DD3.8222.2.61.2015.OBQ | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z bezpośrednią realizacją projektu badawczego w ramach 6 Ramowego Programu Unii Europejskiej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wnioskodawczyni może korzystać ze zwolnienia podatku dochodowego? Jeśli tak, to czy może wnioskować o zwrot zaliczki na podatek dochodowy za okres poi 2010r.?
DD3.8222.2.61.2015.OBQinterpretacja indywidualna
 1. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 2. pomoc bezzwrotna
 3. programy
 4. wynagrodzenia
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 03 czerwca 2011 r. Nr IBPB II/1/415-222/11/BJ wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Pani (Wnioskodawczyni) przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2011 r. (data wpływu 03 marca 2011 r.), uzupełnionym w dniu 06 maja 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z bezpośrednią realizacją projektu w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej oraz możliwości uzyskania zwrotu wpłaconych zaliczek na podatek po 2010 r.- jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03 marca 2011 r. Wnioskodawczyni złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, uzupełnionym w dniu 06 maja 2011 r., Wnioskodawczyni przedstawiła następujące zdarzenie przyszłe.

Dnia 21 czerwca 2010 r. Wnioskodawczyni została zatrudniona na Uniwersytecie w Katowicach na podstawie umowy o pracę przy realizacji 6 Ramowego Projektu badawczego Unii Europejskiej R. na stanowisku specjalista naukowo-techniczny (pełny etat). Pierwsza umowa została zawarta na okres próbny, tj. od 21 czerwca do 31 sierpnia 2010 r. a kolejna od 01 września 2010 r. do 31 maja 2012 r. (termin zakończenia projektu). Od początku zatrudnienia na Uniwersytecie wynagrodzenie Wnioskodawczyni wraz z kosztami pracodawcy jest pokrywane ze środków ww. projektu (zgodnie z treścią umowy o pracę). Jest to obecnie jedyne miejsce pracy Wnioskodawczyni. Celem projektu R. (o numerze: ..., którego pełna nazwa w języku angielskim i polskim brzmi: ...) jest wykorzystanie odnawialnej (geotermalnej) energii dla obszarów mieszkalnych na terenach byłej eksploatacji górniczej węgla kamiennego w celu poprawy sprawności cieplnej budynków mieszkalnych, a tym samym zmniejszenia kosztów zużycia energii i przede wszystkim zmniejszenie zanieczyszczeń atmosferycznych powodowanych przez niską emisję gazów i pyłów. Jednocześnie projekt R. zakłada podjęcie wszelkich starań, mających na celu utrzymanie konkurencyjnej ceny za wysoką jakość energii dostarczanej do odbiorcy. W projekcie R. partnerami są miasto H. w Holandii, gdzie nowa ekologiczna instalacja już funkcjonuje oraz Z. w Słowenii, a gminami współpracującymi jest B. w Bułgarii oraz C. w Polsce. Oprócz władz lokalnych w projekcie partnerami są m.in. przedstawiciele Uniwersytetu z L., Instytutu Geologicznego, Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu gdzie obecnie Wnioskodawczyni pracuje, Spółka S.A., czy holenderskiej firmy konsultingowej C. z M. (Holandia). Pełna lista partnerów znajduje się w umowie konsorcjum.

Zadaniem polskiej części Projektu jest zaprezentowanie możliwości zagospodarowania lokalnych zasobów energii geotermalnej, pochodzącej z wód dołowych nieczynnych kopalń węgla kamiennego. Obszar badań pilotażowych obejmuje tereny byłej Kopalni Węgla Kamiennego Saturn w Czeladzi oraz kopalń sąsiednich. Na podstawie wszelkich danych (kartograficznych, geologicznych, hydrologicznych, górniczych oraz analiz chemicznych wód kopalnianych) tworzony jest model hydrologiczno-geotermiczny przy zastosowaniu systemu GIS (System Informacji Geograficznej). Jest to model potencjalnej eksploatacji energii geotermalnej, w szczególności energii odnawialnej występującej w zrobach zlikwidowanych kopalń. Zadanie to, przy którym Wnioskodawczyni obecnie pracuje, jest jednym z głównych założeń polskiej części projektu R..

Ponadto, Wnioskodawczyni poinformowała, iż środki finansowe na realizację projektu badawczego R. - ...zostały przyznane Uniwersytetowi emu (pracodawcy Wnioskodawczyni) na podstawie kontraktu ... zawartego pomiędzy Wspólnotą Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską oraz C. B.V., M., Holandia - Koordynatorem konsorcjum projektowego, do którego Uniwersytet , reprezentowany przez Prorektora ds. Nauki i Informatyzacji przystąpił poprzez podpisanie Formularza A – Accession to the Contract zgodnie z art. 2 ww. Kontraktu. Art. 1 Kontraktu wymienia Uniwersytet jako „wykonawcę” (contractora) projektu i członka konsorcjum projektowego.

