ILPB2/4511-1-4/15-2/TR | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego
ILPB2/4511-1-4/15-2/TRinterpretacja indywidualna
 1. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 2. programy
 3. przychód
 4. stypendia
 5. zwolnienia przedmiotowe
 6. środki pomocowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zainteresowany (uczelnia wyższa) realizuje w roku akademickim 2014/2015 program Unii Europejskiej Erasmus+. Jest to nowy unijny program w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu. Uczelnia będąca uczelnią niepubliczną potrzebuje decyzji, czy środki unijne przyznawane w tym programie uczestnikom na realizację mobilności akademickiej, a więc wsparcie indywidualne przyznawane studentom w celu realizacji wyjazdów na studia i / lub praktyki zagraniczne, a także pracownikom w celu realizacji wyjazdów w celach dydaktycznych, i / lub w celach szkoleniowych, powinny podlegać opodatkowaniu. Z uwagi na fakt, że zgodnie z umową finansową dla Projektu Programu Erasmus+, podpisaną przez prawnego przedstawiciela Uczelni, na Zainteresowanym spoczywa obowiązek przekazania uczestnikom mobilności unijnego wsparcia finansowego z programu:

 • studentom – pełnego wsparcia finansowe w formie udziału ryczałtowego, z zastosowaniem ryczałtowych stawek jednostkowych, jak określono w załączniku do zawartej umowy finansowej,
 • pracownikom – wsparcia finansowego w kategoriach budżetowych: „Podróż”, „Wsparcie indywidualne”, zgodnie z zastosowaniem ryczałtowych stawek jednostkowych, jak określono w załączniku do zawartej umowy finansowej,

i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wewnętrznymi przepisami Wnioskodawcy – niezbędne jest uzyskanie przez Wnioskodawcę jednoznacznej wykładni prawnej, czy jest wymagane objęcie podatkiem dochodowym środków unijnych przyznawanych osobom fizycznym na realizację wyjazdów zagranicznych, zorganizowanych w ramach programu Erasmus+. W szczególny sposób chodzi tu o pracowników uczelni.

Wnioskodawca do 30 września 2014 r. realizował program Erasmus, który był częścią programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie” i polegał m.in. na realizacji części studiów w uczelniach zagranicznych, realizacji praktyk zagranicznych w jednostkach europejskich. W programie Erasmus środki przyznawane pracownikom i studentom na realizację mobilności były całkowicie zwolnione z opodatkowania jako stypendia na podstawie art. 21. ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Decyzją z 31 maja 2010 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził zasady przyznawania stypendiów dla studentów i pracowników uczelni w ramach programu Erasmus. W podstawie prawnej wydania ww. decyzji Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazał m.in. art. 21 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.f., a także powołał się na opinię Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Z uwagi na brak jednoznacznej decyzji zwalniającej z opodatkowania stypendia programu Unii Europejskiej Erasmus+ Zainteresowany prosi o wskazanie, czy któryś z wymienionych przepisów znajdzie zastosowanie w przedmiotowej sprawie i prosi o wskazanie który. W sposób szczególny prosi o interpretację art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a), w odniesieniu do stypendiów, uzyskiwanych z programu Erasmus+ przez osoby indywidualne: studentów i pracowników Wnioskodawcy, a które to stypendia przyznawane są na realizację mobilności akademickiej.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wsparcia finansowego przyznawanego studentom, środki programu Erasmus+ są uprawnione w pełni do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania określonego w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten mówi, że wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu stypendiów w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności określonych w rozporządzeniu MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

Dodatkowo stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., wolne od podatku dochodowego są: stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Z treści tego przepisu wynika, że obejmuje ono swoim zakresem m.in. inne stypendia naukowe pod warunkiem, że zasady ich przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Natomiast środki przyznawane pracownikom na wyjazdy zagraniczne, realizowane w ramach programu Erasmus+ mają status stypendium – więc nie podlegają opodatkowaniu, ich wysokość określają ryczałtowe stawki jednostkowe programu, zapisane w załączniku do zawartej umowy finansowej.

Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2014 przekazanej uczelniom polskim uczestniczącym w programie Erasmus+ poczta emailową – w treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, mówi się o stypendiach, jakie będą otrzymywać z budżetu programu Erasmus+ studenci i pracownicy (pkt 40 rozporządzenia, które jest dostępne na stronie internetowej.

