IBPBII/1/415-25/12/BJ | Interpretacja indywidualna

Czy dochody otrzymywane przez Wnioskodawczynię w związku z realizacją umowy podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
IBPBII/1/415-25/12/BJinterpretacja indywidualna
 1. pomoc bezzwrotna
 2. programy
 3. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 4. wynagrodzenia
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2012 r. (data wpływu do tut. Biura – 12 stycznia 2012 r.), uzupełnionym w dniu 05 marca 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu realizacji umowy zawartej z Biurem Projektowym UNDP – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2012 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu realizacji umowy zawartej z Biurem Projektowym UNDP.

Z uwagi na braki formalne wniosku, pismem z dnia 23 lutego 2012 r. znak: IBPB II/1/415-25/12/BJ wezwano Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia. Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 05 marca 2012 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni zawarła z Biurem Projektowym UNDP (dalej UNDP) umowę dotyczącą wykonywania pracy polegającej na realizacji zadań związanych z zadaniami projektu Ekonomia Społeczna (ES).

Biuro Projektowe UNDP z siedzibą w W., podlega Regionalnemu Centrum UNDP w Bratysławie, które zajmuje się wdrażaniem i koordynacją na terenie Polski komponentów projektów regionalnych UNDP. Biuro działa w ramach programu „Social Innovation in Europe and CIS” (Innowacje społeczne w Europie i krajach WNP), zapewniając implementację, koordynację i nadzór nad poszczególnymi projektami.

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (ang. UNDP, United Nations Development Programme) jest agendą ONZ powstałą w 1965 r., która tworzy globalną sieć na rzecz rozwoju. Działania UNDP wspierają pozytywne zmiany w krajach poprzez udostępnianie społeczeństwom wiedzy, doświadczenia oraz środków pieniężnych i intelektualnych. Siedzibą agendy jest Nowy Jork. Biuro UNDP w W. działa na podstawie umowy z dnia 30 lipca 1990 r. między UNDP a Rządem Rzeczpospolitej Polskiej Standrat Basic Assistance Agrement.

UNDP nie posiada osobowości prawnej, a jako agenda ONZ korzysta z przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonych przez Ogólne Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych 13 lutego 1964 r.

Projekt Ekonomia Społeczna (ES) jest realizowany w ramach Zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej (ZSWES) (dalej Program).

Projekt „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 1 Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji promocji i integracji społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas realizacji: lipiec 2009 - grudzień 2013.

Cel ten będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, między innymi:

 • Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej.
 • Wzrost kompetencji i wzmocnienie potencjału kadr Instytucji pomocy, integracji społecznej, ekonomii społecznej poprzez szkolenia i kursy, doradztwo i studia podyplomowe, a także wizyty studyjne i staże,
 • Profesjonalizacja działań wspierających podmioty ekonomii społecznej.
 • Podniesienie świadomości społecznej w zakresie możliwości rozwiązywania problemów za pomocą narzędzi ekonomii społecznej.
 • Wzmocnienie otoczenia instytucji ekonomii społecznej na poziomie lokalnym za pomocą metody budowania partnerstw na rzecz ekonomii społecznej.

Działania podejmowane w ramach projektu przez UNDP to m.in:

 • upowszechnianie dobrych praktyk i problematyki ekonomii społecznej,
 • nawiązanie kontaktów z podmiotami ekonomii społecznej w regionie i na poziomie ponadnarodowym,
 • budowa kompetencji zarządzania przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej poprzez szkolenia i staże.
 • budowa sieci partnerstw z innymi podmiotami, prywatnymi lub publicznymi i wspólna praca na rzecz rozwiązania danego problemu na określonym terenie.

