IPPB2/4511-418/15-4/MG | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca, jako płatnik będzie zobowiązany pobrać od wartości wszystkich przekazanych zwycięzcom w Programie nagród podatek dochodowy w stawce 10%, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) bez względu na status zwycięzcy (pracownik firmy partnerskiej lub osoba współpracująca z firmą partnerską na podstawie stosunku cywilnoprawnego?
IPPB2/4511-418/15-4/MGinterpretacja indywidualna
 1. akcja promocyjna
 2. informacja podatkowa
 3. konkursy
 4. nagrody
 5. programy
 6. płatnik
 7. sprzedaż premiowa
 8. spółki
 9. uczestnicy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia 2015 r. (data wpływu 16 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 5 czerwca 2015 r. Nr IPPB2/4511-418/15-2/MG (data nadania 5 czerwca 2015 r., data doręczenia 9 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z przekazywaniem nagród zwycięzcom w ramach organizowanego Programu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z przekazywaniem nagród zwycięzcom w ramach organizowanego Programu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej zwana jako: „Operator”) prowadzi działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem jest działalność organizatorów turystyki. Wnioskodawca na zlecenie kontrahentów - firm partnerskich świadczy również usługi w postaci organizacji i obsługi programów promocyjnych, programów sprzedaży premiowej, konkursów itd.

W zdarzeniu będącym przedmiotem wniosku Operator planuje organizować i obsługiwać programy promocyjne. Firmy partnerskie są klientami Wnioskodawcy i zleceniodawcami usług w postaci organizacji i obsługi opisanych poniżej programów promocyjnych (dalej jako Program lub Programy).

Podstawą realizacji Programu będzie każdorazowo zlecenie zawarte między Wnioskodawcą, a firmą partnerską oraz przygotowany przez Wnioskodawcę regulamin określający prawa i obowiązki uczestników Programu. Programy adresowane są do określonego kręgu odbiorców, obejmując swoim zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaś informacja o ich organizacji i przebiegu zamieszczana jest za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej utrzymywanej w sieci przez Operatora.

Uczestnicy Programu nie są związani stosunkiem pracy ani żadnym stosunkiem cywilnoprawnym z Operatorem.

Celem Programu jest zwiększenie obrotów firm partnerskich, poprzez:

 1. w przypadku programu skierowanego do pracowników firmy partnerskiej - badanie preferencji pracowniczych w celu określenia optymalnych elementów motywowania (pozapłacowego i płacowego) wybranej grupy pracowników i określenia stopnia satysfakcji z oferowanych przez dane przedsiębiorstwo elementów motywacji na tle innych przedsiębiorstw w Polsce;
 2. w przypadku osób współpracujących z firma partnerską w ramach stosunku cywilnoprawnego

- badanie ich preferencji w celu określenia optymalnych elementów motywowania i określenia stopnia satysfakcji ze stosowanych przez daną firmę elementów motywacji na tle podmiotów działających w tej samej branży.

Celem Programu będzie także stymulowanie inicjatywy i pomysłowości pracowników (współpracowników) w zakresie promocji marki i produktów firm partnerskich.

Organizowane Programy dzielą się na dwa etapy. Pierwszym etapem Programu będzie badanie skuteczności stosowanych narzędzi motywacyjnych oparte na wynikach sprzedaży.

Pracownik (współpracownik) firmy partnerskiej odpowie w ankietach ile i jakich produktów sprzedał w okresie objętych badaniem.

Za udział w badaniu przyznawane będą punkty, przy czym ilość ankiet kierowanych do uczestnika (a tym samym wynik rankingu punktowego) zależeć będzie od Operatora.

Na podstawie analizy stosowanych w tym czasie instrumentów motywacyjnych Wnioskodawca będzie mógł sporządzić raport, z którego będzie wynikać, czy ww. instrumenty są skuteczne.

