DD3/033/339/IMD/14/RD-100335 | Interpretacja indywidualna

Minister Finansów,
Dochody pracowników zatrudnionych w celu realizacji projektu, nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Tym samym Wnioskodawca jako płatnik jest obowiązany do poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od dochodów tych osób, na zasadach określonych w art. 31, 32, 38 i 39 ustawy. Należy także wskazać, iż sposób obliczania podatku dochodowego nie jest uzależniony od sprawowanej w zespole funkcji.

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 01 września 2009 r. Nr IPPB4/415-377/09-4/JK2 wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 01 czerwca 2009 r., uzupełnionym w dniu 24 sierpnia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych pracownikom w związku z realizacją 7. Programu Ramowego, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01 września 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając – na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na wniosek złożony w dniu 01 czerwca 2009 r., uzupełniony w dniu 24 sierpnia 2009 r., w którym przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca przystąpił do realizacji europejskiego projektu o nazwie B. pod tytułem: „Zachowanie ludzi w sytuacjach kryzysowych. Badanie różnic międzykulturowych w celu stworzenia systemu bezpiecznej komunikacji”. Akronim B. oznacza Zachowanie, Bezpieczeństwo i Kultura. Projekt realizowany jest w 7 Programie Ramowym Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań rozwoju technologicznego i demonstracji.

Celem projektu jest zbadanie współzależności różnic kulturowych i etnicznych ludzkich zachowań, w sytuacjach kryzysowych, w celu wypracowania optymalnego lepszego dostosowania komunikacji związanej z kwestiami bezpieczeństwa. Opracowanie instrukcji i procedur mających na celu poprawę ochrony i ewakuacji. Projekt dostarczy dowodów, które będą przydatne dla pierwszej reakcji, projektantów budowlanych i osób zaangażowanych w rozwój awaryjnych procedur operacyjnych dla budynków oraz osób zaangażowanych w powstawanie procedur bezpieczeństwa dla obiektów na wypadek zagrożenia.

Projekt B. zakłada wykonanie następujących badań i analiz:

 • przeprowadzenie indywidualnych wywiadów z grupami ludzi według podziału: decydenci, ratownicy i ofiary zdarzeń, w celu poznania czynników warunkujących ich zachowania w sytuacji podczas kierowania akcją ratowniczą, ratowania ludzi, a także przymusowej ewakuacji. Rozpatrywane przyczyny ewakuacji to: pożar obiektu mieszkalnego, atak terrorystyczny, pożar stacji metra, trzęsienie ziemi, powódź, katastrofa budowlana oraz wypadek w transporcie publicznym. Wśród osób poddanych badaniu, polegającym na przeprowadzeniu wywiadów, na podstawie specjalnie opracowanej i jednakowej dla wszystkich krajów ankiety z użytkownikami oraz pracownikami obiektów, w których wystąpiło zagrożenie, ratownikami uczestniczącymi w zwalczaniu tego zagrożenia, władzami administracji lokalnej zarządzającej sytuacją kryzysową wynikłą z powodu zaistnienia omawianego zagrożenia oraz ofiarami dotkniętymi wspomnianym zagrożeniem,
 • przeprowadzenie prób eksperymentalnych symulujących realne scenariusze ewakuacji przeprowadzonych w podobnych obiektach w różnych krajach, które również pozwolą na analizę materiału filmowego z tych prób.

Badania ankietowe przeprowadzają wszyscy uczestnicy projektu, natomiast rezultaty i wnioski z przeprowadzonych wywiadów i ankiet indywidualnych i grupowych oraz prób eksperymentalnych pozwolą na zidentyfikowanie różnic i podobieństw w zachowaniu osób, cechujących się różnymi uwarunkowaniami kulturowymi i etnicznymi jak i czynnikami socjoekonomicznymi w sytuacji wystąpienia zagrożenia oraz wobec przymusu opuszczenia budynku. Identyfikacja ta pozwoli na opracowanie norm prawnych w UE z rekomendacją wdrożenia przez poszczególnych jej członków.

