IPPB5/4510-131/16-6/BC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy wydatki Wnioskodawcy związane z organizacją i obsługą powyższego Programu oraz wydatki związane z wypłatą uczestnikom Programu kwot z rozliczenia pieniężnego z tytułu nabycia i realizacji praw wynikających z Akcji Fantomowych, będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów w rozumieniu Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2016 r. (data wpływu 24 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków związanych z wypłatą kwot z rozliczenia uczestnikom Programu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków związanych z wypłatą kwot z rozliczenia uczestnikom Programu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana: „Spółką”) świadczy profesjonalne usługi geotechniczne. Spółka wchodzi w skład Grupy (dalej zwanej: „Grupą”), której centrala mieści się w Londynie.

Spółka w roku 2014 rozpoczęła proces wdrożenia programu motywacyjnego (dalej zwany: „Programem”), którym objęci zostali członkowie Zarządu, menadżerowie i inne osoby kluczowe z punktu widzenia Spółki (dalej zwane: „Osobami Uprawnionymi”). Zasady wdrożenia i funkcjonowania Programu zostały zawarte w przyjętym przez Spółkę Regulaminie. Celem Programu jest motywowanie uczestników do osiągania coraz lepszych wyników finansowych Spółki oraz Grupy, a tym samym wzmocnienia pozycji rynkowej firmy. W związku z tym, Spółka uzależniła wysokość możliwych do otrzymania przez Osoby Uprawnione kwot od zdefiniowanych wyników finansowych Spółki.

Aby zrealizować Program, Spółka, oprócz wdrożenia stosownego Regulaminu, zawarła z Osobami Uprawnionymi pisemne umowy, których treścią jest między innymi nieodpłatne przyznanie im określonej w umowie liczby Akcji Fantomowych, których wartość nominalna w momencie przyznania wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty). Umowy te są umowami cywilnoprawnymi, odrębnymi od umów o pracę.

Zgodnie z zasadami Programu, Akcje Fantomowe nie stanowią akcji w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030) - dalej zwany: „KSH”, nie są akcjami notowanymi na giełdzie i nie dają ich nabywcom żadnych praw udziałowych w stosunku do Spółki, a zatem posiadacz akcji fantomowych nie jest uważany za udziałowca Spółki z tytułu posiadania tych akcji, w szczególności nie przysługuje mu prawo głosu ani prawo do dywidendy.

Akcje Fantomowe są niezbywalne, z wyjątkiem ich wykupu przez Spółkę w celu realizacji przez Osobę Uprawnioną przyznanego jej prawa.

Zgodnie z postanowieniami Programu, Osoba Uprawniona nabywając Akcje Fantomowe nabywa również prawo do otrzymania w przyszłości kwoty rozliczenia pieniężnego (dalej zwanego: „Kwotą z rozliczenia”) skalkulowanego jako iloczyn liczby przyznanych Akcji Fantomowych i ich wartości po zakończeniu ustalonego okresu - Okresu Karencji, przy czym Spółka zobowiązuje się do wypłacenia Osobom Uprawnionym Kwoty z rozliczenia. Okres Karencji wynosi jeden rok obrotowy.

Zgodnie z zasadami Programu, realizacja praw wynikających z Akcji Fantomowych następuje po spełnieniu określonych w Umowie warunków, w tym po upływie przewidzianego w Umowie Okresu Karencji. W związku z tym, przyznane Osobom Uprawnionym w oparciu o Akcje Fantomowe prawo do otrzymania w przyszłości Kwoty z rozliczenia jest prawem warunkowym.

Postanowienia Programu, oprócz określenia ogólnych zasad jego funkcjonowania, regulują również następstwa zdarzeń szczególnych, na przykład zasady wypłacania Osobie Uprawnionej Kwoty z rozliczenia, w związku z ustaniem Relacji Osoby Uprawnionej ze Spółką w trakcie Okresu Karencji.

Relacje Osoby Uprawnionej ze Spółką zdefiniowane zostały w Regulaminie Programu jako stosunek pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o świadczeniu usług lub pełnienie określonej funkcji w Spółce na mocy innego stosunku prawnego, np. powołania.