Badanie będzie przebiegało w ten sposób, że:

 1. firma partnerska określi dział/kanał dystrybucji, w którym zostanie przeprowadzone badanie i przekaże informacje o uczestnikach badania;
 2. uczestnicy badania otrzymają zaproszenie do udziału w badaniu za pośrednictwem platformy internetowej Operatora;
 3. potwierdzeniem przyjęcia zaproszenia do udziału w Programie będzie zalogowanie się na określonej stronie www za pomocą otrzymanego (e-mailem, lub sms-em) kodu rejestracyjnego;
 4. w ustalonych okresach firma partnerska będzie przesyłać do Operatora dane dotyczące wolumenu sprzedaży poszczególnych uczestników biorących udział w badaniu, z wyszczególnieniem osobnych kategorii wg. poszczególnych produktów;
 5. Wnioskodawca w ustalonych okresach będzie dostarczał firmie partnerskiej raport oparty o dane objęte badaniem;
 6. uczestnicy badania będą wypełniali ankiety, za które otrzymają punkty zgodnie z przyjętymi przez Operatora w regulaminie zasadami, przy czym tylko za udział w ankiecie, z których dane wykorzystano do sporządzenia raportu.

Kolejnym etapem Programu będzie Konkurs. Warunkiem udziału w II etapie będzie uzyskanie wymaganej liczby punktów za udział w Badaniu, która zostanie określona przez Operatora.

W przypadku podjęcia przez uczestnika decyzji o udziale w II etapie, będzie on rywalizował z innymi uczestnikami, na zasadach w nim przewidzianych o elektroniczne punkty poprzez udzielanie odpowiedzi na wskazane przez Operatora pytania, udział w grach lub quizach (np. uczestnicy będą otrzymywali e-mailem lub smsem wiadomość, że w danym dniu będzie organizowany na stronie internetowej utrzymywanej przez Operatora test wiedzy, gra, quiz).

Najlepsi za udział w konkurencjach będą nagradzani elektronicznymi punktami - w zależności od specyfiki konkurencji będą to np. uczestnicy, którzy udzielą najwięcej prawidłowych odpowiedzi w teście, wygrają w grze, najszybciej rozwiążą quiz). Uczestnikowi zostanie następnie przyznane prawo do realizacji punktów z elektronicznej portmonetki na nagrody rzeczowe lub pieniężne (informacja o dostępnych nagrodach oraz koniecznej dla ich uzyskania liczby punktów będą dostępne na stronie Operatora). Weryfikacji prawidłowości udzielonych odpowiedzi na pytania oraz oceny spełnienia warunków określonych w zasadach konkursu dokonywać będzie komisja konkursowa.

Uczestnicy II etapu nagradzani będą nagrodami rzeczowymi lub pieniężnymi o różnych wartościach (przy czym wartość ta będzie każdorazowo określona w regulaminie Programu), tj.:

 1. nagrody poniżej 760 złotych brutto;
 2. nagrody powyżej 760 złotych brutto.

Możliwy jest również wariant, zgodnie z którym II etap Programu zostanie podzielony na poszczególne, niezależne od siebie i określone czasowo okresy (np. tygodniowe). Również tym przypadku uczestnicy, rywalizując ze sobą w organizowanych w danym okresie testach wiedzy, grach lub quizach będą gromadzili elektroniczne punkty.

W każdym okresie II etapu będą przewidziane nagrody za największą uzyskaną liczbę punktów. Celem każdego okresu będzie wyłonienie zwycięzcy na drodze wzajemnej rywalizacji. Uczestnicy będą mogli wziąć udział we wszystkich okresach II etapu, ale wygrać będzie można tylko raz.

Także w tym przypadku weryfikacji prawidłowości udzielonych odpowiedzi na pytania oraz oceny spełnienia warunków określonych w zasadach Programu dokonywać będzie komisja konkursowa.

