IPPB5/423-1087/14-4/AS | Interpretacja indywidualna

Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodów uzyskanych przez Spółkę jako Beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „(...)”
IPPB5/423-1087/14-4/ASinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. programy
 3. przychód
 4. spółka kapitałowa
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 stycznia 2015 r. (data nadania 30 stycznia 2015 r., data wpływu 2 lutego 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB5/423-1087/14-2/AS z dnia 22 stycznia 2015 r. (data nadania 23 stycznia 2015 r., data odbioru 27 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodów uzyskanych przez Spółkę jako Beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „(...)– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodów uzyskanych przez Spółkę jako Beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „(...)”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

A. S.A. („A.”, „Spółka”) jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa, działającą na podstawie ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Jako podatnik podatku od towarów i usług, określony zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy VAT, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka realizuje obowiązki ogólnokrajowego nadawcy publicznego. W świetle przepisów o podatku VAT Spółka dokonuje czynności opodatkowanych tym podatkiem, zwolnionych z opodatkowania, jak również niepodlegających opodatkowaniu. Rozlicza się z organem podatkowym za okresy miesięczne (deklaracja VAT-7) i korzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Podstawowa działalność Spółki obejmuje tworzenie i rozpowszechnianie ogólnokrajowych i regionalnych programów telewizyjnych.

Spółka pozyskuje środki finansowe na realizację swojej działalności, m.in. z dotacji i dopłat. W związku z tym Spółka zawiera z podmiotami typu: Ministerstwa, Urzędy, Fundacje, WFOŚiGW, NBP itp., tzw. umowy dotacyjne, polegające na dofinansowaniu przedsięwzięć związanych z realizacją zadań telewizji publicznej.

A. S.A. w marcu 2011 roku zawarła umowę z Województwem, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, o dofinansowanie projektu „(...)” (dalej: „Dotacja”).

W ramach tego projektu Spółka wyprodukowała i wyemitowała X programy telewizyjne pod wspólnym tytułem „(...)”, 1 program Telewizyjny pt. „(...)” oraz 1 program Telewizyjny pt. „(...)”.

W lalach 2011-2012 r. Spółka otrzymała z Województwa kwotę dofinansowania do kosztów tego przedsięwzięcia, w czterech transzach, w łącznej wysokości 1.437.250,08 zł. Jest to dofinansowanie pochodzące ze środków europejskich oraz ze środków budżetu krajowego. Kształtowało się ono w następujący sposób:

 • 1 transza: kwiecień 2011 r. – dofinansowanie 446.220,00 zł (379.287,00 zł środki europejskie + 66.933,00 zł środki krajowe);
 • 2 transza: październik 2011 r. – dofinansowanie 899.080,00 zł (764.218,00 zł środki europejskie + 134.862,00 zł środki krajowe);
 • grudzień 2011 r. – zwrot przez Spółkę części dotacji w kwocie 60.839,92 zł;
 • 3 transza: styczeń 2012 – dofinansowanie w kwocie 60.839,92 zł ze środków krajowych;
 • 4 transza: luty 2012 r. – dofinansowanie 142.100,00 zł (120.785,00 zł środki europejskie + 21.315,00 zł środki krajowe);
 • marzec 2012 r. – rozliczenie i zwrot przez Spółkę części dotacji w kwocie 50.149,92 zł.

W związku z powyższym cała kwota dotacji odpowiednio w 2011 r. i 2012 r. została uznana przez Spółkę poza obszarem VAT oraz wykazana jako kwota wolna od podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Na pisemny wniosek dotującego, na podstawie zapisów ww. umowy, Spółka zobowiązała się do przeniesienia na dotującego autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach projektu. W dniu XX września 2014 r., na wniosek dotującego, została zawarta umowa o przeniesienie praw autorskich do wytworzonych utworów.

Finalnie, w ramach realizowanego projektu, na podstawie ww. umów, tj. z 2011 r. i z 2014 r., która wypełnia postanowienia umowy z 2011 r. Spółka przenosi na Województwo autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania utworami audiowizualnymi o wartości 651.852,43 zł. Jednocześnie, zgodnie z umową, Województwo udziela Spółce licencji do korzystania z tych utworów. W umowie wskazano, że udzielenie licencji zostaje dokonane nieodpłatnie.

