IBPB-1-3/4510-456/15/APO | Interpretacja indywidualna

Czy wpływy uzyskane przez Spółkę w przeszłości ze zbycia udziałów/akcji objętych w ramach Programu ze środków Funduszu kapitałowego pochodzących z Dofinansowania, w części odpowiadającej wydatkom na ich objęcie, przeznaczone na dalsze prowadzenie działalności innowacyjnej, zgodnie z Umową i zasadami Programu, stanowiły kwoty objęte zwolnieniem z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 lub pkt 48 lub pkt 52 lub pkt 53 ustawy o CIT?
IBPB-1-3/4510-456/15/APOinterpretacja indywidualna
 1. beneficjent
 2. dofinansowanie
 3. dotacja
 4. fundusz unijny
 5. programy
 6. przychód
 7. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 21 września 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 28 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy wpływy uzyskane przez Spółkę ze zbycia udziałów/akcji objętych w ramach Programu ze środków Funduszu kapitałowego pochodzących z Dofinansowania, w części odpowiadającej wydatkom na ich objęcie, stanowiły kwoty objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy wpływy uzyskane przez Spółkę ze zbycia udziałów/akcji objętych w ramach Programu ze środków Funduszu kapitałowego pochodzących z Dofinansowania, w części odpowiadającej wydatkom na ich objęcie, stanowiły kwoty objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej jako: „Spółka”) jest wiodącą regionalną instytucją, działającą na rzecz rozwoju regionalnego; jednym z najpoważniejszych partnerów instytucji centralnych i samorządu województwa w kształtowaniu polityki innowacyjnego rozwoju regionu. Spółka działa jako instytucja otoczenia biznesu, wspierającą m.in. powstawanie nowych firm innowacyjnych.

Na podstawie umów o dofinansowanie zawartych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej jako: „PARP”), która działa jako Instytucja Wdrażającą/Instytucja Pośredniczącą II stopnia, Spółka – jako Beneficjent – jest podmiotem realizującym przedsięwzięcia (projekty) finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (dalej jako: „PO IG 2007-2013”), Oś priorytetowa 3 Kapitał dla Innowacji, Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.

W 2006 r. Spółka zawarła z PARP umowę dotyczącą realizacji przedsięwzięcia (projektu) pod nazwą „Kapitał na Innowacje”, a w 2009 r. zawarta została umowa, dotycząca realizacji przedsięwzięcia (projektu) pod nazwą „...” (dalej te dwa przedsięwzięcia określane są zbiorczo jako: „Projekty”, a umowy, na podstawie których są one realizowane, jako: „Umowy”).

Realizacja Projektów związana jest z prowadzeniem przez Spółkę funduszu kapitałowego typu zalążkowego (fundusz seed capital; dalej jako: „Fundusz kapitałowy”), który inwestuje w nowo tworzone firmy wykorzystujące i wdrażające innowacyjne rozwiązania. Środki na ten cel ewidencjonowane są przez Spółkę na wyodrębnionych kontach księgowych, zgodnie z wymogami Umów oraz przepisami prawa bilansowego. Celem Projektów jest wsparcie i utworzenie nowych przedsiębiorstw, działających na bazie innowacyjnych pomysłów.

Realizacja każdego z Projektów składa się z następujących etapów.

1.Preinkubacji, w tym:

 1. nabór projektów inwestycyjnych,
 2. analiza i selekcja projektów Inwestycyjnych,
 3. preinkubacja inwestycyjna.

2.Inwestycji, w tym:

 1. wejście kapitałowe,
 2. nadzór właścicielski,
 3. wyjście kapitałowe.

Etap pierwszy (Preinkubacja) obejmuje prace przygotowawcze nad projektem inwestycyjnym, przez który należy rozumieć działające przedsiębiorstwo lub koncepcję utworzenia nowego przedsiębiorstwa, opartego na innowacyjnym rozwiązaniu. Etap ten kończy się preinkubacją inwestycyjną, rezultatem której jest szczegółowy biznesplan projektu Inwestycyjnego oraz raport z przeprowadzenia całego etapu preinkubacji.

W odniesieniu do najlepiej ocenionych projektów inwestycyjnych, podejmowana jest decyzja o przejściu do etapu drugiego. Etap ten, określany jako Inwestycja, polega na objęciu przez Spółkę – ze środków Funduszu kapitałowego – udziałów/akcji w podmiotach (spółkach) objętych etapem preinkubacji, co w ramach Programu określane jest jako wejście kapitałowe. Z zasad Programu wynikają przy tym ograniczenia co do dopuszczalnego zaangażowania kapitałowego Spółki na wejście kapitałowe (maksymalna kwota, do której Spółka – ze środków Funduszu kapitałowego – może objąć udziały/akcje w jednym podmiocie oraz maksymalny łączny pakiet akcji/udziałów do objęcia przez Spółkę, który nie może przekroczyć 50%), a także maksymalny czas trwania Inwestycji (nie może przekraczać dziesięciu lat). Etap Inwestycji kończy się więc obligatoryjnym wyjściem kapitałowym. W tym celu, Spółka wycofuje swoje udziały/akcje w spółkach objętych etapem Inwestycji, odsprzedając je pozostałym wspólnikom, pomysłodawcom projektu inwestycyjnego, inwestorowi strategicznemu lub w drodze oferty publicznej na GPW.