Program Operatora nie jest konkursem z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z czym pismem z dnia 5 czerwca 2015 r. (data nadania 5 czerwca 2015 r., data doręczenia 9 czerwca 2015 r.) wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 1. Przesłanie pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo poświadczona kopia za zgodność z oryginałem), z którego wynika prawo osoby, która podpisała wniosek do występowania w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, udzielonego przez osoby uprawnione do reprezentacji Spółki.
 2. doprecyzowanie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie:
  • Czy Spółka jako organizator konkursu działać będzie w imieniu i na rzecz Kontrahenta...
  • Który podmiot ponosić będzie ciężar ekonomiczny organizowanego Programu (w tym konkursu), Wnioskodawca, czy też Kontrahent...

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w terminie, pismem z dnia 11 czerwca 2015 r. (data nadania 12 czerwca 2015 r., data wpływu 15 czerwca 2015 r.), w którym m.in. wyjaśnił, że:

 1. Spółka jako organizator Programu działać będzie na swoją rzecz i we własnym imieniu, jako że to Wnioskodawca będzie organizował, jak i obsługiwał w pełnym zakresie Programy partnerskie (zarówno na etapie Badania, jak i Konkursu). Wnioskodawca opracuje własny Regulamin, a następnie będzie kierował zaproszenia do udziału w badaniu za pośrednictwem swojej platformy internetowej, dostarczał raporty oparte o dane objęte badaniem, przyznawał punkty za udział w ankiecie, organizował poszczególne etapy Konkursu oraz wypłacał i przekazywał nagrody.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym umowa zawarta pomiędzy Spółką a Kontrahentem nie będzie umową zlecenia o typie pełnomocnictwa, a tym samym, Spółka realizując Program będzie działała na swoją rzecz i we własnym imieniu, i nie będzie dokonywała czynności prawnych dla dającego zlecenie Kontrahenta. Spółka będzie działa na rzecz Kontrahenta wyłącznie w tym sensie, iż będzie realizowała usługę, podstawą realizacji której będzie każdorazowo umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą, a Kontrahentem. Zdaniem Wnioskodawcy, nie sposób tym samym uznać, iż Spółka jako organizator programu będzie działała na rzecz i w imieniu Kontrahenta.

 1. Ciężar ekonomiczny organizowanego Programu ponosić będzie Spółka, jako że to Wnioskodawca z własnych środków będzie organizował i obsługiwał Program, w tym m.in. prowadził Badanie, utrzymywał stronę internetową za pośrednictwem której realizowany będzie Konkurs oraz wypłacał i przekazywał nagrody.

Ciężar ekonomiczny poniesie Kontrahent, jednakże nie z tytułu organizowanego Programu, lecz wyłącznie z tytułu umowy zawartej z Wnioskodawcą na realizację usługi w postaci organizacji i obsługi Programu. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w opisanym zdarzeniu przyszłym ciężar ekonomiczny Wnioskodawcy nie jest ciężarem Kontrahenta, jako że to za swoje fundusze Wnioskodawca zorganizuje i przeprowadzi Program (w tym m.in. na podstawie obowiązującego Regulaminu zrealizuje Badanie, przeprowadzi Konkurs oraz wypłaci i przekaże zakupione wcześniej nagrody uczestnikom).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca, jako płatnik będzie zobowiązany pobrać od wartości wszystkich przekazanych zwycięzcom w Programie nagród podatek dochodowy w stawce 10%, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) bez względu na status zwycięzcy (pracownik firmy partnerskiej lub osoba współpracująca z firmą partnerską na podstawie stosunku cywilnoprawnego...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) (dalej jako updof), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi natomiast, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Wnioskodawca na wstępie wskazuje, iż jego zdaniem, wartość przyznanych zwycięzcom nagród nie będzie stanowić dla nich przychodu ze stosunku pracy lub przychodu z działalności wykonywanej osobiście, lecz przychód z innych źródeł, z tego względu, że Program jest skierowany do osób, które nie są związane z Wnioskodawcą stosunkiem pracy ani umową cywilnoprawną, a reguły przeprowadzania konkursu są określone w oddzielnym regulaminie.