W tej sytuacji we wrześniu 2014 r., przedmiotowa dotacja zmienia status w podatku VAT, tj.: z niepodlegającej VAT na podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Tak więc we wrześniu 2014 r. Spółka potraktowała kwotę dofinansowania w wysokości 1.437.250,08 zł jako wynagrodzenie za świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu VAT.

Z tytułu świadczenia usługi na rzecz Województwa dotyczącej projektu „(...)”, tj. z tytułu realizacji programów telewizyjnych wraz z przeniesieniem praw, Spółka wystawiła dokument księgowy na kwotę 1.437.250,08 zł, z datą sprzedaży XX września 2014 r., stosując na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT zwolnienie z VAT, gdyż ww. przedsięwzięcie jest usługą związaną z realizacją zadań wynikających z ustawy o radiofonii i telewizji świadczoną przez Spółkę.

Natomiast w podatku CIT kwota otrzymanych środków dotacyjnych wykazana w 2011 r. i 2012 r. jako wolna od podatku nie zmienia charakteru – otrzymane środki są wolne od opodatkowania CIT.

W uzupełnieniu do złożonego wniosku ORD-IN Spółka pismem z dnia 28 stycznia 2015 r. sprecyzowała opisany stan faktyczny:

A. S.A. jest Beneficjentem przy realizacji projektu „(...)” – stosownie do zapisów zawartej w 2011 r. umowy o dofinansowanie Projektu.

Podmioty zaangażowane w Projekt i określenie ich roli przy realizacji projektu:

 • A. S.A. - Beneficjent,
 • Województwo - Instytucja Pośrednicząca,
 • Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego - Instytucja Zarządzająca.

Instytucja Pośrednicząca (Województwo) przyznała Beneficjentowi (A) dofinansowanie w wysokości 1.487.400,00 zł, w tym 1.264.290,00 zł płatność ze środków europejskich oraz 223.110,00 zł jako dotacja celowa z budżetu krajowego.

Zgodnie z zapisami umowy środki dotacyjne były przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta (A) przez Instytucję Pośredniczącą, z tym że środki europejskie przekazywane były w terminie płatności, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia XX grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności, przy czym Instytucja Pośrednicząca zobowiązana była do przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w określonym terminie.

Wskazany w opisie stanu faktycznego Dotujący to Województwo (Instytucja Pośrednicząca).

Środki dotacyjne to środki przekazane A. S.A. (Beneficjentowi) przez Województwo (Instytucję Pośredniczącą).

Zwroty części dotacji, zgodnie z zapisami umowy, zostały dokonane na rzecz Województwa , tj.:

 • zwrot w grudniu 2011 r. - jest to zwrot części dotacji celowej z budżetu krajowego w wysokości 60.839,92 zł niewydatkowanej do końca 2011 r.

Zgodnie z zapisami umowy ww. środki podlegały zwrotowi do Instytucji Pośredniczącej do końca 2011 r. (kwota ta, tj. 60.839,92 zł została przekazana Spółce w styczniu 2012 r.),

 • zwrot w marcu 2012 r. - jest to zwrot niewykorzystanej części otrzymanych transz dofinansowania w wysokości 50.149,92 zł.

Zgodnie z zapisami umowy ww. środki podlegały zwrotowi do Instytucji Pośredniczącej w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektu.

W związku z powyższym, po uwzględnieniu zwrotu części dotacji w wysokości 50.149,92 zł, na realizację przedmiotowego Projektu, A. S.A. otrzymała dotację w wysokości 1.437.250,08 zł.

W ramach projektu „(...)” nie powstały filmy o charakterze reklamowym i promocyjnym.

