IPPB4/4511-58/15-2/JK3 | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z opodatkowania wynagrodzenia uzyskiwanego w związku z realizacją 7 Programu Ramowego
IPPB4/4511-58/15-2/JK3interpretacja indywidualna
 1. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 2. dotacja
 3. programy
 4. umowa o pracę
 5. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 stycznia 2015 r. (data wpływu 16 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia uzyskiwanego w związku z realizacją 7 Programu Ramowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia uzyskiwanego w związku z realizacją 7 Programu Ramowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Fizyki, zatrudnionym na tej uczelni od 1 października 1987 roku, obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego. Od 1 października 2011 r. do 30 września 2014 r. Wnioskodawca uczestniczył w realizacji projektu finansowanego ze środków zewnętrznych w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Łącznie na rzecz projektu przepracował 618 godzin (czas pracy był ewidencjonowany w formie miesięcznych kart czasu pracy) uzyskując z tego tytułu wynagrodzenie dodatkowe w wysokości brutto 110 zł za godzinę. Wynagrodzenie wypłacane było na podstawie aneksu do aktu mianowania (na stanowisku profesora), który przewidywał wykonywanie dodatkowej pracy na rzecz projektu, finansowanego ze źródeł zewnętrznych, w wymiarze do 25 godzin miesięcznie.

Większość kosztów bezpośrednich prac prowadzonych w ramach projektu, w tym kosztów wynagrodzeń, była w 100% finansowana ze środków UE, choć w przypadku jednego z pakietów badawczych, w którym Wnioskodawca przepracował łącznie 267 godzin, Unia pokrywała 75% kosztów bezpośrednich, a pozostałe 25% było wypłacane z dedykowanych środków przyznanych na realizację projektu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub środków własnych Uniwersytetu. Oprócz wypłacanego Wnioskodawcy wynagrodzenia dodatkowego za pracę na rzecz projektu, także część wynagrodzenia zasadniczego (związanego z dotychczasowym zatrudnieniem na Uniwersytecie) odpowiadająca czasowi przepracowanemu na rzecz projektu była pokrywana ze środków przekazanych przez UE.

Od wszystkich wypłacanych Wnioskodawcy przez Uniwersytet wynagrodzeń, niezależnie od źródła finansowania naliczany był podatek dochodowy. Wynikało to z braku ogólnej interpretacji art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w odniesieniu do wynagrodzeń uzyskiwanych ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej. Wnioskodawca został poinformowany przez kwesturę Uniwersytetu (informacja ta znajduje się także na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, że w tym przypadku konieczna jest każdorazowo indywidualna interpretacja tego przepisu. Mówi o tym odpowiedź Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2009 roku (sygn. DD3/0680/31/IMD/09/BMI9-1731) na pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące opodatkowania wynagrodzeń uzyskiwanych przez polskich naukowców w programach ramowych UE. Stanowisko to jest powodem dla którego Wnioskodawca składa niniejszy wniosek.

Z uwagi na różne poziomy finansowania realizowanych zadań (100% lub 75%), kilkukrotne zmiany podstawy wynagrodzenia zasadniczego w trakcie trwania projektu oraz dodatkowe świadczenia pochodne (m.in. tzw. trzynastki) uzyskiwane przez Wnioskodawcę na Uniwersytecie, nie może podać dokładnej kwoty jaka została wypłacona Wnioskodawcy ze środków uzyskanych z UE w ramach finansowania w 7 Programie Ramowym. Kwota ta nie była wyszczególniona na otrzymywanych przez Wnioskodawcę wyciągach miesięcznych ani PIT-11. Kwestura Uniwersytetu odmówiła Wnioskodawcy przygotowania odpowiedniego zestawienia, ale szacuje, że jest to kwota ok. 50.000 zł brutto (za cały okres trwania projektu, czyli lata 2011-2014). Uzyskanie wnioskowanej interpretacji indywidualnej powinno zagwarantować Wnioskodawcy uzyskanie od płatnika wszystkich wymaganych danych i umożliwić złożenie korekty zeznań rocznych.

