IBPBII/1/415-670/14/BJ | Interpretacja indywidualna

Czy środki otrzymane przez Wnioskodawcę od Fundacji ..., pełniącej rolę Narodowej Agencji Programu X., wypłacane następnie przez Wnioskodawcę jako stypendia dla pracowników administracyjnych Uczelni biorących udział w tym programie są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy?
IBPBII/1/415-670/14/BJinterpretacja indywidualna
  1. programy
  2. przychód
  3. stypendia
  4. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 sierpnia 2014 r. (data wpływu do Biura – 18 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendiów wypłacanych dla pracowników administracyjnych Uczelni w ramach programu X.– jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m. in. w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendiów wypłacanych dla pracowników administracyjnych Uczelni w ramach programu X..

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest niepubliczną uczelnią wyższą, wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. Uczelnia jest uczestnikiem programu X., w ramach, którego otrzymuje od Fundacji ..., pełniącej rolę Narodowej Agencji Programu X. środki pieniężne, które następnie wypłacane są przez Wnioskodawcę indywidualnym beneficjentom – studentom i pracownikom, zarówno naukowym, jak i administracyjnym Uczelni biorącym udział w tym programie.

Program X .jest kontynuacją wcześniejszej edycji programu Y.. W ramach programu Y. stypendia wypłacane studentom i pracownikom Uczelni, zarówno naukowym, jak i administracyjnym, zwolnione były od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy, zasady ich wypłacania zostały bowiem zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w decyzji z dnia 31 maja 2010 r.

W odniesieniu do zasad przyznawania stypendiów w ramach programu X. Fundacja ..., pełniąca rolę Narodowej Agencji Programu X .nie wystąpiła z analogicznym wnioskiem i nie są one na dzień dzisiejszy zatwierdzone przez tego Ministra.

Uczestnicząc w programie X. Uczelnia będzie miała do czynienia z wypłatami środków pieniężnych indywidualnym beneficjentom – studentom i pracownikom, zarówno naukowym, jak i administracyjnym Uczelni biorącym udział w tym programie, tj. takim osobom, które się do niego zakwalifikują i wyjadą w ramach tego programu za granicę.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy środki otrzymane przez Wnioskodawcę od Fundacji ..., pełniącej rolę Narodowej Agencji Programu X., wypłacane następnie przez Wnioskodawcę jako stypendia dla studentów oraz pracowników naukowych Uczelni biorących udział w tym programie są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy...
  2. Czy środki otrzymane przez Wnioskodawcę od Fundacji ..., pełniącej rolę Narodowej Agencji Programu X., wypłacane następnie przez Wnioskodawcę jako stypendia dla pracowników administracyjnych Uczelni biorących udział w tym programie są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy...
  3. Czy w sytuacji, gdy Fundacja ..., pełniąca rolę Narodowej Agencji Programu X .wystąpi do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego z wnioskiem o zatwierdzenie zasad przyznawania stypendiów w ramach programu X.i uzyska takie zatwierdzenie, środki otrzymane przez Wnioskodawcę od Fundacji ..., pełniącej rolę Narodowej Agencji Programu X., wypłacane następnie przez Wnioskodawcę jako stypendia dla studentów i pracowników, zarówno naukowych jak i administracyjnych Uczelni biorących udział w tym programie będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska zajętego w zakresie pytania nr 2.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy, zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika. Jak wynika z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. pracownikowi, z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów, innych niezbędnych udokumentowanych wydatków określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. Zwolnienie od podatku dochodowego w tym przypadku przysługuje do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. Jeżeli zatem członek kadry administracyjnej Uczelni, do którego mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94) zostanie, zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, delegowany przez swojego pracodawcę na wyjazd zagraniczny w ramach programu X., w ramach którego pracodawca otrzymał finansowanie z Unii Europejskiej, w celu wykonania polecenia służbowego jakim jest udział w tym programie przez określony czas poza miejscem stałego zatrudnienia, jego wyjazd w ramach tego programu będzie miał cechy podróży służbowej. W związku z tym wypłacane pracownikowi z tego tytułu przez jego pracodawcę (Uczelnię) stypendium, podlegać będzie zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy.

