IBPBII/1/415-702/14/ASz | Interpretacja indywidualna

Czy przekazane uczestnikom Projektu oprogramowanie, zakupione ze środków projektowych pochodzących z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i istnieje obowiązek wystawienia osobom, którym przekazano oprogramowanie PIT-8C?
IBPBII/1/415-702/14/ASzinterpretacja indywidualna
  1. programy
  2. płatnik
  3. zwolnienia przedmiotowe
  4. świadczenia rzeczowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 sierpnia 2014 r. (wpływ do Biura – 1 września 2014 r.), uzupełnionym 7 listopada 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania nieodpłatnie oprogramowania komputerowego uczestnikom projektu w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania nieodpłatnie oprogramowania komputerowego uczestnikom projektu w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych w piśmie z 27 października 2014 r. znak: IBPB II/1/415-702/14/ASz wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 7 listopada 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Uniwersytet) realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „...” - Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.3. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020.

W ramach ww. projektu przewidziane jest działanie dla uczestników Projektu, w ramach którego wybranych (maksymalnie) 5 osób otrzyma nieodpłatnie oprogramowanie komputerowe w cenie około 8.000 zł każde. Uniwersytet w ramach realizacji działania zakupi oprogramowanie, które zostanie przekazane ww. osobom.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że Projekt pn. „...” jest realizowany w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.3. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Koordynacją i zarządzaniem wyżej wspomnianego programu zajmują się instytucje podległe rządowi, a funkcję Instytucji Zarządzającej Programem pełni Minister Infrastruktury i Rozwoju - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Wnioskodawca wskazał, że Minister Finansów dnia 30 sierpnia 2006 r. wydał pismo Nr DD 6-8213-8/06/DZ/412, stanowiące urzędową interpretację obowiązującego prawa podatkowego odnoszącego się do dochodów (przychodów) pochodzących ze środków pomocowych (Dz.Urz. Ministra Finansów Nr 12, poz. 90).

W powyższej interpretacji nie wskazano bezpośrednio, że programy operacyjne współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych stanowią rządowe programy, zostało jednak wskazane, co wydaje się istotniejsze, że do świadczeń o charakterze niepieniężnym otrzymywanych w ramach tych programów, ma zastosowanie zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. (NSRO). Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Społecznego w 85% oraz ze środków budżetu państwa w 15%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przekazane uczestnikom Projektu oprogramowanie, zakupione ze środków projektowych pochodzących z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i istnieje obowiązek wystawienia osobom, którym przekazano oprogramowanie PIT-8C...

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że oprogramowanie przekazane nieodpłatnie uczestnikom projektu, które to oprogramowanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, jest zwolnione przedmiotowo z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a oprogramowanie nie stanowi przychodu Beneficjenta. Stąd Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wystawienia PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści tego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 114 cyt. ustawy wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Na podstawie powołanego wyżej przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, o ile dochody te spełniają łącznie następujące przesłanki:

  • podatnik otrzymał nieodpłatne świadczenie, świadczenie częściowo odpłatne lub świadczenie rzeczowe (w naturze),
  • świadczenie to jest finansowane lub współfinansowane ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych,
  • świadczenie zostało przekazane w ramach rządowych programów.

Oznacza to, że niedopełnienie któregokolwiek z powyższych warunków uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca (Uniwersytet) realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest w 85% finansowany ze środków europejskich, a w 15% z budżetu państwa. W ramach projektu planowany jest zakup oprogramowania, które ma zostać przekazane nieodpłatnie uczestnikom projektu. Projekt ten jest realizowany w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego koordynacją i zarządzaniem zajmują się instytucje podległe rządowi.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że oprogramowanie przekazane uczestnikom projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa jest świadczeniem rzeczowym, które – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - stanowi dla nich przychód, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli jednak oprogramowania komputerowe będą przekazywane uczestnikom programu w ramach rządowego programu, to wówczas zostaną spełnione wszystkie przesłanki uprawniające do zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy.

Zatem, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzenia dla osób, które otrzymają oprogramowanie informacji PIT-8C.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w ostateczności należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.