Co prawda art. 12 updof zawiera szeroką definicję przychodów ze stosunku pracy, to jednak nie sposób uznać, że otrzymane przez uczestników świadczenia w postaci nagród od Operatora, który nie jest ich pracodawcą, będzie można zakwalifikować jako przychody ze stosunku pracy, gdyż na rzecz Operatora uczestnicy Programu nie będą świadczyć pracy. Przekazanie nagrody przez Operatora jest w niniejszej sytuacji oderwane od stosunku pracy i nie może być po stronie zwycięzcy kwalifikowane jako przychód z tego źródła. Podobnie nie można zakwalifikować otrzymanych przez uczestników świadczeń w postaci nagród od Operatora jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, gdyż współpracujący z firmami partnerskimi uczestnicy konkursu nie będą wykonywać czynności ani dzieł na rzecz Operatora w ramach umów cywilnoprawnych.

Tym samym, zdaniem Operatora, dochód z nagród otrzymanych jako wygrane w Programie należy zakwalifikować po stronie uczestników (pracowników/współpracowników firm partnerskich), jako przychód z innych źródeł.

Podobnie wskazał również Wojewódzki Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 marca 2014 r. sygn. akt III SA/ Wa 2536/13: „Ponadto kluczową informacją jest fakt, że organizatorem konkursu jest podmiot - Wnioskodawca/Operator, którego nie łączy z uczestnikami konkursu stosunek pracy lub stosunek cywilnoprawny. W konsekwencji nie sposób się zgodzić z poglądem, że nagrody stawiane do dyspozycji uczestników konkursu stanowią dodatkową gratyfikację (premię) za ich pracę. Zasadne jest zatem stanowisko Skarżącej, że jedynym podmiotem uprawnionym do wypłacania premii za wykonaną pracę jest pracodawca, którym - jak wskazano we wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej - nie jest Spółka (Wnioskodawca)”.

Odnosząc się do definicji pojęcia konkursu, wskazać należy, że ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zdefiniował tego pojęcia.

Zasadnym jest wobec tego odwołanie się do definicji słownikowej. Zgodnie z definicją zawartą w Uniwersalnym Słowniku Języka Polskiego pod redakcją S. Dubisza (PWN. Warszawa 2003) konkurs to przedsięwzięcie najczęściej o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnianych nagrodami.

W Słowniku Wyrazów Obcych (wyd. Europa) konkurs jest natomiast definiowany jako impreza, która ma na celu wyłonienie przez specjalistyczne jury osoby lub grupy największej w danej dziedzinie, np. artystycznej, naukowej, przebiegająca często wieloetapowo; najczęściej wygrana lub zajęcie jednego z wyższych miejsc w konkursie jest związane z określoną w warunkach wstępnych nagrodą pieniężną, rzeczową lub przyznaniem prawa do realizacji czegoś.

Jak wynika z powyższych, językowych definicji (które niejednokrotnie były przytaczane w piśmiennictwie podatkowym, w tym również w uzasadnieniach wyroków sądów administracyjnych), głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszych osób w danej dziedzinie. Powyższe definicje wskazują również, że istotą całego przedsięwzięcia jest element rywalizacji, który jest niezbędny, aby dany program mógł zostać uznany za konkurs.

Należy uznać tym samym, że konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy (zwycięzców) spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria, który rywalizują między sobą podczas trwania przedsięwzięcia. Istotne znaczenie ma również strona formalna organizowanego programu - niezbędnym jest bowiem opracowanie regulaminu, w którym określone zostaną najważniejsze postanowienia, w tym m.in. nazwa, organizator, osoby uprawnione, jako uczestnicy oraz proces wyłonienia zwycięzców i wypłaty nagród.

Powyższy pogląd znajduje odzwierciedlenie również w orzecznictwie, w którym przyjęło się, iż zasadniczą kwestią dla kwalifikacji danego wydarzenia jako konkursu dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest istnienie elementu rywalizacji (współzawodnictwa) pomiędzy uczestnikami oraz stworzenie przez organizatora konkursu regulaminu, w którym sprecyzowane zostaną kryteria wyłonienia zwycięzcy i przyznawania nagród.

