DD3/033/379/14/CRS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy finansowej.
DD3/033/379/14/CRSinterpretacja indywidualna
  1. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
  2. beneficjent
  3. cel
  4. pracownik
  5. programy
  6. wynagrodzenia
  7. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 14 lipca 2010 r. Nr ILPB2/415-523/10-2/ES wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Sp. z o.o. (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy finansowej, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2010 r. Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny.

Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa z dnia 28 września 2009 r. Urząd Marszałkowski Województwa złożył w Komisji Europejskiej wniosek o grant na realizację działań z programu „Inteligentna Energia dla Europy” w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (2007-2013) ustanowionego decyzją nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 24 października 2006 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L310/15 z dnia 9 listopada 2006 r.).

Warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji dla określonych grup docelowych było utworzenie agencji zarządzania energią jako samodzielnej osoby prawnej.

W dniu 8 czerwca 2009 r. została podpisana umowa o między Agencją Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji a beneficjentem Województwem.

Zgodnie z Artykułem 1.1.1 ww. umowy Agencja przyznała grant na warunkach i zasadach określonych w Warunkach Szczególnych, Warunkach Ogólnych oraz Aneksach do Umowy.

Dnia 30 października 2009 r. został podpisany akt notarialny dotyczący utworzenia Wnioskodawcy - jednostki regionalnej w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której głównym udziałowcem jest Urząd Marszałkowski Województwa.

Następnie w dniu 16 marca 2010 roku został podpisany przez Województwo - współbeneficjenta i Wnioskodawcą aneks, na mocy którego Wnioskodawca staje się koordynatorem projektu a zarazem współbeneficjentem środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej. Aneks wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2010 r. Tym samym zakończono realizację Pakietu Roboczego (PR) nr 1 - „Prawne ustanowienie agencji i faktyczne rozpoczęcie działalności przez agencję” w ramach umowy o grant na realizację działania w ramach programu „Inteligentna Energia dla Europy” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na mocy podpisanej umowy, a następnie aneksu, koordynator czyli Wnioskodawca otrzyma od Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji wkład w wysokości 243 230 EURO, co odpowiada 46,66% całkowitych szacunkowych kosztów kwalifikowanych na finansowanie działania. Wkład będzie płatny w częściach zwanych płatnościami. Płatności będą dokonywane na wyodrębniony rachunek bankowy koordynatora. Pierwsza płatność wynosi 75 000 EURO i wpłynie na rachunek bankowy koordynatora w ciągu 45 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji podpisanej umowy.

W ramach otrzymanych środków będą finansowane działania zgodnie z szacunkowym budżetem zawartym w Aneksie II oraz opisem działania w Aneksie i do umowy. Zgodnie z umową grant nie pokrywa całkowitego kosztu działania.

W związku z realizacją zadań (Pakietów Roboczych) projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej Wnioskodawca zatrudnia na umowę o pracę personel do bezpośredniej realizacji projektu. W skład bezpośredniego personelu wchodzą: Dyrektor Agencji (Prezes Zarządu), Sekretarka (Asystent Zarządu), Specjalista ds. energii, Specjalista ds. rozwoju lokalnego, Specjalista ds. edukacji i promocji energetycznej oraz Księgowy Projektu (Główny Księgowy) - wszyscy zatrudnieni na umowę o pracę.

Wynagrodzenia zatrudnionych na umowę o pracę pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne wchodzą w skład kosztów bezpośrednich kwalifikowanych, które będą w 46,66% pokryte środkami pochodzącymi z tegoż grantu. W związku z tym zobowiązano pracowników zatrudnionych na umowę o pracę do prowadzenia indywidualnych godzinowych kart pracy, na podstawie których daje się wyodrębnić czas pracy bezpośrednio poświęcony na realizację projektu.