Realizacja Programu, w tym etap Inwestycji, obejmujący wejście i wyjście kapitałowe, ściśle służą celowi Osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji PO IG 2007-2013, którym jest zwiększenie liczby nowo powstałych przedsiębiorstw innowacyjnych, a także zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł ich finansowania.

Umowy określają warunki, na jakich Spółka otrzymuje dofinansowanie na realizację Programów, w tym środki na objęcie udziałów/akcji w spółkach (a więc na realizację wejść kapitałowych w ramach etapu Inwestycji). Środki Funduszu kapitałowego, z których następuje realizacja wejść kapitałowych, objęte są zatem w całości dofinansowaniem przewidzianym w Umowie.

W przypadku Programów, których dotyczy niniejszy wniosek, pierwsze wejścia kapitałowe w ramach etapu Inwestycji nastąpiły po 1 stycznia 2010 r. W konsekwencji, uwzględniając okoliczność, że dofinansowanie w ramach Projektów udzielane jest w formie refundacji wydatków wcześniej poniesionych przez Spółkę, otrzymanie przez Spółkę środków stanowiących dofinansowanie na objęcie udziałów/akcji w ramach Programu, miało miejsce po 1 stycznia 2010 r.

Zgodnie z aneksami do Umów, sporządzonymi w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 ze zm., dalej jako: „ustawa o FP”), dofinansowanie na realizację Programów stanowi wsparcie udzielane Spółce (Beneficjentowi) ze środków publicznych w formie dotacji celowej oraz płatności ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego (dalej jako: „Dofinansowanie”). Dotacja celowa stanowi część Dofinansowania w wysokości odpowiadającej wkładowi krajowemu, o której mowa w art. 127 ust. 2 pkt 5 ustawy o FP (15% kwoty Dofinansowania). Płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowią część Dofinansowania w wysokości odpowiadającej wkładowi środków europejskich, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy o FP (85% Dofinansowania). Płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywane są Spółce (na podstawie zlecenia płatności wystawianego przez PARP jako Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośrednicząca II stopnia) przez płatnika, którym jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Podstawę zawarcia Umów stanowiły m.in. przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm., dalej jako: „Rozporządzenie MRR z 2008 r.”). Rozporządzenie to (wprost powołane w Umowach jako podstawa ich zawarcia) stanowi w § 7 ust. 2 pkt 4 lit. d, że wsparcie na inicjowanie działalności innowacyjnej może być udzielone podmiotowi działającemu na rzecz innowacyjności, który zobowiąże się m.in. do przeznaczenia wpływów pochodzących ze zbycia akcji lub udziałów w spółce nabytych uprzednio ze Środków wsparcia oraz z udziału w zyskach tej spółki na dalsze inicjowanie działalności innowacyjnej, zgodnie z umową o udzielenie wsparcia. Realizując postanowienia Umów, w przypadku każdej spółki powstałej w ramach Programu, Spółka składa (wobec PARP) oświadczenie o podziale środków po wyjściu z Inwestycji. Zgodnie z treścią tego oświadczenia, Spółka zobowiązuje się, że cała kwota uzyskana ze zbycia udziałów/akcji (wyjścia kapitałowego), zgodnie z polityką inwestycyjną Funduszu kapitałowego, przeznaczona zostanie na realizację kolejnych wejść kapitałowych.

Mając na uwadze powyższe, Spółka środki, które uzyskuje ze zbycia udziałów/akcji, przeznacza w całości na Fundusz kapitałowy. Wpływy uzyskane ze zbycia udziałów/akcji powiększają więc Fundusz kapitałowy i są przeznaczane (zgodnie z celami Projektów, treścią Umów i obowiązującymi przepisami) na dalsze inicjowanie działalności innowacyjnej w ramach Programu. Spółka nie może wobec powyższego w sposób dowolny rozporządzać środkami, które uzyskuje w związku z wyjściami kapitałowymi. Odmienne postępowanie w tym zakresie byłoby niedopuszczalne, sprzeczne z Umową i obowiązującymi przepisami i wiązałoby się ryzykiem rozwiązania Umów oraz koniecznością zwrotu Dofinansowania.

Środki otrzymane przez Spółkę jako Dofinansowanie, w momencie ich otrzymania, korzystają ze zwolnienia z podatku. Objęte są zwolnieniem przedmiotowym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 lub pkt 48 lub pkt 52 lub pkt 53 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2010 r.

Reasumując, Spółka w ramach etapu drugiego (etap Inwestycji) dokonuje wejść kapitałowych, obejmując udziały/akcje spółek. Objęcie udziałów/akcji następuje w zamian za wkład pieniężny, ze środków Funduszu kapitałowego objętego Dofinansowaniem, a więc ze środków, które w momencie ich otrzymania objęte są zwolnieniem z podatku.

Kontynuując realizację etapu drugiego, Spółka dokonywała (zaistniały stan faktyczny) wyjść kapitałowych zbywając odpłatnie udziały/akcje spółek, do których dokonano wejścia kapitałowego na zasadach wyżej opisanych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wpływy uzyskane przez Spółkę w przeszłości ze zbycia udziałów/akcji objętych w ramach Programu ze środków Funduszu kapitałowego pochodzących z Dofinansowania, w części odpowiadającej wydatkom na ich objęcie, przeznaczone na dalsze prowadzenie działalności innowacyjnej, zgodnie z Umową i zasadami Programu, stanowiły kwoty objęte zwolnieniem z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 lub pkt 48 lub pkt 52 lub pkt 53 ustawy o CIT...

