DD3.8222.2.162.2015.KDJ | Interpretacja indywidualna

Czy dochody otrzymywane przez Wnioskodawcę jako osobę zaangażowaną bezpośrednio w merytoryczną realizację celów projektów dofinansowanych w ramach VII Programu Ramowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są zwolnione z opodatkowania w części finansowanej z bezzwrotnych środków pomocowych VII Programu Ramowego, a tym samym, pracodawca Wnioskodawcy zwolniony jest - w odniesieniu do części wynagrodzeń finansowanych z bezzwrotnej pomocy VII Programu Ramowego – z określonego w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązku przekazywania zaliczek na podatek dochodowy?
DD3.8222.2.162.2015.KDJinterpretacja indywidualna
 1. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 2. pomoc bezzwrotna
 3. pracownik
 4. programy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 13 lutego 2012 r. Nr ITPB2/415-1029/11/RS wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Pana ... (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 14 listopada 2011 r., uzupełnionym w dniu 30 stycznia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 13 lutego 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając – na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na wniosek złożony w dniu 14 listopada 2011 r., uzupełniony w dniu 30 stycznia 2012 r., w którym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest zatrudniony jako pracownik w firmie T. Sp. z o.o. (Spółka), która jest beneficjentem VII Programu Ramowego, w ramach którego bierze udział w projektach o charakterze badawczo-rozwojowym np. w projektach o akronimie E-SPONDER, czy EFIPSANS, dofinansowanych ze środków tego programu. Projekty te wdrażane są przez konsorcja firm i instytucji, w których to konsorcjach pracodawca Wnioskodawcy jest jednym z członków.

W związku z powyższym, Wnioskodawca jest odpowiedzialny za prace o charakterze badawczo-rozwojowym przewidziane do realizacji przez Spółkę w umowach o dofinansowanie danego projektu ze środków VII Programu Ramowego, zawartych z Komisją Europejską. Wnioskodawca jest w bezpośredni sposób zaangażowany w realizację celów danego projektu, gdyż wykonuje przewidziane w nim prace o charakterze merytorycznym.

Jest zatrudniony na umowę o pracę na stanowisku merytorycznym. Wynagrodzenie za pracę wykonywaną w celu realizacji danego projektu jest w określonej części finansowane ze środków Unii Europejskiej przewidzianych w budżecie VII Programu Ramowego. Środki przekazane przez Komisję Europejską są dystrybuowane wśród beneficjentów określonych w umowach o dofinansowanie (w tym Spółki) za pośrednictwem upoważnionego w tym zakresie koordynatora konsorcjum. Środki te są przeznaczone na niezbędne materiały do wykonania projektów, jak i na wynagrodzenia osób nad nimi pracujących.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy dochody otrzymywane przez Wnioskodawcę jako osobę zaangażowaną bezpośrednio w merytoryczną realizację celów projektów dofinansowanych w ramach VII Programu Ramowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są zwolnione z opodatkowania w części finansowanej z bezzwrotnych środków pomocowych VII Programu Ramowego, a tym samym, pracodawca Wnioskodawcy zwolniony jest - w odniesieniu do części wynagrodzeń finansowanych z bezzwrotnej pomocy VII Programu Ramowego – z określonego w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązku przekazywania zaliczek na podatek dochodowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka jako płatnik jest zobligowana do poboru i przekazywania zaliczek na poczet podatku dochodowego do urzędu skarbowego, o ile dany dochód podlega opodatkowaniu. W ocenie Wnioskodawcy, przedmiotowe dochody są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym, to tym samym Spółka nie ma obowiązku poboru i przekazywania na rzecz urzędu skarbowego zaliczek na podatek w odniesieniu do odpowiedniej części dochodów finansowanej ze środków VII Programu Ramowego.

Powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, wynika z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym „wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy (...)".

W świetle powyższego, wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są dochody otrzymane przez podatnika (Wnioskodawcę), gdy spełnione są łącznie dwa podstawowe warunki tj.:

 1. dochody pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy, obejmujących także środki programów ramowych badań Unii Europejskiej (dotyczy to także przypadku przekazywania tych środków za pośrednictwem upoważnionego podmiotu) oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Wnioskodawca podkreśla, iż ustawodawca zdefiniował podatnika korzystającego ze zwolnienia, określił źródła pochodzenia środków pomocowych, jak i wskazał na ich bezzwrotny charakter. Wymienione w przepisie przesłanki muszą być spełnione łącznie, aby podatnik uzyskał prawo do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Według Wnioskodawcy, z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ww. ustawy wynika wprost, iż dochody podatnika pochodzące z bezzwrotnych środków programów ramowych badań Unii Europejskiej korzystać mogą ze zwolnienia. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, iż dochody Wnioskodawcy finansowane z unijnych programów ramowych, w tym zatem także i z VII Programu Ramowego, wolne są od podatku dochodowego od osób fizycznych. Tym samym Spółka jako płatnik, w świetle art. 31 ww. ustawy, jest zwolniona z obowiązku poboru zaliczek i ich przekazania do urzędu skarbowego w odniesieniu do tych dochodów.

