IPPB4/4511-893/15-2/JK | Interpretacja indywidualna

1) Czy wypłata środków zgromadzonych w belgijskich pracowniczych programach emerytalnych będzie podlegała opodatkowaniu w Rzeczpospolitej Polskiej?2) Jeśli odpowiedź na pytanie pierwsze jest pozytywna, to czy wypłata środków zgromadzonych w belgijskich pracowniczych programach emerytalnych będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
IPPB4/4511-893/15-2/JKinterpretacja indywidualna
 1. Belgia
 2. opodatkowanie
 3. programy
 4. wypłata
 5. zwolnienie
 6. świadczenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2015 r. (data wpływu 7 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń wypłaconych z Pracowniczego Programu Emerytalnego Belgii – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń wypłaconych z Pracowniczego Programu Emerytalnego Belgii.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od dnia 1 lipca 2014 r. na stałe zamieszkuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest w związku z tym polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca zamierza zamieszkiwać na terenie Polski przez kilka następnych lat. Wcześniej zamieszkiwał zagranicą, w tym w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej: w latach 2008 – 2010 – w Królestwie Belgii, w latach 2010 – 2012 – w Turcji, zaś w latach 2012 – 2013 – na Cyprze. W czasie zamieszkiwania na terenie Królestwa Belgii był zatrudniony w charakterze piłkarza w belgijskich klubach piłkarskich, takich jak R. i C. („Pracodawcy”) i z tego tytułu otrzymywał wynagrodzenie opodatkowane na terenie Królestwa Belgii. Pracodawcy w ramach stosunku zatrudnienia z Wnioskodawcą odprowadzali składki na belgijskie pracownicze programy emerytalne („PPE”) prowadzone przez: A. B. SA oraz B. I. SA („Fundusze”). W czerwcu 2016 r. Wnioskodawca nabędzie prawo do jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych na wspomnianych PPE i zamierza je wypłacić w lipcu 2016 r.

Fundusz A. złożył, a Fundusz B. zobowiązał się do złożenia oświadczenia, w którym stwierdził, że:

 1. wypłata przez dany Fundusz na rzecz Wnioskodawcy będzie stanowić wypłatę środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonaną na rzecz uczestnika tego programu. Płatność ta będzie dokonywana w ramach belgijskiego tzw. II filaru (odpowiednik polskiego III filaru), który zgodnie z belgijskim prawem finansowany jest ze składek pracodawcy.
 2. wypłata ta stanowi na podstawie art. 18 Konwencji podpisanej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, wypłatę emerytury lub innego podobnego świadczenia z tytułu wcześniejszej pracy najemnej i będzie podlegała opodatkowaniu w tym Państwie, w którym Wnioskodawca będzie miał miejsce zamieszkania w chwili wypłaty.

Prawo do wypłaty środków z belgijskich PPE Wnioskodawca nabędzie w związku osiągnięciem określonego wieku. Wypłata środków będzie wypłacona jednorazowo na wniosek złożony przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca jeszcze nie zdecydował, jaką metodą środki zostaną mu wypłacone (przelewem czy gotówką), lecz najprawdopodobniej środki te będą wypłacone przelewem na konto wskazane przez Wnioskodawcę. Wypłata nie będzie związana z likwidacją belgijskich PPE, ani też nie będzie skutkiem wypowiedzenia udziału w belgijskich PPE przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wypłata środków zgromadzonych w belgijskich pracowniczych programach emerytalnych będzie podlegała opodatkowaniu w Rzeczpospolitej Polskiej...
 2. Jeśli odpowiedź na pytanie pierwsze jest pozytywna, to czy wypłata środków zgromadzonych w belgijskich pracowniczych programach emerytalnych będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata środków zgromadzonych w belgijskich pracowniczych programach emerytalnych będzie podlegała opodatkowaniu w Rzeczpospolitej Polskiej, a w konsekwencji wypłata ta będzie podlegała zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Co do pytania Nr 1

Zgodnie z art. 18 Konwencji podpisanej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2004 r., Nr 211, poz. 2139, dalej „Upo”) z zastrzeżeniem postanowień artykułu 19 ustęp 2 emerytury i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu jej wcześniejszej pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym odbiorca emerytury ma miejsce zamieszkania.

