IBPB-2-1/4511-237/15/BD | Interpretacja indywidualna

Czy środki wypłacane indywidulanym beneficjentom (studentom i pracownikom) biorącym udział w mobilności w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działanie Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni – wyjazdy w celu realizacji części studiów/ przeprowadzenia zajęć dydaktycznych są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych? W przypadku braku zwolnienia, od jakiej podstawy należy obliczać podatek?
IBPB-2-1/4511-237/15/BDinterpretacja indywidualna
 1. programy
 2. stypendia
 3. zwolnienia przedmiotowe
 4. środki finansowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 maja 2015 r. (data wpływu do Organu – 15 czerwca 2015 r.), uzupełnionym 02 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendiów wypłacanych studentom i pracownikom w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego:

 • w części dotyczącej zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest nieprawidłowe,
 • w części dotyczącej zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendiów wypłacanych studentom i pracownikom w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Z uwagi na braki formalne wniosku, w piśmie z 21 sierpnia 2015 r. znak: IBPB-2-1/4511-237/15/BD, IBPB-1-2/4510-188/15/AnK wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 02 września 2015 r.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Fundusz ... powstał na mocy Memorandum ... wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtenstein i Królestwem Norwegii a Polską, jak również na mocy Memorandum ... wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 pomiędzy Królestwem Norwegii a Polską. Trzy kraje EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) będące zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegia, Islandia i Liechtenstein zaoferowały bezzwrotną pomoc finansową dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy zwanych również funduszami norweskimi. W ramach Funduszu ... Wnioskodawca (Uczelnia) realizuje Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni.

Działania te są prowadzone zgodnie z zasadami przyjętymi w równoległym programie „ ...” i obejmują:

 • wysyłanie studentów na część studiów do partnerskich uczelni w Norwegii i Islandii, gdzie studenci realizują uzgodniony program studiów trwający od 3 do 6 miesięcy,
 • wyjazdy i przyjazdy nauczycieli akademickich do i z uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, uczestnictwa w seminariach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach, lub stażu towarzyszącym „work shadowing”.

W ramach programu jego uczestnicy (studenci i pracownicy uczelni) otrzymują stypendia (granty) z dystrybuowanych przez Fundusz ... i pochodzących z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Przyznawane kwoty są wypłacane w walucie PLN.

Beneficjenci (studenci i pracownicy uczelni) otrzymują granty od Wnioskodawcy (Uczelni) na: zrealizowanie jednosemestralnych studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej zgodnie z ustalonym programem studiów (studenci), przeprowadzanie cyklu wykładów w zagranicznej uczelni partnerskiej, bądź udziału w konferencji, seminariach, warsztatach lub stażu towarzyszącym, długość pobytu 5 dni (pracownicy).

Otrzymywane fundusze przeznaczone są na wyrównanie różnic w kosztach utrzymania pomiędzy Polską a krajem docelowym.

Przekazywane za pośrednictwem Wnioskodawcy (Uczelni) beneficjentom fundusze, to środki europejskie, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku ....

Operator programu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) zwrócił się z prośbą o potwierdzenie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych środków dystrybuowanych przez Fundusz ... i pochodzących z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 do Ministra Finansów. Wydana interpretacja odnosi się do całej obecnie realizowanej II edycji Funduszu – okres programowania 2009-2014, okres wdrażania 2013-2016, a więc obejmuje rok akademicki 2014/2015 oraz 2015/2016 (http://www.fss.org.pl/program/dokumenty-programowe) i uznaje, że wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych są:

 • płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku ..., z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców (art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych),
 • środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy środki wypłacane indywidulanym beneficjentom (studentom i pracownikom) biorącym udział w mobilności w ramach Funduszu ... działanie Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni – wyjazdy w celu realizacji części studiów/ przeprowadzenia zajęć dydaktycznych są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych...
 2. W przypadku braku zwolnienia, od jakiej podstawy należy obliczać podatek... Czy należy odjąć od przyznanej stawki miesięcznej (student)/dziennej (pracownik) zwolnioną od podatku dietę według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. i w związku z tym, czy pozostała w ten sposób kwota podlega opodatkowaniu...