W świetle powyższego, przy spełnieniu warunków określonych w ustawie, wynagrodzenia Wnioskodawcy w części finansowanej z budżetu VII Programu Ramowego będą korzystały ze zwolnienia. Nie ma przy tym znaczenia okoliczność, iż środki pochodzące z budżetu VII Programu Ramowego, przekazywane są Spółce przez koordynatora konsorcjum. Taki system dystrybucji środków ma charakter wyłącznie organizacyjny, a koordynator konsorcjum, którego Spółka jest członkiem, operuje jedynie jako pośrednik pomiędzy Spółką a Komisją Europejską. W ocenie Wnioskodawcy, istotne jest, iż w umowie o dofinansowanie Spółka została określona jako beneficjent programu a sposób dystrybucji środków VII Programu Ramowego nie ma żadnego wpływu na charakter tej pomocy oraz źródło jej pochodzenia.

W przypadku Wnioskodawcy spełniony jest także drugi warunek wymieniony w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ww. ustawy, jaki jest konieczny do uznania dochodów za zwolnione z opodatkowania. Dotyczy on wymogu bezpośredniej realizacji celu programu, co oznacza, iż tylko podatnik spełniający ten warunek, będzie korzystał ze zwolnienia. Analogicznie, zwolnienie nie przysługuje tym podatnikom, którzy cel ten realizują jedynie pośrednio, a więc np. podwykonawcom wykonującym wyłącznie prace zlecone im przez podatnika.

Wnioskodawca uważa, że wykonując merytoryczne prace o charakterze badawczo-rozwojowym przewidziane w przedmiotowym projekcie, które są niezbędne do osiągnięcia jego zaplanowanych rezultatów, realizuje bezpośrednio cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

W przypadku Wnioskodawcy nie ma zastosowania zastrzeżenie ustawodawcy, wskazane w rozważanym przepisie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiące, iż: „zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem”.

W opinii Wnioskodawcy powyższy przepis nie oznacza, iż tylko bezpośredni beneficjent bezzwrotnej pomocy (tj. w tym przypadku osoba prawna), otrzymujący ją na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie (czyli także i Spółka), jest podatnikiem „bezpośrednio realizującym cel programu”. Wnioskodawca podkreśla, że nie można uznać, iż pracownik merytoryczny Spółki zatrudniony w niej w oparciu o umowę o pracę wykonuje zadania „zlecone” mu przez Spółkę, a więc, że realizuje cel programu jedynie pośrednio. Nie istnieje sytuacja, w której sama Spółka mogłaby realizować te cele bez udziału zatrudnionych przez nią pracowników merytorycznych wykonujących prace badawcze w ramach projektów dofinansowanych ze środków VII Programu Ramowego.

Stanowisko takie potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z dnia 14 stycznia 2009 r. (sygn. II FSK 1457/07), w którym dokonał wykładni językowej słowa „zlecać”, użyte przez ustawodawcę w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z orzeczeniem sądu, wyżej cytowany przepis nie dotyczy pracowników podmiotu „bezpośrednio realizującego cel programu”, zatrudnionych przez ten podmiot w oparciu o umowę o pracę. Tym samym NSA stwierdził, iż w zastrzeżeniu ustawodawcy określonym w powyższym przepisie ustawy chodzi o „umowę zlecenia, umowę o świadczenie usług, ewentualnie umowę o dzieło, umowę o roboty budowlane, a nie umowę o pracę. Taką wykładnię powołanego przepisu wspiera także wykładnia funkcjonalna i celowościowa. Otóż gdyby ustawodawca chciał by zwolnienie z art. 21 ust.1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie odnosiło się do pracowników podatnika bezpośrednio realizującego cel programu, to przepis ten otrzymałby również inne brzmienie, a mianowicie, że „zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, będących pracownikami oraz podmiotów, którym podatnik ten zleca-bez względu na rodzaj umowy- wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem”.

Zgodnie zatem z zacytowaną wykładnią NSA, intencją ustawodawcy było umożliwienie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę skorzystania z przedmiotowego zwolnienia.

Taka interpretacja przedmiotowego przepisu znajduje swoje uzasadnienie w istocie funkcjonowania podmiotów prawnych, które nie działają samodzielnie, ale zawsze prace ich są wykonywane poprzez pracowników. Argument ten podjął także Naczelny Sąd Administracyjny we wskazanym powyżej orzeczeniu, w którym uznał, iż „przyjmowanie poglądu, że podatnik (...) sam niejako realizuje bezpośrednio cel programu nie jest do pogodzenia z istotą działalności gospodarczej rozumianej szeroko. Firma musi przecież wykonywać te zadania posługując się choćby tylko i wyłącznie, ale zawsze zatrudnionymi pracownikami”.

