DD3/033/343/OBQ/14/RD-106034 | Interpretacja indywidualna

W konsekwencji, wynagrodzenia pracowników nie są objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Nie została bowiem spełniona przesłanka wymieniona w lit.b tej regulacji. Tym samym Wnioskodawca jako płatnik jest obowiązany do poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od dochodów tych osób, na zasadach określonych w art. 31, 32, 38 i 39 ustawy.
DD3/033/343/OBQ/14/RD-106034interpretacja indywidualna
 1. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 2. beneficjent
 3. dotacja
 4. pomoc bezzwrotna
 5. programy
 6. wynagrodzenia
 7. zwolnienia przedmiotowe
 8. środki pomocowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 03 grudnia 2009 r. Nr IPPB4/415-618/09-5/MP wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Spółki S.A. (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2009 r., uzupełnionym w dniu 5 października 2009 r. i 25 listopada 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2009 r. Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, uzupełnionym w dniu 5 października 2009 r. i 25 listopada 2009 r., Wnioskodawca przedstawił następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca w II kwartale 2009 roku zawarł z Komisją Europejską następujące umowy:

 1. Projekty finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej w ramach programu „lnteligent Energy Europe”:
  • Nazwa projektu – Promotion 3e - Promotion of Energy-Efficient Appliances in Europe; czas trwania – 01.04.2009-31.10.2011 r.; dofinasowanie – 83.356,00 euro.
  • Nazwa projektu – Tabula - Typology Approach for Building Stock Energy Assessment; czas trwania – 01.06.2009-31.05.2012 r.; dofinasowanie – 77.583,00 euro.
  • Nazwa projektu – NorthPass - Promotion of the Passive Houses Concept to the North European Building Market; czas trwania – 01.06.2009- 31.05.2012 r.; dofinasowanie – 48.588,00 euro.
 2. Projekt badawczo-rozwojowy finansowany ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej w ramach 6 Programu Ramowego - Build Health - Holistic Energy Conscious and Sustainable Strategies in the Health Care Building Sector; czas trwania – 01.04.2009-30.11.2011 r.; dofinansowanie – 40.385,50 euro.

Wnioskodawca wskazuje, iż ww. projekty są częściowo finansowane ze środków pomocy bezzwrotnej oraz instytucją wdrażającą nie jest podmiot polski, tak jak w przypadku funduszy strukturalnych. Wnioskodawca jest podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy zagranicznej i środki unijne bezpośrednio wpływają na konto Wnioskodawcy.

Program o angielskiej nazwie „Inteligent Energy Europe” (w j. polskim: „Inteligentna Energia - Europa) jest realizowany w ramach „The competitiveness and innovation framework programme” (CIP) (w j. polskim: Ramowy Program Konkurencyjności i Innowacji) Komisji Europejskiej. Agencją wdrażającą ten program jest Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji Komisji Europejskiej. Agencja ta udziela bezzwrotnej pomocy podmiotom realizującym projekty zgodne z celami programu, wybranym drogą ogłaszanych konkursów. Podmiotami realizującymi projekty są konsorcja podmiotów uprawnionych do korzystania z tej pomocy, zlokalizowanych w różnych krajach Unii Europejskiej. Każdy członek konsorcjum ma te same prawa, a umowa dotycząca realizacji danego projektu jest zawierana przez Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji z partnerem wiodącym (koordynatorem) reprezentującym wszystkie podmioty zebrane w konsorcjum.

Beneficjentem poszczególnych projektów w Polsce jest Wnioskodawca.

Informacje dotyczące poszczególnych programów są następujące:

 1. Projekt: Promotion 3e; Beneficjent krajowy: Wnioskodawca; Koordynator wiodący: ESTSetubal - Setubal College of Technology - Portugalia; Rola Wnioskodawcy: Udział we wszystkich zadaniach przewidzianych planem projektu w tym m. in.:
  • opracowanie systemu szkoleń i materiałów szkoleniowych,
  • przeprowadzenie 50 szkoleń,
  • opracowanie broszur i innych materiałów promocyjnych,
  • zorganizowanie warsztatów i seminariów,
  • promocja projektu i jego wyników w mediach.
   Źródła finansowania: 75% - bezzwrotne środki z programu IEE, 25% - środki własne.
 2. Projekt: Tabula; Beneficjent krajowy: Wnioskodawca Koordynator wiodący: Institut Wohnen und Umwelt GmbH - IWU (Instytut Budownictwa i Środowiska) – Niemcy; Rola Wnioskodawcy: Udział we wszystkich zadaniach przewidzianych planem projektu w tym m.in.:
  • opracowanie typologii budynków dla Polski,
  • udział w opracowaniu wspólnej metodologii oceny budynków,
  • przygotowanie bazy danych budynków dla Polski,
  • promocja wyników projektu poprzez seminaria, artykuły prasowe i konferencje.
   Źródła finansowania: 75% - bezzwrotne środki z programu IEE, 25% - środki własne.
 3. Projekt: NorthPASS; Beneficjent krajowy: Wnioskodawca; Koordynator wiodący: VTT Technical Research Centre of Finland, (Fińskie Centrum Badawcze Budownictwa) – Finlandia; Rola Wnioskodawcy: Udział we wszystkich zadaniach przewidzianych planem projektu w tym m.in.:
  • opracowanie standardu budynku pasywnego,
  • oszacowanie potencjału budynków pasywnych w Polsce,
  • analiza LCA (w cyklu życia) budynku pasywnego,
  • ocena ekonomiczna i środowiskowa skutków wdrażania budynków pasywnych w Polsce,
  • promocja wyników projektu poprzez seminaria, artykuły prasowe i konferencje.
   Źródła finansowania: 75% - bezzwrotne środki z programu IEE, 25% - środki własne.
 4. Projekt: Built Health; Beneficjent krajowy: Wnioskodawca; Koordynator wiodący: Esbensen Consulting Engineers – Dania; Rola Wnioskodawcy: Udział w zadaniach przewidzianych planem projektu w tym m.in.:
  • opracowanie zintegrowanego procesu projektowania budynków szpitalnych,
  • opracowanie broszury przedstawiającej wyniki projektu,
  • promocja wyników projektu poprzez seminaria, artykuły prasowe i konferencje.

Źródła finansowania: 50% - bezzwrotne środki z 6 Programu Ramowego, 20% - środki własne, 30% - środki pochodzące z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w ramach środków finansowych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.)

Wnioskodawca wskazuje, iż jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynagrodzenia będą wypłacane ze środków, które będą pochodziły bezpośrednio z Unii Europejskiej z wyodrębnionego rachunku, na który będzie wpływać dofinansowanie z Unii Europejskiej, a następnie bezpośrednio będzie dokonywana wypłata wynagrodzeń.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochody otrzymane z realizacji ww. projektów w formie dotacji będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody otrzymane z realizacji ww. projektów w formie dotacji będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych w myśl art. 17 ust. 1 pkt 23 i podatku dochodowego od osób fizycznych art. 21 ust. 1 pkt 46.

Odpowiedź na pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych została rozpatrzona odrębną interpretacją indywidualną.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, uznał za prawidłowe w części dotyczącej wynagrodzeń finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy pochodzących bezpośrednio z Unii Europejskiej i nieprawidłowe w części dotyczącej wynagrodzeń finansowanych ze środków pochodzących z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, stwierdzam, co następuje.

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 9 ust. 1 ustawy wyraża podstawową zasadę podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z tą zasadą opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów enumeratywnie wymienionych przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych oraz dochodów, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku w drodze rozporządzenia. Tym samym wszelkie przywileje w podatku dochodowym od osób fizycznych (w tym zwolnienia przedmiotowe) stanowią wyjątek, istotne odstępstwo od sprawiedliwości podatkowej, co powoduje, że normy prawne je ustanawiające muszą być interpretowane ściśle. W ich przypadku niedopuszczalne jest zarówno stosowanie wykładni zawężającej, jak i wykładni rozszerzającej. Dotyczy to m.in. zwolnienia zawartego w art . 21 ust. 1 pkt 46 ustawy.

Na podstawie tego przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zastosowanie przedmiotowego zwolnienia wymaga zatem łącznego spełnienia dwóch przesłanek, tj. przesłanki określonej w lit.a oraz lit.b wyżej przytoczonego przepisu.

