0113-KDIPT2-3.4011.73.2018.1.RR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2018 r. (data wpływu 1 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Szkoła Zawodowa (zwana dalej: „Wnioskodawcą”), będąca uczelnią publiczną z siedzibą (...), na podstawie umowy nr (...), zawartej ze Skarbem Państwa (...), realizuje projekt (...) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest wraz z partnerami:

 • (...) Sp. z o. o., (...), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy (...),
 • Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej (...), wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy (...),
 • Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w (...), wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy (...) z siedzibą w (...).

Na mocy przedmiotowej umowy Wnioskodawca otrzyma dofinansowanie na realizację ww. Projektu.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 748 572 zł 12 gr (słownie: siedemset czterdzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote i dwanaście groszy) i obejmuje:

 1. dofinansowanie z następujących źródeł:
  1. ze środków europejskich w kwocie 630 896 zł 58 gr (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy), co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowanych Projektu,
  2. ze środków dotacji celowej w kwocie 42 818 zł 32 gr (słownie: czterdzieści dwa tysiące osiemset osiemnaście złotych i trzydzieści dwa grosze),
 2. wkład własny w kwocie 74 857 zł 22 gr (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia dwa grosze).

Dofinansowanie oraz wkład własny są przeznaczone na pokrywanie wydatków kwalifikowanych ponoszonych przez Wnioskodawcę i Partnerów w związku z realizacją Projektu.

W ramach ww. Projektu Wnioskodawca będzie realizował płatne praktyki zawodowe dla studentów (uczestników Projektu), w ramach których studenci będą otrzymywali stypendium (finansowane z otrzymanego dofinansowania). Studenci (uczestnicy Projektu) będą w różnym wieku (także powyżej 26 lat), zarówno pracujący (w tym w ramach umów cywilnoprawnych), jak i niepracujący.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, a jednocześnie podmiot realizujący projekt (...) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wypłacając świadczenia pieniężne w formie stypendium na rzecz uczestników Projektu ma prawo w odniesieniu do tych wypłat zastosować zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 8 grudnia 2017 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 200) i tym samym od tych wypłat nie odprowadzać miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, o których mowa w art. 31 i 32 ww. ustawy?

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonując wypłat świadczeń w formie stypendium na rzecz uczestników Projektu – (...) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, winien zastosować zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym od tych wypłat nie odprowadzać miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, o których mowa w art. 31 i 32 ww. ustawy.

Za ww. stanowiskiem, zdaniem Wnioskodawcy, przemawia następująca argumentacja: Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej „ustawą o PIT”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powołanego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy o PIT.

Stosownie do art. 11 ust. 1 tej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15. art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z dnia 13 października 2017 r., Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich, rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, środkami publicznymi są:

 1. dochody publiczne,
 2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 3. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2,
 4. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
  1. ze sprzedaży papierów wartościowych,
  2. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
  3. ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
  4. z otrzymanych pożyczek i kredytów,
  5. z innych operacji finansowych,
 5. przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Natomiast w myśl art. 5 ust. 3 ww. ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się:

 1. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;
 2. niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:
  1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
  2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
 3. środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych oraz Programu Środki Przejściowe;
 4. środki na realizację wspólnej polityki rolnej;
 5. środki przeznaczone na realizację:
  1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna,
  2. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 9 listopada 2006 r., str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa,
  3. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009,
  4. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009;

5a)środki przeznaczone na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;

5b)środki Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;

5c)środki pochodzące z instrumentu „Łącząc Europę”, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym instrument „Łącząc Europę”, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającym rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz. Urz. UE L 348 z 20 grudnia 2013 r., str. 129, z późn. zm.);

 1. inne środki.

Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego – wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, tak jak w niniejszej sprawie środki pochodzące z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

Zauważyć należy, że zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie wyznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. Natomiast użyte w tym przepisie sformułowanie „z udziałem środków europejskich” należy rozumieć jako współfinansowanie pomocy z tych środków.

Mając na uwadze opisany stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że skoro przedmiotowe stypendia są wypłacane w ramach Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, to spełniają warunek określony w regulacji art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczący udziału środków europejskich w pomocy udzielanej uczestnikom projektu i jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych – stanowią przychód uczestników, jednakże zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym, Wnioskodawca realizując Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej (...) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego powinien stosować w odniesieniu do dochodów z tego tytułu (tj. stypendium) zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, Jego stanowisko jest tożsame ze stanowiskiem wyrażonym w interpretacjach indywidualnych:

 • z dnia 9 lutego 2017 r., nr 2461-IBPB-2-2.4511.1068.2016.1.AP, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach,
 • z dnia 31 października 2012 r., nr ITPB2/415-748/12/RS, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy,

Wnioskodawca podkreśla również, że Minister Finansów interpretacją indywidualną wydaną w dniu 30 marca 2011 r., nr DD3/033/50/KDJ/11/PK-171, na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) zmienił z urzędu interpretację indywidualną z dnia 16 września 2010 r., nr IPPB4/415-512/10 -5/MP, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w imieniu Ministra Finansów w której uznano, że wbrew stanowisku wyrażonemu przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, który zastosował zawężającą wykładnię powyższego zwolnienia przedmiotowego, że stypendia stażowe wypłacone w 2010 r. uczestnikom projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego z udziałem środków europejskich, korzystają w całości ze zwolnienia od podatku na podstawie cytowanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy.

Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy należy uznać, że dokonując wypłat świadczeń w formie stypendium na rzecz uczestników Projektu – (...) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, winien On zastosować zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 8 grudnia 2017 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 200) i tym samym od tych wypłat nie odprowadzać miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, o których mowa w art. 31 i 32 ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.