IBPBI/2/423-243/12/BG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy dochody otrzymane przez Spółkę, pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wyniku partycypowania w dofinansowaniu projektów szkoleniowych personelu, będą podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, względnie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 w części dotyczącej środków europejskich oraz na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48, względnie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 w części stanowiącej dotację celową pochodzącą z budżetu krajowego? Bądź też nie będą stanowiły przychodu na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 07 marca 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP w dniu 09 marca 2012r.), uzupełnionym w dniu 29 i 30 maja 2012r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie :

 • możliwości zwolnienia otrzymanych środków z opodatkowania – jest prawidłowe,
 • wskazania podstawy prawnej tego zwolnienia – jest nieprawidłowe.

(pytanie wymienione we wniosku jako 1 – stan faktyczny)

UZASADNIENIE

W dniu 09 marca 2012r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia otrzymanych środków z opodatkowania. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 24 maja 2012r. Znak IBPBI/2/423-243/12/BG wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano w dniach 29 i 30 maja 2012r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie realizowania dostaw wyrobów medycznych do jednostek służby zdrowia oraz świadczenia usług z tym związanych (szkolenia personelu medycznego, instalacji urządzeń, napraw i przeglądów urządzeń). Z uwagi na wysokie zaawansowanie technologiczne sprzętu oraz występującą na rynku konkurencję, ważnym dla Spółki czynnikiem rozwoju są kompetencje - kwalifikacje zatrudnionego personelu. W celu podniesienia kwalifikacji Spółka kieruje pracowników na szkolenia.

W tym celu Spółka zawarła umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) tj. m.in. umowę z dnia 15 września 2010r. o dofinansowanie Projektu: "Podniesienie kwalifikacji pracowników Spółki poprzez organizację szkoleń ogólnych i specjalistycznych" w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Realizacja tego projektu odbywa się w okresie styczeń 2011 - lipiec 2012r.

Umowa zawarta została z Instytucją Wdrażającą //Instytucją Pośredniczącą II stopnia/ tj. Województwem - Wojewódzkim Urzędem Pracy.

W umowie doprecyzowane zostały definicje pojęć m.in.:

 1. Programu - Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 nr K (2007) 4547 zmienioną decyzją z dnia 21 sierpnia 2009r. nr K (2009) 6607;
 2. Instytucji Pośredniczącej - Samorząd Województwa,
 3. Instytucji Zarządzającej - Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego;
 4. Wydatków kwalifikowanych - wydatków kwalifikowanych zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej: www.pokl.wup-krakow.pl

Na warunkach określonych w zawartej umowie Spółka jako beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektów szkoleniowych oraz z tego tytułu otrzyma dofinansowanie do projektów na część poniesionych wydatków kwalifikowanych (odpowiednio 64,072% ) płatne z:

 1. środków europejskich 85% (płatne przez Ministra Finansów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego),
 2. dotacji celowej z budżetu krajowego 15% (płatne przez Wojewódzki Urząd Pracy).

Spółka wnosi również wkład własny do realizacji projektów w postaci wynagrodzeń oraz w gotówce w kwotach określonych w umowach.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy dochody otrzymane przez Spółkę, pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wyniku partycypowania w dofinansowaniu projektów szkoleniowych personelu, będą podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, względnie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 w części dotyczącej środków europejskich oraz na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48, względnie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 w części stanowiącej dotację celową pochodzącą z budżetu krajowego... Bądź też nie będą stanowiły przychodu na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... (pytanie wymienione we wniosku jako 1 – stan faktyczny)

Zdaniem Spółki, Program Operacyjny "Kapitał Ludzki", zgodnie ze wstępnym projektem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), przyjętym w dniu 14 lutego 2006 r. przez Radę Ministrów, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w niej celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Społecznego. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm., dalej: „ustawa o finansach publicznych”), z dniem 1 stycznia 2010 r. wprowadziła szereg zmian w zakresie przepływu środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych. Od 1 stycznia 2010r. dofinansowanie dokonywane jest w dwóch formach: płatności w części dotyczącej środków europejskich przekazywanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego i dotacji celowej. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, środkami publicznymi są między innymi środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 tej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1,2 i 4, czyli:

 1. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;
 2. niepodlegają zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:
  • Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,
  • Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,
  • Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy;
 3. środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych oraz Programu Środki Przejściowe;
 4. środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:
  • Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji,
  • Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,
  • Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 5. środki przeznaczone na realizację:
  • programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006r., str. 1),
  • programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z dnia 09 listopada 2006r., str. 1),
  • Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009,
  • Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009;
 6. inne środki.