Podobne rozumienie analizowanego przepisu potwierdzone zostało również przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w orzeczeniu z dnia 13 czerwca 2007 r. (sygn. I SA/Kr 1555/06), w którym sąd orzekł: „Odnosząc się jeszcze do kwestii adresata zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy stwierdzić, że ustawa nie uzależnia zastosowania przedmiotowego zwolnienia od tego, czy podatnik otrzymuje bezpośrednio środki w ramach bezzwrotnej pomocy. Wymaga natomiast, by podatnik bezpośrednio realizował cel programu. Oczywiście w przedmiotowej sprawie ze zwolnienia korzystają konkretne osoby fizyczne powiązane umowami ze spółką wchodzącą w skład Konsorcjum, która jako osoba prawna z natury rzeczy nie może być bezpośrednim realizatorem celu, który realizują zaangażowane przez nią osoby”.

Z powyższego wynika, iż o ile Spółka może być odbiorcą bezzwrotnej pomocy, o tyle nie może ona, nie angażując swoich pracowników - naukowców, wykonywać projektów o charakterze badawczo-rozwojowym. Należy zatem stwierdzić, iż pracownicy ci „bezpośrednio realizują cel programu”. Wnioskodawca przytacza również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. III SA/Wa 2150/07), zgodnie z którym: „Zawsze (...) podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy jest naukowiec, szczególnie jak (...) środki finansowe Programów Ramowych są przekazywane instytucji naukowej, a nie osobom fizycznym, tym samym środki finansowe przeznaczone na badania prowadzone przez naukowca przekazywane są mu poprzez instytucję badawczą.

Wnioskodawca podkreśla także, że Minister Finansów potwierdził prawidłowość stanowiska, zgodnie z którym wynagrodzenia pracowników realizujących bezpośrednio cele projektów dofinansowanych w ramach VII Programu Ramowego, finansowane ze środków tego projektu, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w interpretacjach wydanych Spółce, tj. płatnikowi podatku. W uzasadnieniu interpretacji o sygn. ILPB2/415-851/09-2/JK Minister Finansów stwierdził, że wynagrodzenia finansowane ze środków VII Programu Ramowego (w części finansowanej ze środków unijnych) „które dotyczyły bezpośredniej realizacji celu programu pomocowego poprzez wykonywanie przez pracowników prac merytorycznych ujętych w stosownych dokumentach programowych korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych”.

W związku z powyższym, w świetle przytoczonej wyżej analizy przepisów ww. ustawy oraz linii orzeczniczej WSA i NSA, , dochody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu realizacji prac badawczo-rozwojowych w ramach projektów dofinansowanych z VII Programu Ramowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy zwolnione są z opodatkowania w części pokrytej z bezzwrotnych środków tego programu. Tym samym Spółka, jako płatnik zgodnie z art. 31 ustawy, nie jest zobowiązana do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od Pracownika w odniesieniu do tej części jego przychodów, które są finansowane ze środków VII Programu Ramowego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, uznał za prawidłowe.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Minister Finansów stwierdza co następuje.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 ustawy).

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zatem opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów enumeratywnie wymienionych przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych oraz dochodów, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zastosowanie tego zwolnienia przedmiotowego wymaga zatem łącznego spełnienia przesłanek określonych w lit.a i b przepisu. Pierwsza z nich dotyczy źródła pochodzenia dochodów i jest spełniona wówczas gdy środki pochodzą m.in. od organizacji międzynarodowej i przyznano je na podstawie jednostronnej deklaracji lub umowy zawartej z tą organizacją przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, także wówczas gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Druga z przesłanek natomiast określa warunek dotyczący bezpośredniej realizacji przez osobę fizyczną celów programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Jak wynika z wniosku, Wnioskodawca jest pracownikiem firmy T. Sp. z o.o., będącej beneficjentem VII Programu Ramowego, w ramach którego bierze udział w projektach o charakterze badawczo-rozwojowym, np. w projektach o akronimie E-SPONDER, czy EFIPSANS dofinansowanych w tego programu. Wnioskodawca jest odpowiedzialny za prace o charakterze badawczo-rozwojowym przewidziane do realizacji przez pracodawcę w umowach o dofinansowanie danego projektu ze środków VII programu Ramowego. Praca Wnioskodawcy ma charakter merytoryczny.

Z powyższego wynika zatem, że beneficjentem środków z w ramach VII Programu Ramowego był pracodawca Wnioskodawcy, tj. T. Sp. z o.o., a nie Wnioskodawca, który uzyskiwał dochody z tytułu zawartej z pracodawcą umowy o pracę.