Z uwagi na to, że rozporządzenie to jest aktem wyższego rzędu niż Przewodnik po Programie Erasmus+ oraz umowa finansowa wraz z załącznikami, uznaje się, że zastosowane w Przewodniku i umowie finansowej wyrażenia „wsparcie indywidualne” lub „dofinansowanie” są równoznaczne z wyrażeniem stypendium zastosowanym w rozporządzeniu.

Ponieważ wypłacone w przedmiotowej sprawie w ramach programu Erasmus+ wsparcie finansowe na rzecz studentów i pracowników Uczelni (Zainteresowanego) spełnia ww. definicje stypendiów oraz ponieważ zostało zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, i przyznane zgodnie zasadami określonymi w dokumentach szczegółowych programu Erasmus+ (Przewodnik po programie, umowa finansowa wraz z załącznikami) – powinno być zwolnione z opodatkowania. Wsparcie finansowe przyznawane w ramach programu Erasmus+ ma dokładnie taki sam charakter, jak to przyznawane w latach 2007-2014 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Erasmus.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z analizy wniosku wynika, że Zainteresowany (uczelnia wyższa) realizuje w roku akademickim 2014/2015 program Unii Europejskiej Erasmus+. Jest to unijny program w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu. W ramach tego programu studentom i pracownikom Wnioskodawcy, są przyznawane stypendia ze środków unijnych na realizację mobilności akademickiej. Na Zainteresowanym spoczywa obowiązek przekazania uczestnikom mobilności unijnego wsparcia finansowego z programu:

 • studentom – pełnego wsparcia finansowego w formie udziału ryczałtowego, z zastosowaniem ryczałtowych stawek jednostkowych,
 • pracownikom – wsparcia finansowego w kategoriach budżetowych: „Podróż”, „Wsparcie indywidualne”, zgodnie z zastosowaniem ryczałtowych stawek jednostkowych.

Wnioskodawca uważa, że stypendia otrzymywane w ramach programu E. powinny podlegać zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Założenia programu Erasmus+, budżet oraz zasady funkcjonowania i zarządzania Programem zostały przewidziane i zatwierdzone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającym decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz. Urz. UE. L 2013, Nr 347, str. 50).

Na podstawie natomiast art. 21 ust. 1 pkt 23a lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu stypendiów - w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

Zatem, powyższym zwolnieniem od podatku objęte są wyłącznie stypendia i to tylko takie, które spełniają kryteria określone w cytowanym przepisie.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „stypendium”. W związku z tym, należy odwołać się do znaczenia słownikowego tego terminu.

I tak, Nowy Słownik Języka Polskiego, pod red. B. Dunaja stanowi, że stypendium to środki przyznawane przez instytucję osobie uczącej się, prowadzącej działalność artystyczną lub naukową na określony czas.

Z kolei Słownik Wyrazów Obcych PWN, definiuje stypendium jako stałą pomoc wypłaconą przez określony czas z funduszów społecznych albo państwowych, przeznaczona dla uczącej się młodzieży lub na prace socjalne.

Natomiast Słownik Wyrazów Obcych i Zwrotów Obcojęzycznych z almanachem, wskazuje, że stypendium to zasiłek, subwencja, pomoc finansowa dla uczących się, dla pracowników naukowych, artystów itd. wypłacana (przez określony czas, na pokrycie kosztów utrzymania) z funduszów państwa, organizacji, instytucji itd.

W Słowniku Wyrazów Obcych W. Kopalińskiego wskazano zaś, że stypendium to zasiłek, subwencja, pomoc finansowa dla uczących się, dla pracowników nauki, artystów itd., wypłacana (przez określony czas, na pokrycie kosztów utrzymania) z funduszów państwa, organizacji, instytucji itd.

W konsekwencji, termin stypendium użyty w treści art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć jako pomoc finansową w postaci okresowego świadczenia (głównie) pieniężnego spełnianego na rzecz oznaczonej osoby i mającego na celu wspieranie jej działań służących m.in. zdobywaniu wiedzy, twórczości naukowej, realizacji badań naukowych. Zatem, w pojęciu tym mieścić się będzie także stypendium wypłacane studentom oraz pracownikom naukowym Zainteresowanego (uczelni wyższej) w ramach programu Erasmus+.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz przywołane wyżej przepisy prawa, należy stwierdzić, że wypłacane przez Wnioskodawcę studentom oraz pracownikom stypendia z programu Erasmus+ będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167), za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo informuje się również, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony, do oceny dokumentów załączonych do wniosku; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego, bądź zdarzenia przyszłego, przedstawionym przez Zainteresowanego i stanowiskiem Zainteresowanego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.