W ocenie Spółki, wpływy uzyskane w przeszłości ze zbycia udziałów/akcji objętych w ramach Programu ze środków Funduszu kapitałowego, pochodzących z Dofinansowania, w części odpowiadającej wydatkom na ich objęcie, przeznaczone na dalsze prowadzenie działalności innowacyjnej, zgodnie z Umową i zasadami Programu, stanowiły kwoty objęte zwolnieniem z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 i pkt 52 ustawy o CIT.

Art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, ustanawia kategorie dochodów (przychodów), które ustawodawca w sposób wyraźny wyłącza z opodatkowania. Katalog ten obejmuje m.in.:

 • w pkt 47: dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach;
 • w pkt 48: kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach;
 • w pkt 52: płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców;
 • w pkt 53: środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Jak wskazała Spółka, Dofinansowanie w momencie jego otrzymania jest zwolnione z podatku. W szczególności, w ocenie Spółki, w analizowanym przypadku (w momencie otrzymania środków) zastosowanie znajduje:

 • art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT, do części Dofinansowania stanowiącej dotację celową, tj. część Dofinansowania w wysokości odpowiadającej wkładowi krajowemu, o której mowa w art. 127 ust. 2 pkt 5 ustawy o FP (15% kwoty Dofinansowania),
 • art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o CIT, do części Dofinansowania stanowiącej płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. część Dofinansowania w wysokości odpowiadającej wkładowi środków europejskich, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy o FP (85% Dofinansowania).

Powyższą kwalifikację, w odniesieniu do środków otrzymywanych w ramach PO IG 2007-2013, potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidulanej z 12 listopada 2013 r. (nr ITPB3/423-366a/13/PST).

W ocenie Spółki, zwolnienia z podatku, o których mowa powyżej, uwzględniając specyfikę Programów oraz treść Umów, na podstawie których są one realizowane, a przede wszystkim obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa (zarówno krajowego jak i unijnego) – nie może być ograniczane wyłącznie do samego tylko momentu otrzymania Dofinansowania. Zwolnieniem z podatku powinny być objęte także kwoty, które (realizują Program poprzez wyjścia kapitałowe) Spółka uzyskuje z odpłatnego zbycia udziałów/akcji, w części odpowiadającej wydatkom Spółki na objęcie tych udziałów/akcji.

Odnosząc się do przepisów wyłączających opodatkowanie Dofinansowania (w momencie jego otrzymania) wskazać należy, że zwolnienia z podatku mają w tym przypadku przede wszystkim przedmiotowy charakter (na powyższe wskazuje zresztą tytuł rozdziału 4 ustawy o CIT: Zwolnienia przedmiotowe). Oznacza to, że zwolnienia te skierowane są na określone rodzaje dochodów (przychodów) podatnika.

W ocenie Wnioskodawcy, realizacja Programu i dokonywanie wyjść kapitałowych ze spółek, które objęte zostały etapem Inwestycji, nie zmienia charakteru środków, które Spółka otrzymała w ramach Dofinansowania. Nadal pozostają one środkami, o których mowa w powołanych wcześniej przepisach art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, ustanawiających zwolnienia z podatku. Inaczej rzecz ujmując, dokonanie inwestycji tych środków w wejścia kapitałowe, a następnie ich ponowny wpływ do Spółki, w związku z wyjściami kapitałowymi nie powoduje, że środki te przestają być środkami objętymi zwolnieniem z podatku. W szczególności zaś, sfinansowanie ze środków otrzymanych w ramach Programu wkładu pieniężnego do spółek objętych etapem Inwestycji, a następnie zrealizowanie przez Spółkę wpływu z odpłatnego zbycia udziałów/akcji nie powoduje, że środki otrzymane przez Spółkę jako Dofinansowanie przestają być:

 • kwotą otrzymaną od agencji rządowej (w analizowanym przypadku od PARP), gdzie agencja środki na ten cel otrzymała z budżetu państwa (a więc kwotą, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT) oraz
 • płatnościami na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymanymi z Banku Gospodarstwa Krajowego (a więc płatnościami, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o CIT).

Podkreślenia wymaga w tym miejscu, że z literalnego brzmienia powołanych wcześniej przepisów art. 17 ust. 1 ustawy o CIT nie wynika, aby zwolnienie z podatku miało mieć zastosowanie wyłącznie w momencie otrzymania środków przez podatnika. Ustawodawca nie zawarł takiego zastrzeżenia ani w treści odpowiednio art. 17 ust. 1 pkt 47, pkt 48, pkt 52 i pkt 53 ustawy o CIT, ani w jakichkolwiek innych przepisach ustawy o CIT. W tej sytuacji, zwolnienie z podatku obowiązywać powinno tak długo, jak środki, którymi dysponuje podatnik, pozostają środkami, o których mowa w ww. przepisach ustanawiających zwolnienie z podatku. Powyższe pozostaje zgodne z istotą zwolnienia przedmiotowego, które obejmuje określone kategorie (rodzaje) przysporzeń podatnika. Póki zatem przysporzenia te zachowują swój pierwotny charakter (tj. nadal są tymi rodzajami przysporzeń, o których mowa w ww. przepisach) obowiązuje zwolnienie z podatku.