Stosownie do treści art. 186 ustawy o finansach publicznych środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe;
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 3. dotacje celowe dla beneficjentów;
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe;
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych środki europejskie nie zostały włączone do budżetu państwa, ale stanowią odrębną część w formie budżetu środków europejskich. Reguluje to art. 111 pkt 16, zgodnie z którym dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b, na realizację projektów pomocy technicznej oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa.

Na mocy art. 117 ust. 1 tej ustawy przyjęto, że budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.
W ust. 2 tegoż artykułu skonkretyzowano, że w budżecie środków europejskich ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Co istotne, zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, programy finansowane z udziałem środków europejskich są ujmowane w załączniku do ustawy budżetowej jako jej element. Zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podstawą dokonania płatności na rzecz beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy projekt realizuje instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca, będąca zarządem województwa lub przez zarząd województwa upoważniona, zlecenia płatności są wystawiane przez zarząd województwa.

By określić krąg beneficjentów dofinansowania z budżetu państwa, należy wziąć pod uwagę definicję beneficjenta zawartą w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712).

Zgodnie z art. 5 pkt 1 i 9 tej ustawy, beneficjent oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu. Natomiast projektem jest przedsięwzięcie realizowane w ramach programu operacyjnego na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie, zawieranej miedzy beneficjentem a instytucją zarządzającą, instytucją pośredniczącą lub instytucją wdrażającą.

Biorąc pod uwagę powyższe, beneficjentem jest Spółka - Wnioskodawca, który faktycznie uzyskuje dofinansowanie szkoleń swoich pracowników.

W myśl art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Ważnym w ocenie Wnioskodawcy, w myśl art. 127 ust. 1 pkt 5 tej ustawy jest, że dotacje celowe są to środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Spółka wskazuje, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami są m.in. otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

W świetle powyższego, należy stwierdzić, iż dochody otrzymane przez beneficjenta projektu, tj. Spółkę biorącą udział w Projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w formie dotacji rozwojowej z budżetu państwa, będą stanowiły przychód Wnioskodawcy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Jednakże na mocy art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z kolei art. 17 ust. 1 pkt 52 ww. ustawy mówi o tym, że wolne od podatku są także płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Ponadto, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 48 ww. ustawy, wolne od podatku są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, że dochody pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, otrzymane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartych umów o dofinansowanie, który jest beneficjentem pomocy publicznej, a jego pracownicy będą korzystać ze szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach ww. programu, będą podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych:

 • w części dotyczącej środków europejskich ("płatności") na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53,
 • w części dotyczącej współfinansowania krajowego („dotacja celowa”) na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48.
Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „updop”), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Dotacje otrzymywane przez podatników spełniają generalnie warunek uznania ich za przychód.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie realizowania dostaw wyrobów medycznych do jednostek służby zdrowia oraz świadczenia usług z tym związanych (szkolenia personelu medycznego, instalacji urządzeń, napraw i przeglądów urządzeń). W celu podniesienia kwalifikacji Spółka kieruje pracowników na szkolenia. W tym celu Spółka zawarła umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) tj. m.in. umowę z dnia 15 września 2010r. o dofinansowanie Projektu: "Podniesienie kwalifikacji pracowników Spółki poprzez organizację szkoleń ogólnych i specjalistycznych" w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Realizacja tego projektu odbywa się w okresie styczeń 2011 - lipiec 2012. Umowa zawarta została z Instytucją Wdrażającą //Instytucją Pośredniczącą II stopnia/ tj. Województwem - Wojewódzkim Urzędem Pracy. Na warunkach określonych w zawartej umowie Spółka jako beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektów szkoleniowych oraz z tego tytułu otrzyma dofinansowanie do projektów na część poniesionych wydatków kwalifikowanych płatne ze środków europejskich 85% (płatne przez Ministra Finansów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego), dotacji celowej z budżetu krajowego 15% (płatne przez Wojewódzki Urząd Pracy).