Zdaniem Wnioskodawcy stypendia otrzymywane w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego powinny podlegać zwolnieniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 136 i 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co więcej w przygotowaniu jest projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z tytułu stypendiów przeznaczonych na wyjazdy zagraniczne przyznawanych w ramach równoległego programu wymian studenckich i pracowniczych „ ...”. Projekt rozporządzenia powstał na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ze względu na słabe zainteresowanie naukowców programem, wynikającym z konieczności opodatkowania otrzymywanych stypendiów, którzy w odróżnieniu od studentów płacą podatek dochodowy od osób fizycznych od dużej części otrzymywanego stypendium. Odstąpienie od opodatkowania stanowiłoby realizację zachęty zawartej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 12288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r., w którym to stwierdza się: „Należy zachęcać państwa członkowskie, aby zgodnie z prawem krajowym zwalniały stypendia z jakiegokolwiek opodatkowania i kosztów socjalnych. Takie samo zwolnienie powinno stosować się do podmiotów publicznych, lub prywatnych, udzielających takiego wsparcia finansowego zainteresowanym osobom”. Zwolnienie z opodatkowania pozwoliłoby uczestnikom Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego na pokrycie całości kosztów pobytu za granicą w krajach należących do najdroższej grupy krajów i brak konieczności uruchamiania środków własnych.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z generalną zasadą opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z wniosku wynika, że w ramach Funduszu ... Wnioskodawca (Uczelnia) realizuje Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. W ramach programu jego uczestnicy (studenci i pracownicy uczelni) otrzymują stypendia (granty) z dystrybuowanych przez Fundusz ... i pochodzących z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Przyznawane kwoty są wypłacane w walucie PLN. Beneficjenci (studenci i pracownicy uczelni) otrzymują granty od Wnioskodawcy (Uczelni) na: zrealizowanie jednosemestralnych studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej zgodnie z ustalonym programem studiów (studenci), przeprowadzanie cyklu wykładów w zagranicznej uczelni partnerskiej, bądź udziału w konferencji, seminariach, warsztatach lub stażu towarzyszącym, długość pobytu 5 dni (pracownicy). Otrzymywane fundusze przeznaczone są na wyrównanie różnic w kosztach utrzymania pomiędzy Polską a krajem docelowym. Przekazywane za pośrednictwem Wnioskodawcy (Uczelni) beneficjentom fundusze, to środki europejskie, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku ....

Wnioskodawca uważa, że stypendia otrzymywane w ramach Funduszu ... powinny podlegać zwolnieniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 136 i 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy, wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku ..., z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Z treści przywołanego przepisu wynika, że zwolnienie nim objęte adresowane jest do podmiotów (beneficjentów), które otrzymują płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Ze złożonego wniosku wynika, iż projekt ten realizuje Wnioskodawca i to on otrzymuje środki. Natomiast studenci i nauczyciele są tylko uczestnikami tego projektu. Tym samym zwolnienie uregulowane wskazanym przepisem nie będzie miało zastosowania do świadczeń (stypendiów – grantów) otrzymywanych przez studentów czy też pracowników uczelni.

Zatem w tej części stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Z kolei na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c tej ustawy.

Są to zatem:

-pkt 1 ust. 3 art. 5 – środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;

-pkt 2 ust. 3 art. 5 – niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:

 1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
 2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

-pkt 4 ust. 3 art. 5 – środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:

 1. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji”,
 2. Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji na wydatki ściśle określone w ustawie,
 3. Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich;

-pkt 5a ust. 3 art. 5 – środki przeznaczone na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;

-pkt 5b ust. 3 art. 5 – środki Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;

-pkt 5c ust. 3 art. 5 – środki pochodzące z instrumentu „Łącząc Europę”, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym instrument „Łącząc Europę”, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającym rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 129, z późn. zm.).

Jak wskazał we wniosku Wnioskodawca Fundusz ... powstał na mocy Memorandum ... wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtenstein i Królestwem Norwegii a Polską, jak również na mocy Memorandum ... wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 pomiędzy Królestwem Norwegii a Polską. Trzy kraje EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) będące zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegia, Islandia i Liechtenstein zaoferowały bezzwrotną pomoc finansową dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy zwanych również funduszami norweskimi.

Zauważyć ponadto należy, iż zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. Użyte w powyższym przepisie pojęcie „z udziałem środków europejskich” należy rozumieć, jako współfinansowanie pomocy z tych środków.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, iż wypłacane stypendia (granty) dla studentów i pracowników Wnioskodawcy będących uczestnikami projektu, którzy wezmą udział w Mobilności Studentów i Pracowników Uczelni w ramach Funduszu ... zostaną sfinansowane ze środków europejskich enumeratywnie wymienionych w ustawie o finansach publicznych, tj. w art. 5 ust. 3 pkt 2 lit. a) i b) tejże ustawy. Zatem przedmiotowe stypendia (granty) wypłacane studentom i pracownikom Wnioskodawcy będą podlegały zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w tej części należało uznać za prawidłowe.

Biorąc pod uwagę, iż Organ interpretacyjny potwierdził stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania pierwszego bezprzedmiotowa tym samym stała się analiza pytania drugiego zawartego w przedmiotowej interpretacji, dlatego też Organ nie zajął w tej sprawie stanowiska.

Wskazać ponadto należy, że rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U., poz. 1176) w § 1 stanowi, iż zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osób fizycznych z tytułu stypendiów na wyjazdy zagraniczne otrzymywanych w ramach programu „ ...”, w części przekraczającej dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.).

Zaniechanie, to odnosi się tylko i wyłącznie do nadwyżki stypendiów otrzymywanych w ramach programu „ ...”. W jego treści nie ma jednak mowy o stypendiach wypłacanych studentom i pracownikom biorącym udział w Mobilności Studentów i Pracowników Uczelni w ramach Funduszu ..., które to stypendia sfinansowane zostaną ze środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.