Projekt jest społecznościowym projektem naukowym, w ramach którego powstała pierwsza ogólnodostępna globalna sieć zrobotyzowanych teleskopów pozwalająca na prowadzenie badań astronomicznych. W projekcie brało udział trzynaście instytucji z ośmiu krajów: Chile, Czech, Hiszpanii, Irlandii, Polski, Rosji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Polska reprezentowana była w projekcie przez Wydział Fizyki, który wspólnie z Narodowym Centrum Badań realizuje projekt badawczy P.. Sieć G. wykorzystuje obecnie 13 teleskopów na trzech kontynentach: pięć w Hiszpanii, dwa w Czechach, jeden w Rosji, jeden w Republice Południowej Afryki, trzy w Chile i jeden w Argentynie. Sieć pozwala użytkownikom na prowadzenie w czasie rzeczywistym zdalnych obserwacji przy pomocy teleskopów G. oraz na zlecanie zdalnych obserwacji tzw. modzie kolejkowym. W ramach projektu dużą wagę przywiązywano też do popularyzacji astronomii i badań naukowych w ogólności, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. W tym celu prowadzono transmisje internetowe na żywo z najważniejszych wydarzeń astronomicznych ostatnich lat: przejścia Wenus przez tarczę Słońca w roku 2012, całkowitego zaćmienia Słońca w latach 2012 i 2013, a także całkowitego zaćmienia Księżyca w roku 2014.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Uniwersytet zasadnie pobrał zaliczki na podatek dochodowy od finansowanych ze środków UE wynagrodzeń za pracę w projekcie realizowanym ze środków bezzwrotnej pomocy, w 7 Programie Ramowym...
 2. Czy uzyskany przez Wnioskodawcę ze środków bezzwrotnej pomocy UE dochód można uznać za wolny od podatku dochodowego...
 3. Czy Wnioskodawca może w związku z tym ubiegać się o zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2011, 2012, 2013 i 2014...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Uzyskiwane przeze Wnioskodawcę wynagrodzenia finansowane ze środków UE w ramach projektu spełniały kryteria art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 1. środki pochodziły ze środków bezzwrotnej pomocy uzyskanej w ramach 7 Programu Ramowego UE.

Podstawą przekazania środków była umowa podpisana przez koordynatora projektu (Politechnika) i przedstawiciela Komisji Europejskiej oraz aneks potwierdzający przystąpienie Uniwersytetu do realizacji projektu podpisany przez Rektora Uniwersytetu.

 1. Wnioskodawca bezpośrednio realizował cel merytoryczny projektu finansowany ze środków UE.

Bezpośredni udział Wnioskodawcy w realizacji projektu polegał w szczególności na:

 • udziale w przygotowaniu wniosku o finansowanie projektu, był w nim wymieniony jako jeden z głównych wykonawców,
 • pełnieniu funkcji reprezentanta Uniwersytetu w kontaktach z UE na etapie przygotowań do podpisania umowy i realizacji projektu,
 • koordynowaniu z ramienia Uniwersytetu jednego z pakietów badawczych projektu, przygotowywaniem raportów z realizacji zadań w ramach tego pakietu oraz prezentacji sprawozdawczych dla Komisji Europejskiej,
 • współautorstwie specyfikacji różnych elementów oprogramowania i eksperymentów sieci G.,
 • autorstwie koncepcji i większości oprogramowania składającego się na pakiet L., opracowany na Uniwersytecie do analizy danych astronomicznych w projekcie G.,
 • udziale w przygotowaniu i uruchomieniu eksperymentów w ramach sieci G.,
 • udziale w integracji dwóch teleskopów Uniwersytetu .z siecią G.,
 • współautorstwie 6 artykułów konferencyjnych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym (w tym dwa referaty na konferencjach międzynarodowych Wnioskodawca wygłosił osobiście) na temat projektu G.,
 • udziale i wystąpieniach na 7 spotkaniach roboczych współpracy G.,
 • współautorstwie licznych dokumentów przygotowanych przez współpracę G. (instrukcje i materiały dydaktyczne dla użytkowników sieci G., itp.).

Wnioskodawca uważa tym samym, że Jego bezpośredni udział w realizacji celu merytorycznego projektu jest bezsprzeczny.

Tym samym, w odniesieniu do postawionych pytań, należy uznać, że:

 • Uniwersytet bezzasadnie pobrał zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń w projekcie G. finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy UE,
 • uzyskane przez Wnioskodawcę z tych środków dochody powinny być uznane za wolne od podatku dochodowego,
 • może ubiegać się o zwrot nadpłaty podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2011, 2012, 2013 i 2014.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W świetle ww. przepisu dochody podatników korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego w sytuacji, gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki:

 • środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych, międzynarodowych instytucji finansowych (...), w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy,
 • prace wykonywane przez podatnika służą bezpośredniej realizacji celu określonego programem finansowanym z bezzwrotnej pomocy.