Prawidłowe zastosowanie powyższych konkluzji w rozpatrywanym przypadku wymaga poprawnego odczytania roli Spółki, jako podmiotu realizującego przedsięwzięcia (w analizowanym przypadku Programy) finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach PO IG 2007-2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla Innowacji, Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.

Podkreślenia wymaga, że obejmowanie udziałów/akcji oraz ich odpłatne zbywanie nie jest powodowane celami inwestycyjnymi Spółki. Wejścia i wyjścia kapitałowe są elementem (etapem) Programu. Decyzje Spółki w tym zakresie są wobec powyższego determinowane treścią zawartych Umów oraz obowiązujących przepisów. Spółka realizuje Programy zgodnie z zawartymi Umowami oraz obwiązującymi w tym zakresie przepisami krajowymi oraz unijnymi. Przystępując do realizacji Programów ma obowiązek prowadzenia w jego ramach etapu Inwestycji, obejmującego dokonywanie wejść i wyjść kapitałowych. Przy tym wybór spółek, które objęte są etapem Inwestycji jest ograniczony. Podjęcie decyzji o wejściu kapitałowym uzależnione jest od przebiegu i wyników etapu Preinkubacji oraz odbywa się zgodnie z postanowieniami Umowy oraz powołanych w niej przepisów. Co jednak najistotniejsze, zaangażowanie kapitałowe Spółki na etapie Inwestycji ma charakter wyłącznie przejściowy. Rozporządzenie MRR z 2008 r. wprost stanowi bowiem w § 7 ust. 3, że zaangażowanie kapitałowe podmiotu działającego na rzecz innowacyjności (w analizowanym przypadku – Wnioskodawca) w powstałą spółkę nie może trwać dłużej niż 10 lat. Powyższe w sposób analogiczny uregulowane zostało także w § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (dalej jako: „Rozporządzenie MRR z 2012 r.”), które zastąpiło Rozporządzenia MRR z 2008 r. oraz w § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (dalej jako: „Rozporządzenie MIiR z 2014 r.”), które zastąpiło Rozporządzenie MRR z 2012 r.

Obowiązujące przepisy determinują jednak nie tylko maksymalny okresu zaangażowania kapitałowego Spółki, nakładają tym samym na Spółkę obowiązek wyjścia kapitałowego (zbycia udziałów/akcji), lecz także reglamentują przeznaczenie i dopuszczalny sposób wykorzystania przez Spółkę środków uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów/akcji. Zgodnie bowiem z § 7 ust. 2 pkt 4 lit. d Rozporządzenia MRR z 2008 r., warunkiem realizacji Programu jest zobowiązanie się przez Spółkę do przeznaczenia wpływów pochodzących ze zbycia akcji lub udziałów nabytych ze środków wsparcia na dalsze inicjowanie działalności innowacyjnej, zgodnie z umową o udzielenie wsparcia. Analogiczną regulację zawiera także § 9 ust. 2 pkt 5 lit. c Rozporządzenia MRR z 2012 r. oraz § 10 ust. 2 pkt 5 lit. c Rozporządzenia MIiR z 2014 r. Realizując te postanowienia Spółka składa (wobec PARP) oświadczenie, zgodnie z treścią którego zobowiązuje się, że cała kwota uzyskana ze zbycia udziałów/akcji (wyjścia kapitałowego), zgodnie z polityką inwestycyjną Funduszu kapitałowego, przeznaczona zostanie na realizację kolejnych wejść kapitałowych.

Omówione powyżej zasady, determinowane nie tylko treścią Umowy, lecz przede wszystkim obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wskazują jednoznacznie, że zaangażowanie środków pochodzących z Dofinansowania w akcje/udziały ma charakter wyłącznie przejściowy. Jest wyrazem wykorzystania (przejściowego) środków dla realizacji Programu. Inwestycja, a więc wejście i wyjście kapitałowe, jest wyłącznie narzędziem, z pomocą którego Program jest realizowany. W związku z treścią Umów oraz obowiązującymi przepisami, Spółka nie ma możliwości realizacji Programów w sposób inny, niż poprzez dokonywanie Inwestycji. Po dokonaniu zaś wyjścia kapitałowego, wpływy otrzymane przez Spółkę, w związku ze zbyciem udziałów/akcji nadal stanowią Dofinansowanie, o którym mowa w Umowie, ze wszelkimi tego konsekwencjami, odnoszącymi się przede wszystkim co do dopuszczalnego sposobu ich wykorzystania. Charakter przedmiotowy środków (wpływów), które Spółka otrzymuje w związku z wyjściem kapitałowym nie jest inny, niż środków pierwotnie otrzymanych. Nadal stanowią one Dofinansowanie, o którym mowa w Umowie. W takiej sytuacji powinno zatem w dalszym ciągu znajdować zastosowanie to samo zwolnienie z podatku, na podstawie którego Dofinansowanie wyłączono z opodatkowania w momencie jego otrzymania. Jak wskazano bowiem już wcześniej, zwolnienia z podatku wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 47, pkt 48, pkt 52 i pkt 53 ustawy o CIT, mają przede wszystkim przedmiotowy charakter. Tak długo zatem, jak dochody (przychody) podatnika zachowują niezmienione cechy przedmiotowe, tak długo objęte są zwolnieniem z podatku.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie w ramach Programu, na etapie Inwestycji, wejścia i wyjścia kapitałowego nie zmienia charakteru środków, którymi rozporządza Spółka. Zaangażowanie kapitałowe Wnioskodawcy w spółki jest wyłącznie narzędziem realizacji Programu. Następuje jedynie przejściowe „zamrożenie” środków pochodzących z Dofinansowania w spółki, które objęte zostały etapem Inwestycji, a następnie, po zbyciu udziałów/akcji, ich ponowny wpływ do Spółki. Wpływy ze zbycia udziałów/akcji cały czas pozostają jednak środkami, o których mowa w ww. przepisach art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, a więc znajduje do nich zastosowanie zwolnienie z podatku.