Przesłanka z lit.a dotyczy źródła pochodzenia dochodów i jest spełniona wówczas, gdy środki pochodzą m.in. od organizacji międzynarodowej i przyznano je na podstawie jednostronnej deklaracji lub umowy zawartej z tą organizacją przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, także wówczas gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Przesłanka z lit.b dotyczy bezpośredniej realizacji celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i jest spełniona wyłącznie wtedy, gdy osoba fizyczna (podatnik) bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Tym samym nie jest spełniona w odniesieniu do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem (podwykonawcy).

Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa sądowo-administracyjnego podnosi się argument - który Minister Finansów podziela - że treść użytego w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy, wyrazu „bezpośrednio” należy odczytywać w związku z dalszą częścią tego przepisu, z której wynika, iż bezpośrednio nie realizują programu pomocowego podwykonawcy, oraz z treścią lit.a tego unormowania, która wskazuje podmioty uprawnione do przekazywania środków. Podkreśla się również, iż „nie do przyjęcia jest taka wykładnia omawianego przepisu, iż do zakresu podmiotów objętych zwolnieniem podatkowym – zaliczają się również osoby będące pracownikami czy wykonawcami dzieła dla bezpośredniego wykonawcy zadań, dla realizacji których objęte zwolnieniem środki zostały przyznane, o ile zatrudnione są przy wykonywaniu prac związanych z realizacją tych zadań” (prawomocny wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2009 r. sygn. akt I SA/Bd 230/09). Ten sposób rozumienia warunku „bezpośredniości” widoczny jest m.in. w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego, przykładowo w wyrokach: z dnia 15 kwietnia 2009 r. sygn. akt II FSK 58/08, z dnia 17 listopada 2010 r. sygn. akt II FSK 1265/09, z 13 maja 2011 r. sygn. akt II FSK 48/10, z dnia 20 stycznia 2012 r. sygn. akt II FSK 1425/10, z dnia 19 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2487/10, z dnia 13 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2460/10, z dnia 22 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2564/10, a także z dnia 24 czerwca 2014 r. sygn. akt II FSK 1918/12.

W tej sytuacji, za ugruntowany należy uznać pogląd prezentowany przez sądy, zgodnie z którym jeżeli podatnik będący beneficjentem środków pochodzących ze źródeł wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.a ustawy zleca osobie fizycznej (bez względu na rodzaj umowy) wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem, dochody tej osoby otrzymane w związku z wykonaniem zlecenia nie korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, gdyż nie została spełniona przesłanka określona w lit.b tej regulacji. Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy nie jest bowiem osoba fizyczna, której zlecono wykonacie określonych czynności w związku z realizowanym programem, lecz podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu, i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie (jest stroną umowy przyznającej środki z bezzwrotnej pomocy).

Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, iż niewątpliwie w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego przesłanka dotycząca pochodzenia dochodów została spełniona, gdyż środki pochodzące z Unii Europejskiej zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w lit.a w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy.

Tym niemniej, przyjmując ugruntowane już orzecznictwo sądowo-administracyjne dotyczące art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy, uznać należy, iż nie został spełniony warunek z lit.b. Zgodnie z realizowanymi przez Wnioskodawcę projektami, pracownicy Wnioskodawcy nie są podatnikami, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy. Faktu tego nie zmienia wykonywanie przez pracowników określonych zadań na rzecz realizacji projektów (za wynagrodzeniem w ramach umowy o pracę). Przedmiotowe czynności wykonywane są bowiem na zlecenie Wnioskodawcy, tj. dla podmiotu bezpośrednio realizującego cel programu oraz przy wykorzystaniu środków przez niego otrzymanych, a nie przekazanych przez Komisję Europejską bezpośrednio pracownikom. Innymi słowy, wprawdzie pracownicy Wnioskodawcy są zaangażowani w realizację celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, jednak to nie oni realizują program bezpośrednio. Za bezpośrednią realizację celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy odpowiada bowiem Wnioskodawca, który jest stroną umowy o dofinansowanie, i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie postanowień zawartej umowy (beneficjent pomocy).

W konsekwencji, wynagrodzenia pracowników nie są objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Nie została bowiem spełniona przesłanka wymieniona w lit.b tej regulacji. Tym samym Wnioskodawca jako płatnik jest obowiązany do poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od dochodów tych osób, na zasadach określonych w art. 31, 32, 38 i 39 ustawy.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, należy uznać za nieprawidłowe.

Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 03 grudnia 2009 r. Nr IPPB4/415-618/09-5/MP, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.