Oceniając konsekwencje podatkowe dla Spółki w związku z otrzymanym dofinansowaniem należy zwrócić uwagę na art. 17 ust. 1 pkt 47, 48, 52 i 53 updop, zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 47 wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. Z kolei w myśl art. 17 ust. 1 pkt 48 updop, wolne od podatku są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Jak wynika z art. 17 ust. 1 pkt 52 updop, wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 53 updop, wolne od podatku są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z dniem 1 stycznia 2010r. wprowadziła szereg zmian w zakresie przepływu środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 tej ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b, tj.:

 1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 05 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006r., str. 1),
 2. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2006r., str. 1).

Ustawodawca w ustawie o finansach publicznych wprowadził z dniem 1 stycznia 2010 r. zmianę charakteru środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych i w obecnie obowiązującym stanie prawnym środki europejskie, nie zostały włączone do budżetu państwa, ale stanowią jego odrębną część w formie budżetu środków europejskich. Reguluje to art. 111 pkt 16, zgodnie z którym dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, na realizację projektów pomocy technicznej oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. ci d oraz pkt 6, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa.

Zgodnie z art. 117 ww. ustawy budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Przy czym w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 cyt. ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 3. dotacje celowe dla beneficjentów,
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ustawy o finansach publicznych, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej "płatnościami", odpowiada Minister Finansów. Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów. Na podstawie art. 202 ust. 1 tej ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Zauważyć należy, iż zgodnie z art. 204 ww. ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

Przy czym na podstawie art. 206 ust. 1 i 2 ww. ustawy, szczegółowe warunki dofinansowania projektu określa umowa o dofinansowanie projektu, o której mowa w art. 5 pkt 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju albo w art. 9 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 03 kwietnia 2009r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Podkreślić należy, iż w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, nie zostały włączone do środków budżetu państwa, lecz stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak należy zauważyć, iż zgodnie z cyt. wyżej przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Odnosząc powyższe do zwolnienia zawartego w art. 17 ust. 1 pkt 53 updop należy stwierdzić, iż przepis ten nie będzie miał w przedmiotowej sprawie zastosowania, gdyż powołane przez Wnioskodawcę zwolnienie przedmiotowe zwalnia od podatku środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, podczas gdy Wnioskodawca jest beneficjentem środków stanowiących przedmiot umowy o dofinansowanie projektu. W tym miejscu należy jednak zauważyć, iż otrzymane dofinansowanie pochodzące ze środków europejskich korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie cytowanego wyżej art. 17 ust. 1 pkt 52 updop.

W odniesieniu natomiast do środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa wskazać należy, iż dotacja ta będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 updop, a nie jak błędnie wskazał Wnioskodawca na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 updop.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż w odniesieniu do:

 • środków europejskich jakie Spółka otrzyma za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie miało zastosowanie zwolnienie wynikające z cyt. wyżej art. 17 ust. 1 pkt 52 updop, a nie jak wskazuje Spółka z art. 17 ust. 1 pkt 53 tej ustawy,
 • dotacji celowej otrzymanej z budżetu krajowego będzie miało zastosowanie zwolnienie wynikające z cyt. wyżej art. 17 ust. 1 pkt 47 updop, a nie jak wskazuje Spółka z art. 17 ust. 1 pkt 48 tej ustawy.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy uznane zostało w części za nieprawidłowe wyłącznie z uwagi na to, iż podstawą prawną przedmiotowego zwolnienia jest art. 17 ust. 1 pkt 47 i 52 updop, a nie powołane przez Spółkę art. 17 ust. 1 pkt 48 i 53 tej ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, iż w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1 (zdarzenie przyszłe) oraz pytanie nr 2 (stan faktyczny i zdarzenie przyszłe) wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 14 marca 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.