IBPB-2-1/4511-240/15/MK | Interpretacja indywidualna

Jakie są skutki podatkowe przekazania opiekunowi zwycięscy konkursu materiałów zakupionych ze środków projektowych pochodzących z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
IBPB-2-1/4511-240/15/MKinterpretacja indywidualna
  1. programy
  2. przychód
  3. płatnik
  4. zwolnienia przedmiotowe
  5. świadczenie nieodpłatne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 czerwca 2015 r. (data wpływu do Biura – 19 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania opiekunowi zwycięscy konkursu materiałów zakupionych ze środków projektowych pochodzących z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych przekazania opiekunowi zwycięscy konkursu materiałów zakupionych ze środków projektowych pochodzących z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Uniwersytet realizuje projekt „ ...” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest w 85% finansowany ze środków europejskich, a w 15% z budżetu państwa.

W ramach projektu planowany jest konkurs dla beneficjentów na najlepszą pracę dyplomową. Nagrodą dla zwycięzcy będzie dofinansowanie rozwoju projektu produktu będącego przedmiotem pracy konkursowej w wysokości do 15.000,00 zł. Dofinansowaniu mogą podlegać m.in. koszty związane z wykonaniem prototypu, wykonaniem modelu działającego, produkcją krótkiej serii, dalsze prace technologiczne lub materiałowe, konsultacje ze specjalistami lub inne uzasadnione koszty, które wpłyną na szeroko rozumiany rozwój produktu. Wskazane przez zwycięzcę konkursu produkty i usługi zostaną zakupione przez Uniwersytet, a następnie przekazane nieodpłatnie zwycięzcy konkursu.

W ramach konkursu nagrodę otrzymuje również opiekun zwycięskiej pracy dyplomowej – promotor części praktycznej pracy dyplomowej (projektu produktu). Opiekun zwycięskiej pracy dyplomowej otrzymuje dofinansowanie zakupu materiałów w wysokości do 3.750,00 zł. Wskazane przez opiekuna materiały zostaną zakupione przez Uniwersytet, a następnie zostaną mu przekazane nieodpłatnie.

Projekt Uniwersytetu pn. „ ...” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1., Poddziałanie 4.1.2. Poddziałanie to określane jest jako „program kierunków zamawianych”. Koordynacją i zarządzaniem Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki zajmują się instytucje podległe rządowi, a funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Minister Infrastruktury i Rozwoju – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Wnioskodawca powołał się na interpretację wydaną przez Ministra Finansów 30 sierpnia 2006 r. nr DD 6-8213-8/06/DZ/412 w sprawie jednolitego stosowania prawa w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i fizycznych dochodów pochodzących ze środków pomocowych finansowanych z funduszy strukturalnych oraz współfinansujących środków krajowych. Wnioskodawca zauważa, iż w powyższej interpretacji nie wskazano bezpośrednio, że programy operacyjne współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych stanowią rządowe programy, zostało jednak wskazane, co wydaje się istotniejsze, że do świadczeń o charakterze niepieniężnym otrzymanych w ramach tych programów, ma zastosowanie zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przekazane opiekunowi zwycięskiej pracy dyplomowej materiały, zakupione ze środków pochodzących z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i istnieje obowiązek wystawienia opiekunowi PIT-8C...

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż produkty i usługi przekazane nieodpłatnie zwycięzcy konkursu oraz jego opiekunowi są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych i z budżetu państwa, stąd są zwolnione przedmiotowo z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stąd Uniwersytet nie jest zobowiązany do wystawienia PIT-8C zarówno zwycięzcy konkursu, jak i opiekunowi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy dotycząca skutków podatkowych przekazania opiekunowi zwycięscy konkursu materiałów zakupionych ze środków projektowych pochodzących z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

W zakresie skutków podatkowych przekazania beneficjentowi projektu (zwycięzcy konkursu na najlepszą pracę dyplomową) produktów i usług zakupionych ze środków projektowych pochodzących z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści tego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 114 cyt. ustawy wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Na podstawie powołanego wyżej przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, o ile dochody te spełniają łącznie następujące przesłanki:

  • podatnik otrzymał nieodpłatne świadczenie, świadczenie częściowo odpłatne lub świadczenie rzeczowe (w naturze),
  • świadczenie to jest finansowane lub współfinansowane ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych,
  • świadczenie zostało przekazane w ramach rządowych programów.

Oznacza to, że niedopełnienie któregokolwiek z powyższych warunków uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia.

Z wniosku wynika, że Uniwersytet realizuje projekt „ ...” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest w 85% finansowany ze środków europejskich, a w 15% z budżetu państwa.

W ramach projektu planowany jest konkurs dla beneficjentów na najlepszą pracę dyplomową. Nagrodą dla zwycięzcy będzie dofinansowanie rozwoju projektu produktu będącego przedmiotem pracy konkursowej w wysokości do 15.000,00 zł. Dofinansowaniu mogą podlegać m.in. koszty związane z wykonaniem prototypu, wykonaniem modelu działającego, produkcją krótkiej serii, dalsze prace technologiczne lub materiałowe, konsultacje ze specjalistami lub inne uzasadnione koszty, które wpłyną na szeroko rozumiany rozwój produktu. Wskazane przez zwycięzcę konkursu produkty i usługi zostaną zakupione przez Uniwersytet, a następnie przekazane nieodpłatnie zwycięzcy konkursu.

W ramach konkursu nagrodę otrzymuje również opiekun zwycięskiej pracy dyplomowej – promotor części praktycznej pracy dyplomowej (projektu produktu). Opiekun zwycięskiej pracy dyplomowej otrzymuje dofinansowanie zakupu materiałów w wysokości do 3.750,00 zł. Wskazane przez opiekuna materiały zostaną zakupione przez Uniwersytet, a następnie zostaną mu przekazane nieodpłatnie.

Z wniosku wynika, że opiekun zwycięskiej pracy dyplomowej jest uczestnikiem projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka a zakup wymienionych materiałów będzie dokonany ze środków europejskich oraz z budżetu państwa. Należy wskazać, że program ten jest jednym z 6 programów Krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia.

Mając na uwadze powołany powyżej art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że materiały, które zostaną przekazane opiekunowi zwycięskiej pracy dyplomowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa będą świadczeniem rzeczowym, które stanowić będzie dla tej osoby przychód, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli jednak materiały zostaną przekazane opiekunowi w ramach rządowego programu, to wówczas zostaną spełnione wszystkie przesłanki uprawniające do zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, w związku z przekazywaniem ww. świadczeń Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wystawienie informacji PIT-8C.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.