Oznacza to, że niedopełnienie któregokolwiek z warunków uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia.

W zakresie pierwszej z ww. przesłanek należy wskazać, że co do zasady zostaje ona spełniona w przypadku, gdy środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków dokonywane jest za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Przy analizowaniu warunku określonego pod lit. a) cyt. przepisu. art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ważne jest, aby w danej sytuacji faktycznie zostało zachowane kryterium pochodzenia środków pieniężnych, co oznacza, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają dochody podatnika, które bezpośrednio zostały sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa, co należy rozumieć pod pojęciem „pochodzenia” na użytek wykładni art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego należy odwołać się do potocznego rozumienia tego słowa, które oznacza źródło czy miejsce, z którego dana rzecz się wywodzi. Pochodzenie środków finansowych w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ww. ustawy, należy interpretować ściśle w powiązaniu z kryterium poniesienia ciężaru ekonomicznego. Co do zasady środki finansowe pochodzą od podmiotu, który finalnie ponosi ciężar ekonomiczny tego finansowania. Skoro w przedstawionym stanie faktycznym środki finansowe na część wynagrodzenia Wnioskodawcy mają swe źródło w 7 Programie Ramowym, to są środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, bo to Unia Europejska finalnie ponosi ekonomiczny ciężar tego finansowania.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że spełnione zostało kryterium podmiotu, zawarte w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto konieczne jest spełnienie również drugiej przesłanki niezbędnej do zastosowania zwolnienia, określonej w treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten wymaga, by podatnik realizował cel programu bezpośrednio, przy czym należy zwrócić uwagę na drugą część tego przepisu stanowiącego, że „zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.” Tak więc, z owego zwolnienia nie mogą korzystać pracownicy podmiotu bezpośrednio realizującego cele programu, a także osoby, którym podmiot bezpośrednio realizujący cele programu zlecił wykonanie tylko określonych czynności (np. w oparciu o umowę o pracę, czy umowę zlecenie lub o dzieło).

Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy jest osoba, która wykonując czynności z tym programem związane otrzymała na ten cel środki od podmiotu wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc jest bezpośrednim beneficjentem tychże środków. Przychody podlegają zwolnieniu z opodatkowania, jeżeli są przychodami podatnika bezpośrednio realizującego cel programu.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że od 1 października 2011 r. do 30 września 2014 r. Wnioskodawca uczestniczył w realizacji projektu finansowanego ze środków zewnętrznych w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Wynagrodzenie wypłacane było na podstawie aneksu do aktu mianowania (na stanowisku profesora), który przewidywał wykonywanie dodatkowej pracy na rzecz projektu, finansowanego ze źródeł zewnętrznych, w wymiarze do 25 godzin miesięcznie. Większość kosztów bezpośrednich prac prowadzonych w ramach projektu, w tym kosztów wynagrodzeń, była w 100% finansowana ze środków UE, choć w przypadku jednego z pakietów badawczych, w którym Wnioskodawca przepracował łącznie 267 godzin, Unia pokrywała 75% kosztów bezpośrednich, a pozostałe 25% było wypłacane z dedykowanych środków przyznanych na realizację projektu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub środków własnych Uniwersytetu. Oprócz wypłacanego Wnioskodawcy wynagrodzenia dodatkowego za pracę na rzecz projektu, także część wynagrodzenia zasadniczego (związanego z dotychczasowym zatrudnieniem na Uniwersytecie) odpowiadająca czasowi przepracowanemu na rzecz projektu była pokrywana ze środków przekazanych przez UE. Od wszystkich wypłacanych Wnioskodawcy przez Uniwersytet wynagrodzeń, niezależnie od źródła finansowania naliczany był podatek dochodowy.

Zatem Wnioskodawca, wprawdzie wykonuje zadania służące realizacji bezpośrednich celów 7 Programu Ramowego, jednakże robi to na zlecenie i dla podmiotu bezpośrednio realizującego cel tego programu (na mocy zawartej z nim umowy o pracę) i przy wykorzystaniu środków od niego otrzymanych (a nie przekazanych przez podmiot upoważniony).