Według Komentarza do Modelowej Konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku (wersja skrócona, wyd. ABC a Wolters Kluwer business, lipiec 2010 r., str. 350) przepis ten dotyczy składek przekazywanych wszelkim formom funduszy emerytalnych, w tym indywidulanym funduszom emerytalnym, jak również funduszom ubezpieczeń społecznych. W przypadku funduszu emerytalnego opartego na zatrudnieniu, do którego zarówno pracodawca, jak i pracownik wpłaca składki, przepis obejmuje oba rodzaje składek. W rezultacie wypłata środków z belgijskich PPE ma charakter świadczenia emerytalnego. Nie ma tu znaczenia, że wypłata jest jednorazowa, bowiem przepis art. 18 Upo obejmuje również jednorazowe świadczenia emerytalne (Komentarz...., wersja skrócona, wyd. ABC a Wolters Kluwer business, lipiec 2010 r., str. 339). Stanowisko to potwierdzają również Fundusze, na dowód czego jeden Fundusz złożył, zaś drugi zobowiązał się do złożenia oficjalnego, pisemnego oświadczenia.

Wnioskodawca od dnia 1 lipca 2014 r. na stałe zamieszkuje w Polsce. W Polsce ma centrum interesów życiowych i gospodarczych: zamieszkuje z żoną i z dziećmi, posiada obywatelstwo polskie i dysponuje polskim dowodem osobistym wydanym w dniu 20 sierpnia 2014 r., w Polsce zarejestrował się jako bezrobotny, a w 2015 r. zamierza podjąć pracę.

Mając wszystkie powyższe fakty na względzie na podstawie art. 18 Upo wypłata środków z belgijskich PPE będzie podlegała opodatkowaniu w Rzeczpospolitej Polskiej.

Co do pytania Nr 2

Charakter wypłaty środków z belgijskich PPE wskazuje na fakt, że stanowi ona odpowiednik wypłaty środków z pracowniczego programu emerytalnego na podstawie polskiej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych r. (Dz. U. z 2014 r., Nr 710, „Uppe”).

Uppe wyróżnia kilka rodzajów świadczeń z PPE w tym:

 • wypłatę środków dokonaną przez uczestnika lub osobę uprawnioną, a zatem wypłatę gotówkową lub realizację przelewu środków zgromadzonych w ramach programu na wskazany przez uczestnika lub tę osobę rachunek bankowy – na warunkach określonych w umowie zakładowej, w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie (art. 2 pkt 18 Uppe);
 • wypłatę transferową środków, czyli przekazanie środków na warunkach określonych w ustawie do innego programu, na IKE uczestnika albo osoby uprawnionej lub z IKE uczestnika albo osoby uprawnionej do programu w przypadkach i na warunkach, o których mowa w przepisach o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (art. 2 pkt 19 Uppe);
 • zwrot, a więc wycofanie środków zgromadzonych w ramach programu w przypadku jego likwidacji, jeżeli nie zachodzą i do wypłaty bądź wypłaty transferowej (art. 2 pkt 20 Uppe).

Na podstawie art. 42 Uppe, wypłata występuje co do zasady po osiągnięciu określanego wieku albo też w przypadku śmierci uczestnika. Z kolei zgodnie z art. 42 ust. 3 zd. 1 Uppe wypłata może być, w zależności od wniosku uczestnika albo osoby uprawnionej, dokonywana jednorazowo albo ratalnie.

Natomiast zgodnie z art. 43 Uppe, wypłata transferowa jest dokonywana do innego programu, którego uczestnikiem jest uczestnik programu, albo też na IKE uczestnika, względnie na IKE osoby uprawnionej, w przypadku śmierci uczestnika lub z IKE uczestnika na jego rachunek w programie na warunkach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Zwrot następuje zaś na skutek likwidacji programu, o ile nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej, a ponadto zwrot może nastąpić na skutek wypowiedzenia udziału w programie przez złożenie pracodawcy pisemnego oświadczenia woli (art. 47 ust. 1 Uppe), o ile nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej (art. 47 ust. 2 Uppe).

