IBPBII/1/415-669/14/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy środki otrzymane przez Wnioskodawcę od Fundacji ..., pełniącej rolę Narodowej Agencji Programu X., wypłacane następnie przez Wnioskodawcę jako stypendia dla studentów oraz pracowników naukowych Uczelni biorących udział w tym programie są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 sierpnia 2014 r. (data wpływu do Biura – 18 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendiów wypłacanych dla studentów i pracowników naukowych w ramach programu X. –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m. in. w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendiów wypłacanych dla studentów i pracowników naukowych w ramach programu X..

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest niepubliczną uczelnią wyższą, wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. Uczelnia jest uczestnikiem programu X., w ramach, którego otrzymuje od Fundacji ..., pełniącej rolę Narodowej Agencji Programu X. środki pieniężne, które następnie wypłacane są przez Wnioskodawcę indywidualnym beneficjentom – studentom i pracownikom, zarówno naukowym, jak i administracyjnym Uczelni biorącym udział w tym programie.

Program X. jest kontynuacją wcześniejszej edycji programu Y.. W ramach programu Y. stypendia wypłacane studentom i pracownikom Uczelni, zarówno naukowym, jak i administracyjnym, zwolnione były od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy, zasady ich wypłacania zostały bowiem zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w decyzji z dnia 31 maja 2010 r.

W odniesieniu do zasad przyznawania stypendiów w ramach programu X. Fundacja ..., pełniąca rolę Narodowej Agencji Programu X. nie wystąpiła z analogicznym wnioskiem i nie są one na dzień dzisiejszy zatwierdzone przez tego Ministra.

Uczestnicząc w programie X. Uczelnia będzie miała do czynienia z wypłatami środków pieniężnych indywidualnym beneficjentom – studentom i pracownikom, zarówno naukowym, jak i administracyjnym Uczelni biorącym udział w tym programie, tj. takim osobom, które się do niego zakwalifikują i wyjadą w ramach tego programu za granicę.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy środki otrzymane przez Wnioskodawcę od Fundacji ..., pełniącej rolę Narodowej Agencji Programu X., wypłacane następnie przez Wnioskodawcę jako stypendia dla studentów oraz pracowników naukowych Uczelni biorących udział w tym programie są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy...
  2. Czy środki otrzymane przez Wnioskodawcę od Fundacji ..., pełniącej rolę Narodowej Agencji Programu X., wypłacane następnie przez Wnioskodawcę jako stypendia dla pracowników administracyjnych Uczelni biorących udział w tym programie są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy...
  3. Czy w sytuacji, gdy Fundacja ..., pełniąca rolę Narodowej Agencji Programu X. wystąpi do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego z wnioskiem o zatwierdzenie zasad przyznawania stypendiów w ramach programu X. i uzyska takie zatwierdzenie, środki otrzymane przez Wnioskodawcę od Fundacji ..., pełniącej rolę Narodowej Agencji Programu X., wypłacane następnie przez Wnioskodawcę jako stypendia dla studentów i pracowników, zarówno naukowych jak i administracyjnych Uczelni biorących udział w tym programie będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska zajętego w zakresie pytania nr 1.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody osiągane przez osoby fizyczne, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21. 52. 52a. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy wskazano, iż zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych podlega część dochodów osób, na których ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy w Rzeczpospolitej Polskiej, przebywających czasowo zagranicą i uzyskujących dochody z tytułu stypendiów. Zwolnienie od podatku dochodowego w tym przypadku przysługuje od tej części dochodów uzyskiwanych przez osobę fizyczną z tytułu otrzymywania stypendium, która stanowi równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. tj. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (dalej jako „rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej”), za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 28 kwietnia 2011 r. sygn. I SA/Wr 204/11: „Termin „stypendium” użyty w treści art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (...) należy rozumieć jako pomoc finansową w postaci okresowego świadczenia (głównie) pieniężnego spełnianego na rzecz oznaczonej osoby i mającego na celu wspieranie jej działań służących m. in. zdobywaniu wiedzy, twórczości naukowej, realizacji badań naukowych.

Z całą pewnością środki finansowe wypłacane w ramach programu X. studentom Uczelni oraz jej pracownikom naukowym mogą więc zostać uznane za stypendium w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy, mają one bowiem na celu wspierać zdobywanie przez nich wiedzy na zagranicznych uczelniach jak i prowadzenie przez nich badań i to także poprzez zapewnienie środków niezbędnych dla utrzymania się beneficjenta stypendium w miejscu pobierania nauki, czy też prowadzenia przez niego badań za granicą. Pogląd ten potwierdza również odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów udzielona 12 sierpnia 2010 r. na interpelację poselską Nr 17304 z której wynika, że zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy adresowane jest do przebywających czasowo za granicą stypendystów otrzymujących stypendium, które nie mieści się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 39, 40 i 40b ustawy.”

