IBPBII/1/415-768/14/BJ | Interpretacja indywidualna

1. Czy środki wypłacane indywidualnym beneficjentom (pracownikom i studentom) uczelni wyższych, biorącym udział w programie E. Akcja 1. dla obszaru szkolnictwa wyższego: Mobilność edukacyjna – wyjazdy w celu realizacji części studiów, praktyki, przeprowadzania zajęć dydaktycznych lub odbycia szkolenia są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?2. W przypadku braku zwolnienia, od jakiej podstawy należy obliczać podatek? 3. Czy należy odjąć od przyznanej diety w ramach programu E.zwolnioną od podatku dietę według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. i w związku z tym czy pozostała w ten sposób kwota podlega opodatkowaniu? 4. Czy wysokość podatku należy obliczać od kwoty wyrażonej w euro czy też w przeliczeniu na złotówki? 5. Jeżeli kwota, od której ma zostać obliczony podatek ma być wyrażona w polskiej walucie, według jakiego kursu należy dokonać przeliczenia?
IBPBII/1/415-768/14/BJinterpretacja indywidualna
  1. programy
  2. przychód
  3. stypendia
  4. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 września 2014 r. (data wpływu do Biura – 22 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendiów wypłacanych w ramach programu E. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendiów wypłacanych w ramach programu E.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest państwową szkołą wyższą działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365, ze zm.) oraz na podstawie statutu.

Od 1998 r. Wnioskodawca uczestniczy w programie E. Program ten jest przeznaczony dla szkolnictwa wyższego, skierowany jest przede wszystkim do uczelni, ich studentów i pracowników. W ramach tego programu studenci mają możliwość odbyć część studiów za granicą, w jednym z państw Unii Europejskiej, uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez zagraniczną uczelnię partnerską, a uczelnia macierzysta po powrocie uznaje im zdobyte zaliczenia i punkty. Wyjazdy trwają od 3 do 5 miesięcy, jednak mogą zostać przedłużone do roku. Pracownicy naukowi mają możliwość przeprowadzenia wykładów na uczelniach zagranicznych a pracownicy administracji uczestniczenia w szkoleniach.

W ramach programu E. jego uczestnicy otrzymują stypendia z funduszy Unii Europejskiej – których wysokość ustalana jest co roku – uzupełniających różnicę w kosztach utrzymania w Polsce i innych krajach Europy. Program E. jest kontynuacją wcześniejszej edycji programu L-E., z którego stypendia wypłacane studentom i pracownikom były zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Operatorem programu E. jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji( FRSE).

Na spotkaniu informacyjnym dla uczelni uczestniczących w programie E. Akcja 1, które odbyło się w M. w dniach 23-24 czerwca FRSE poinformowała uczestników, że decyzja o zwolnieniu z opodatkowania środków wypłacanych indywidualnym beneficjentom (pracownikom i studentom) w nowym okresie programowania nie może już opierać się „na pkt 39 ustawy PIT”, ponieważ środki te mają masowy charakter i nie można ich traktować jak stypendiów naukowych.

Początek okresu kwalifikowalności działań i kosztów w ramach programu E. Akcja 1 dla roku akademickiego 2014/2015 to 1 czerwca 2014 r. Do momentu uzyskania decyzji w sprawie zwolnienia z opodatkowania środki wypłacane indywidualnie beneficjentom w związku ze wskazanymi wyżej wyjazdami muszą być w przypadku studentów i pracowników obciążone podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Studenci na etapie rekrutacji na wyjazdy i praktyki w roku akademickim 2014/2015, która to musiała uwzględnić terminy aplikowania do instytucji przyjmujących i tym samym musiała się odbyć wiosną 2014 r., nie byli informowani o opodatkowaniu otrzymywanego dofinansowania. Studenci i pracownicy otrzymują diety zgodnie z rozporządzeniem Agencji Narodowej Programu E. (w załączeniu stawki dla poszczególnych krajów).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy środki wypłacane indywidualnym beneficjentom (pracownikom i studentom) uczelni wyższych, biorącym udział w programie E. Akcja 1. dla obszaru szkolnictwa wyższego: Mobilność edukacyjna – wyjazdy w celu realizacji części studiów, praktyki, przeprowadzania zajęć dydaktycznych lub odbycia szkolenia są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych...
  2. W przypadku braku zwolnienia, od jakiej podstawy należy obliczać podatek...
  3. Czy należy odjąć od przyznanej diety w ramach programu E. zwolnioną od podatku dietę według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. i w związku z tym czy pozostała w ten sposób kwota podlega opodatkowaniu...
  4. Czy wysokość podatku należy obliczać od kwoty wyrażonej w euro czy też w przeliczeniu na złotówki...
  5. Jeżeli kwota, od której ma zostać obliczony podatek ma być wyrażona w polskiej walucie, według jakiego kursu należy dokonać przeliczenia ...