Wnioskodawczyni wskazała, iż źródłem finansowania projektu (w tym wynagrodzeń) są środki 6 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej, który jest finansowany przez Komisję Europejską. 6 Program Ramowy uchwalony został decyzją nr 1513/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 czerwca 2002 roku dotyczącą szóstego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, przyczyniającego się do utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Innowacji (2002-2006).

Środki finansowe na realizację ww. projektu są przekazywane przez Komisję Europejską na wyodrębniony rachunek bankowy Uniwersytetu ego za pośrednictwem koordynatora projektu, który zgodnie z art. 8 Kontraktu jest podmiotem upoważnionym do rozdzielania środków finansowych: „Wkład finansowy Wspólnoty na rzecz projektu wypłacany jest koordynatorowi występującemu w imieniu wykonawców zgodnie z następującymi postanowieniami:

 1. Konsorcjum ustala podział poszczególnych transzy wkładu finansowego Wspólnoty pomiędzy wykonawców zgodnie z niniejszym kontraktem i odpowiednimi postanowieniami umowy konsorcjum.
 2. Wypłata wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz koordynatora zwalnia Komisję z obowiązku dokonywania tej wypłaty na rzecz wykonawców.
 3. Koordynator rozdziela wkład finansowy Wspólnoty bez nieuzasadnionej zwłoki".

Uniwersytet jest wymieniony w art. 1 Kontraktu jako członek konsorcjum projektowego i posiada status „wykonawcy” (contractora) projektu bezpośrednio realizującego cel projektu: zgodnie z art. 1 ust. 3 kontraktu „Konsorcjum realizuje prace określone w Aneksie I do niniejszego kontraktu („projektu")”.

Rola Uniwersytetu w projekcie nie ma więc charakteru podwykonawcy wykonującego określone czynności na rzecz bezpośredniego wykonawcy (beneficjenta środków UE), gdyż:

 1. wymieniony w kontrakcie jako „wykonawca” jest jednym z beneficjentów projektu,
 2. jako członek konsorcjum jest jednym z bezpośrednich realizatorów prac projektowych.

Prace projektu Uniwersytet realizuje poprzez swoich pracowników. Pobierając wynagrodzenie ze środków ww. projektu Wnioskodawczyni jest zatrudniona przez Uniwersytet - beneficjenta (wykonawcę) projektu, na podstawie umowy o pracę na pełny etat w celu bezpośredniej realizacji czynności i prac o charakterze merytorycznym związanych z realizacją celu projektu, na które przeznaczone są środki unijne. Wynagrodzenie za te prace (czynności określone w umowie o pracę i udokumentowane kartami czasu pracy) wypłacane jest ze środków zagranicznej, bezzwrotnej pomocy (środki Unii Europejskiej) zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku Uniwersytetu ego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w związku z bezpośrednią realizacją projektu badawczego w ramach 6 Ramowego Programu Unii Europejskiej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego...

Jeśli tak to:

 • czy może wnioskować o zwrot wpłaconej już zaliczki na podatek dochodowy za 2010 r. zgodnie z otrzymanym rozliczeniem PIT-11 od pracodawcy (dotyczy stanu faktycznego)... oraz
 • czy może wnioskować o zwrot zaliczki na podatek dochodowy za pozostały okres realizacji projektu (dotyczy okresu od 01 stycznia 2010 r. /zapewne winno być od 01 stycznia 2011r./ do końca realizacji projektu) – dotyczy zdarzenia przyszłego...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej pracując przy realizacji projektu R. w ramach 6 Ramowego Programu Unii Europejskiej jest rozliczana na podstawie miesięcznych kart pracy wypełnianych przez nią, które zawierają wszelkie informacje świadczące o bezpośredniej realizacji celów programowych projektu. Wynagrodzenie, które jest wypłacane Wnioskodawczyni pochodzi ze środków projektu - co jest wyraźnie podkreślone na zawartych z nią umowach o pracę. Jednocześnie okres jej zatrudnienia kończy się z dniem 30 maja 2012 r., tj. końcem realizacji projektu.

Zatem wynagrodzenie, które jest wypłacane Wnioskodawczyni w związku z bezpośrednią realizacją projektu badawczego R. w ramach 6 Ramowego Programu Unii Europejskiej, powinno być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zostały spełnione następujące przesłanki:

 • dochody pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 • podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

W opinii Wnioskodawczyni, przesłankami warunkującymi przedmiotowe zwolnienie jest zagraniczne pochodzenie i bezzwrotny charakter środków finansowych, z których jest wynagradzana oraz bezpośrednia realizacja celu programu finansowanego z wyżej określonych środków zagranicznej bezzwrotnej pomocy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, uznał za prawidłowe.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, stwierdzam, co następuje.