Niniejsze stanowisko potwierdza m.in. wyrok WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 12 stycznia 2012 r., sygn. akt I SA/Sz 852/11, w którym skład orzekający wskazał, ze „głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszych osób w danej dziedzinie i, aby konkurs odpowiadał istocie tego przedsięwzięcia, to powinien w nim wystąpić element rywalizacji”.

Zdaniem Wnioskodawcy, uznanie organizowanego przedsięwzięcia za konkurs wymaga od strony formalnej przede wszystkim opracowania regulaminu konkursu. Ponadto, przedsięwzięcie musi być zorganizowane w taki sposób, żeby na drodze wzajemnej rywalizacji i współzawodnictwa pomiędzy uczestnikami możliwym było wyłonienie zwycięzców z grupy najlepszych uczestników. Niezbędnym jest również powołanie komisji konkursowej, która będzie dokonywała oceny spełnienia warunków uczestnictwa oraz będzie odpowiadała za prawidłowy, zgodny z regulaminem przebieg programu (konkursu).

Wnioskodawca stoi wobec tego na stanowisku, że organizowany Program, którego jest Operatorem wypełnia wszelkie formalne znamiona definicji konkursu, które są niezbędne, aby dane przedsięwzięcie mogło być za konkurs uznane. Realizowany przez Operatora Program jest zatem bez wątpienia konkursem w słownikowym rozumieniu tego pojęcia, które zostało przedstawione powyżej. Jak wskazano, Program jest przeprowadzany na podstawie regulaminu precyzyjnie określającego wszystkie elementy przedmiotowe i wymagane dla konkursu, w tym kryteria przyznawania nagród kręgowi uczestników, który jest wyłoniony na drodze badania i wzajemnej rywalizacji.

Program Wnioskodawcy zawiera ponadto takie elementy jak: etapy, komisja konkursowa, nagrody i sposób ich wypłacania, a także - co najważniejsze dla wypełnienia przesłanek do uznania go za konkurs - elementy rywalizacji i współzawodnictwa.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, spełnienie wszelkich formalnych wymogów jest jednym i wystarczającym wyznacznikiem przy kwalifikacji danego przedsięwzięcia jako konkursu dla celów podatkowych.

Tym samym, nagrody w Programie będą stanowiły dochód z innych źródeł opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 10%. Na uwadze należy mieć tu bowiem art. 30 ust. 1 pkt 2 updof, który stanowi, że od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Wnioskodawca podkreśla przy tym, że ograniczony krąg odbiorców, do których adresowany jest program nie wpływa w żaden sposób na kwalifikację niniejszego Programu dla celów podatkowych, bowiem ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazuje żadnych ograniczeń w tym zakresie.

Tym samym, Operator programu może dowolnie i według własnego uznania określać do jakiego grona osób Program zostanie skierowany, co jednakże w żaden sposób nie będzie wpływać na zakwalifikowanie niniejszego przedsięwzięcia jako konkursu, gdyż wystąpi element rywalizacji, a zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie wcześniej ustalonych reguł w regulaminie konkursu.

Językowa wykładnia art. 30 ust. 1 pkt 2 updof pozwala uznać, iż wolą ustawodawcy jest opodatkowanie nagród wygranych w konkursach zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce w wysokości 10% bez względu na status uczestnika. Przychody z nagród uzyskane w ramach programu mającego charakter konkursu nie będą podlegały wobec temu kumulacji z innymi dochodami z pozostałych źródeł, lecz będą podlegały opodatkowaniu w sposób zryczałtowany, zgodnie z zasadami określonymi w art. 30 ust. 1 pkt 2 updof.

