IPPB4/4511-864/15-2/JK2 | Interpretacja indywidualna

Czy wydawane przez Wnioskodawcę klientom (pożyczkobiorcom) w ramach Programu Promocyjnego karty przedpłacone, które Wnioskodawca uprzednio zasili drobną kwotą pieniężną, są objęte zwolnieniem z podatku dochodowego?
IPPB4/4511-864/15-2/JK2interpretacja indywidualna
  1. karty
  2. programy
  3. promocja
  4. płatnik
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2015 r. (data wpływu 30 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagród w postaci kart przedpłaconych otrzymywanych przez klientów Wnioskodawcy w ramach programu promocyjnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagród w postaci kart przedpłaconych otrzymywanych przez klientów Wnioskodawcy w ramach programu promocyjnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług finansowych, większość jego przychodów pochodzi z udzielania pożyczek (kredytów konsumenckich) osobom fizycznym, które to pożyczki nie są związane z działalnością gospodarczą lub zawodową klientów (Wnioskodawca udziela pożyczek tylko konsumentom w rozumieniu przepisów o kredycie konsumenckim i w rozumieniu Kodeksu cywilnego).

W celu zachęcenia klientów do (ponownego) skorzystania z usług Wnioskodawcy, zamierza on zaoferować im udział w Programie Promocyjnym. Do Programu Promocyjnego zostaną zaproszeni wyłącznie niektórzy klienci, jednakże ich lista zostanie ustalona według obiektywnych kryteriów - w szczególności mogą to być klienci, którzy wzięli już kiedyś pożyczkę u Wnioskodawcy, spłacili ją terminowo, ale później nie korzystali ponownie z usług Wnioskodawcy.

Zaproszeni klienci, o ile w ściśle określonym, krótkim czasie od momentu ogłoszenia Programu Promocyjnego zdecydują się na zaciągnięcie u Wnioskodawcy pożyczki, otrzymają od Wnioskodawcy nagrodę w postaci karty przedpłaconej wydanej przez jeden z polskich banków. Kartę przedpłaconą Wnioskodawca wyśle uczestnikom Programu Promocyjnego pocztą. Przy tym, przyznanie karty przedpłaconej w żadnym razie nie będzie miało charakteru losowego czy uznaniowego, a będzie uzależnione wyłącznie od spełnienia warunków regulaminu Programu Promocyjnego. Poza zaciągnięciem w określonym czasie pożyczki u Wnioskodawcy, warunkiem otrzymania karty przedpłaconej może (ale nie musi) być także wzięcie udziału w krótkiej ankiecie telefonicznej (mającej na celu zwiększenie wiedzy Wnioskodawcy na temat potrzeb jego klientów).

Karta przedpłacona pozwala na dokonywanie zakupów w placówkach handlowych oraz dokonywanie wszelkich transakcji, które możliwe są także przy użyciu „zwykłej” karty płatniczej. Kartą przedpłaconą można dokonywać transakcji tylko do wysokości salda środków uprzednio wpłaconych na rachunek bankowy przypisany do karty. W celu uatrakcyjnienia Programu Promocyjnego, Wnioskodawca planuje zasilić karty przedpłacone, przed ich wydaniem klientom, drobnymi kwotami - rzędu kilkudziesięciu złotych, a w każdym razie nie wyższymi niż 200 złotych. Z uczestnictwa w Programie Promocyjnym wyłączeni będą pracownicy Wnioskodawcy oraz osoby pozostające z nim w stosunku cywilnoprawnym. W przypadku pozytywnych efektów Programu Promocyjnego, Wnioskodawca planuje kolejne jego edycje w późniejszym okresie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wydawane przez Wnioskodawcę klientom (pożyczkobiorcom) w ramach Programu Promocyjnego karty przedpłacone, które Wnioskodawca uprzednio zasili drobną kwotą pieniężną, są objęte zwolnieniem z podatku dochodowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydawane przez Wnioskodawcę klientom (pożyczkobiorcom) w ramach Programu Promocyjnego karty przedpłacone, które Wnioskodawca uprzednio zasili drobną kwotą pieniężną, są objęte zwolnieniem z podatku dochodowego.

Jak stanowi art. 30 ust. 1 pkt 2 updof, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Przepis ten stanowi lex specialis w stosunku do bardziej ogólnych przepisów regulujących zasady opodatkowania. Toteż w odniesieniu do nagród związanych ze sprzedażą premiową ma on pierwszeństwo zastosowania w stosunku do innych przepisów, które mogłyby mieć zastosowanie do takich nagród.

