IBPBII/1/415-768/14/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
1. Czy środki wypłacane indywidualnym beneficjentom (pracownikom i studentom) uczelni wyższych, biorącym udział w programie E. Akcja 1. dla obszaru szkolnictwa wyższego: Mobilność edukacyjna – wyjazdy w celu realizacji części studiów, praktyki, przeprowadzania zajęć dydaktycznych lub odbycia szkolenia są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?2. W przypadku braku zwolnienia, od jakiej podstawy należy obliczać podatek? 3. Czy należy odjąć od przyznanej diety w ramach programu E.zwolnioną od podatku dietę według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. i w związku z tym czy pozostała w ten sposób kwota podlega opodatkowaniu? 4. Czy wysokość podatku należy obliczać od kwoty wyrażonej w euro czy też w przeliczeniu na złotówki? 5. Jeżeli kwota, od której ma zostać obliczony podatek ma być wyrażona w polskiej walucie, według jakiego kursu należy dokonać przeliczenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 września 2014 r. (data wpływu do Biura – 22 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendiów wypłacanych w ramach programu E. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendiów wypłacanych w ramach programu E.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest państwową szkołą wyższą działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365, ze zm.) oraz na podstawie statutu.

Od 1998 r. Wnioskodawca uczestniczy w programie E. Program ten jest przeznaczony dla szkolnictwa wyższego, skierowany jest przede wszystkim do uczelni, ich studentów i pracowników. W ramach tego programu studenci mają możliwość odbyć część studiów za granicą, w jednym z państw Unii Europejskiej, uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez zagraniczną uczelnię partnerską, a uczelnia macierzysta po powrocie uznaje im zdobyte zaliczenia i punkty. Wyjazdy trwają od 3 do 5 miesięcy, jednak mogą zostać przedłużone do roku. Pracownicy naukowi mają możliwość przeprowadzenia wykładów na uczelniach zagranicznych a pracownicy administracji uczestniczenia w szkoleniach.

W ramach programu E. jego uczestnicy otrzymują stypendia z funduszy Unii Europejskiej – których wysokość ustalana jest co roku – uzupełniających różnicę w kosztach utrzymania w Polsce i innych krajach Europy. Program E. jest kontynuacją wcześniejszej edycji programu L-E., z którego stypendia wypłacane studentom i pracownikom były zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Operatorem programu E. jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji( FRSE).

Na spotkaniu informacyjnym dla uczelni uczestniczących w programie E. Akcja 1, które odbyło się w M. w dniach 23-24 czerwca FRSE poinformowała uczestników, że decyzja o zwolnieniu z opodatkowania środków wypłacanych indywidualnym beneficjentom (pracownikom i studentom) w nowym okresie programowania nie może już opierać się „na pkt 39 ustawy PIT”, ponieważ środki te mają masowy charakter i nie można ich traktować jak stypendiów naukowych.

Początek okresu kwalifikowalności działań i kosztów w ramach programu E. Akcja 1 dla roku akademickiego 2014/2015 to 1 czerwca 2014 r. Do momentu uzyskania decyzji w sprawie zwolnienia z opodatkowania środki wypłacane indywidualnie beneficjentom w związku ze wskazanymi wyżej wyjazdami muszą być w przypadku studentów i pracowników obciążone podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Studenci na etapie rekrutacji na wyjazdy i praktyki w roku akademickim 2014/2015, która to musiała uwzględnić terminy aplikowania do instytucji przyjmujących i tym samym musiała się odbyć wiosną 2014 r., nie byli informowani o opodatkowaniu otrzymywanego dofinansowania. Studenci i pracownicy otrzymują diety zgodnie z rozporządzeniem Agencji Narodowej Programu E. (w załączeniu stawki dla poszczególnych krajów).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy środki wypłacane indywidualnym beneficjentom (pracownikom i studentom) uczelni wyższych, biorącym udział w programie E. Akcja 1. dla obszaru szkolnictwa wyższego: Mobilność edukacyjna – wyjazdy w celu realizacji części studiów, praktyki, przeprowadzania zajęć dydaktycznych lub odbycia szkolenia są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych...
  2. W przypadku braku zwolnienia, od jakiej podstawy należy obliczać podatek...
  3. Czy należy odjąć od przyznanej diety w ramach programu E. zwolnioną od podatku dietę według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. i w związku z tym czy pozostała w ten sposób kwota podlega opodatkowaniu...
  4. Czy wysokość podatku należy obliczać od kwoty wyrażonej w euro czy też w przeliczeniu na złotówki...
  5. Jeżeli kwota, od której ma zostać obliczony podatek ma być wyrażona w polskiej walucie, według jakiego kursu należy dokonać przeliczenia ...

