IBPBII/1/415-671/14/BJ | Interpretacja indywidualna

Czy w sytuacji, gdy Fundacja ..., pełniąca rolę Narodowej Agencji Programu X. wystąpi do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego z wnioskiem o zatwierdzenie zasad przyznawania stypendiów w ramach programu X. i uzyska takie zatwierdzenie, środki otrzymane przez Wnioskodawcę od Fundacji ..., pełniącej rolę Narodowej Agencji Programu X., wypłacane następnie przez Wnioskodawcę jako stypendia dla studentów i pracowników, zarówno naukowych jak i administracyjnych Uczelni biorących udział w tym programie będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy?
IBPBII/1/415-671/14/BJinterpretacja indywidualna
  1. programy
  2. przychód
  3. stypendia
  4. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 sierpnia 2014 r. (data wpływu do Biura – 18 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym 3 listopada 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendiów wypłacanych dla studentów i pracowników, zarówno naukowych jak i administracyjnych Uczelni w ramach programu X. – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m. in. w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendiów wypłacanych dla studentów i pracowników, zarówno naukowych jak i administracyjnych Uczelni w ramach programu X..

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 21 października 2014 r. znak: IBPB II/1/415-671/14/BJ wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 3 listopada 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest niepubliczną uczelnią wyższą, wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. Uczelnia jest uczestnikiem programu X., w ramach, którego otrzymuje od Fundacji ..., pełniącej rolę Narodowej Agencji Programu X. środki pieniężne, które następnie wypłacane są przez Wnioskodawcę indywidualnym beneficjentom – studentom i pracownikom, zarówno naukowym, jak i administracyjnym Uczelni biorącym udział w tym programie.

Program X. jest kontynuacją wcześniejszej edycji programu L.. W ramach programu L. stypendia wypłacane studentom i pracownikom Uczelni, zarówno naukowym, jak i administracyjnym, zwolnione były od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy, zasady ich wypłacania zostały bowiem zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w decyzji z dnia 31 maja 2010 r.

W odniesieniu do zasad przyznawania stypendiów w ramach programu X. Fundacja ..., pełniąca rolę Narodowej Agencji Programu X. nie wystąpiła z analogicznym wnioskiem i nie są one na dzień dzisiejszy zatwierdzone przez tego Ministra.

Uczestnicząc w programie X. Uczelnia będzie miała do czynienia z wypłatami środków pieniężnych indywidualnym beneficjentom – studentom i pracownikom, zarówno naukowym, jak i administracyjnym Uczelni biorącym udział w tym programie, tj. takim osobom, które się do niego zakwalifikują i wyjadą w ramach tego programu za granicę.

W piśmie z 30 października 2014 r. (data wpływu do Biura – 3 listopada 2014 r.) stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że wypłacane w ramach programu X. środki nie są stypendiami naukowymi i za wyniki w nauce.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy środki otrzymane przez Wnioskodawcę od Fundacji ..., pełniącej rolę Narodowej Agencji Programu X., wypłacane następnie przez Wnioskodawcę jako stypendia dla studentów oraz pracowników naukowych Uczelni biorących udział w tym programie są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy...
  2. Czy środki otrzymane przez Wnioskodawcę od Fundacji ..., pełniącej rolę Narodowej Agencji Programu X., wypłacane następnie przez Wnioskodawcę jako stypendia dla pracowników administracyjnych Uczelni biorących udział w tym programie są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy...
  3. Czy w sytuacji, gdy Fundacja ..., pełniąca rolę Narodowej Agencji Programu X. wystąpi do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego z wnioskiem o zatwierdzenie zasad przyznawania stypendiów w ramach programu X. i uzyska takie zatwierdzenie, środki otrzymane przez Wnioskodawcę od Fundacji ..., pełniącej rolę Narodowej Agencji Programu X., wypłacane następnie przez Wnioskodawcę jako stypendia dla studentów i pracowników, zarówno naukowych jak i administracyjnych Uczelni biorących udział w tym programie będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska zajętego w zakresie pytania nr 3.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy zwolnione od podatku są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Program X. jest kontynuacją wcześniejszej edycji programu L., w ramach którego wypłacane studentom i pracownikom naukowym oraz administracyjnym stypendia były zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych właśnie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy. Zasady wypłacania stypendiów w ramach tego programu zostały bowiem zaakceptowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w decyzji z dnia 31 maja 2010 r.

W odniesieniu do zasad przyznawania stypendiów w ramach programu X. Fundacja ..., pełniąca rolę Narodowej Agencji Programu X. nie wystąpiła z analogicznym wnioskiem. Biorąc jednak pod uwagę fakt. iż zasady przyznawania świadczeń w ramach programu X. właściwie nie zmieniły się w odniesieniu do analogicznych zasad w ramach programu LLP- Erasmus, poza wysokością stawek ustalanych obecnie odrębnie dla studentów i pracowników, należy stwierdzić, iż w sytuacji, gdy Fundacja ..., pełniąca rolę Narodowej Agencji Programu X. wystąpi do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego z wnioskiem o zatwierdzenie zasad przyznawania stypendiów dla studentów i pracowników w ramach programu X. i zatwierdzenie takie uzyska, stypendia wypłacane studentom i pracownikom Uczelni (czy to naukowym czy administracyjnym) zwolnione będą od podatku dochodowego od osób fizycznych w pełnej wysokości, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy. Spełniać będą one bowiem kryterium przewidziane w tym przepisie, tj. wymóg zatwierdzenia zasad ich przyznawania w drodze decyzji wydanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, podobnie jak miało to miejsce w przypadku wcześniejszej edycji programu tj. L..