Spółka przeznaczy określoną sumę pieniężną na wypłatę Kwot z rozliczenia i będzie je wypłacać ze swoich środków obrotowych.

Zgodnie z zasadami Programu, wartość Akcji Fantomowych ustalana po zakończeniu Okresu Karencji, uzależniona będzie od wartości określonych wskaźników finansowych osiągniętych przez Spółkę we wskazanym okresie.

Wskaźnikami finansowymi branymi w tej mierze pod uwagę, będą:

  • wskaźnik procentowej realizacji operacyjnego wyniku finansowego Spółki w stosunku do wartości zabudżetowanej,
  • wskaźnik procentowej realizacji wartości przychodów ze sprzedaży Spółki w stosunku do wartości zabudżetwanej,
  • wskaźnik będący miernikiem cash flow (przepływów pieniężnych),
  • wskaźniki redukcji kosztów.

Wskaźniki finansowe będące podstawą wyliczania Kwoty z rozliczenia są ustalane przez Spółkę i mogą się różnić w przypadku poszczególnych Osób Uprawnionych. Szczegółowy sposób kalkulacji Kwoty z rozliczenia ustalony jest indywidualnie w Umowach zawartych, pomiędzy Spółką a Osobami Uprawnionymi. Pierwsze wypłaty Kwot z rozliczenia mają nastąpić w roku 2016, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015 i weryfikacji realizacji warunków określonych w umowach z Osobami uprawnionymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatki Wnioskodawcy związane z organizacją i obsługą powyższego Programu oraz wydatki związane z wypłatą uczestnikom Programu kwot z rozliczenia pieniężnego z tytułu nabycia i realizacji praw wynikających z Akcji Fantomowych, będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów w rozumieniu Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86)...

Zdaniem Wnioskodawcy, wszelkie wydatki związane z organizacją i obsługą Programu oraz z wypłatą Kwot z rozliczenia pieniężnego Osobom Uprawnionym będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów w rozumieniu Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 z późniejszymi zmianami), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Koszty uzyskania przychodu są drugim obok przychodów elementem konstrukcyjnym dochodu, który stanowi podstawę opodatkowania w roku podatkowym (art. 7 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych).

Oba te elementy są częściami tego samego stosunku prawno-podatkowego składającego się na zobowiązanie podatkowe.

Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
  • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • został właściwie udokumentowany,
  • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust 1 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Mając to na względzie, wydatki poniesione przez podatnika mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów dla celów Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jeśli są nakierowane na osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, przy czym warunkiem wystarczającym dla zaliczenia danego wydatku do kosztów podatkowych jest podejmowanie przez podatnika działań zmierzających do potencjalnego osiągnięcia przychodów czy też zachowania lub zabezpieczenia ich źródła.

Analizując opisany we wniosku proces wdrożenia Programu należy podkreślić, że uzasadnieniem dla przekazania Osobom uprawnionym Akcji fantomowych przyznających im prawo do otrzymania w przyszłości Kwoty z rozliczenia jest między innymi funkcja motywacyjna.

Przejawia się ona w tym, że wysokość otrzymanych przez te osoby w przyszłości kwot będzie zależała od wyników finansowych Spółki i osiągnięcia określonego poziomu wybranych wskaźników - finansowych. Nie ulega więc wątpliwości, że Program służy motywowaniu do podejmowania działań zmierzających do maksymalizacji zysków osiąganych przez Spółkę - Wnioskodawcę.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowym stanie istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy ponoszeniem przez Spółkę wydatków w związku z udziałem Osób uprawnionych w Programie, a potencjalnymi przychodami lub zachowaniem czy zabezpieczeniem ich źródła.

Równocześnie należy podkreślić, że tego typu wydatki (związane z funkcjonowaniem programów motywacyjnych) nie zostały wymienione w treści art. 16 ust. 1 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy, ponoszone przez Spółkę wydatki zarówno na organizację i obsługę Programu, a także na wypłatę Kwot z rozliczenia, mogą zostać zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo należy poinformować, ze w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 27 czerwca 2014 r., poz. 851 został ogłoszony jednolity tekst ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.