Skoro w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawierającym negatywną przesłankę zwolnienia, mowa jest o zleceniu przez beneficjenta pomocy wykonania określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem bez względu na rodzaj umowy, to należy zapis ten rozumieć szeroko, a więc chodzi tu o każdy rodzaj umowy, m.in. umowę o pracę, umowę zlecenie, o dzieło. Analiza przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, że podatnikiem realizującym bezpośrednio cel programu może być jedynie podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego programu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie, a tym podmiotem w niniejszej sprawie nie jest Wnioskodawca.

Biorąc pod uwagę orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie, na przestrzeni lat w orzecznictwie ugruntował się pogląd, odmienny od wcześniej prezentowanego przez organy podatkowe, że zwolnieniem podatkowym nie są objęte osoby będące pracownikami (podwykonawcami) bezpośredniego wykonawcy. W wyrokach wpisujących się w ten nurt orzecznictwa podnosi się argument, że treść użytego w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy, wyrazu „bezpośrednio” należy odczytywać w związku z dalszą częścią tego przepisu, z której wynika, że bezpośrednio nie realizują programu pomocowego podwykonawcy, oraz z treścią lit. a) tego unormowania, która wskazuje na podmioty uprawnione do przekazywania środków. Podkreśla się również, że „nie do przyjęcia jest taka wykładnia omawianego przepisu, że do zakresu podmiotów objętych zwolnieniem podatkowym - zaliczają się również osoby będące pracownikami czy wykonawcami dzieła dla bezpośredniego wykonawcy zadań, dla realizacji których objęte zwolnieniem środki zostały przyznane, o ile zatrudnione są przy wykonywaniu prac związanych z realizacją tych zadań” (prawomocny wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2009 r., sygn. akt I SA/Bd 230/09). Ten sposób rozumienia warunku „bezpośredniości” widoczny jest m.in. w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego, przykładowo w wyrokach: z dnia 15 kwietnia 2009 r., sygn. akt II FSK 58/08, z dnia 17 listopada 2010 r., sygn. akt II FSK 1265/09, z 13 maja 2011 r., sygn. akt II FSK 48/10, z dnia 20 stycznia 2012 r., sygn. akt II FSK 1425/10, z dnia 19 czerwca 2012 r., sygn. akt II FSK 2487/10, z dnia 22 czerwca 2012 r., sygn. akt II FSK 2564/10, z dnia 26 czerwca 2012 r., sygn. akt II FSK 2326/10, z dnia 27 czerwca 2012 r., sygn. akt II FSK 2608/10 oraz z dnia 4 września 2012 r., sygn. akt II FSK 198/11.

Wobec powyższej analizy w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie wynikające z treści art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie została spełniona przesłanka wynikająca z lit. b) ww. artykułu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwrócić należy uwagę, że zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 cytowanej ustawy podatkowej jest zwolnieniem o charakterze przedmiotowym, o czym świadczy związanie go z określonymi źródłami, a więc przychodem ze środków pomocowych płynących z międzynarodowych instytucji finansowych albo rządów obcych państw. Środki pieniężne, a mówiąc ściśle przychody podlegają zwolnieniu z opodatkowania, jeżeli są przychodami beneficjenta lub bezpośredniego wykonawcy. Nie są natomiast zwolnione przychody osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, ani wykonujących zadań na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych tychże podmiotów. Osoba taka otrzymuje wynagrodzenie za pracę, która z natury swej jest uzależniona od rodzaju wykonywanej przez pracodawcę działalności oraz źródeł jej finansowania (np. środki własne, kredyt lub inne środki obce, w tym pomocowe).

Skoro w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca ściśle wskazał krąg podmiotów mogących udzielić bezzwrotnej pomocy, niedopuszczalne jest obejmowanie zwolnieniem dochodów podatników, do których środki pomocowe trafiają w inny sposób, np. jako wynagrodzenia za pracę. Ważne jest, aby dochody te zostały uzyskane w sposób określony w tym przepisie, nie tylko pochodziły od podmiotu, który otrzymuje bezzwrotną pomoc. Stanowisko odmienne skutkowałoby nie uprawnionym poszerzeniem kręgu osób, których dochody podlegają zwolnieniu.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że wynagrodzenie Wnioskodawcy nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, ponieważ w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od wypłaconego wynagrodzenia w części finansowanej ze środków UE nie należy się zwrot podatku.

W tej sytuacji Uniwersytet jako płatnik zobowiązany jest do potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia płaconego osobom wykonującym usługi związane z realizacją celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, bez możliwości skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.