Jak wynika z umowy, Projekt Ekonomia Społeczna odnosi się do trzeciego sektora w gospodarce między sektorem prywatnym i biznesowym lub sektora publicznego i rządem. Głównym celem projektu jest stworzenie silnego i istotnego sektora ekonomii społecznej w Polsce oraz możliwych modeli replikacji w innych krajach Europy Wschodniej. W szczególności instytucje ekonomii społecznej będą wspierane w celu poprawy ich efektywności, opracowanie systemu standaryzacji i tworzenie społecznych podmiotów gospodarki. Struktury wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej zostaną opracowane i przetestowane łącznie z wysiłkami na rzecz zwiększenia widoczności znaku społecznej przedsiębiorczości. Programy edukacyjne i szkoleniowe w zakresie ekonomii społecznej (studia podyplomowe, szkolenia, doradztwo, wizyty studyjne i staże) zostaną opracowane i wprowadzone.

Działania objęte w ramach umowy są skierowane do spółki, która koncentruje się na działaniach Centrum Designu Społecznego w C. Centrum ma na celu produkcję i wspierania społecznego projektowania produktów codziennego użytku.

Status prawny UNDP powoduje, iż w stosunku do umowy nie stosuje się postanowień polskiego prawa pracy. Umowa nie może być zatem uzupełniania innymi przepisami bądź uregulowaniami prawa krajowego. W konsekwencji umowa samodzielnie określa warunki jej realizacji przez strony. Tak więc umowa zawarta przez Wnioskodawczynię z UNDP nie podlega polskiemu prawu pracy, a co za tym idzie nie może być uważana za umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Konstrukcja umowy powoduje jednak, iż może być ona porównywana do umowy o pracę. UNDP nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne.

Z treści umowy wynika, iż Wnioskodawczyni zobowiązana jest do wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem specjalista jakości wytwarzanych produktów w zakresie przedsiębiorczości związanych z Centrum Designu Społecznego, które zostały szczegółowo wskazane w załączniku do umowy. Obejmują one w szczególności:

 • współpracę i nadzór nad wykonawcami i dostawcami,
 • rozwiązania organizacyjne i techniczne problemów związanych z procesem produkcji,
 • zorganizowanie systemu magazynowania,
 • kontrolę efektywności i jakości procesu produkcji,
 • kontrolę kosztów produkcji i podjęcie niezbędnych działań w celu zminimalizowania ich.

Umowa zawarta została na czas określony - w terminie od 1 listopada 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. - wyznaczony w oparciu o zakres realizowanych przez Wnioskodawczynię czynności.

Wynagrodzenie za usługi wykonywane przez Wnioskodawczynię wypłacane jest bezpośrednio przez UNDP. Należności otrzymywane przez Wnioskodawczynię obejmują zryczałtowaną kwotę należną za każdy miesiąc realizacji umowy. Kwota ta nie obejmuje jednak żadnych świadczeń dodatkowych, płatności, subsydiów ani rekompensat.

Obowiązki Wnioskodawczyni ograniczają się wyłącznie do wykonywania szczegółowo wymienionych w umowie obowiązków.

W piśmie z dnia 05 marca 2012 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni poinformowała, iż umowa z dnia 30 lipca 1990 r. zawarta pomiędzy UNDP a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczyła prac związanych z działalnością UNDP w Polsce w ramach Biura Krajowego UNDP. Biuro Krajowe w Polsce zakończyło swoją działalność w grudniu 2008 r. Obecnie w Polsce działa Biuro Projektowe UNDP podległe Regionalnemu Centrum UNDP w Bratysławie, które zajmuje się wdrażaniem i koordynacją na terenie Polski komponentów projektów regionalnych UNDP. Biuro działa w ramach programu „Social Innovation in Europe and CIS”, zapewniając implementację, koordynację i nadzór nad poszczególnymi projektami. W chwili obecnej Biuro Projektów UNDP nie posiada umowy z Rządem RP dotyczącego konkretnego projektu.