Zdaniem Wnioskodawcy, stypendia otrzymywane w ramach programu E. powinny podlegać zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej zwaną „ustawą PIT”. Zgodnie z tym przepisem wolna od podatku jest część dochodów osób, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu stypendium – w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

Według Wnioskodawcy, podstawa prawna zwolnienia powinna mieć zastosowanie do finansowego wsparcia w postaci stypendiów otrzymywanych przez młodych ludzi studentów i dorosłych, którzy zdobywają doświadczenie i umiejętności, studiując, szkoląc, lub odbywając wolontariat za granicą w ramach programu E.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca uczestniczy w programie E., który jest kontynuacją wcześniejszej edycji programu L-E.. Operatorem programu E. jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji( FRSE). W ramach programu E. jego uczestnicy otrzymują stypendia z funduszy Unii Europejskiej – których wysokość ustalana jest co roku – uzupełniających różnicę w kosztach utrzymania w Polsce i innych krajach Europy.

Wnioskodawca uważa, że stypendia otrzymywane w ramach programu E. powinny podlegać zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Założenia programu E., budżet oraz zasady funkcjonowania i zarządzania Programem zostały przewidziane i zatwierdzone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym „E.”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającym decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz.Urz.UE.L 2013, Nr 347, str. 50).

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu stypendiów – w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

Zatem powyższym zwolnieniem od podatku objęte są wyłącznie stypendia i tylko takie, które spełniają kryteria określone w cytowanym przepisie.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „stypendium”. W związku z tym należy odwołać się do znaczenia słownikowego tego terminu.

I tak, Nowy Słownik Języka Polskiego, pod red. B. Dunaja stanowi, iż stypendium to środki przyznawane przez instytucję osobie uczącej się, prowadzącej działalność artystyczną lub naukową na określony czas.

Z kolei Słownik Wyrazów Obcych PWN, definiuje stypendium jako stałą pomoc wypłaconą przez określony czas z funduszów społecznych albo państwowych, przeznaczona dla uczącej się młodzieży lub na prace socjalne.

Natomiast Słownik Wyrazów Obcych i Zwrotów Obcojęzycznych z almanachem, wskazuje, że stypendium to zasiłek, subwencja, pomoc finansowa dla uczących się, dla pracowników naukowych, artystów itd. wypłacana (przez określony czas, na pokrycie kosztów utrzymania) z funduszów państwa, organizacji, instytucji itd.

W konsekwencji, termin stypendium użyty w treści art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć jako pomoc finansową w postaci okresowego świadczenia (głównie) pieniężnego spełnianego na rzecz oznaczonej osoby i mającego na celu wspieranie jej działań służących m.in. zdobywaniu wiedzy, twórczości naukowej, realizacji badań naukowych. Zatem w pojęciu tym mieścić się będzie także stypendium wypłacane studentom oraz pracownikom naukowym Uczelni w ramach programu E.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że wypłacane przez Wnioskodawcę studentom oraz pracownikom stypendia z programu E. będą podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 167), za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium. Ewentualna nadwyżka wypłacanego stypendium – ponad limit określony w ww. rozporządzeniu – będzie rodziła po stronie Wnioskodawcy obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia na rachunek urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Jeżeli zatem przedmiotowe stypendia wypłacane będą w euro, a kwota przyznanego świadczenia przekroczy limit, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy, to obliczając kwotę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od świadczenia wypłaconego ponad limit, należy uwzględnić zapis ww. art. 11a ust. 1 ustawy i tym samym wyrazić kwotę do opodatkowania w złotych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Do wniosku dołączono dokumenty. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem. Wydając niniejszą interpretację Organ oparł się jedynie na opisie zdarzenia przyszłego przedstawionym we wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.