IPPB2/415-715/14-2/MG | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka, jako podmiot wydający nagrody zobowiązany jest wystawić Uczestnikom programu motywacyjnego, będącym osobami fizycznymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej, którzy z tytułu uczestnictwa w programie motywacyjnym otrzymali zgodnie z zasadami opisanymi w stanie faktycznym, nagrody pieniężne lub rzeczowe, PIT-8C zgodnie z art. 41 ust. 4 oraz art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”?
IPPB2/415-715/14-2/MGinterpretacja indywidualna
 1. informacja
 2. nagrody
 3. obowiązek płatnika
 4. programy
 5. płatnik
 6. sprzedaż premiowa
 7. uczestnicy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Spółce obowiązkach informacyjnych, związanych z wydawaniem Uczestnikom programu motywacyjnego nagród – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Spółce obowiązkach informacyjnych, związanych z wydawaniem Uczestnikom programu motywacyjnego nagród.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, Spółka z siedzibą w W. zajmuje się świadczeniem usług polegających na odpłatnym organizowaniu i obsłudze programów motywacyjnych, których celem jest w szczególności zwiększanie sprzedaży i promocja produktów Zleceniodawców. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Wnioskodawca zawarł ze swoim Zleceniodawcą (dalej zwanym również „Klientem”) umowę o świadczenie usług marketingowych w zakresie organizacji oraz obsługi programu motywacyjnego. Zgodnie z tą umową Klient zlecił Spółce (zwanej dalej również „Agencją”), organizację i obsługę programu motywacyjnego (zwanego dalej również „Programem”), w zamian za określone w tej umowie wynagrodzenie.

W ramach tej umowy Agencja zobowiązała się do:

 1. przygotowania zasad i regulaminu programu motywacyjnego;
 2. zaprezentowania zasad programu Przedstawicielom handlowym Klienta;
 3. wypłaty nagród pieniężnych, zakupu i wydania nagród rzeczowych oraz rozpatrywania reklamacji;
 4. przygotowania materiałów reklamowych o programie;
 5. bieżącej obsługi programu motywacyjnego oraz zapewnienia systemu informatycznego, przy użyciu którego program ten będzie realizowany;
 6. sporządzenia raportów z przebiegu programu.

Zgodnie z Regulaminem programu motywacyjnego przygotowanym przez Agencję, organizatorem programu motywacyjnego jest Agencja. Uczestnikami programu są pełnoletnie osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które zatrudnione są przez Klienta Agencji w regionalnych centrach dystrybucji Klienta, na stanowiskach sprzedawców, (zwane dalej również: „Uczestnikami”), czyli osoby odpowiedzialne za sprzedaż i dystrybucję produktów Klienta. Uczestnicy biorą udział w Programie jako Zespoły w ramach swoich centrów dystrybucji, zwane dalej: „Zespołami Uczestników”. Celem głównym i podstawowym Programu jest zmotywowanie Uczestników do zwiększenia zaangażowania w pracę w zakresie sprzedaży produktów Klienta. W programie motywacyjnym biorą udział osoby, które zostały zaproszone do udziału w programie przez swojego przełożonego. Jako zaproszenie do Programu traktuje się przekazanie danych dostępowych w postaci loginu i hasła dostępu do strony internetowej, na której znajduje się Formularz Rejestracyjny. Przystąpienie do Programu polega na prawidłowym wypełnieniu wszystkich pól Formularza Rejestracyjnego, przez każdego z zaproszonych Uczestników. Zaproszeni Uczestnicy przystępują do Programu w dowolnym momencie jego trwania, pod warunkiem przepracowania przez Uczestnika co najmniej jednego pełnego miesiąca kalendarzowego w ramach struktur sprzedaży Klienta. Prawidłowo wypełnione Formularze Rejestracyjne podlegają akceptacji przez pracodawcę Uczestnika. Po akceptacji Formularza Rejestracyjnego przez pracodawcę Uczestnika Organizator dokonuje aktywacji prawidłowo zarejestrowanego Uczestnika w systemie informatycznym Programu. Aktywacja Uczestnika w systemie informatycznym Programu skutkuje utworzeniem przez Organizatora indywidualnego konta Uczestnika w systemie informatycznym, zwanego dalej „Kontem Uczestnika” oraz konta Zespołu, zwanego dalej „Kontem Zespołu” oraz jest potwierdzana wysłaniem wiadomości tekstowej SMS do Uczestnika z indywidualnym loginem i hasłem do sytemu informatycznego Programu, pod warunkiem podania przez Uczestnika poprawnego numeru telefonu komórkowego w Formularzu Rejestracji. Program polega na tym, że Uczestnicy uzyskują punkty za realizację Zadań Programu, ogłaszanych na stronie internetowej Programu oraz komunikowanych Uczestnikom za pośrednictwem wiadomości SMS, e-mail lub innej formy korespondencji służbowej. Zadania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym polegają na realizacji taktycznych celów sprzedażowych, jakościowych i dystrybucyjnych pracodawcy Uczestnika. W szczególności cele te dotyczyć mogą osiągania określonego poziomu sprzedaży produktów Klienta, wprowadzania oraz utrzymywania standardów ekspozycji w punktach sprzedaży detalicznej, rozszerzania sieci sprzedaży, udziału w szkoleniach on-line. Każdorazowo za realizację każdego z zadań, Organizator określa liczbę punktów przyznawanych za jego wykonanie.