Niniejsze stanowisko zostało potwierdzone w orzecznictwie sądów administracyjnych. WSA w Warszawie w tezie wyroku z dnia 13 listopada 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 999/13 wskazał, że „nagrody z tytułu przedsięwzięć o charakterze konkursu, zawierające elementy motywacyjne, adresowane do określonej grupy osób - pracowników odrębnego od organizatora konkursu podmiotu gospodarczego powinny być opodatkowane zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym na podstawie przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. W tym zakresie na Skarżącej spółce będzie ciążył obowiązek jako płatnika pobrania i odprowadzenia na konto właściwego urzędu skarbowego podatku od wygranych w wysokości 10 % wartości nagrody.

Podobne stanowisko zajął również WSA w Warszawie w wyroku z dnia 27 marca 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 2536/13, w którym ponadto Sąd w uzasadnieniu wyroku wskazał, że „Nie można także odmówić realizowanym przez Skarżącą przedsięwzięciom waloru konkursu, ze względu na to, iż adresowane są do zamkniętego grona odbiorców, do którego należą osoby które są bezpośrednio zaangażowane w dystrybucję towarów kontrahentów Spółki (firm partnerskich), tj. pracowników kontrahentów Spółki... Osoby te podejmują decyzję o udziale w konkursie poprzez wypełnienie stosownego zgłoszenia” (orzeczenia prawomocne).

Wnioskodawca zwraca ponadto uwagę, iż nagrody wypłacane w ramach przeprowadzonego Programu będą podlegały opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 10% bez względu na wartość wypłaconych nagród.

W opisanym zdarzeniu przyszłym nie znajdzie bowiem zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 updopf, zgodnie z którym wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

Sądy administracyjne wskazują, iż niniejszy przepis znajduje zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy organizatorem konkursu, jak i jego emitentem jest środek masowego przekazu. Zatem w przypadku wygranych w konkursach organizowanych w mass mediach, dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki:

 1. organizatorem konkursu są środki masowego przekazu;
 2. podmiotami emitującymi (ogłaszającymi) konkurs są środki masowego przekazu.

W opisanym zdarzeniu przyszłym, powyższe przesłanki nie są spełnione.

Zdaniem Wnioskodawcy, pomimo, że realizowany Program, spełnia wszelkie cechy przewidziane dla konkursu, to nie może być również zakwalifikowany jako konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu.

Tym samym, nagrody o wartości jednorazowo nieprzekraczającej kwoty 760 zł otrzymane przez zwycięzców Programu, nie będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 updof, jako że niniejszy Program nie wypełnia warunków przewidzianych dla niniejszego zwolnienia, tj. nie jest organizowany i emitowany przez środek masowego przekazu oraz nie jest konkursem z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu.

Zgodnie z art. 41 ust 4 updof płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2.

Reasumując, w odniesieniu do zaprezentowanej powyżej definicji pojęcia konkursu, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że organizowany Program dla pracowników /współpracowników firm partnerskich spełnia wszystkie przesłanki, które warunkują uznanie opisanego przedsięwzięcia za konkurs, we wskazanym wyżej rozumieniu, co wynika przede wszystkim z faktu, że Program będzie przeprowadzany w oparciu o opracowany przez Operatora regulamin i będzie opierał się na wzajemnej rywalizacji uczestników.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, nagrody wygrane w Programie, jako konkursie, o którym mowa w opisanym zdarzeniu przyszłym, a otrzymane przez pracowników/współpracowników firmy partnerskiej będą stanowić przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 updof, który będzie podlegał opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 10% na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 updof.

Wnioskodawca, jako płatnik będzie zobowiązany zatem pobrać od wartości wszystkich przekazanych zwycięzcom w Programie nagród podatek dochodowy w stawce 10%, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) bez względu na status zwycięzcy (pracownik firmy partnerskiej lub osoba współpracująca z firmą partnerską na podstawie stosunku cywilnoprawnego).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - wskazać należy, że powołane wyroki dotyczą konkretnej sprawy podatnika, osądzonej w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.