W opinii Wnioskodawcy, na pytanie trzecie należy zatem udzielić odpowiedzi, iż w sytuacji, gdy zasady przyznawania stypendiów wypłacanych w ramach programu X. studentom i pracownikom Uczelni, zostaną zatwierdzone w drodze decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, podlegać one będą zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych w całości, spełniony będzie bowiem wymóg niezbędny dla przyznania takiego zwolnienia, tj. zatwierdzenie zasad przyznawania stypendium przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Zaznacza się, iż przywołując powyżej stanowisko Wnioskodawcy – z uwagi na zakres niniejszej interpretacji – pominięto tę jego część, która odnosi się do pyt. nr 1 i 2.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie należy zaznaczyć, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendiów wypłacanych dla studentów i pracowników, zarówno naukowych jak i administracyjnych Uczelni w ramach programu X. (pyt. nr 3). W zakresie pytań nr 1 i 2 wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z wniosku wynika, że Uczelnia jest uczestnikiem programu X., w ramach, którego otrzymuje od Fundacji ..., pełniącej rolę Narodowej Agencji Programu X. środki pieniężne, które następnie wypłacane są przez Wnioskodawcę indywidualnym beneficjentom. Uczestnicząc w programie Uczelnia będzie miała do czynienia z wypłatami środków pieniężnych studentom i pracownikom, zarówno naukowym jak i administracyjnym Uczelni biorącym udział w tym programie, tj. takim osobom, które się do niego zakwalifikują i wyjadą w ramach tego programu za granicę.

Wnioskodawca uważa, że w sytuacji, gdy zasady przyznawania stypendiów wypłacanych w ramach programu X. studentom i pracownikom Uczelni, zostaną zatwierdzone w drodze decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, podlegać one będą zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych w całości, spełniony będzie bowiem wymóg niezbędny dla przyznania takiego zwolnienia, tj. zatwierdzenie zasad przyznawania stypendium przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Założenia programu X., budżet oraz zasady funkcjonowania i zarządzania Programem zostały przewidziane i zatwierdzone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego „ X.”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz.Urz.UE.L 2013, Nr 347, str. 50).

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Podkreślić należy, iż zgodnie ze stanowiskiem utrwalonym zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa – zwolnienia podatkowe stanowią wyłom od zasady powszechności opodatkowania; muszą one być zatem interpretowane bez dokonywania wykładni rozszerzającej, a także zawężającej danego przepisu prawa podatkowego. Nadto, przy wszelkiej interpretacji przepisów prawa podatkowego i próbach odkodowania zawartych w nich norm prawnych należy posługiwać się przede wszystkim wykładnią językową.

Brzmienie powołanego wyżej przepisu art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala wyodrębnić dwie grupy stypendiów podlegających zwolnieniu na mocy tego przepisu.

Pierwsza grupa, obejmuje stypendia otrzymywane na podstawie przepisów konkretnej ustawy, czyli aktu powszechnie obowiązującego. Omawiane zwolnienie przywołuje bowiem stypendia otrzymywane na podstawie przepisów ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Druga grupa, dotyczy innych (niż określonych w ustawach) stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, które mogą być przyznawane przez różnego rodzaju instytucje (szkoły), organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, czy organizacje, w sposób autonomiczny w ramach prowadzonej przez nie działalności. Jednakże, aby zapewnić stosowanie przedmiotowego zwolnienia od podatku wyłącznie do stypendiów, które w rzeczywistości mają charakter stypendiów naukowych lub za wyniki w nauce, a nie są stypendiami tylko i wyłącznie z nazwy, wprowadzono dodatkowy warunek: konieczność zatwierdzenia zasad ich przyznawania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Jak wskazano w uzupełnieniu, wypłacane w ramach programu X. środki nie są stypendiami naukowymi i za wyniki w nauce. Zatem przedmiotowe stypendia nie są stypendiami, o których mowa w powołanym wyżej przepisie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym brak jest podstaw do zwolnienia wypłacanych studentom i pracownikom Uczelni w ramach programu X. stypendiów na podstawie tego przepisu.

Nie można więc zgodzić się z Wnioskodawcą, że w sytuacji, gdy zasady przyznawania stypendiów wypłacanych w ramach programu X. studentom i pracownikom Uczelni, zostaną zatwierdzone w drodze decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, podlegać one będą zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych w całości, spełniony będzie bowiem wymóg niezbędny dla przyznania takiego zwolnienia, tj. zatwierdzenie zasad przyznawania stypendium przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.