IBPBII/1/415-636/14/BJ | Interpretacja indywidualna

Czy przyznane Wnioskodawczyni w ramach programu „ ...” środki finansowe powinny być na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione z podatku dochodowego do wysokości sumy diet i innych należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem, a więc do wysokości sumy:- diet (stawka dzienna),- udokumentowanego kosztu przejazdów do i z ośrodka zagranicznego,- udokumentowanego kosztu dojazdów środkami komunikacji miejscowej,- udokumentowanego kosztu noclegów lub ryczałtu za nocleg w przypadku braku posiadania dokumentacji kosztu noclegów,obliczonej z zastosowaniem stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej?
IBPBII/1/415-636/14/BJinterpretacja indywidualna
 1. finansowanie
 2. nauka
 3. programy
 4. uczestnicy
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 4 sierpnia 2014 r. (data wpływu do Biura – 7 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania środków otrzymanych w ramach programu „ ...” – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania środków otrzymanych w ramach programu „ ...”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest uczestniczką stacjonarnych studiów doktoranckich, posiadającą wszczęty przewód doktorski na Uczelni. Nie pozostaje w stosunku pracy z Uczelnią ani żadnym innym podmiotem.

Na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr ...) Uczelnia otrzymała środki finansowe przeznaczone na finansowanie w latach 2014-2016 udziału Wnioskodawczyni w programie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „ ...” – III edycja. W ramach programu Wnioskodawczyni będzie prowadzić badania naukowe na jednej z wiodących uczelni w USA.

...” jest programem ustanowionym na mocy Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. Zgodnie z komunikatem, program ten ma na celu umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, zwanym dalej „uczestnikami programu”, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, zwanej dalej „zagranicznym ośrodkiem”, oraz podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek.

Uczestnikiem programu może być:

 1. młody naukowiec zatrudniony w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania (...),
 2. uczestnik studiów doktoranckich.

Jako uczestniczka studiów doktoranckich Wnioskodawczyni spełnia drugie z podanych kryteriów.

Komunikat stanowi dalej, że „W ramach programu jest możliwe finansowanie pobytu w zagranicznym ośrodku oraz podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek, małżonka uczestnika programu oraz jego niepełnoletnich dzieci.” Ponieważ Wnioskodawczyni jest bezdzietną panną, przyznane jej środki przeznaczone są wyłącznie na sfinansowanie jej pobytu w zagranicznym ośrodku i podróży do niego.

Komunikat mówi, że „środki finansowe w ramach programu są przyznawane jednostce naukowej na podstawie decyzji Ministra, z przeznaczeniem dla uczestnika programu” (w przypadku Wnioskodawczyni – decyzja nr ...). Ponadto „środki finansowe są przekazywane jednostce naukowej zatrudniającej lub kształcącej na studiach doktoranckich uczestnika programu, na podstawie umowy o finansowanie uczestnictwa w programie, określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania uczestnictwa w programie. (...) Środki finansowe są przekazywane uczestnikowi programu na podstawie umowy zawartej między jednostką naukową a uczestnikiem programu.

Obie te umowy zostały zawarte: umowa między MNiSW a Uczelnią dnia 24 stycznia 2014 r., zaś umowa między Uczelnią a Wnioskodawczynią dnia 17 lutego 2014 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przyznane Wnioskodawczyni w ramach programu „ ...” środki finansowe powinny być na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione z podatku dochodowego do wysokości sumy diet i innych należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem, a więc do wysokości sumy:

 • diet (stawka dzienna),
 • udokumentowanego kosztu przejazdów do i z ośrodka zagranicznego,
 • udokumentowanego kosztu dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
 • udokumentowanego kosztu noclegów lub ryczałtu za nocleg w przypadku braku posiadania dokumentacji kosztu noclegów,

obliczonej z zastosowaniem stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej...

W ocenie Wnioskodawczyni, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przyznane jej w ramach programu „ ...” środki finansowe mają charakter diet i innych należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem i jako takie powinny być zwolnione z podatku do wysokości wskazanej w poz. 69 wniosku.

W związku z „podróżą osoby niebędącej pracownikiem” diety i inne należności przysługują takiej osobie w związku z podróżami odbywanymi w ramach łączącego ją z usługobiorcą - tu: Uczelnią – stosunku cywilnoprawnego. W przypadku Wnioskodawczyni stosunek ten powstaje na mocy umowy nr (...) w sprawie finansowania uczestnictwa w programie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „ ...” – III edycja, zawartej pomiędzy Uczelnią a Wnioskodawczynią dnia 17 lutego 2014. Na mocy tej umowy uczelnia wymaga od Wnioskodawczyni podróży do zagranicznego ośrodka badawczego i realizacji konkretnego zadania badawczego w tymże ośrodku w USA w konkretnym terminie. Uczelnia wymaga także od Wnioskodawczyni okresowych sprawozdań i sprawozdania końcowego z przeprowadzonych badań.