Na podstawie art. 41 ust. 4 updof, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30 ust. 1 pkt 2 updof.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 68 updof, wolna od podatku dochodowego jest „wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności”.

Zatem, aby wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki:

  • nagroda musi być związana ze sprzedażą premiową towarów lub usług,
  • jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł,
  • sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Trzeba przy tym zauważyć, że zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof ma charakter przedmiotowy, a nie podmiotowy (zob. interpretacja indywidualna DIS w Warszawie z 5 grudnia 2013 r., sygn. IPPB2/415-761/12/13-5/S/AS; interpretacja indywidualna DIS w Poznaniu z 22 sierpnia 2014 r., sygn. ILPB1/415-540/14-2/AP; wyrok WSA w Warszawie z 4 lipca 2013 r„ sygn. III SA/Wa 381/13, prawomocny; wyrok WSA w Warszawie z 19 lutego 2015 r., sygn. III SA/Wa 1889/14). Zatem istotne z punktu widzenia jego zastosowania nie są cechy podmiotu wydającego (płatnika) i otrzymującego nagrodę (podatnika), a jedynie to czy istnieje związek pomiędzy przyznaną nagrodą a „sprzedażą premiową”.

Pojęcie „sprzedaży premiowej” nie zostało zdefiniowane w ustawie. Dla jego poprawnego rozumienia istotnym jest zwrócenie uwagi, że treść art. 21 ust. 1 pkt 68 updof uległa zmianie z dniem 1 stycznia 2015 r. (na mocy art. 2 pkt 8 lit. g) ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328), co ma niebagatelne znaczenie dla jego wykładni. Zmiana dotyczyła bowiem dodania po słowach „sprzedażą premiową” słów „towarów lub usług”. Tym samym nie powinno obecnie budzić wątpliwości, że pojęcie sprzedaży premiowej odnosi się także do świadczenia usług, a nie tylko do sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego, tj. umowy przenoszącej własność rzeczy.

Również termin „premia”/„premiowa” nie został zdefiniowany w przepisach podatkowych, ani też cywilnoprawnych. Odwołując się jednak do wykładni prezentowanej w interpretacjach organów podatkowych można stwierdzić, że: „za premię należy uznać nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003. Innymi słowy, pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.” (Interpretacja indywidualna DIS w Poznaniu z 22 sierpnia 2014 r., sygn. ILPB1/415-540/14-2/AP).

Ponadto, „z punktu widzenia konstrukcji cechą sprzedaży premiowej jest fakt, że wydanie nagrody (premii) nabywcy odbywa się na podstawie instytucji prawa cywilnego, jaką jest przyrzeczenie publiczne wydania nagrody każdemu, kto dokona określonej czynności (w przedstawionym stanie przyszłym zakupu określonej ilości promowanych towarów; usług). Zgodnie z przepisem art. 919 Kodeksu cywilnego, „kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać.” (interpretacja indywidualna DIS w Katowicach z 30 kwietnia 2015 r„ sygn. IBPBII/1/4511-73/15/AŻ).

Program Promocyjny Wnioskodawcy spełnia zatem warunki uznania za sprzedaż premiową, bowiem skierowany jest do klientów Wnioskodawcy (pożyczkobiorców), nagradza ich za określone zachowanie, przy czym przyznanie nagrody nie jest uznaniowe, lecz przysługuje każdemu klientowi, który spełni warunki określone w ogłoszonym publicznie regulaminie Programu Promocyjnego.

Karty przedpłacone wydawane klientom przez Wnioskodawcę, których jednorazowa wartość nie przekroczy ustawowych limitów, spełniają też pozostałe warunki zwolnienia. Pożyczki udzielane przez Wnioskodawcę mają charakter kredytów konsumenckich i są udzielane wyłącznie konsumentom, a więc z definicji nie mają związku z działalnością gospodarczą, zatem związku takiego nie mają również nagrody wydawane tym klientom.

W związku z powyższym, Wnioskodawca zwraca się o potwierdzenie, że wydawane przez Wnioskodawcę klientom (pożyczkobiorcom) w ramach Programu Promocyjnego karty przedpłaconej, które Wnioskodawca uprzednio zasili drobną kwotą pieniężną, są objęte zwolnieniem z podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.