, że stanowisko tutejszego Organu zawarte w niniejszej interpretacji jest zgodne ze stanowiskiem przedstawionym w treści ww. pisma.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.