Ponadto należy podkreślić, że otrzymane świadczenia nie są zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw (tu jednostką jest Uczelnia, której celem jest prowadzenie badań naukowych).

W przypadku Wnioskodawczyni spełnione są zatem przesłanki do zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przekazywane Wnioskodawczyni przez MNiSWza pośrednictwem Uczelni w ramach programu „ ...” środki finansowe służą pokryciu kosztów pobytu i utrzymania w zagranicznym ośrodku oraz podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek. Odpowiadają zatem „dietom” (według Słownika Języka Polskiego dieta to „wynagrodzenie z tytułu pełnienia szczególnej funkcji, suma przeznaczona na koszty utrzymania w podróży związanej z wykonywaną pracą”) oraz „innym należnościom” wskazanym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (w szczególności pozycjom „zwrot kosztów przejazdów”, „zwrot kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej”, „zwrot kosztów noclegów”).

Wnioskodawczyni uważa zatem, że przyznane jej w ramach programu „ ...” środki finansowe na pokrycie kosztów pobytu i podróży do zagranicznego ośrodka powinny być na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione

z podatku dochodowego do wysokości sumy diet i innych należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem, a więc do wysokości sumy:

 • diet (stawka dzienna - 59 USD/dzień),
 • udokumentowanego kosztu przejazdów do i z ośrodka zagranicznego,
 • udokumentowanego kosztu dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
 • udokumentowanego kosztu noclegów (do wysokości 350 USD/noc) lub ryczałtu za nocleg w przypadku braku posiadania dokumentacji kosztu noclegów (25% kwoty 350 USD/noc).

Wnioskodawczyni uważa także, że od środków finansowych otrzymanych w ramach programu „ ...” przekraczających wyżej wymienioną sumę powinna odprowadzić podatek od dochodu z innych źródeł.

Końcowo Wnioskodawczyni wskazała, że w ocenie wniosku należy wziąć pod uwagę wyrok WSA w Krakowie z 9 maja 2013 r. sygn. akt I SA/Kr 281/13, wyrok WSA w Krakowie

z 26 czerwca 2013 r. sygn. akt I SA/Kr 599/13 oraz wyrok WSA we Wrocławiu z 21 sierpnia 2013 r. sygn. akt I SA/Wr 867/13.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy źródłem przychodów są „inne źródła”.

W myśl art. 20 ust. 1 cyt. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zgodnie z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615, ze zm.) środki finansowe na naukę przeznacza się na programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez Ministra.

W myśl art. 13 ust. 1 tej ustawy minister przyznaje środki finansowe na zadania określone w art. 5 pkt 4-7 oraz pkt 9-11 i 13 w drodze decyzji, na podstawie wniosków złożonych przez uprawnione podmioty, po zasięgnięciu opinii właściwego zespołu, o którym mowa w art. 52 ust. 1-3.

Stosownie do art. 26 ust. 1 ww. ustawy finansowanie programów lub przedsięwzięć ustanawianych przez Ministra obejmuje działania dotyczące realizacji określonych przez Ministra zadań wynikających z polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa.

Na podstawie art. 26 ust. 2 cyt. ustawy minister właściwy do spraw nauki w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” ogłasza komunikaty o ustanowieniu programu i przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem ust. 3.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustanowieniu programu pod nazwą „ ...” z dnia 26 kwietnia 2012 r. (M.P. z 2012 r., poz. 254) celem programu „ ...” jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, zwanym dalej „uczestnikami programu”, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, zwanej dalej „zagranicznym ośrodkiem”, oraz podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek.

Program ma pomóc uczestnikom programu w dalszym rozwoju kariery naukowej przez zdobycie doświadczenia i wiedzy dzięki udziałowi w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych przy wykorzystaniu aparatury i metod niedostępnych w kraju.

Uczestnikiem programu może być:

1.Uczestnikiem programu może być:

2.młody naukowiec zatrudniony w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania, będący:

 1. pracownikiem naukowym lub naukowo-dydaktycznym w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. albo
 2. pracownikiem naukowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455), albo
 3. pracownikiem naukowym lub badawczo-technicznym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092);

3.uczestnik studiów doktoranckich.

W ramach programu jest możliwe finansowanie pobytu w zagranicznym ośrodku oraz podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek, małżonka uczestnika programu oraz jego niepełnoletnich dzieci.

Udział w programie jest finansowany ze środków finansowych na naukę wyodrębnionych w części budżetu państwa – Nauka na finansowanie programów i przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej „Ministrem” .

O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 ust. 9 pkt a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zatrudniające lub kształcące na studiach doktoranckich uczestników programu.