Wnioskodawca jest Partnerem w projekcie i środki finansowe otrzymane są od Koordynatora Projektu (wnioskodawcy Projektu) zgodnie z kontraktem. Badania prowadzone są przez interdyscyplinarny zespół europejskich naukowców z różnych instytucji, takich jak:

 1. C. M. U. w H., Niemcy, koordynator Projektu,
 2. Uniwersytet w G., Wielka Brytania, Partner,
 3. Instytut Bezpieczeństwa Publicznego w K., Hiszpania, Partner,
 4. Akademia Pożarnicza Służb Ratowniczych w H., Niemcy, Partner,
 5. Centrum Psychiatrii w P., Czechy, Partner,
 6. M-Technology-Organisation-Psychology, Szwecja, Partner,
 7. Sz. G. S. P. w W., Polska, Partner,
 8. Stowarzyszenie Medycznych Służb Ratowniczych w I., Turcja, Partner.

Pracownicy bezpośrednio realizują cele projektu, który prowadzony jest w ramach 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej.

Środki finansowe na realizację projektu pochodzą z 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej (w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji); B.;.

Wnioskodawca wskazał także, że beneficjentem projektu „Zachowanie ludzi w sytuacjach kryzysowych. Badanie różnic międzykulturowych w celu stworzenia systemu bezpiecznej komunikacji” jest konsorcjum europejskie, składające się z:

 1. E.-M.-A.-U. of G., Niemcy, koordynator Projektu,
 2. Uniwersytet w G, Wielka Brytania, Partner,
 3. Instytut Bezpieczeństwa Publicznego w K., Hiszpania, Partner,
 4. Akademia Pożarnicza Służb Ratowniczych w H., Niemcy, Partner,
 5. Centrum Psychiatrii w P., Czechy, Partner,
 6. Człowiek –Technologia –Organizacja -Psychologia, Szwecja, Partner,
 7. Sz. G. S. P. w W., Polska, Partner,
 8. Stowarzyszenie Medycznych Służb Ratowniczych w I., Turcja, Partner.

Beneficjentem ostatecznym jest E.-M.-A.-U. of G., Germany.

Partnerem wiodącym jest prof. Dr S. S., H. – N. – Departament H and P, E.– M. – A. –U. of G., Germany. Okres realizacji projektu od 01.05.2008 r. do 30.04.2011 r. Wypłata wynagrodzenia dla osób bezpośrednio wykonujących pracę na rzecz projektu B realizowanego w ramach 7 Programu Ramowego, zgodnie z umową grantową, jest finansowana w 75 % ze środków otrzymanych od koordynatora, który otrzymuje je od Komisji Europejskiej. Pozostała część wynagrodzenia tj. 25 % jest wypłacana z własnych środków Uczelni. Pracownicy otrzymują należne wynagrodzenie z dwóch odrębnych list płac, tj. dwa przelewy. Od wynagrodzenia wypłacanego z własnych środków jest odprowadzany podatek dochodowy od osób fizycznych.

Okres realizacji projektu to 01.05.2008 r. - 30.04.2011 r.

Wypłata wynagrodzenia dla osób bezpośrednio wykonujących pracę na rzecz projektu B. realizowanego w ramach 7 Programu Ramowego, zgodnie z umową grantową, jest finansowana w 75 % ze środków otrzymanych od koordynatora, który otrzymuje je od Komisji Europejskiej. Pozostała część wynagrodzenia tj. 25 % jest wypłacana z własnych środków Wnioskodawcy. Pracownicy otrzymują należne wynagrodzenie z dwóch odrębnych list płac, tj. dwa przelewy. Od wynagrodzenia wypłacanego z własnych środków jest odprowadzany podatek dochodowy od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy wynagrodzenia pracowników bezpośrednio wykonujących prace w ramach realizacji 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych...
 2. Czy funkcja w zespole projektowym ma znaczenie przy ewentualnym naliczeniu podatku lub zwolnieniu z niego...

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenia opisane we wniosku, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46, gdyż dochody te pochodzą ze środków Programów Ramowych Badań, Rozwoju Technicznego i prezentacji Unii europejskiej oraz osoby te bezpośrednio realizują zadania 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej i nie ma znaczenia funkcja w zespole projektowym przy stosowaniu ww. zwolnienia.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, uznał za prawidłowe.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, Minister Finansów stwierdza co następuje.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zatem opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów enumeratywnie wymienionych przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych oraz dochodów, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zastosowanie tego zwolnienia przedmiotowego wymaga zatem łącznego spełnienia przesłanek określonych w lit.a i b przepisu. Pierwsza z nich dotyczy źródła pochodzenia dochodów i jest spełniona wówczas gdy środki pochodzą m.in. od organizacji międzynarodowej i przyznano je na podstawie jednostronnej deklaracji lub umowy zawartej z tą organizacją przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, także wówczas gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Druga z przesłanek natomiast określa warunek dotyczący bezpośredniej realizacji przez osobę fizyczną celów programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Niewątpliwie w przedstawionej we wniosku sprawie przesłanka dotycząca pochodzenia dochodów została spełniona, gdyż środki programów ramowych badań UE zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w lit.a przepisu. Tym niemniej, przyjmując ugruntowane już orzecznictwo sądowo-administracyjne dotyczące art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy, uznać należy, iż zwolnieniem podatkowym nie są objęte dochody osób będących pracownikami (podwykonawcami) bezpośredniego wykonawcy.