W opinii Wnioskodawcy, na pytanie drugie należy zatem odpowiedzieć, iż stypendium wypłacane w ramach programu X. pracownikom administracyjnym Uczelni jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. pkt 16 lit. a) ustawy. Zwolnienie od podatku będzie jednak w tym przypadku przysługiwać wyłącznie do wysokości równowartości sumy diety przysługującej pracownikowi zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. biorąc pod uwagę docelowe państwo jego podróży oraz liczbę dni, w których dany pracownik przebywa w ramach programu i co za tym idzie, podróży służbowej za granicą oraz ww. innych należności przysługujących pracownikowi za każdą dobę podróży służbowej. Ta część stypendium otrzymywanego w ramach programu X., która przekraczać będzie wysokość diet i innych należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej do konkretnego kraju podlegać zaś będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zaznacza się, iż przywołując powyżej stanowisko Wnioskodawcy – z uwagi na zakres niniejszej interpretacji – pominięto tę jego część, która odnosi się do pyt. nr 1 i 3.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie należy zaznaczyć, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendiów wypłacanych dla pracowników administracyjnych Uczelni w ramach programu X.(pyt. nr 2). W zakresie pytań nr 1 i 3 wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z wniosku wynika, że Uczelnia jest uczestnikiem programu X., w ramach, którego otrzymuje od Fundacji ..., pełniącej rolę Narodowej Agencji Programu X. środki pieniężne, które następnie wypłacane są przez Wnioskodawcę indywidualnym beneficjentom. Uczestnicząc w programie Uczelnia będzie miała do czynienia z wypłatami środków pieniężnych studentom i pracownikom, zarówno naukowym jak i administracyjnym Uczelni biorącym udział w tym programie, tj. takim osobom, które się do niego zakwalifikują i wyjadą w ramach tego programu za granicę.

Wnioskodawca uważa, że stypendium wypłacane w ramach programu X. pracownikom administracyjnym Uczelni jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. pkt 16 lit. a) ustawy.

Założenia programu X., budżet oraz zasady funkcjonowania i zarządzania Programem zostały przewidziane i zatwierdzone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego „X.”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz.Urz.UE.L 2013, Nr 347, str. 50).

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

Odrębnymi przepisami, o których mowa powyżej są m.in. przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 167).

Zgodnie z § 2 tego rozporządzenia z tytułu podróży, odbywanej w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:

1.diety;

2.zwrot kosztów:

przejazdów i dojazdów,

  1. noclegów,
  2. innych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Zgodnie ze stanowiskiem utrwalonym zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa – zwolnienia podatkowe stanowią wyłom od zasady powszechności opodatkowania; muszą one być zatem interpretowane bez dokonywania wykładni rozszerzającej, a także zawężającej danego przepisu prawa podatkowego. Nadto przy wszelkiej interpretacji przepisów prawa podatkowego i próbach odkodowania zawartych w nich norm prawnych należy posługiwać się przede wszystkim wykładnią językową.

Warunkiem niezbędnym do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest odbycie przez pracownika podróży służbowej. W takim przypadku zwolnienie dotyczy diet i innych należności za cały czas podróży służbowej pracownika.

W przepisach prawa podatkowego pojęcie podróży służbowej nie zostało zdefiniowane. Definicja podróży służbowej pracownika została natomiast zawarta w art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, ze zm.). Przepis ten stanowi, iż pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Przyjmując za powyższym przepisem, za podróż służbową uznaje się wykonywanie na podstawie polecenia pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy.

Wyjazd za granicę pracownika administracyjnego Uczelni w ramach programu X. nie jest tożsamy z odbyciem podróży służbowej. Jak wskazano we wniosku, Uczelnia otrzymuje środki finansowe od Fundacji ..., pełniącej rolę Narodowej Agencji Programu X., które następnie wypłacane są indywidualnym beneficjentom – m.in pracownikom administracyjnym Uczelni biorącym udział w programie, tj. takim osobom, które się do niego zakwalifikują i wyjadą w ramach tego programu za granicę.

Przedmiotowe środki finansowe nie są więc wypłacane na podstawie umowy o pracę. Ponadto, Wnioskodawca nie wypłaca pracownikom administracyjnym diet (przeznaczonych na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki) ani też nie dokonuje zwrotu faktycznie poniesionych przez nich kosztów z tytułu wyjazdu za granicę w ramach programu.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, stwierdzić należy, że środki otrzymane od Fundacji ..., pełniącej rolę Narodowej Agencji Programu X., wypłacane przez Wnioskodawcę jako stypendia dla pracowników administracyjnych Uczelni biorących udział w tym programie nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.