Tak jak opisano w stanie faktycznym wniosku na str. 2: W ramach tego projektu Spółka wyprodukowała i wyemitowała XX programy telewizyjne pod wspólnym tytułem „(...)”, 1 program Telewizyjny pt. „(...)” oraz 1 program Telewizyjny pt. „(...)”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, w zakresie VAT, że z dniem XX września 2014 r dotacja zmienia status na podlegającą opodatkowaniu VAT i Spółka postępuje w następujący sposób:
  1. całą kwotę dotacji w wysokości 1.437.250,08 zł traktuje jako wynagrodzenie za usługę i rozpoznaje obowiązek podatkowy VAT z tytułu tej usługi we wrześniu 2014 r....
  2. stosuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 34 do całej kwoty wynagrodzenia za usługę, tj. 1.437.250,08 zł...
  3. dokumentuje kwotę „dotacji” w wysokości 1.437.250,08 zł dowodem księgowym potwierdzającym realizację programów telewizyjnych wraz z przeniesieniem praw, z datą sprzedaży XX września 2014 r....
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że otrzymane przez Spółkę środki dotacyjne na realizację projektu „(...)”, na gruncie przepisów ustawy o CIT, stanowią przychody zwolnione przedmiotowo z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi odpowiedź na pytanie Nr 2 dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodów uzyskanych przez Spółkę jako Beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „(...)”.

Odnośnie podatku od towarów i usług tut. organ wyda odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przepisów ustawy o CIT dotacje otrzymywane od samorządów wojewódzkich, jak i otrzymane przez uczestnika projektu w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W myśl ustawy o podatku CIT, a w szczególności zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, przychodami są w otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Jednocześnie art. 17 ustawy o CIT określa zwolnienia przedmiotowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

I tak, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT wolne z opodatkowania są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Natomiast art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o CIT określa jako wolne od podatku środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W świetle powyższych regulacji Spółka stoi na stanowisko, iż środki dotacyjne otrzymane przez Beneficjenta – A. S.A. od Instytucji Pośredniczącej - Województwa, na dofinansowanie Projektu, pochodzące z budżetu krajowego oraz ze środków europejskich są zwolnione przedmiotowo z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, odpowiednio na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 oraz art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o CIT.

Potwierdzeniem tego stanowiska jest przykładowo interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 lipca 2011 r., nr IPPB5/423-372/11-4/AS).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodów uzyskanych przez Spółkę jako Beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „(...)”, jest prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie ze wstępnym projektem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), przyjętym w dniu 14 lutego 2006 r. przez Radę Ministrów, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w niej celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Należy wskazać, że zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tą politykę oraz tryb współpracy między nimi określone zostały w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.). Szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej w ramach PO Kapitał Ludzki określone zostały natomiast w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598 ze zm.).

Rozważając charakter środków finansowych, które Spółka otrzymała w formie dotacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.3 – Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych na realizację projektu pt. „(...)”, należy odnieść się do regulacji art. 17 ust. 3 ww. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z którą sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

W niniejszej sprawie zastosowanie znajdzie tym samym ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Przepis art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych określa, że środkami publicznymi są m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 przywołanej ustawy do „środków europejskich” zalicza się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4, czyli:

 1. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;
 2. niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:
  1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,
  2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,
  3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
  (...)
 3. środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:
  1. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji”,
  2. Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,
  3. Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Środki europejskie, co do zasady, nie zostały włączone do budżetu państwa, ale stanowią jego odrębną część w formie budżetu środków europejskich. Reguluje to art. 111 pkt 16, zgodnie z którym: „dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, na realizację projektów pomocy technicznej oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa”.

Na mocy art. 117 ust. 1 cytowanej ustawy o finansach publicznych przyjęto, że budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

W ustępie 2 tegoż artykułu skonkretyzowano, że w budżecie środków europejskich ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Co istotne, zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, programy finansowane z udziałem środków europejskich są ujmowane w załączniku do ustawy budżetowej jako jej element.

W myśl art. 126 ustawy o finansach publicznych dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Co ważne, na mocy art. 127 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych określono, iż „dotacjami celowymi” są także środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Nadmienić należy, że stosownie do art. 127 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o finansach publicznych dotacjami celowymi są m. in. środki przeznaczone na:

 1. realizację projektów pomocy technicznej finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b;
  (...)
 2. realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d;
 3. współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zatem dofinansowanie dokonywane jest w dwóch formach:

 1. płatności,
 2. dotacji celowej

i w związku z powyższym beneficjenci otrzymują kolejne transze dofinansowania w dwóch przelewach:

 • płatność - w części dotyczącej środków europejskich przekazywanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • dotację celową - w części dotyczącej współfinansowania krajowego przekazywanej przez regionalną jednostkę wdrażania projektów unijnych.