Biuro Projektowe UNDP jest partnerem w realizacji projektu systemowego „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” w ramach Działania 1.2 PO KL” zgodnie z poniższymi informacjami zawartymi na stronie „Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego” pod adresem:

http://www.kapitalludzki.gov.pl/aktualnosci/art241,projekt-systemowy-zintegrowany-system-wsparcia-ekonomii-spolecznej-w-ramach-dzialania-1-2-po-kl.html.

W dniu 11 marca 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu systemowego pt. „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Nr projektu: POKL(...)

Tytuł projektu: „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej

Nazwa Beneficjenta: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Siedziba Beneficjenta: Warszawa

Wartość projektu: 55 993 558,89 PLN

Wartość dofinansowania: 55 993 558,89 PLN

Data podpisania umowy: 11 marca 2010 r.

Partnerzy:

 1. Fundacja Pomocy Wzajemnej (...),
 2. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE),
 3. Fundacja ”Fundusz Współpracy”,
 4. Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP),
 5. Uniwersytet Ekonomiczny w (...) (MSAP),
 6. UNDP dla Europy i Krajów Wspólnoty Niepodległych Państw,
 7. Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy.

Celem projektu jest podniesienie poziomu rozwoju i poprawa kondycji ekonomii społecznej w Polsce poprzez zbudowanie stałych zinstytucjonalizowanych mechanizmów wsparcia merytorycznego podmiotów ekonomii społecznej i ich otoczenia.

W ramach projektu zostaną podjęte działania dotyczące budowy infrastruktury wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. W tym zakresie zostaną przede wszystkim utworzone Centra Ekonomii Społecznej, prowadzone będą działania sieciujące oraz uruchomione zostanie wsparcie za pomocą funduszu grantowego. Projekt przewiduje także stworzenie i wdrożenie standardów w zakresie wychodzenia z bierności ekonomicznej osób wykluczonych z rynku pracy, które zostaną wdrożone w co najmniej 40 instytucjach. W zakresie wzrostu kompetencji i wzmocnienia potencjału kadr instytucji pomocy i integracji społecznej zostaną zorganizowane różnorodne formy kształcenia, tj. studia podyplomowe, kursy, szkolenia, wizyty studyjne, staże, a także usługi doradcze. Ponadto projekt przewiduje podjęcie działań, które przyczynią się do podniesienia świadomości społecznej w zakresie możliwości rozwiązywania problemów za pomocą metody budowania partnerstw na rzecz ekonomii społecznej, w tym zostanie przeprowadzona kampania medialna i inne działania, które przyczynią się do wykreowania pozytywnego wizerunku „marki” ekonomii społecznej.

Projekt adresowany jest do instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej oraz do pracowników ww. instytucji, a także do pracowników administracji publicznej działających bezpośrednio na obszarze pomocy i integracji społecznej. W ramach realizacji projektu zostanie m. in. zbudowany ogólnopolski system koordynacji, wsparcia, szkoleń i monitoringu dla instytucji pomocy i integracji społecznej, a także dla regionalnych instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej. Ponadto powstanie 6 ośrodków edukacyjno-doradczych (Centra Ekonomii Społecznej), zostanie opracowany i wdrożony program edukacji dotyczący ekonomii społecznej na poziomie studiów podyplomowych w 3 szkołach wyższych. Przewiduje się, iż 800 osób ukończy studia podyplomowe, 400 osób z instytucji publicznych zostanie objęte szkoleniami, zostanie zrealizowane 4000 godzin doradczych dla podmiotów ekonomii społecznej, 2000 osób będzie uczestniczyć w seminariach/spotkaniach lokalnych dotyczących ekonomii społecznej, 750 osób zostanie przeszkolonych w zakresie budowania partnerstw lokalnych wraz z odbyciem stażu specjalistycznego, 150 osób będzie uczestniczyć w stażach pięciodniowych, 498 osób odbędzie wizyty studyjne krajowe i zagraniczne, 6 podmiotów zostanie nagrodzonych w konkursie na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne oraz 150 inicjatyw lokalnych otrzyma wsparcie finansowe z funduszu grantowego.