Niewątpliwie w przedstawionej we wniosku sprawie przesłanka dotycząca pochodzenia dochodów została spełniona, gdyż środki pochodzące z Komisji Europejskiej mieszczą się w zakresie lit.a przepisu.

Jednakże należy zwrócić uwagę na ugruntowany w orzecznictwie sądowo-administracyjnym pogląd dotyczący art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy, iż zwolnieniem podatkowym nie są objęte dochody osób będących pracownikami (podwykonawcami) bezpośredniego wykonawcy.

W wyrokach wpisujących się w ten nurt orzecznictwa podnosi się argument, który Minister Finansów podziela, że treść użytego w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy, wyrazu „bezpośrednio” należy odczytywać w związku z dalszą częścią tego przepisu, z której wynika, iż bezpośrednio nie realizują programu pomocowego podwykonawcy, oraz z treścią lit.a tego unormowania, która wskazuje na podmioty uprawnione do przekazywania środków. Podkreśla się również, iż „nie do przyjęcia jest taka wykładnia omawianego przepisu, iż do zakresu podmiotów objętych zwolnieniem podatkowym – zaliczają się również osoby będące pracownikami czy wykonawcami dzieła dla bezpośredniego wykonawcy zadań, dla realizacji których objęte zwolnieniem środki zostały przyznane, o ile zatrudnione są przy wykonywaniu prac związanych z realizacją tych zadań” (prawomocny wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2009 r. sygn. akt I SA/Bd 230/09). Ten sposób rozumienia warunku „bezpośredniości” widoczny jest m.in. w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego, przykładowo w wyrokach: z dnia 15 kwietnia 2009 r. sygn. akt II FSK 58/08, z dnia 17 listopada 2010 r. sygn. akt II FSK 1265/09, z dnia 13 maja 2011 r. sygn. akt II FSK 48/10, z dnia 20 stycznia 2012 r. sygn. akt II FSK 1425/10, z dnia 19 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2487/10, z dnia 13 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2460/10, z dnia 22 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2564/10, a także z dnia 24 czerwca 2014 r. sygn. akt II FSK 1918/12.

Wskazać przy tym należy, iż stanowisko zawarte w przywołanych przez Wnioskodawcę wyrokach WSA i NSA nie zyskało szerokiej akceptacji judykatury.

Wobec utrwalonej linii orzeczniczej dotyczącej interpretacji przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, uznać należy, iż dochód pracownika uzyskany w związku z wykonywaniem czynności na polecenie pracodawcy będącego beneficjentem środków pochodzących ze źródeł wymienionych w lit.a przepisu, nie korzysta ze zwolnienia od podatku, bowiem nie została spełniona przesłanka określona w lit.b tej regulacji.

Przechodząc na grunt rozpatrywanej sprawy, jak wskazano wyżej, to pracodawca Wnioskodawcy bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Wnioskodawcy nie przydzielono bowiem środków finansowych na realizację projektów w ramach tego programu finansowanego ze środków VII Programu Ramowego. Wnioskodawca jako pracownik wprawdzie wykonuje czynności związane z programem pomocowym, jednakże robi to na zlecenie i dla podmiotu bezpośrednio realizującego cel tego programu (na mocy zawartej z nim umowy o pracę) i przy wykorzystaniu środków od niego otrzymanych (a nie przekazanych przez podmiot upoważniony). Innymi słowy, wprawdzie Wnioskodawca realizuje cel programu, jednak nie realizuje programu bezpośrednio, ale pośrednio poprzez wykonywanie zadań powierzonych przez pracodawcę. Analiza przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, iż podatnikiem realizującym bezpośrednio cel programu może być jedynie podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie, a tym podmiotem nie jest Wnioskodawca.

W konsekwencji, dochód Wnioskodawcy otrzymany z tytułu uczestnictwa w realizacji projektów o charakterze badawczo-rozwojowym ze środków VII Programu Ramowego, nie korzysta ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Tym samym dochód Wnioskodawcy ze stosunku pracy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 31, 32, 38 i 39 ustawy. Stąd też pracodawca Wnioskodawcy jest obowiązany do poboru zaliczek na podatek od wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym z tytułu realizowania zadań w ramach ww. projektów.

Odnosząc się natomiast do przywołanej interpretacji indywidualnej Nr ILPB2/415-851/09-2/JK wydanej pracodawcy Wnioskodawcy, należy wskazać, iż z uwagi na stwierdzenie jej nieprawidłowości, Minister Finansów działając na podstawie art. 14e § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, dokonał z urzędu jej zmiany.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, należy uznać za nieprawidłowe.

Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 13 lutego 2012 r. Nr ITPB2/415-1029/11/RS, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.