Wynagrodzenia będą wypłacane bezpośrednio z konta ze środków pomocy bezzwrotnej. W przypadku braku środków na tym koncie (daty otrzymywania transz z Unii Europejskiej zgodnie z zapisami umowy grantowej) wynagrodzenia finansowane będą z własnych środków a następnie zostaną zrefundowane ze środków bezzwrotnej pomocy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochody osób zatrudnionych na umowę o pracę bezpośrednio realizujących cel projektu uzyskane w wyniku wykonywania zadań w projekcie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, jako beneficjenta środków pochodzących z Unii Europejskiej, wynagrodzenia wypłacane pracownikom, którzy w ramach umowy o pracę wykonują czynności bezpośrednio realizując działania na rzecz projektu mogą być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, w części pokrywanej z grantu, tj. w 46,66% ich wartości.

Wnioskodawca podkreśla, że otrzymane środki finansowe pochodzą z budżetu Unii Europejskiej, Ramowy Program Konkurencyjności i Innowacji jest dofinansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej.

W ocenie Wnioskodawcy pracownicy bezpośrednio realizują cele programu finansowanego z Unii Europejskiej. Co prawda bezpośrednim wykonawcą - w sensie prawnym - jest Wnioskodawca, jednakże jako osoba prawna zadania swe, w tym również z zakresu programu realizuje poprzez swoich pracowników.

W tej sytuacji uzasadnione jest uznanie, że celem regulacji art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest przyznanie prawa do zwolnienia z podatku dochodowego osób bezpośrednio realizujących cel projektu potwierdzone indywidualnymi godzinowymi kartami pracy.

Potwierdzenie stanowiska Wnioskodawcy odzwierciedlają orzecznictwa sądów administracyjnych (np. wyroki WSA z dnia 10 lipca 2007 r. sygn. akt: III SA/Wa 741/2007, z dnia 10 kwietnia 2008 r. sygn. akt: III SA/Wa 2150/2007, z dnia 24 października 2007 r. sygn. akt I SA/Gl 308/07, z dnia 12 października 2007 r. sygn. akt I SA/Op 269/07 oraz z dnia 13 czerwca 2007 r. sygn. akt i SA/Kr 1555/06).

Na dzień złożenia zapytania o interpretację Wnioskodawca nadmienił, iż odprowadza podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń, w pełnej wysokości do Urzędu Skarbowego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznał za prawidłowe w części dotyczącej wypłat finansowanych bezpośrednio ze środków przekazanych przez Unię Europejską na wyodrębniony rachunek bankowy oraz nieprawidłowe w części dotyczącej wypłat finansowanych ze środków własnych zrefundowanych ze środków bezzwrotnej pomocy przekazanych przez Unię Europejską.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, Minister Finansów stwierdza co następuje.

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 9 ust. 1 ustawy wyraża podstawową zasadę podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z tą zasadą opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów enumeratywnie wymienionych przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych oraz dochodów, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku w drodze rozporządzenia. Tym samym wszelkie przywileje w podatku dochodowym od osób fizycznych (w tym zwolnienia przedmiotowe) stanowią wyjątek, istotne odstępstwo od sprawiedliwości podatkowej, co powoduje, że normy prawne je ustanawiające muszą być interpretowane ściśle. W ich przypadku niedopuszczalne jest zarówno stosowanie wykładni zawężającej, jak i wykładni rozszerzającej. Dotyczy to m.in. zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. v

Na podstawie tego przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zastosowanie przedmiotowego zwolnienia wymaga zatem łącznego spełnienia dwóch przesłanek, tj. przesłanki określonej w lit. a oraz lit. b wyżej przytoczonego przepisu.

Przesłanka z lit. a dotyczy źródła pochodzenia dochodów i jest spełniona wówczas, gdy środki pochodzą m.in. od organizacji międzynarodowej i przyznano je na podstawie jednostronnej deklaracji lub umowy zawartej z tą organizacją przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, także wówczas gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Przesłanka z lit. b dotyczy bezpośredniej realizacji celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i jest spełniona wyłącznie wtedy, gdy osoba fizyczna (podatnik) bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Tym samym nie jest spełniona w odniesieniu do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem (podwykonawcy).

Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa sądowo-administracyjnego podnosi się argument - który Minister Finansów podziela - że treść użytego w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy, wyrazu „bezpośrednio” należy odczytywać w związku z dalszą częścią tego przepisu, z której wynika, iż bezpośrednio nie realizują programu pomocowego podwykonawcy, oraz z treścią lit.a tego unormowania, która wskazuje podmioty uprawnione do przekazywania środków. Podkreśla się również, iż „nie do przyjęcia jest taka wykładnia omawianego przepisu, iż do zakresu podmiotów objętych zwolnieniem podatkowym – zaliczają się również osoby będące pracownikami czy wykonawcami dzieła dla bezpośredniego wykonawcy zadań, dla realizacji których objęte zwolnieniem środki zostały przyznane, o ile zatrudnione są przy wykonywaniu prac związanych z realizacją tych zadań” (prawomocny wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2009 r. sygn. akt I SA/Bd 230/09). Ten sposób rozumienia warunku „bezpośredniości” widoczny jest m.in. w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego, przykładowo w wyrokach: z dnia 15 kwietnia 2009 r. sygn. akt II FSK 58/08, z dnia 17 listopada 2010 r. sygn. akt II FSK 1265/09, z dnia 13 maja 2011 r. sygn. akt II FSK 48/10, z dnia 20 stycznia 2012 r. sygn. akt II FSK 1425/10, z dnia 19 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2487/10, z dnia 13 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2460/10, z dnia 22 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2564/10, a także z dnia 24 czerwca 2014 r. sygn. akt II FSK 1918/12.

W tej sytuacji za ugruntowany należy uznać pogląd prezentowany przez sądy, zgodnie z którym jeżeli podatnik będący beneficjentem środków pochodzących ze źródeł wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.a ustawy zleca osobie fizycznej (bez względu na rodzaj umowy) wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem, dochody tej osoby otrzymane w związku wykonaniem zlecenia nie korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, gdyż nie została spełniona przesłanka określona w lit.b tej regulacji. Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy nie jest bowiem osoba fizyczna, której zlecono wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym programem, lecz podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu, i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie (jest stroną umowy przyznającej środki z bezzwrotnej pomocy).

Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, iż niewątpliwie w przedstawionym stanie faktycznym przesłanka dotycząca pochodzenia dochodów została spełniona, gdyż środki z Unii Europejskiej mieszczą się w zakresie lit.a przepisu.

Tym niemniej, przyjmując ugruntowane już orzecznictwo sądowo-administracyjne dotyczące art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy, uznać należy, iż nie został spełniony warunek z lit. b, bowiem pracownicy Wnioskodawcy nie są podatnikami, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy. Faktu tego nie zmienia wykonywanie przez pracowników określonych zadań na rzecz realizacji projektu (za wynagrodzeniem w ramach umowy o pracę). Przedmiotowe czynności wykonywane są bowiem na zlecenie Wnioskodawcy, tj. dla podmiotu bezpośrednio realizującego cel programu oraz przy wykorzystaniu środków przez niego otrzymanych, a nie przekazanych bezpośrednio pracownikom. Innymi słowy, wprawdzie pracownicy Wnioskodawcy są zaangażowani w realizację celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, jednak to nie oni realizują program bezpośrednio. Za bezpośrednią realizację celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy odpowiada Wnioskodawca, który jest stroną umowy, i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie postanowień zawartej umowy (beneficjent pomocy).

W konsekwencji, dochody pracowników Wnioskodawcy nie są objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Nie została bowiem spełniona przesłanka wymieniona w lit.b tej regulacji.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 14 lipca 2010 r. Nr ILPB2/415-523/10-2/ES wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.