IPPB4/4511-190/15-2/JK2 | Interpretacja indywidualna

Stypendium z programu „X.” niezależnie od tego czy jego zakres dotyczy wyłącznie diet czy też obejmuje również koszty związane z zakwaterowaniem, otrzymywane przez osoby podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, przebywające czasowo za granicą, wolne jest od podatku dochodowego w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju określonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167) za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium. W konsekwencji, w sytuacji gdy limit zwolnienia jest wyższy od miesięcznej stawki stypendium, przedmiotowe stypendium w całości korzysta ze zwolnienia.
IPPB4/4511-190/15-2/JK2interpretacja indywidualna
 1. Komisja Europejska
 2. pracownik
 3. programy
 4. płatnik
 5. studenci
 6. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą środków w ramach programu „X.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą środków w ramach programu „X.”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Od dnia 7 lutego 2014 r. Wnioskodawca wysyła pracowników, nauczycieli akademickich w ramach Programu X.

X. jest to program Komisji Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2013 r. Wnioskodawca realizuje zagraniczne wyjazdy studentów i pracowników w ramach Programu X. ustanowionego przez Komisję Europejską w roku akademickim 2014/2015. W ramach wyjazdów studenci odbywają studia częściowe w zagranicznych uczelniach oraz odbywają praktyki zawodowe, natomiast pracownicy realizują dydaktykę w zagranicznych uczelniach partnerskich oraz uczestniczą w szkoleniach. Wnioskodawca w ramach programu X. realizuje projekt Y. Realizowany jest on na podstawie umowy zawartej z Z. (Narodowa Agencja Programu X.), która w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. umożliwia wyjazdy zagraniczne studentów i pracowników.

W ramach umowy przyznano uczelni dofinansowanie które obejmuje:

 • wsparcie organizacyjne;
 • wsparcie indywidualne i podróże dla studentów, nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników do krajów Programu.

Zgodnie z zasadami programu X. oraz zapisami umowy finansowej pomiędzy Wnioskodawcą i Z. Beneficjent zobowiązany jest wypłacić wsparcie indywidualne uczestnikom mobilności w wysokości określonej przez Komisję Europejską. W pkt 40 preambuły do ww. rozporządzenia ustanawiającego Program X. napisano "Aby poprawić dostęp do programu należy dostosować stypendia wspierające mobilność osób do kosztów życia i utrzymania w państwie Przyjmującym. Należy też zachęcać państwa członkowskie, aby zgodnie z prawem krajowym zwalniały stypendia z jakiegokolwiek opodatkowania i kosztów socjalnych"

Ryczałtowe stawki jednostkowe w ramach wsparcia indywidualnego wynoszą odpowiednio:

 1. wyjazdy studentów na studia: 300, 400, 500 euro na miesiąc (30 dni) w zależności od kraju docelowego
 2. wyjazdy studentów na praktyki: 400, 500, 600 euro na miesiąc (30 dni) w zależności od kraju docelowego
 3. wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe pracowników: 80, 100, 110,1 30 euro dziennie w zależności od kraju docelowo jako ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania i noclegu.

Stawki powyższe są sztywne tzn. Uczelnia nie ma możliwości wypłacenia uczestnikowi Programu stawki innej niż określiła Komisja Europejska.

Wsparcie wypłacane studentom w wysokości określonej w pkt 1) i 2) nie przekracza równowartości diety z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju za każdy dzień w którym było otrzymywane. Wsparcie wypłacane pracownikom określane w pkt 3) przekracza natomiast tą równowartość.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit.a) ma zastosowanie do stypendiów traktowanego jak stypendium finansowego wsparcia w ramach realizowanego Programu X, do wartości diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określanej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Z uwagi na nieprzekroczenie równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju przysługujących za każdy dzień pobytu za granicą, wsparcie indywidualne wypłacone studentom jest zwolnione od opodatkowania. Przekroczenie równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granice kraju przysługujących pracownikom za każdy dzień pobytu powoduje konieczność opodatkowania nadwyżki wsparcia indywidualnego. Opodatkowanie to dotyczy kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy stawką dzienną ustanowioną przez Komisję Europejską (80, 100, 110, 130 euro za każdy dzień pobytu) a dietą z tytułu podróży służbowej za każdy dzień pobytu wdanym kraju.

Z uwagi na to, że rozporządzenie jest aktem wyższego rzędu niż zawarta umowa finansowa przyjęto, że wyrażenia "wsparcie indywidualne" zastosowane w umowie z Fundacją i "dofinansowanie" zastosowane w umowach ze studentami, nauczycielami i pozostałymi pracownikami uczelni są równoznaczne z pojęciem "stypendium", o którym mowa w rozporządzeniu. Znalazło to potwierdzenie w pismach: Ministra Finansów do Marszałka Sejmu RP z dnia 8 sierpnia 2014 r. oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego adresowanym do Rektorów uczelni z dnia 29 sierpnia 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych realizując Program X. ma obowiązek pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od nadwyżki wynikającej z różnicy pomiędzy wysokością diety określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 pkt 23a) a otrzymanym wsparciem finansowym (stypendium) określonym przez Komisję Europejską...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych realizując Program X. naliczy zaliczkę na podatek dochodowy od przysługującego wsparcia dla nauczycieli akademiach oraz pozostałych pracowników uczestników Programu X. zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 pkt 23a) od nadwyżki otrzymanego wsparcia finansowego a równowartością diety z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju za każdy dzień pobytu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ust. 1 ww. ustawy wymienione zostały źródła przychodów, do których w pkt 9 zaliczono inne źródła.

W myśl art. 20 ust. 1 powołanej ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

W myśl art. 35 ust. 1 pkt 2 do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów.

Za stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się w szczególności stypendia przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne należności otrzymywane przez osoby kierowane za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za wyniki w nauce i stypendia ministra za osiągnięcia w nauce (art. 35 ust. 2 ww. ustawy).

Jednocześnie jednak, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu:

 1. stypendiów - w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium,
 2. ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu państwa w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów.

Z wniosku wynika, że od dnia 7 lutego 2014 r. Wnioskodawca wysyła pracowników, nauczycieli akademickich ramach Programu X, który jest programem Komisji Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu ustanowionym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2013 r.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że stypendium z programu „X.” niezależnie od tego czy jego zakres dotyczy wyłącznie diet czy też obejmuje również koszty związane z zakwaterowaniem, otrzymywane przez osoby podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, przebywające czasowo za granicą, wolne jest od podatku dochodowego w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju określonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167) za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

W konsekwencji, w sytuacji gdy limit zwolnienia jest wyższy od miesięcznej stawki stypendium, przedmiotowe stypendium w całości korzysta ze zwolnienia.

Ewentualna nadwyżka ponad kwotę objętą zwolnieniem stanowi natomiast dochód, od którego Wnioskodawca – Akademia ma obowiązek poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.