IBPBII/1/415-758/14/BD | Interpretacja indywidualna

Czy stypendia wypłacane studentom i pracownikom Wnioskodawcy w ramach realizacji ww. projektu podlegają opodatkowaniu?
IBPBII/1/415-758/14/BDinterpretacja indywidualna
 1. programy
 2. stypendia
 3. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 września 2014 r. (data wpływu do Biura – 16 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendiów wypłacanych dla studentów i pracowników w ramach programu „ X” – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendiów wypłacanych dla studentów i pracowników w ramach programu „ X”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W związku z realizacją projektu „ X” – projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Wnioskodawca zwraca się z prośbą o indywidualną interpretację dotyczącą opodatkowania stypendiów wypłacanych studentom i pracownikom Wnioskodawcy w ramach realizacji ww. projektu.

X” Szkolnictwo wyższe to sektor realizujący akcje 1 i 2 programu „ X” w odniesieniu do szkolnictwa wyższego. Kontynuuje tradycje programu „Y”, działającego w latach 2007-2013 w ramach programu, „...”. „ X” Szkolnictwo wyższe promuje również udział w działaniach scentralizowanych programu „ X” (akcja 3), zarządzanych przez Agencję ds. Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

Celem projektu jest wsparcie finansowe wyjazdów za granicę:

 • studentów celem studiów i praktyk,
 • absolwentów celem odbycia praktyk,
 • pracowników w celu prowadzenia zajęć w zagranicznych uczelniach oraz w celach szkoleniowych.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy stypendia wypłacane studentom i pracownikom Wnioskodawcy w ramach realizacji ww. projektu podlegają opodatkowaniu...

Wnioskodawca, działając na podstawie ustawy o Szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 742) stwierdził, że wspomniane stypendia są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 i art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

Na mocy tego przepisu zwolnieniem przedmiotowym objęto zatem świadczenia mające charakter pomocy materialnej przyznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), a także ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572).

Przy czym, omawiane zwolnienie z opodatkowania uzależnione jest również od spełnienia następujących warunków:

 • beneficjentem pomocy może być wyłącznie: uczeń, student, uczestnik studiów doktoranckich i osoba uczestnicząca w innych formach kształcenia,
 • źródłem ich pochodzenia może być tylko: budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz środki własne szkół i uczelni.

Z kolei w myśl art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c tej ustawy. Są to zatem:

-pkt 1 ust. 3 art. 5 – środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;

-pkt 2 ust. 3 art. 5 – niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:

 1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
 2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

-pkt 4 ust. 3 art. 5 – środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:

 1. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji”,
 2. Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji na wydatki ściśle określone w ustawie,
 3. Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich;

-pkt 5a ust. 3 art. 5 – środki przeznaczone na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;

-pkt 5b ust. 3 art. 5 – środki Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;

-pkt 5c ust. 3 art. 5 – środki pochodzące z instrumentu „Łącząc Europę”, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym instrument „Łącząc Europę”, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającym rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 129, z późn. zm.).

We wniosku Wnioskodawca wskazał, że „ X” Szkolnictwo wyższe to sektor realizujący akcje 1 i 2 programu „ X” w odniesieniu do szkolnictwa wyższego. Kontynuuje tradycje programu „Y”, działającego w latach 2007-2013 w ramach programu, „...”. „ X” Szkolnictwo wyższe promuje również udział w działaniach scentralizowanych programu „ X” (akcja 3), zarządzanych przez Agencję ds. Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli. Celem projektu jest wsparcie finansowe wyjazdów za granicę (studentów celem studiów i praktyk, absolwentów celem odbycia praktyk, pracowników w celu prowadzenia zajęć w zagranicznych uczelniach oraz w celach szkoleniowych).

Wnioskodawca uważa, że stypendia otrzymywane w ramach realizacji tego programu są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 i art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Założenia programu „ X”, budżet oraz zasady funkcjonowania i zarządzania programem zostały przewidziane i zatwierdzone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym „ X”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającym decyzje nr ... (Dz.Urz.UE.L 2013, Nr 347, str. 50).

Z pkt 8 wstępu do ww. rozporządzenia wynika, że dla celów programu należy udostępnić środki z Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI), Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI), Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) oraz Instrumentu Partnerstwa na rzecz Współpracy z Państwami Trzecimi (PI). Możliwe jest również udostępnienie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR), zgodnie z regulującymi go procedurami. Natomiast art. 18 ust. 1 cyt. rozporządzenia stanowi, że pulę środków finansowych na realizację niniejszego Programu począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. ustala się na 14774524000 EUR według cen aktualnych. Z kolei w myśl ust. 4 art. 18 ww. rozporządzenia – oprócz puli środków finansowych wskazanej w ust. 1 oraz w celu promowania międzynarodowego wymiaru szkolnictwa wyższego, dodatkowe finansowanie, przewidziane w różnych strukturach zewnętrznych <instrument finansowania (współpracy na rzecz rozwoju (DCI), Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI), Instrument Partnerstwa na rzecz Współpracy z Państwami Trzecimi (PI) oraz Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA)> przydziela się na działania związane z mobilnością edukacyjną do i z państw partnerskich, oraz na współpracę i dialog polityczny z organami, instytucjami i organizacjami z tych państw.

Podkreślić należy, iż zgodnie ze stanowiskiem utrwalonym zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa – zwolnienia podatkowe stanowią wyłom od zasady powszechności opodatkowania; muszą one być zatem interpretowane bez dokonywania wykładni rozszerzającej, a także zawężającej danego przepisu prawa podatkowego. Nadto, przy wszelkiej interpretacji przepisów prawa podatkowego i próbach odkodowania zawartych w nich norm prawnych należy posługiwać się przede wszystkim wykładnią językową.

Brzmienie powołanego wyżej przepisu art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala by przedmiotowym zwolnieniem objęte zostały świadczenia mające charakter pomocy materialnej przyznane na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, a także ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Natomiast omówiony art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

Jak wynika z opisu stany faktycznego wypłacane – studentom i pracownikom Wnioskodawcy – stypendia w ramach programu „ X” nie są świadczeniami mającymi charakter pomocy materialnej przyznanej na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty czy też ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Z wniosku nie wynika także, iżby omawiane stypendium zostało sfinansowane ze środków europejskich enumeratywnie wymienionych w ustawie o finansach publicznych. Natomiast z treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiającego „ X” wynika jednoznacznie, że środki na finansowanie i realizację tego programu pochodzą z innych źródeł niż środki europejskie, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z ustawą o finansach publicznych. Zatem brak jest podstaw do zastosowania w przedmiotowej sprawie zwolnienia uregulowanego w artykule 21 ust. 1 pkt 40 i pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do omawianego stypendium będzie miało natomiast zastosowanie zwolnienie uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przepisu tego wynika, że wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu stypendiów – w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

Tym samym stypendia wypłacane studentom czy też pracownikom przebywającym czasowo za granicą w ramach program „ X” dla Szkolnictwa Wyższego będą korzystały ze zwolnienia, ale wyłącznie do wysokości określonej tym przepisem.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.