Zgodnie z powyższymi informacjami beneficjentem środków jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochody otrzymywane przez Wnioskodawczynię w związku z realizacją umowy podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

W ocenie Wnioskodawczyni na wskazane powyżej pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej.

Zajmując stanowisko Wnioskodawczyni wskazała, iż na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli spełnione zostaną wskazane w tym przepisie przesłanki.

Wnioskodawczyni uważa, iż w jej przypadku zostaje spełniona przesłanka z lit. a) tegoż przepisu, gdyż otrzymuje wynagrodzenie od organu organizacji międzynarodowej udzielającego bezzwrotnej pomocy w ramach programu. Uzyskiwane przez Wnioskodawczynię środki pochodzą z funduszu programu i wypłacane są przez UNDP z zagranicy bez pośrednictwa podmiotów trzecich.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w opisanym stanie faktycznym nie znajdzie również zastosowania wyłączenie od zwolnienia dotyczące dochodów podmiotów realizujących cel programu nie w oparciu o stosunek prawny łączący je bezpośrednio z fundatorem lub podmiotem upoważnionym do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, lecz działających na podstawie zlecenia otrzymanego od podatnika podatku dochodowego realizującego bezpośrednio cel programu. Wnioskodawczyni otrzymuje bowiem wskazane w umowie świadczenia pieniężne bezpośrednio ze środków programu pomocowego. UNDP jest przy tym organem organizacji międzynarodowej wskazanej w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie podatnikiem podatku dochodowego, o jakim mowa jest w ostatnim zdaniu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy.

Zdaniem Wnioskodawczyni, spełniona została także przesłanka bezpośredniej realizacji celów programu. Wnioskodawczyni wykonuje zadania merytoryczne związane z realizacją programu; wykonywane czynności pomocnicze i organizacyjne nie wchodzą w zakres zasadniczych obowiązków Wnioskodawczyni.

Wnioskodawczyni powołując się na pismo Ministerstwa Finansów PK3/033/132/LKA/BM19-1731/2009 uważa, iż brak tu rozgraniczenia na wykonywany rodzaj czynności przez osoby pracujące nad realizacją programu. Ścisły związek wykonywanej przez nią pracy z programem wynika również z konstrukcji umowy. Zarówno okres wykonywania pracy, który zawiera się w okresie realizacji programu, jak i zakres obowiązków Wnioskodawczyni wskazany w załączniku do umowy są powiązane z procesem realizacji programu dotyczącego w głównej mierze ,,Profesjonalizacja działań wspierających podmioty ekonomii społecznej”.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46 cyt. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W związku z powyższym, warunkiem skorzystania ze zwolnienia dochodów od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie powyższego przepisu musi być spełnienie łącznie obu przesłanek, tj.:

 1. bezzwrotna pomoc musi pochodzić od podmiotów wskazanych w ww. przepisie, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy i zostać przekazana na podstawie, o której mowa w tym przepisie,
 2. podatnik musi bezpośrednio realizować cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Powyższe oznacza, że niedopełnienie któregokolwiek z warunków uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia.

Ponadto podkreślenia wymaga, iż zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy jest zwolnieniem o charakterze przedmiotowym, gdyż związane jest z przychodem ze środków pomocowych płynących z zagranicy. Przesłankami warunkującymi przedmiotowe zwolnienie jest zagraniczne pochodzenie i bezzwrotny charakter środków finansowych, z których podatnik jest wynagradzany oraz ustalenie podmiotu, któremu przyznano pomoc zagraniczną i który bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy. O charakterze przedmiotowym tegoż zwolnienia świadczy związanie go z określonymi źródłami, a więc przychodem ze środków pomocowych płynących z międzynarodowych instytucji finansowych albo rządów obcych państw. Stąd środki pieniężne, a mówiąc ściśle przychody podlegają zwolnieniu z opodatkowania, jeżeli są przychodami beneficjenta lub bezpośredniego wykonawcy.