Zdaniem Wnioskodawcy, stypendia otrzymywane w ramach programu E. powinny podlegać zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej zwaną „ustawą PIT”. Zgodnie z tym przepisem wolna od podatku jest część dochodów osób, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu stypendium – w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

Według Wnioskodawcy, podstawa prawna zwolnienia powinna mieć zastosowanie do finansowego wsparcia w postaci stypendiów otrzymywanych przez młodych ludzi studentów i dorosłych, którzy zdobywają doświadczenie i umiejętności, studiując, szkoląc, lub odbywając wolontariat za granicą w ramach programu E.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca uczestniczy w programie E., który jest kontynuacją wcześniejszej edycji programu L-E.. Operatorem programu E. jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji( FRSE). W ramach programu E. jego uczestnicy otrzymują stypendia z funduszy Unii Europejskiej – których wysokość ustalana jest co roku – uzupełniających różnicę w kosztach utrzymania w Polsce i innych krajach Europy.

Wnioskodawca uważa, że stypendia otrzymywane w ramach programu E. powinny podlegać zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Założenia programu E., budżet oraz zasady funkcjonowania i zarządzania Programem zostały przewidziane i zatwierdzone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym „E.”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającym decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz.Urz.UE.L 2013, Nr 347, str. 50).

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu stypendiów – w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

Zatem powyższym zwolnieniem od podatku objęte są wyłącznie stypendia i tylko takie, które spełniają kryteria określone w cytowanym przepisie.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „stypendium”. W związku z tym należy odwołać się do znaczenia słownikowego tego terminu.

I tak, Nowy Słownik Języka Polskiego, pod red. B. Dunaja stanowi, iż stypendium to środki przyznawane przez instytucję osobie uczącej się, prowadzącej działalność artystyczną lub naukową na określony czas.

Z kolei Słownik Wyrazów Obcych PWN, definiuje stypendium jako stałą pomoc wypłaconą przez określony czas z funduszów społecznych albo państwowych, przeznaczona dla uczącej się młodzieży lub na prace socjalne.

Natomiast Słownik Wyrazów Obcych i Zwrotów Obcojęzycznych z almanachem, wskazuje, że stypendium to zasiłek, subwencja, pomoc finansowa dla uczących się, dla pracowników naukowych, artystów itd. wypłacana (przez określony czas, na pokrycie kosztów utrzymania) z funduszów państwa, organizacji, instytucji itd.

W konsekwencji, termin stypendium użyty w treści art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć jako pomoc finansową w postaci okresowego świadczenia (głównie) pieniężnego spełnianego na rzecz oznaczonej osoby i mającego na celu wspieranie jej działań służących m.in. zdobywaniu wiedzy, twórczości naukowej, realizacji badań naukowych. Zatem w pojęciu tym mieścić się będzie także stypendium wypłacane studentom oraz pracownikom naukowym Uczelni w ramach programu E.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że wypłacane przez Wnioskodawcę studentom oraz pracownikom stypendia z programu E. będą podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 167), za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium. Ewentualna nadwyżka wypłacanego stypendium – ponad limit określony w ww. rozporządzeniu – będzie rodziła po stronie Wnioskodawcy obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia na rachunek urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Jeżeli zatem przedmiotowe stypendia wypłacane będą w euro, a kwota przyznanego świadczenia przekroczy limit, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy, to obliczając kwotę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od świadczenia wypłaconego ponad limit, należy uwzględnić zapis ww. art. 11a ust. 1 ustawy i tym samym wyrazić kwotę do opodatkowania w złotych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Do wniosku dołączono dokumenty. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem. Wydając niniejszą interpretację Organ oparł się jedynie na opisie zdarzenia przyszłego przedstawionym we wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.