Jak wskazano w stanie faktycznym sprawy, wypłata środków z belgijskich PPE jest związana z osiągnięciem określonego wieku przez Wnioskodawcę. Środki te były finansowane przez Pracodawców Wnioskodawcy w okresie zatrudnienia Wnioskodawcy w belgijskich klubach piłkarskich w ramach tzw. II filaru, w którym składki finansowane są przez pracodawcę (odpowiednik polskiego III filaru). Wypłata środków nastąpi jednorazowo na wniosek Wnioskodawcy najprawdopodobniej przelewem na konto wskazane przez Wnioskodawcę i nie będzie związana z likwidacją PPE, ani też nie będzie skutkiem wypowiedzenia udziału w PPE przez Wnioskodawcę. Jeden Fundusz złożył, zaś drugi zobowiązał się do złożenia oficjalnego pisemnego oświadczenia, że wypłata ta będzie stanowić w rozumieniu prawa belgijskiego wypłatę środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonaną na rzecz uczestnika tego programu.

W konsekwencji należy uznać, że wypłata środków z belgijskich PPE odpowiada wypłacie środków z PPE w rozumieniu art. 2pkt 18 w zw.z art. 42 Uppe.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, dalej „Updof”) , wolne od podatku dochodowego są wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika – z zastrzeżeniem ust. 33. W ślad za ust. 33 przez pracownicze programy emerytalne rozumie się pracownicze programy emerytalne utworzone i działające w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Ponieważ planowana wypłata stanowi wypłatę środków z PPE utworzonych i działających w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące w Królestwie Belgii, a więc w państwie członkowskim Unii Europejskiej, należy uznać, że wypłata ta jest w Polsce wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jednocześnie Wnioskodawca podkreśla, że skoro wypłata środków nie jest związana z likwidacją programu ani z wypowiedzeniem udziału w programie przez Wnioskodawcę, nie stanowi ona zwrotu środków z PPE i nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem o stawce 19% na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 11 Updof, zgodnie z którym od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a, od dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu środków zgromadzonych w ramach programu, w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych.

Prawidłowość powyższego stanowiska potwierdza orzecznictwo. WSA w Warszawie w wyroku z dnia 13 kwietnia 2011 r. (sygn. III SA/Wa 2601/10) zauważył, że „przepis art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) u.p.d.o.f. nie ogranicza zwolnienia tylko do środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym utworzonym i działającym na podstawie przepisów polskich lub innego państwa zrzeszonego w Unii Europejskiej. Warunkiem zwolnienia ustanowionego omawianym przepisem jest, by środki były wypłacane z pracowniczego programu emerytalnego na rzecz uczestnika tego programu lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika. Żadnych innych kryteriów zwolnienia ustawodawca nie ustanowił”. Z kolei w wyroku z dnia 23 kwietnia 2010 r. (sygn. III SA/Wa 1826/09) WSA w Warszawie podkreślił, że: „Zwolnienie podatkowe przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) u.p.d.o.f. dotyczy wypłat środków zgromadzonych zarówno w pracowniczym programie emerytalnym utworzonym i działającym w oparciu o przepisy ustawy z 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, jak i w pracowniczym programie emerytalnym utworzonym i prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w oparciu o przepisy właściwe tym państwom”. W wyroku z dnia 23 kwietnia 2010 r. (sygn. III SA/Wa 1826/09) WSA w Warszawie zauważył zaś, że: „Świadczenia otrzymywane przez Polaków z zagranicznych pracowniczych programów emerytalnych są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W świetle art. 4a wyżej cytowanej ustawy przepis art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca od dnia 1 lipca 2014 r. na stałe zamieszkuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest w związku z tym polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca zamierza zamieszkiwać na terenie Polski przez kilka następnych lat. Wcześniej zamieszkiwał zagranicą, w tym w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej: w latach 2008 – 2010 – w Królestwie Belgii, w latach 2010 – 2012 – w Turcji, zaś w latach 2012 – 2013 – na Cyprze. W czasie zamieszkiwania na terenie Królestwa Belgii był zatrudniony w charakterze piłkarza w belgijskich klubach piłkarskich („Pracodawcy”) i z tego tytułu otrzymywał wynagrodzenie opodatkowane na terenie Królestwa Belgii. Pracodawcy w ramach stosunku zatrudnienia z Wnioskodawcą odprowadzali składki na belgijskie pracownicze programy emerytalne („PPE”). W czerwcu 2016 r. Wnioskodawca nabędzie prawo do jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych na wspomnianych PPE i zamierza je wypłacić w lipcu 2016 r. Fundusz A. złożył, a Fundusz B. zobowiązał się do złożenia oświadczenia, w którym stwierdził, że:

 1. wypłata przez dany Fundusz na rzecz Wnioskodawcy będzie stanowić wypłatę środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonaną na rzecz uczestnika tego programu. Płatność ta będzie dokonywana w ramach belgijskiego tzw. II filaru (odpowiednik polskiego III filaru), który zgodnie z belgijskim prawem finansowany jest ze składek pracodawcy.
 2. wypłata ta stanowi na podstawie art. 18 Konwencji podpisanej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, wypłatę emerytury lub innego podobnego świadczenia z tytułu wcześniejszej pracy najemnej i będzie podlegała opodatkowaniu w tym Państwie, w którym Wnioskodawca będzie miał miejsce zamieszkania w chwili wypłaty.

Prawo do wypłaty środków z belgijskich PPE Wnioskodawca nabędzie w związku osiągnięciem określonego wieku. Wypłata środków będzie wypłacona jednorazowo na wniosek złożony przez Wnioskodawcę. Wypłata nie będzie związana z likwidacją belgijskich PPE, ani też nie będzie skutkiem wypowiedzenia udziału w belgijskich PPE przez Wnioskodawcę.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia, czy jednorazowa wypłata środków z belgijskiego PPE podlega opodatkowaniu w Polsce, a jeśli tak, to czy korzysta ze zwolnienia z opodatkowania – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) w zw. z art. 21 ust. 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy czym, w pierwszej kolejności należy odwołać się do art. 18 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 211, poz. 2139), zgodnie z którym z zastrzeżeniem postanowień artykułu 19 ustęp 2 emerytury i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu jej wcześniejszej pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym odbiorca emerytury ma miejsce zamieszkania.

Biorąc pod uwagę informacje zawarte we wniosku, że w momencie wypłaty środków z pracowniczych programów emerytalnych Wnioskodawca będzie posiadał stałe miejsce zamieszkania w Polsce oraz będzie rezydentem podatkowym Polski, należy stwierdzić, że świadczenia te podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 30a ust. 1 pkt 11 ustawy od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a od dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu środków zgromadzonych w ramach programu, w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych.

Jednocześnie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., wolne od podatku dochodowego są wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika.

Wyżej cytowany przepis, mówiący o środkach zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym, nie zawęża tego określenia tylko do pracowniczych programów emerytalnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207, z późn. zm.)

Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia między innymi dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (Dz. Urz. UE L 235 z 23 września 2003r.). Takie odniesienie zawarto w tytule tej ustawy, realizując dyspozycję art. 22 ust. 1 zdanie drugie ww. dyrektywy. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 21 ust. 1, każde z państw członkowskich zapewnić ma w odpowiedni sposób jednolite stosowanie tej dyrektywy.

W myśl art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116 poz. 1207, z późn. zm.) określenie „program emerytalny” może być używane wyłącznie do określenia programów uregulowanych w tej ustawie. Przepis ten w istocie ma na celu zapobieganie wprowadzaniu w błąd potencjalnych klientów przez nieuprawnione sugerowanie im poprzez użycie zastrzeżonego określenia, że dany „program” spełnia kryteria przewidziane dla programów emerytalnych, mimo że takim nie jest. Służy on zatem ochronie adresatów (odbiorców) poszczególnych programów, dając im informację, że jeśli program jest programem emerytalnym, to tym samym działa on według zasad przewidzianych w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych. Zauważyć jednak należy, że art. 9 cytowanej ustawy nie stanowi jednak definicji programów emerytalnych na użytek ustawy podatkowej.

Mając na uwadze powyższe ustawowe uregulowania, zasadnym jest stwierdzenie, że przedmiotowe zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy dotyczy wypłat środków zgromadzonych zarówno w pracowniczym programie emerytalnym utworzonym i działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, jak i w pracowniczym programie emerytalnym utworzonym i prowadzonym w innym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej w oparciu o przepisy właściwe tym Państwom.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że jeżeli Fundusze, z których Wnioskodawcy zostaną wypłacone środki są istotnie pracowniczymi programami emerytalnym w rozumieniu ww. dyrektywy unijnej, to wówczas otrzymane środki będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do opodatkowania ww. świadczeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie powołanego we wniosku art. 30a ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie tutejszy organ informuje, że przywołane przez Wnioskodawcę wyroki dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.