Stanowisko prezentowane przez Spółkę jest uzasadnione także, jeżeli uwzględnić wykładnię systemową przepisów ustawy o CIT, z których wynika istota podatków dochodowych. Istotę tę oddaje art. 7 ust. 1 ustawy o CIT, który wyraża kluczową dla konstrukcji podatku dochodowego od osób prawnych zasadę, że przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód (tak m.in. NSA w wyroku z 9 kwietnia 2015 r., sygn. akt II FSK 732/13). Dochód obliczany jest, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o CIT, jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. Przy tym, w piśmiennictwie oraz judykaturze, przychód podatkowy identyfikowany jest z trwałym przysporzeniem majątkowym zwiększającym wartość aktywów. W konsekwencji, z istoty podatku dochodowego wynika, że jest on ciężarem publicznoprawnym od przyrostu majątkowego (dochodu) (tak NSA w wyroku z 12 lutego 2013 r., sygn. akt I FSK 1248/11).

Określone kategorie przysporzeń majątkowych ustawodawca zwalnia jednak z podatku, na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT. Ustawodawca postanawia zatem, że pewne rodzaje dochodów (przychodów) są wolne od podatku dochodowego. Katalog ten obejmuje środki – dotację celową i płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które Spółka otrzymuje jako Dofinansowanie. Zatem, wolą ustawodawcy dochód (przyrost majątkowy) osiągany przez Spółkę w związku z otrzymaniem Dofinansowania jest wolny od podatku.

Jak już wskazano wcześniej, zwolnienie to ma charakter przedmiotowy. Zwolniony z podatku jest określony rodzaj dochodów (przychodów), a ustawodawca podatkowy nie formułuje żadnych dodatkowych przesłanek, odnoszących się w szczególności do sposobu wydatkowania otrzymanych środków. Zwolnienia nie niweczy zatem ta okoliczność, że Spółka ze środków pochodzących z dofinansowania obejmuje udziały/akcje, które następnie odpłatnie zbywa.

Organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych (por. np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 grudnia 2013 r., nr IBPBI/2/423-1120/13/AK oraz interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 czerwca 2011 r., nr IPPB5/423-236/11-5/AS) wskazują, że w przypadku realizacji przedsięwzięć tego rodzaju jak Programy, w których uczestniczy Spółka – wydatki na nabycie udziałów/akcji sfinansowane ze środków zwolnionych z podatku, ze względu na treść art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT, nie stanowią kosztu uzyskania przychodu w momencie sprzedaży tych udziałów/akcji. Wyłączenie w omawianym przypadku możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, przy jednoczesnym braku zwolnienia z podatku wpływu osiąganego przez Spółkę ze zbycia udziałów/akcji (w części odpowiadającej wydatkom na ich objęcie) prowadziłoby do sytuacji, w której dochód (przyrost majątkowy) zrealizowany przez Spółkę w momencie otrzymania Dofinansowania, ostatecznie (a więc wbrew zwolnieniu) podlegałby opodatkowaniu. Jako dochód podlegający opodatkowaniu, Spółka musiałaby bowiem rozpoznać całą kwotę przychodu z odpłatnego zbycia udziałów/akcji. Tymczasem, zbywając udziały/akcje realizowany przez Spółkę na tej transakcji przyrost majątkowy odpowiada jedynie różnicy między przychodem z odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie. Natomiast, przyrost majątkowy odpowiadający kwocie wydatków, jakie Spółka poniosła na objęcie udziałów/akcji, został osiągnięty przez Spółkę już wcześniej (w związku z faktem otrzymaniem Dofinansowania) i wolą ustawodawcy jest zwolniony z podatku. W tej sytuacji, tylko zwolnienie z podatku wpływu ze zbycia udziałów/akcji (w części odpowiadającej wydatkom na ich objęcie) pozwala „zachować” pierwotne zwolnienie lub trafniej rzecz ujmując – nie obejmować podatkiem dochodu (przysporzenia majątkowego), który wolą ustawodawcy jest zwolniony z podatku. W przeciwnym wypadku cel zwolnienia zostanie zniweczony, a zwolnienie stanie się fikcją. Jeżeli bowiem podatnik, w sytuacji którego zwolnienie z podatku w ogóle nie znajduje zastosowania, otrzyma dofinansowanie o wartość 100 jednostek pieniężnych (j.p.) i z dofinansowania tego obejmie udziały ponosząc na ten cel wydatek 100 j.p., a ze sprzedaży tych udziałów osiągnie przychód w wysokości 140 j.p., to ostatecznie zapłaci podatek od dochodu w wysokości 140 j.p. (100 j.p. jako dochód z dotacji i 40 j.p., jako dochód z odpłatnego zbycia udziałów, po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodów). Paradoksalnie identycznie będzie także w przypadku, w którym dochód z dotacji (tak jak w sytuacji Spółki) objęty jest zwolnieniem z podatku, lecz podatnikowi (niezasadnie) odmówi się następnie prawa do zwolnienia z podatku dla wpływu ze zbycia udziałów/akcji. Podatnik taki, w tej sytuacji także zapłaci podatek od dochodu w wysokości 140 j.p. (cała kwota przychodu ze sprzedaży udziałów – ze względu na brak możliwości potrącenia kosztów uzyskania przychodów i jednoczesny brak możliwości zastosowania zwolnienia z podatku), mimo że wcześniej w jego przypadku dochód (przyrost majątkowy) w kwocie 100 j.p. został objęty zwolnieniem. Sytuacja podatnika niekorzystającego ze zwolnienia oraz podatnika korzystającego ze zwolnienia zasadniczo zatem niczym nie różniłaby się – przesunięciu ulegałby jedynie moment rozpoznania dochodu do opodatkowania. Powyższe potwierdza, że jedynie zwolnienie z podatku wpływu osiąganego przez Spółkę w związku ze zbyciem udziałów/akcji, w części odpowiadającej wydatkom na ich objęcie, pozwala efektywnie objąć zwolnieniem przysporzenie majątkowe odpowiadające kwocie Dofinansowania. Zatem, w przykładzie podanym powyżej, jeżeli prawidłowo zastosować zwolnienie z podatku dla wpływu z wyjścia kapitałowego, zwolnieniem objęty zostanie ten wpływ w kwocie 100 j.p. (odpowiadającej wydatkom poniesionym na objęcie udziałów/akcji). W ten sposób przysporzenie majątkowe w wysokości 100 j.p., jako pochodzącez objętego zwolnieniem z podatku Dofinansowania, pozostanie wolne od podatku, a opodatkowaniem objęty zostanie jedynie dochód (zrealizowany na zbyciu udziałów/akcji) w wysokości 40 j.p.

