0112-KDIL3-2.4011.383.2017.1.TR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązki płatnika.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2017 r. (data wpływu 15 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Uczelnia realizuje projekty finansowane ze środków unijnych i budżetowych. Większość środków przeznaczonych na realizację danego projektu (około 85%) pochodzi z Funduszy Europejskich (np. Europejskiego Funduszu Społecznego), zaś pozostała część funduszy pochodzi z budżetu państwa (około 15%).

Przyznane środki finansowe muszą być wydatkowane na cele wyznaczone w projekcie, w przeciwnym wypadku środki takie podlegają zwrotowi.

Uczelnia zobowiązana jest prowadzić wyodrębnioną ewidencję wydatków poszczególnych projektów w sposób przejrzysty, tak aby była możliwość identyfikacji operacji związanych z tymi projektami. Dokumentacja księgowa jest opisywana w sposób uwidaczniający związek z poszczególnymi projektami. Dokumenty wykorzystywane przez uczestników projektów, w tym również zaświadczenia o uczestnictwie lub inne certyfikaty, zawierają informacje o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej (np. Europejskiego Funduszu Społecznego).

Odbiorcami wsparcia w projektach są osoby fizyczne, które wyrażą chęć uczestnictwa w konkretnym projekcie. Uczestnictwo w projektach wiąże się z udziałem w szkoleniach, kursach, warsztatach, konkursach naukowych, wyjazdach studyjnych, konferencjach itp. w celach doskonalenia kompetencji naukowych i zawodowych, pogłębiania wiedzy, wymiany doświadczeń. Zdarza się, że są to wyjazdy zagraniczne. Uczestnicy, którymi mogą być np. pracownicy Uczelni, doktoranci oraz studenci, w ramach przyznanych środków finansowych otrzymują świadczenia finansowe, tj. stypendium wyjazdowe na pokrycie kosztów pobytu (diety i ryczałty). a także dostają świadczenia rzeczowe w postaci opłaconych kosztów podróży (np. bilet lotniczy). Ponadto uczestnicy dodatkowo mają opłacone warsztaty, szkolenia, konferencje itp., w których biorą udział.

Przykładem takich projektów są projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przyjętego decyzją wykonawczą Komisji z dnia 17 grudnia 2014 r., przyjmującą niektóre elementy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 do wsparcia z Europejskiego Funduszu Europejskiego Społecznego i szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Polsce” nr C (2014) 10129.

Wskazać należy, że Rada Ministrów w dniu 8 stycznia 2014 r. podjęła uchwałę w sprawie Umowy Partnerstwa, która określa układ programów operacyjnych na lata 2014-2020, w tym: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń z realizacji EFS w Polsce przyjęto założenie, że na poziomie regionalnym interwencja EFS będzie dotyczyła bezpośredniego wsparcia osób w celu poprawy ich sytuacji na rynku, natomiast PO WER, jako program krajowy, będzie koncentrował się na poprawie ram funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych oraz na zagadnieniach, dla których większą efektywność zapewni ich realizacja z poziomu krajowego, takich jak: innowacje, szkolnictwo wyższe, wsparcie osób młodych.

Celem Programu Wiedza Edukacja Rozwój jest m.in. inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie. Jedną z Osi Priorytetowych Programu jest szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Osie Priorytetowe określone są w dokumencie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z dnia 6 września 2017 r.

Instytucją Zarządzającą poszczególnymi programami operacyjnymi finansowanymi z funduszy unijnych jest Ministerstwo Rozwoju, które na podstawie porozumienia albo umowy przekazuje część swoich uprawnień Instytucjom Pośredniczącym, tj. Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy urzędom pracy, które wówczas stają się stronami w umowie o dofinansowanie projektu.

Należy podkreślić, że warunkiem przekazania środków finansowych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych (strukturalnych, w tym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) jest zawsze zawarcie umowy określającej szczegółowe warunki finansowania, realizacji oraz rozliczania projektu.

W ocenie Uczelni realizowane przez nią projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, opisane powyżej, należy kwalifikować jako programy rządowe. Umowy na realizację projektu podpisywane są z konkretnym ministrem jako zlecającym realizację tego projektu lub zgodnie z przekazanymi przez ministra uprawnieniami z przedstawicielem instytucji jw. Instytucją nadrzędną w takich projektach (tzw. Instytucją zarządzającą) jest minister właściwy do spraw rozwoju.