W opinii Wnioskodawcy, w przedmiocie pytania pierwszego należy więc udzielić odpowiedzi, iż stypendium wypłacane studentom oraz pracownikom naukowym Uczelni w ramach programu X. jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. pkt 23a lit. a) ustawy. Zwolnienie to przysługuje w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty diety przysługującej, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, za jeden dzień podróży służbowej w konkretnym kraju poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, do którego w ramach programu X. wyjedzie dany student lub pracownik naukowy Uczelni oraz liczby dni, w których jego beneficjent otrzymywał w ramach tego programu stypendium.

Zaznacza się, iż przywołując powyżej stanowisko Wnioskodawcy – z uwagi na zakres niniejszej interpretacji – pominięto tę jego część, która odnosi się do pyt. nr 2 i 3.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendiów wypłacanych dla studentów i pracowników naukowych w ramach programu X. (pyt. nr 1). W zakresie pytań nr 2 i 3 wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z wniosku wynika, że Uczelnia jest uczestnikiem programu X., w ramach, którego otrzymuje od Fundacji ..., pełniącej rolę Narodowej Agencji Programu X. środki pieniężne, które następnie wypłacane są przez Wnioskodawcę indywidualnym beneficjentom. Uczestnicząc w programie Uczelnia będzie miała do czynienia z wypłatami środków pieniężnych studentom i pracownikom, zarówno naukowym jak i administracyjnym Uczelni biorącym udział w tym programie, tj. takim osobom, które się do niego zakwalifikują i wyjadą w ramach tego programu za granicę.

Wnioskodawca uważa, że stypendium wypłacane studentom oraz pracownikom naukowym Uczelni w ramach programu X. jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. pkt 23a lit. a) ustawy.

Założenia programu X., budżet oraz zasady funkcjonowania i zarządzania Programem zostały przewidziane i zatwierdzone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr ... z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego „ X.”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego decyzje nr ...(Dz.Urz....).

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu stypendiów – w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

Zatem powyższym zwolnieniem od podatku objęte są wyłącznie stypendia i tylko takie, które spełniają kryteria określone w cytowanym przepisie.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „stypendium”. W związku z tym należy odwołać się do znaczenia słownikowego tego terminu.

I tak, Nowy Słownik Języka Polskiego, pod red. B. Dunaja stanowi, iż stypendium to środki przyznawane przez instytucję osobie uczącej się, prowadzącej działalność artystyczną lub naukową na określony czas.

Z kolei Słownik Wyrazów Obcych PWN, definiuje stypendium jako stałą pomoc wypłaconą przez określony czas z funduszów społecznych albo państwowych, przeznaczona dla uczącej się młodzieży lub na prace socjalne.

Natomiast Słownik Wyrazów Obcych i Zwrotów Obcojęzycznych z almanachem, wskazuje, że stypendium to zasiłek, subwencja, pomoc finansowa dla uczących się, dla pracowników naukowych, artystów itd. wypłacana (przez określony czas, na pokrycie kosztów utrzymania) z funduszów państwa, organizacji, instytucji itd.

W konsekwencji, termin stypendium użyty w treści art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć jako pomoc finansową w postaci okresowego świadczenia (głównie) pieniężnego spełnianego na rzecz oznaczonej osoby i mające na celu wspieranie jej działań służących m.in. zdobywaniu wiedzy, twórczości naukowej, realizacji badań naukowych. Zatem w pojęciu tym mieścić się będzie także stypendium wypłacane studentom oraz pracownikom naukowym Uczelni w ramach programu X..

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że wypłacane przez Wnioskodawcę studentom oraz pracownikom naukowym biorących udział w programie X. stypendia będą zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 167), za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

Zwolnienie to – jak słusznie stwierdził Wnioskodawca – przysługuje w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty diety przysługującej, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, za jeden dzień podróży służbowej w konkretnym kraju poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, do którego w ramach programu X. wyjedzie dany student lub pracownik naukowy Uczelni oraz liczby dni, w których jego beneficjent otrzymywał w ramach tego programu stypendium.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanego przez Wnioskodawcę wyroku Organ informuje, że wyrok ten został wydany w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. Orzeczenia sądowe nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i są wiążące jedynie w sprawach, w których zapadły.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.