Podnieść należy dalej, że prezentowane przez Spółkę stanowisko pozostaje zgodne z przepisami regulującymi zasady przyznawana pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 oraz celami tej pomocy. Powyższe ma istotne znaczenie w analizowanym przypadku, bowiem jak wynika z przedstawionych okoliczności, 85% Dofinansowania to płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, odpowiadające wkładowi środków europejskich, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy o FP. Odmowa możliwości zastosowania przez Spółkę zwolnienia z podatku dla wpływu z wyjścia kapitałowego, w części odpowiadającej wydatkom na objęcie udziałów/akcji, a tym samym objęcie podatkiem całego przysporzenia, jaki Spółka realizuje w momencie odpłatnego zbycia udziałów/akcji, oznaczałaby, w ocenie Spółki, naruszenia przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne, dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (dalej jako: „Rozporządzenie 1083/2006”). Rozporządzenie to obowiązywało w dacie zawierania Umów, a obecnie zastąpione zostało Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r., ustanawiającym wspólne przepisy, dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne, dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (dalej jako: „Rozporządzenie 1303/2013”).

W art. 80 Rozporządzenia 1083/2006, ustanowiono zasadę niepodzielność płatności na rzecz beneficjentów, z której wynika, że beneficjenci (w analizowanym przypadku Spółka) winni otrzymywać pełną kwotę wkładu ze środków publicznych. Nie potrąca się, ani nie wstrzymuje żadnych kwot, ani też nie nakłada się żadnych opłat szczególnych lub innych opłat o równoważnym skutku, które powodowałyby zmniejszenie kwot wypłacanych beneficjentom. Tymczasem, brak możliwości zastosowania przez Spółkę zwolnienia z podatku na etapie zbycia udziałów/akcji prowadziłaby do sytuacji, w której środki otrzymane przez Spółę jako Dofinansowanie podlegałyby w toku realizacji Programu pomniejszeniu (potrąceniu) o kwotę podatku dochodowego. Mniejsza ich suma mogłaby zostać przeznaczona na dalsze prowadzenie działalności innowacyjnej. Działania takie pozostawałoby także w sprzeczności z art. 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, ustanawiającym cele działań w obszarze spójności gospodarczej i społecznej. Zgodnie z tym przepisem, działanie podejmowane przez Wspólnotę ma na celu wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej w rozszerzonej Unii Europejskiej w celu wsparcia harmonijnego, zrównoważonego i trwałego rozwoju Wspólnoty. Jego realizacja doznawałaby uszczerbku, jeżeli środki otrzymywane przez Spółkę jako płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w związku z realizacją Programu (którego nieodzownym elementem jest dokonywanie wejść i wyjść kapitałowych), miałyby podlegać opodatkowaniu. Wskazać należy także na art. 9 ust. 1 Rozporządzenia 1083/2006, z którego wynika, że fundusze (m.in. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) zapewniają pomoc, która uzupełnia działania krajowe, w tym działania na poziomie regionalnym i lokalnym, włączając do nich priorytety Wspólnoty. Zasilanie z tych funduszy budżetu państwa członkowskiego za pomocą podatków, pozostawałoby w sprzeczności z celami udzielanej pomocy, która ma służyć finansowaniu działań popieranych przez Wspólnotę (nie należy do nich zasilanie budżetów państw członkowskich). Wszystkie ww. regulacje, w tym szczególności zasada niepodzielności środków, zostały przy tym powtórzone także w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu 1303/2013.