Środki finansowe w ramach programu są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez Ministra.

Środki finansowe w ramach programu są przyznawane jednostce naukowej na podstawie decyzji Ministra, z przeznaczeniem dla uczestnika programu.

Środki finansowe są przekazywane jednostce naukowej zatrudniającej lub kształcącej na studiach doktoranckich uczestnika programu, na podstawie umowy o finansowanie uczestnictwa w programie, określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania uczestnictwa w programie.

Środki finansowe są przekazywane uczestnikowi programu na podstawie umowy zawartej między jednostką naukową a uczestnikiem programu.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 powołanej wyżej ustawy o zasadach finansowania nauki minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, programy lub przedsięwzięcia, w ramach których będzie udzielana pomoc publiczna, w tym:

 1. przeznaczenie pomocy,
 2. rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,
 3. sposób kumulowania pomocy,
 4. maksymalne wielkości pomocy

-z uwzględnieniem celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

Środki finansowe przeznaczone na finansowanie programów lub przedsięwzięć, o których mowa w ust. 2 i 3, są przekazywane jednostce naukowej lub innemu uprawnionemu podmiotowi na podstawie umowy (art. 26 ust. 4 ustawy).

Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest uczestniczką stacjonarnych studiów doktoranckich. Nie pozostaje w stosunku pracy z Uczelnią ani żadnym innym podmiotem. Na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia otrzymała środki finansowe przeznaczone na finansowanie w latach 2014-2016 udziału Wnioskodawczyni w programie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „ ...” – III edycja. W ramach programu Wnioskodawczyni będzie prowadzić badania naukowe na jednej z wiodących uczelni w USA. Umowa między MNiSW a Uczelnią zawarta została 24 stycznia 2014 r., zaś umowa między Uczelnią a Wnioskodawczynią 17 lutego 2014 r.

Wnioskodawczyni uważa, że przyznane jej w ramach programu „ ...” środki finansowe na pokrycie kosztów pobytu i podróży do zagranicznego ośrodka powinny być na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione

z podatku dochodowego do wysokości sumy diet i innych należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

W powołanym przepisie ustawodawca posłużył się terminem „podróż” bez określenia „służbowa”, dlatego też zakres tego zwolnienia jest szerszy, ponieważ nie ogranicza się ono jedynie do podróży służbowych, ale do wszystkich podróży osób niebędących pracownikami.

W myśl art. 21 ust. 13 ww. ustawy przepis ust. 1 pkt 16 lit. b stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione:

 1. w celu osiągnięcia przychodów lub
 2. w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub
 3. przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub
 4. przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5, w związku z wykonywaniem tych funkcji.

Odrębnymi przepisami, o których mowa powyżej są m.in. przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej

z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 167).

Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia z tytułu podróży, odbywanej w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:

1. diety;

2. zwrot kosztów:

przejazdów i dojazdów,

 1. noclegów,
 2. innych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Biorąc pod uwagę brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym ustawodawca odwołując się do diet i innych należności z tytułu podróży pracownika zwalnia je od podatku do wysokości określonej w odrębnych przepisach, należy uznać, iż w zakresie przedmiotowego zwolnienia mieszczą się kwoty zwróconych podatnikowi kosztów związanych z podróżą. Zwrot wydatków wynika wprost z brzmienia § 2 ust. 2 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Należy jednak zauważyć, że Wnioskodawczyni jako uczestnik programu nie otrzymuje diet (przeznaczonych na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki) ani zwrotu faktycznie poniesionych prze nią kosztów podróży.

Tym samym nie można zgodzić się z Wnioskodawczynią, że przekazywane przez MNiSW za pośrednictwem Uczelni w ramach programu „ ...” środki odpowiadają „dietom” oraz „innym należnościom” wskazanym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

(w szczególności pozycjom „zwrot kosztów przejazdów”, „zwrot kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej”, „zwrot kosztów noclegów”) gdyż – jak sama stwierdziła we wniosku – środki finansowe służą pokryciu kosztów pobytu i utrzymania w zagranicznym ośrodku oraz podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek. Przekazywane środki nie mają więc charakteru diet i nie stanowią zwrotu poniesionych przez Wnioskodawczynię kosztów.

Zatem do otrzymywanych w ramach programu „ ...” środków finansowych nie znajduje zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To, że otrzymane świadczenia – jak wskazano we wniosku – nie są zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw (Uczelni, której celem jest prowadzenie badań naukowych), nie ma znaczenia w analizowanej sprawie.

Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż przekazywane Wnioskodawczyni w latach 2014-2016 w ramach programu „ ...” środki na sfinansowanie kosztów podróży i pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym nie będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawczynię wyroków sądowych, Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. Orzeczenia sądowe nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i są wiążące jedynie w sprawach, w których zapadły.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.