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni zawarła z Biurem Projektowym UNDP umowę dotyczącą wykonywania pracy polegającej na realizacji zadań związanych z zadaniami projektu Ekonomia Społeczna, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biuro Projektowe UNDP z siedzibą w W., podlega Regionalnemu Centrum UNDP w Bratysławie, które zajmuje się wdrażaniem i koordynacją na terenie Polski komponentów projektów regionalnych UNDP. Biuro działa w ramach programu „Social Innovation in Europe and CIS” (Innowacje społeczne w Europie i krajach WNP), zapewniając implementację, koordynację i nadzór nad poszczególnymi projektami.

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (ang. UNDP, United Nations Development Programme), jest agendą ONZ powstałą w 1965 r., która tworzy globalną sieć na rzecz rozwoju. Działania UNDP wspierają pozytywne zmiany w krajach poprzez udostępnianie społeczeństwom wiedzy, doświadczenia oraz środków pieniężnych i intelektualnych. Siedzibą agendy jest Nowy Jork.

Biuro UNDP w W. działa na podstawie umowy z dnia 30 lipca 1990 r. między UNDP a Rządem Rzeczpospolitej Polskiej, która dotyczyła prac związanych z działalnością UNDP w Polsce w ramach Biura Krajowego UNDP. W chwili obecnej Biuro Projektów UNDP nie posiada umowy z Rządem RP dotyczącego konkretnego projektu.

Powyższe nie wskazuje aby otrzymane przez Wnioskodawczynię dochody pochodziły ze środków bezzwrotnej pomocy, która została przyznana Polsce w sposób wskazany w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody Wnioskodawczyni nie wynikały z postanowień jednostronnej deklaracji podmiotu międzynarodowego lub umowy zawartej z organami rządu polskiego bądź z upoważnień zawartych w tych dokumentach dla podmiotów rozdzielających środki bezzwrotnej pomocy.

Ponadto dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia konieczne jest spełnienie również drugiej przesłanki określonej w treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten wymaga, by podatnik realizował cel programu bezpośrednio. Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy jest osoba, która wykonując czynności z tym programem związane otrzymała na ten cel środki od podmiotu wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc jest bezpośrednim beneficjentem tychże środków.

Analiza przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, iż podatnikiem realizującym bezpośrednio cel programu może być jedynie podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie, a tym podmiotem w niniejszej sprawie jest Biuro Projektowe UNDP.

Gdyby nawet przyjąć, że Wnioskodawczyni zatrudniona w Biurze Projektowym UNDP na podstawie umowy bezpośrednio realizowała cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, to i tak nie może skorzystać z przedmiotowego zwolnienia, jak bowiem wynika z wniosku - nie była ona beneficjentem pomocy ze źródeł wskazanych pod lit. a) powołanego przepisu, z którym podpisana została umowa o dofinansowanie projektu. We wniosku wskazano, iż w dniu 11 marca 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu systemowego pt. „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Beneficjentem środków – jak wskazała Wnioskodawczyni - jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Zatem uzyskane przez nią dochody (chociaż związane z realizacją projektu ze środków bezzwrotnej pomocy) nie pochodzą ze środków, o jakich mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, iż otrzymywane przez Wnioskodawczynię w związku z realizacją umowy dochody nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. a) i b) powołanego przepisu. Wnioskodawczyni nie uzyskała żadnej bezzwrotnej pomocy od odpowiednich podmiotów na podstawie jednostronnej deklaracji czy też umowy. Z literalnego brzmienia tegoż przepisu nie wynika natomiast, by ustawodawca objął zwolnieniem dochody otrzymane przez każdy podmiot, który bierze udział w realizacji projektu, o ile ostatecznie ciężar ekonomiczny danego wydatku związanego z tym dochodem poniesie budżet Unii Europejskiej.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.