Zwrócić należy uwagę, że także w orzecznictwie sądów administracyjnych wielokrotnie podkreślano, że generalna zasada udzielania pomocy ze środków Unii Europejskiej stanowi, że wszelkie fundusze i programy pomocowe finansowane przez Unię Europejską są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym (por. np. wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 11 września 2014 r., sygn. akt I SA/Go 466/14, orzeczenie prawomocne; wyrok WSA w Krakowie z 8 października 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 935/13, orzeczenie prawomocne oraz wyrok WSA w Bydgoszczy z 5 marca 2013 r., sygn. akt I SA/Bd 1053/12, orzeczenie prawomocne). Przy tym, jakkolwiek powołane orzeczenia odnoszą się do możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku w zależności od sposobu dystrybucji środków pomocowych (zagadnienie prefinansowania środków pomocowych), to w ocenie Spółki, wyrażają jednak ogólną zasadę, która powinna być respektowana także w analizowanym przypadku. Jak wskazano bowiem już wcześniej, dokonywanie wejść i wyjść kapitałowych stanowi narzędzie realizacji Programu, a tym samym osiągania celów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obejmowanie udziałów/akcji przez Spółkę, a następnie ich odpłatne zbywanie, w sytuacji w której środki otrzymane (jako Dofinansowanie) na realizację tych działań są zwolnione z podatku (zgodnie nie tylko z ustawą o CIT, lecz przede wszystkim zgodnie z zasadami udzielania pomocy ze środków Unii Europejskiej), nie może w ostatecznym rozrachunku skutkować ich opodatkowaniem. Prowadziłoby to do paradoksalnej, w ocenie Spółki i niedopuszczalnej, jeżeli uwzględnić zasady i cele pomocy ze środków Unii Europejskiej sytuacji, w której w toku realizacji Programu dochodzi do opodatkowania zwolnionych z podatku środków, otrzymanych na jego realizację. Spółka w zakresie wejść i wyjść kapitałowych powinna być zatem postrzegana wyłącznie jako podmiot gospodarujący cały czas tę samą kwotą Dofinansowania zwolnioną z podatku. Środki (wpływy), które realizuje w związku z wyjściami kapitałowymi pozostają zresztą cały czas środkami publicznymi. Pochodzą bowiem ze zbycia udziałów/akcji nabytych uprzednio ze środków publicznych. W ten sposób Wnioskodawca staje się de facto podmiotem, który redystrybuuje środki publiczne objęte zwolnieniem z podatku.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, wpływy uzyskane ze zbycia udziałów/akcji objętych w ramach Programu ze środków Funduszu kapitałowego pochodzących z Dofinansowania, w części odpowiadającej wydatkom na ich objęcie, przeznaczone na dalsze prowadzenie działalności innowacyjnej, zgodnie z Umową i zasadami Programu, stanowią kwoty objęte zwolnieniem z podatku. Inna wykładnia pozostawałby nie tylko w sprzeczności z powołanymi na wstępie przepisami art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, ustanawiającymi zwolnienie z podatku, lecz także z przepisami regulującymi zasady przyznawana pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 oraz celami tej pomocy.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest wiodącą regionalną instytucją działającą na rzecz rozwoju regionalnego i jednym z najpoważniejszych partnerów instytucji centralnych i samorządu województwa, w kształtowaniu polityki innowacyjnego rozwoju regionu. Spółka działa jako instytucja otoczenia biznesu, wspierająca m.in. powstawanie nowych firm innowacyjnych. Na podstawie umów o dofinansowanie zawartych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Spółka – jako Beneficjent – jest podmiotem realizującym przedsięwzięcia (projekty) finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla Innowacji, Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej. W 2006 r. i 2009 r. Spółka zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy, dotyczące realizacji Projektów związanych z prowadzeniem przez Spółkę funduszu kapitałowego typu zalążkowego, który inwestuje w nowo tworzone firmy, wykorzystujące i wdrażające innowacyjne rozwiązania. Celem Projektów jest wsparcie i utworzenie nowych przedsiębiorstw, działających na bazie innowacyjnych pomysłów. Realizacja każdego z Projektów składa się z etapu preinkubacji i Inwestycji. Preinkubacja obejmuje prace przygotowawcze nad projektem inwestycyjnym, przez który należy rozumieć działające przedsiębiorstwo lub koncepcję utworzenia nowego przedsiębiorstwa, opartego na innowacyjnym rozwiązaniu. Etap ten kończy się preinkubacją inwestycyjną, rezultatem której jest szczegółowy biznesplan projektu inwestycyjnego oraz raport z przeprowadzenia całego etapu preinkubacji. W odniesieniu do najlepiej ocenionych projektów inwestycyjnych, podejmowana jest decyzja o przejściu do etapu drugiego. Etap ten, określany jako Inwestycja, polega na objęciu przez Spółkę – ze środków Funduszu kapitałowego – udziałów/akcji w podmiotach (spółkach) objętych etapem preinkubacji, co w ramach Programu określane jest jako wejście kapitałowe. Etap Inwestycji kończy się obligatoryjnym wyjściem kapitałowym, polegającym na wycofaniu przez Spółkę swoich udziałów/akcji w spółkach objętych etapem Inwestycji i odsprzedaniu ich pozostałym wspólnikom, pomysłodawcom projektu inwestycyjnego, inwestorowi strategicznemu lub w drodze oferty publicznej na GPW. Środki Funduszu kapitałowego, z których następuje realizacja wejść kapitałowych, objęte są w całości dofinansowaniem - w formie dotacji celowej oraz płatności ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego. Dotacja celowa stanowi część dofinansowania w wysokości odpowiadającej wkładowi krajowemu, o której mowa w art. 127 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych (15% kwoty dofinansowania). Płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowią część dofinansowania w wysokości odpowiadającej wkładowi środków europejskich, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (85% Dofinansowania). Płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywane są Spółce przez płatnika, którym jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki otrzymane przez Spółkę jako dofinansowanie, w momencie ich otrzymania, korzystają ze zwolnienia z podatku, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 lub pkt 48 lub pkt 52 lub pkt 53 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”). Wpływy uzyskane ze zbycia udziałów/akcji powiększają Fundusz kapitałowy i są przeznaczane na dalsze inicjowanie działalności innowacyjnej w ramach Programu.

