IBPBII/1/4511-36/15/ASz | Interpretacja indywidualna

Czy obowiązkowe jest odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizyczny z racji otrzymania przez laureata konkursu organizowanego przez Wnioskodawcę na najlepszego absolwenta rocznika 2012/2013 na kierunku matematyka nagrody w postaci komputera wraz z oprogramowaniem?
IBPBII/1/4511-36/15/ASzinterpretacja indywidualna
  1. programy
  2. płatnik
  3. zwolnienia przedmiotowe
  4. świadczenia rzeczowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, który wpłynął do Biura 16 stycznia 2015 r., uzupełnionym 7 oraz 28 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania komputera wraz oprogramowaniem uczestnikowi projektu w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania komputera wraz oprogramowaniem uczestnikowi projektu w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych w pismach z 20 marca oraz 14 kwietnia 2015 r. znak: IBPB II/1/4511-36/15/ASz wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 7 oraz 28 kwietnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Uczelnia (Wnioskodawca) jest organizatorem konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1. „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” na podstawie umowy dotyczącej zamawiania kształcenia, zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagrodą w konkursie na najlepszego absolwenta rocznika 2012/2013 na kierunku matematyka będzie komputer wraz z oprogramowaniem o wartości 7.000,00 zł.

Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla laureata konkursu na najlepszego absolwenta rocznika 2012/2013 na kierunku matematyka ma na celu zmotywowanie studentów przedmiotowego kierunku do osiągnięcia bardzo dobrych wyników w nauce przez cały okres studiów. Przyczyni się więc bezpośrednio do osiągnięcia celu głównego projektu. Przedmiotowy zakup zostanie zrealizowany zgodnie z Pzp. Komputer wraz z oprogramowaniem nie będzie wykorzystywany do działalności gospodarczej.

Z uzupełnienia wniosku wynika, że zakup komputera wraz z oprogramowaniem komputerowym będzie dokonany w ramach Programu Kapitał Ludzki. Udział środków europejskich wynosi 85% a dotacji celowej z budżetu państwa wynosi 15%.

Laureat opisanego konkursu to uczestnik projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka.

Konkurs na najlepszego absolwenta rocznika 2012/2013 na kierunku matematyka nie został zorganizowany na podstawie przepisów o systemie oświaty .

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy obowiązkowe jest odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizyczny z racji otrzymania przez laureata konkursu organizowanego przez Wnioskodawcę na najlepszego absolwenta rocznika 2012/2013 na kierunku matematyka nagrody w postaci komputera wraz z oprogramowaniem...

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 115 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wygrane i nagrody otrzymane przez uczniów za udział w konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty, są wolne od podatku dochodowego. Student, jako osoba ucząca się, postrzegana powszechnie jest jako uczeń. Na tej podstawie Wnioskodawca uważa, iż powyższy przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie również w przypadku laureata konkursu organizowanego przez Wnioskodawcę na najlepszego absolwenta rocznika 2012/2013 na kierunku matematyka.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści tego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 114 cyt. ustawy wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Na podstawie powołanego wyżej przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, o ile dochody te spełniają łącznie następujące przesłanki:

  • podatnik otrzymał nieodpłatne świadczenie, świadczenie częściowo odpłatne lub świadczenie rzeczowe (w naturze),
  • świadczenie to jest finansowane lub współfinansowane ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych,
  • świadczenie zostało przekazane w ramach rządowych programów.

Oznacza to, że niedopełnienie któregokolwiek z powyższych warunków uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia.

Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 115 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są wygrane i nagrody otrzymane przez uczniów za udział w konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest organizatorem konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, na podstawie umowy dotyczącej zamawiania kształcenia, zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagrodą w konkursie na najlepszego absolwenta rocznika 2012/2013 na kierunku matematyka będzie komputer wraz z oprogramowaniem o wartości 7.000,00 zł.

Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla laureata konkursu (uczestnika projektu) będzie dokonany w ramach Programu Kapitał Ludzki z udziałem środków europejskich 85% oraz 15% dotacji celowej z budżetu państwa.

Należy zauważyć, że w powołanym przez Wnioskodawcę art. 21 ust. 1 pkt 115 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o uczniach oraz o konkursach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty. Tymczasem Wnioskodawca przekazuje komputer wraz z oprogramowaniem studentowi a nie uczniowi. Ponadto ww. konkurs na najlepszego absolwenta na kierunku matematyka nie został zorganizowany na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Z wniosku wynika, że laureat opisanego konkursu jest uczestnikiem projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka a zakup komputera wraz z oprogramowaniem będzie dokonany ze środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu państwa.

W związku z powyższym, wskazany przez Wnioskodawcę art. 21 ust. 1 pkt 115 cyt. ustawy nie może mieć zastosowania w analizowanym zdarzeniu przyszłym.

Mając jednak na uwadze powołany powyżej art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że komputer wraz z oprogramowaniem przekazany uczestnikowi projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa jest świadczeniem rzeczowym, które stanowi dla niego przychód, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli jednak komputer i oprogramowanie komputerowe zostanie przekazane uczestnikowi programu w ramach rządowego programu, to wówczas zostaną spełnione wszystkie przesłanki uprawniające do zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego, o ile istotnie komputer wraz oprogramowaniem zostanie przekazany laureatowi konkursu w ramach rządowego programu.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przekazanie laureatowi konkursu komputera wraz z oprogramowaniem jest zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 115 ww. ustawy należało uznać za nieprawidłowe. Podstawą zwolnienia jest bowiem art. 21 ust. 1 pkt 114 a nie art. 21 ust. 1 pkt 115.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.