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 9 ust. 1 ustawy wyraża podstawową zasadę podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z tą zasadą opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów enumeratywnie wymienionych przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych oraz dochodów, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku w drodze rozporządzenia. Tym samym wszelkie przywileje w podatku dochodowym od osób fizycznych (w tym zwolnienia przedmiotowe) stanowią wyjątek, istotne odstępstwo od sprawiedliwości podatkowej, co powoduje, że normy prawne je ustanawiające muszą być interpretowane ściśle. W ich przypadku niedopuszczalne jest zarówno stosowanie wykładni zawężającej, jak i wykładni rozszerzającej. Dotyczy to m.in. zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy.

Na podstawie tego przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zastosowanie przedmiotowego zwolnienia wymaga zatem łącznego spełnienia dwóch przesłanek, tj. przesłanki określonej w lit.a oraz lit.b wyżej przytoczonego przepisu.

Przesłanka z lit.a dotyczy źródła pochodzenia dochodów i jest spełniona wówczas, gdy środki pochodzą m.in. od organizacji międzynarodowej i przyznano je na podstawie jednostronnej deklaracji lub umowy zawartej z tą organizacją przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, także wówczas gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Przesłanka z lit.b dotyczy bezpośredniej realizacji celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i jest spełniona wyłącznie wtedy, gdy osoba fizyczna (podatnik) bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Tym samym nie jest spełniona w odniesieniu do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem (podwykonawcy).

Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa sądowo-administracyjnego podnosi się argument - który Minister Finansów podziela - że treść użytego w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy, wyrazu „bezpośrednio” należy odczytywać w związku z dalszą częścią tego przepisu, z której wynika, iż bezpośrednio nie realizują programu pomocowego podwykonawcy, oraz z treścią lit.a tego unormowania, która wskazuje podmioty uprawnione do przekazywania środków. Podkreśla się również, iż „nie do przyjęcia jest taka wykładnia omawianego przepisu, iż do zakresu podmiotów objętych zwolnieniem podatkowym – zaliczają się również osoby będące pracownikami czy wykonawcami dzieła dla bezpośredniego wykonawcy zadań, dla realizacji których objęte zwolnieniem środki zostały przyznane, o ile zatrudnione są przy wykonywaniu prac związanych z realizacją tych zadań” (prawomocny wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2009 r. sygn. akt I SA/Bd 230/09). Ten sposób rozumienia warunku „bezpośredniości” widoczny jest m.in. w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego, przykładowo w wyrokach: z dnia 15 kwietnia 2009 r. sygn. akt II FSK 58/08, z dnia 17 listopada 2010 r. sygn. akt II FSK 1265/09, z dnia 13 maja 2011 r. sygn. akt II FSK 48/10, z dnia 20 stycznia 2012 r. sygn. akt II FSK 1425/10, z dnia 19 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2487/10, z dnia 13 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2460/10, z dnia 22 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2564/10, a także z dnia 24 czerwca 2014 r. sygn. akt II FSK 1918/12.

W tej sytuacji, za ugruntowany należy uznać pogląd prezentowany przez sądy, zgodnie z którym jeżeli podatnik będący beneficjentem środków pochodzących ze źródeł wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.a ustawy zleca osobie fizycznej (bez względu na rodzaj umowy) wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem, dochody tej osoby otrzymane w związku z wykonaniem zlecenia nie korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, gdyż nie została spełniona przesłanka określona w lit.b tej regulacji. Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy nie jest bowiem osoba fizyczna, której zlecono wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym programem, lecz podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu, i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie (jest stroną umowy przyznającej środki z bezzwrotnej pomocy).

Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, iż niewątpliwie w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przesłanka dotycząca pochodzenia dochodów została spełniona, gdyż środki z Komisji Europejskiej zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w lit.a w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy.

Tym niemniej, przyjmując ugruntowane już orzecznictwo sądowo-administracyjne dotyczące art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy, uznać należy, iż nie został spełniony warunek z lit.b. Zgodnie z opisanym we wniosku projektem, Wnioskodawczyni nie jest podatnikiem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy. Faktu tego nie zmienia wykonywanie przez Wnioskodawczynię określonych zadań na rzecz realizacji projektu (za wynagrodzeniem w ramach umowy o pracę). Przedmiotowe czynności wykonywane są bowiem na zlecenie podmiotu bezpośrednio realizującego cel programu oraz przy wykorzystaniu środków przez niego otrzymanych, a nie przekazanych bezpośrednio Wnioskodawczyni. Innymi słowy, wprawdzie Wnioskodawczyni jest zaangażowana w realizację celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, jednak to nie Wnioskodawczyni realizuje program bezpośrednio. Za bezpośrednią realizację celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy odpowiada bowiem pracodawca Wnioskodawczyni, który jest stroną umowy o dofinansowanie, i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie postanowień zawartej umowy (beneficjent pomocy).

W konsekwencji, wynagrodzenie Wnioskodawczyni nie jest objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Nie została bowiem spełniona przesłanka wymieniona w lit.b tej regulacji. Zatem na gruncie ustawy podlega ono opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Brak jest zatem podstaw do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni, należy uznać za nieprawidłowe.

Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 03 czerwca 2011 r. Nr IBPB II/1/415-222/11/BJ, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.