Należy zatem stwierdzić, że środki dotacyjne z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na finansowanie projektu pt. „(...)”, które Spółka otrzymała zarówno w formie płatności środków europejskich z B., jak i dotacji celowej z Województwa, mają charakter dofinansowania na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich.

Szczegółowy sposób wydatkowania budżetu środków europejskich uregulowany został w art. 184-195 ustawy o finansach publicznych.

W myśl art. 186 ustawy o finansach publicznych wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe;
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 3. dotacje celowe dla beneficjentów;
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe;
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Przepis art. 187 ww. ustawy określa, że za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów.

Zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych podstawą dokonania płatności na rzecz beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy projekt realizuje instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca będąca zarządem województwa lub przez zarząd województwa upoważniona, zlecenia płatności są wystawiane przez zarząd województwa.

Przenosząc powyższe ustalenia formalne na grunt prawa podatkowego należy wskazać, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), przychodami są m.in. otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

W świetle powyższego przepisu należy stwierdzić, że Spółka jako Beneficjent projektu pt. „K.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, otrzymywała środki pieniężne na jego wykonanie w zakresie określonym w umowie z 2011 r., w związku z czym otrzymane przez Wnioskodawcę środki dotacyjne na realizację projektu „(...)”, na gruncie przepisów ustawy o CIT – co do zasady – stanowią przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Jednakże w przedmiotowej sprawie należy mieć na względzie, że w myśl:

 • art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach
  oraz
 • art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Tym samym środki pieniężne przekazywane Wnioskodawcy jako Beneficjentowi projektu unijnego pt. „K.” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, podlegają zwolnieniu przedmiotowemu od opodatkowania w oparciu o ww. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z czym nie należy ich opodatkować podatkiem dochodowym.

Podsumowując, w oparciu o opisany we wniosku stan faktyczny i przywołane przepisy prawa należy stwierdzić, że środki pieniężne mające charakter „środków europejskich” przekazywane Spółce jako Beneficjentowi na realizację projektu unijnego pt. „(...)” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – co do zasady – stanowią przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, który podlega jednak zwolnieniu przedmiotowemu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawy.

Jak słusznie zauważył Wnioskodawca, środki dotacyjne jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych otrzymane przez Spółkę jako Beneficjenta od Instytucji Pośredniczącej – Województwa, na dofinansowanie Projektu, pochodzące z budżetu krajowego oraz ze środków europejskich są zwolnione przedmiotowo z opodatkowania na podstawie ww. przepisów ustawy o CIT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodów uzyskanych przez Spółkę jako Beneficjenta z Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „K.”, należało uznać za prawidłowe.

Końcowo należy zaznaczyć, że przedmiotowa interpretacja indywidualna została wydana zgodnie z zakresem określonym przez Spółkę w sformułowanym do wniosku pytaniu.

W zakresie dokonywania ewentualnej korekty przychodów i kosztów wskutek dokonywanych zwrotów w wyniku rozliczania poszczególnych transz dotacji, tut. Organ podatkowy będzie mógł się wypowiedzieć dopiero po złożeniu odrębnego wniosku ORD-IN w tym zakresie, ponieważ wszelkie rozstrzyganie ponad treść wniosku jest niedopuszczalne.

Podkreślić także trzeba, że interpretacji podlega sam przepis prawa, organ podatkowy w swym rozstrzygnięciu interpretacyjnym nie dokonuje żadnych obliczeń liczbowych, ponieważ w tym trybie nie prowadzi się postępowania dowodowego.

Jak potwierdza liczne orzecznictwo sądowoadministracyjne: „Organ podatkowy wydając indywidualną interpretację nie ustanawia żadnej normy indywidualnej, lecz jedynie przedstawia swój pogląd w sprawie dotyczący rozumienia treści przepisu podatkowego i sposobu jego zastosowania w odniesieniu do określonej sprawy indywidualnej” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2007 r. sygn. akt. III SA/Wa 2431/06).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.