W wyrokach wpisujących się w ten nurt orzecznictwa podnosi się argument, który Minister Finansów podziela, że treść użytego w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy, wyrazu „bezpośrednio” należy odczytywać w związku z dalszą częścią tego przepisu, z której wynika, iż bezpośrednio nie realizują programu pomocowego podwykonawcy, oraz z treścią lit.a tego unormowania, która wskazuje na podmioty uprawnione do przekazywania środków. Podkreśla się również, iż „nie do przyjęcia jest taka wykładnia omawianego przepisu, iż do zakresu podmiotów objętych zwolnieniem podatkowym – zaliczają się również osoby będące pracownikami czy wykonawcami dzieła dla bezpośredniego wykonawcy zadań, dla realizacji których objęte zwolnieniem środki zostały przyznane, o ile zatrudnione są przy wykonywaniu prac związanych z realizacją tych zadań” (prawomocny wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2009 r. sygn. akt I SA/Bd 230/09). Ten sposób rozumienia warunku „bezpośredniości” widoczny jest m.in. w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego, przykładowo w wyrokach: z dnia 15 kwietnia 2009 r. sygn. akt II FSK 58/08, z dnia 17 listopada 2010 r. sygn. akt II FSK 1265/09, z 13 maja 2011 r. sygn. akt II FSK 48/10, z dnia 20 stycznia 2012 r. sygn. akt II FSK 1425/10, z dnia 19 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2487/10, z dnia 13 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2460/10, z dnia 22 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2564/10, a także z dnia 24 czerwca 2014 r. sygn. akt II FSK 1918/12.

W tej sytuacji, za ugruntowaną należy uznać linię orzeczniczą dotyczącą interpretacji przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, zgodnie z którą dochód pracownika (zleceniobiorcy) uzyskany w związku z wykonywaniem czynności na polecenie pracodawcy (zleceniodawcy) będącego beneficjentem środków pochodzących ze źródeł wymienionych w lit.a przepisu, nie korzysta ze zwolnienia od podatku, bowiem nie została spełniona przesłanka określona w lit.b tej regulacji.

Przechodząc na grunt rozpatrywanej sprawy, to Wnioskodawca, któremu przydzielono środki finansowe na realizację projektu o nazwie B. pod tytułem: „Zachowanie ludzi w sytuacjach kryzysowych. Badanie różnic międzykulturowych w celu stworzenia systemu bezpiecznej komunikacji” w ramach 7 Programu Ramowego UE, bezpośrednio realizuje ten projekt. Zatrudnieni przez Wnioskodawcę pracownicy wprawdzie wykonują czynności związane z programem pomocowym, jednakże robią to na zlecenie i dla podmiotu bezpośrednio realizującego cel tego programu (na mocy zawartej z nim umowy o pracę) i przy wykorzystaniu środków od niego otrzymanych (a nie przekazanych przez podmiot upoważniony). Innymi słowy, wprawdzie pracownicy Wnioskodawcy realizują cel programu, jednak nie realizują programu bezpośrednio, ale pośrednio poprzez wykonywanie zadań powierzonych przez Wnioskodawcę. Analiza przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, iż podatnikiem realizującym bezpośrednio cel programu może być jedynie podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie, a tym podmiotem jest Wnioskodawca, a nie jego pracownicy.

W konsekwencji, dochody pracowników zatrudnionych w celu realizacji projektu, nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Tym samym Wnioskodawca jako płatnik jest obowiązany do poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od dochodów tych osób, na zasadach określonych w art. 31, 32, 38 i 39 ustawy. Należy także wskazać, iż sposób obliczania podatku dochodowego nie jest uzależniony od sprawowanej w zespole funkcji.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, należy uznać za nieprawidłowe.

Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 01 września 2009 r. Nr IPPB4/415-377/09-4/JK2, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.