W myśl art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 updop).

Updop nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie jedynie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii, a także enumeratywnie wyliczył, jakiego rodzaju wpływy pieniężne podmiotu gospodarczego nie są zaliczane do przychodów.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Na podstawie brzmienia powyższego przepisu można więc stwierdzić, że - co do zasady - przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększającą jego aktywa, mającą definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną, o ile nie została wyłączona z przychodów podatkowych mocą art. 12 ust. 4 updop. Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej, decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, którymi może on rozporządzać.

W myśl art. 14 ust. 1 updop, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Jak wynika z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Natomiast, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 58 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Mając na uwadze fakt, że wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze zbycia udziałów w spółce innowacyjnej tut. Organ nie odniósł się merytorycznie do kwestii zwolnienia środków z otrzymanej dotacji, przyjmując za prawidłową podstawę zwolnienia wskazaną przez Wnioskodawcę w opisie stanu faktycznego, tj. art. 17 ust. 1 pkt 47, 48, 52 lub 53 updop.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 47 updop, wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 48 updop, wolne od podatku są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 52 updop, wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców;

Stosownie natomiast do art. 17 ust. 1 pkt 53 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2010 r., wolne od podatku są środki otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony we wniosku stwierdzić należy, że dochody uzyskane przez Wnioskodawcę ze zbycia akcji lub udziałów w spółkach nabytych uprzednio ze środków wsparcia, przeznaczone na dalsze inicjowanie działalności innowacyjnej, nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47, 48, 52, 53 updop, ponieważ jak wynika z literalnego brzmienia tych przepisów, ze zwolnienia z opodatkowania korzystają wyłącznie środki w nich wymienione tj.: otrzymane dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, kwoty otrzymane od agencji rządowych lub wykonawczych, płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środki finansowe otrzymane przez uczestników projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich.

Zauważyć należy, że środki otrzymane z dofinansowania skorzystały ze zwolnienia w momencie ich otrzymania, natomiast kolejne operacje związane z gospodarowaniem tymi środkami stanowią dochody z innego zdarzenia prawnego niż otrzymanie dofinansowania, a w szczególności z tytułu zbycia akcji lub udziałów nabytych uprzednio ze środków powstałych z dofinansowania oraz z udziału w zyskach spółek powstałych w wyniku preinkubacji. Ustawodawca w analizowanych przepisach wyraźnie ograniczył się do zwolnienia jedynie „środków otrzymanych”, co wprost oznacza, że jedynie to konkretne zdarzenie podlega zwolnieniu. Zbycie udziałów bądź akcji innowacyjnych spółek kapitałowych nie jest bezpośrednio związane z otrzymaniem środków w formie pomocy udzielonej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich. Oczywiście istnieje pośredni związek pomiędzy tymi zdarzeniami, gdyż bez uzyskania środków w ramach wsparcia, nie zostałyby utworzone spółki i w konsekwencji Wnioskodawca nie otrzymałaby zysków z innych zdarzeń, lecz podkreślić należy, że z literalnego brzmienia analizowanych przepisów wynika, że ustawodawca ograniczył zwolnienie jedynie do otrzymania środków w ramach programu wsparcia. Zarówno w orzecznictwie, jak i w nauce prawa podatkowego dominuje pogląd, że ulg i zwolnień nie można interpretować rozszerzająco. Stanowią one bowiem odstępstwo od powszechności opodatkowania, co z kolei stanowi podstawę do interpretowania przepisów wprowadzających ulgi i zwolnienia w sposób ścisły. Skoro zatem ustawodawca wprowadził jedynie zwolnienie w postaci „otrzymania środków” z funduszu wsparcia, nie można tego zwolnienia rozszerzyć na „dysponowanie” tymi środkami.

Stanowisko Wnioskodawcy należy zatem uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.