Punkty naliczane są cyklicznie w ciągu 4 dni od zakończenia danego tygodnia, w którym przypada koniec czasu wyznaczonego na dane zadanie. Punkty naliczane są na konto Zespołu Uczestników. Uczestnicy po naliczeniu punktów na zakończenie okresu rozliczeniowego otrzymują automatyczną wiadomość SMS z informacją o liczbie uzyskanych punktów. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody/nagród w Programie jest zgromadzenie przez Zespół Uczestników, liczby punktów niezbędnej do zamówienia danej nagrody, określonej w katalogu nagród zamieszczonym na stronie internetowej Programu. Zamówienie na nagrodę w imieniu Zespołu Uczestników złożyć może jedynie Kierownik. Nagrodę zamówić można za pośrednictwem Konta Zespołu na stronie internetowej Programu, postępując zgodnie z informacjami podanymi na tej stronie. Każdorazowo po dokonaniu przez Zespół Uczestników zamiany punktów na nagrody, saldo punktowe na Koncie Zespołu zostaje pomniejszone o wartość punktową wydanych (wypłaconych) nagród. Nagrody rzeczowe wydawane są Uczestnikom, w dniach od 1 do 10 danego miesiąca niezależnie od terminu złożenia zamówienia na nagrody. Warunkiem wypłaty nagrody pieniężnej jest zamówienie przez Zespół Uczestników, za pośrednictwem Kierownika karty przedpłaconej MasterCard, zwanej dalej „Kartą przedpłaconą”. Minimalna kwota zasilenia Karty przedpłaconej wynosi 15 zł brutto, przy zachowaniu przelicznika 1 punkt = 1 zł. Karty przedpłacone zasilane są raz w miesiącu do 10 dnia każdego miesiąca na podstawie poprawnie złożonych do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego zleceń zasilenia za pośrednictwem strony internetowej Programu. Uczestnicy Programu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie, niebędące członkiem Zespołu Uczestników. W regulaminie Programu zapisano, iż świadczenia uzyskiwane przez każdego z Uczestników stanowią dochód z tytułu stosunku pracy. Wartość tego dochodu uzyskanego przez każdego Uczestnika obliczana jest jako iloraz wartości świadczeń uzyskanych przez Zespół Uczestników (do którego należy dany Uczestnik) w danym miesiącu kalendarzowym do liczby Uczestników wchodzących w skład danego Zespołu Uczestników zarejestrowanych w Programie w danym miesiącu kalendarzowym. Uczestnikowi, który zakończył udział w Programie w związku z zakończeniem stosunku pracy z Klientem, wypłacany jest ekwiwalent pieniężny (dalej: Ekwiwalent) w kwocie wynikającej z równania: (liczba zebranych przez Zespół Uczestników punktów w trakcie okresu kiedy Uczestnik był uczestnikiem Programu - liczba punktów wymienionych na nagrody przez Zespół Uczestników w trakcie okresu kiedy Uczestnik był uczestnikiem Programu) / liczbę członków Zespołu Uczestników w dniu zakończenia stosunku pracy Uczestnika = wartość ekwiwalentu. W przypadku, gdy wynikiem równania, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie wartość ujemna to Ekwiwalent nie będzie wypłacony. Do obliczenia wartości Ekwiwalentu stosuje się matematyczne zasady zaokrąglania do najbliższej wartości całkowitej. Ekwiwalent nie przysługuje tym Uczestnikom, których stosunek pracy ustał w następstwie rozwiązania przez Klienta stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia, z winy Uczestnika. Ekwiwalent wypłacany jest za pośrednictwem przekazu pocztowego i także stanowi dochód z tytułu stosunku pracy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka, jako podmiot wydający nagrody zobowiązany jest wystawić Uczestnikom programu motywacyjnego, będącym osobami fizycznymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej, którzy z tytułu uczestnictwa w programie motywacyjnym otrzymali zgodnie z zasadami opisanymi w stanie faktycznym, nagrody pieniężne lub rzeczowe, PIT-8C zgodnie z art. 41 ust. 4 oraz art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z wręczeniem nagrody pieniężnej lub rzeczowej na Wnioskodawcy nie spoczywa obowiązek wystawienia i przekazania imiennej informacji PIT-8C dla osób, które otrzymały nagrodę pieniężną lub rzeczową, jak i dla właściwego urzędu skarbowego, co zostało uregulowane w art. 42a ustawy.

Zgodnie bowiem z art. 31 ustawy Klient Agencji jest „zakładem pracy”, który jest obowiązany, jako płatnik, obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od zakładu pracy przychody m.in. ze stosunku służbowego oraz stosunku pracy, zasiłki pieniężne ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy. Zgodnie z art. 39 ustawy płatnicy, o których mowa w art. 31 ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru.

Co więcej, jak zauważył Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej Nr IPPB2/415-363/13-2/MG z dnia 23 lipca 2013 r. Agencja nie wydaje Uczestnikom nagród w swoim imieniu a jedynie pośredniczy w wydaniu nagród przyznanych przez Klienta, który zlecił Agencji organizację i obsługę Programu w zamian za określone wynagrodzenie. Ekonomiczny ciężar związany z realizacją Programu, w tym koszty nagród, ponosi Klient. W związku z powyższym na Agencji nie ciążą obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 42a ustawy. Reasumując Agencja jako podmiot wydający i wypłacający nagrody nie jest zobowiązana do wystawienia Uczestnikom informacji PIT-8C. Fakt, że kompleksową obsługą Programu zajmuje się Agencja na podstawie umowy zawartej z Klientem, nie czyni Agencji płatnikiem podatku i w związku z tym nie spoczywają na Agencji żadne obowiązki informacyjne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnośnie powołanej przez Spółkę interpretacji organu podatkowego - wskazać należy, że orzeczenie to nie jest wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami – nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.