Wskazać należy, że programy operacyjne realizują cele zawarte w narodowej strategii spójności i strategiach rozwoju. Koordynacją realizacji strategii zajmuje się minister właściwy do spraw rozwoju. Ponadto w uchwale Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. wprost wskazano, że Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 jest programem krajowym.

Jednocześnie środki finansowe wypłacane Uczestnikom projektów w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowane są w przeważającej części ze środków europejskich (Europejskiego Funduszu Społecznego). Środki te stanowią około 85% całej kwoty przeznaczonej na dany projekt.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Zapytanie Uczelni dotyczy zastosowania zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do przekazywanych Uczestnikom projektów świadczeń finansowych (stypendium wyjazdowe) i rzeczowych (bilet lotniczy, opłacone szkolenie, warsztat, konferencje itp.).

Czy w opisanej sytuacji do otrzymywanych przez Uczestników projektów świadczeń finansowych winien mieć zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o PIT, a do świadczeń rzeczowych – art. 21 ust. 1 pkt 114 tej ustawy, a w związku z powyższym Uczelnia nie będzie zobowiązana:

 • do poboru podatku od wyżej wymienionych świadczeń przekazywanych w ramach projektu Uczestnikom,
 • do składania informacji podatkowych PIT 8C?

Zdaniem Wnioskodawcy, do otrzymywanych przez uczestnika świadczeń rzeczowych zastosowanie winien mieć przepis art. 21 ust. 1 pkt 114, zgodnie z którym wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów wolna jest od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro zostało mu powierzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa, przesłanki wskazane w ww. przepisie są spełnione.

Otrzymywane przez uczestników świadczenia są współfinansowane bowiem w części ze środków budżetu państwa (a w pozostałej części ze środków unijnych).

Pomimo, że brak jest ustawowej definicji programu rządowego, jednak za zasadne wydaje się przyjęcie założenia, że programem rządowym będzie program, w którym bierze udział jednostka organizacyjna wchodząca w skład administracji rządowej. Uchwała Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r., koordynacja realizacji strategii przez ministra właściwego do spraw rozwoju wskazuje, że jest to program rządowy, w związku z czym przesłanki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 114 są spełnione.

Natomiast w przypadku świadczeń finansowych otrzymywanych przez Uczestników projektów, zastosowanie – zdaniem Wnioskodawcy – powinno mieć zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o PIT.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że przedmiotowym zwolnieniem objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w ww. przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. Natomiast do środków europejskich zgodnie z art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (m.in. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego). Z kolei, użyte w powyższym przepisie pojęcie „z udziałem środków europejskich” należy rozumieć jako współfinansowanie pomocy z tych środków.

Oznacza to, że środki finansowe wypłacane Uczestnikom projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując, w związku z przekazywaniem Uczestnikom świadczeń finansowych (stypendium wyjazdowe na pokrycie kosztów wyjazdu) i rzeczowych (opłacone bilety lotnicze, opłacone szkolenie, warsztat oraz konferencja itp.), Wnioskodawca – jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – nie ma obowiązku naliczania, pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek od tych świadczeń oraz wystawienia informacji PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak podał Wnioskodawca, prawidłowość jego stanowiska potwierdzają interpretacje wydane przez organy podatkowe w podobnych sprawach:

 • z dnia 21 lipca 2017 r. nr 0113-KDIPT2-3.4011.118.2017.1.RR, wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,
 • z dnia 9 lutego 2017 r. nr 2461-IBPB-2-2.4511.1068.2016.1.AP, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach,
 • z dnia 27 listopada 2015 r. nr ILPB1/4511-1-1263/15-2/AMN, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
 • z dnia 1 września 2015 r. nr IBPB-2-1/4511-202/15/BD, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach,
 • z dnia 19 kwietnia 2011 r. nr IBPBI/1/415-90/11/RM, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednakże na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W myśl art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich – rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego) – wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Zauważyć należy również, że zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego, wartość pomocy udzielonej Uczestnikom projektu w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich – o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – w postaci świadczeń finansowych (stypendiów wyjazdowych), jest wolna od podatku dochodowego, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast analiza cytowanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że jego regulacją objęte są wyłącznie świadczenia pieniężne. Na podstawie tego przepisu nie może zatem korzystać ze zwolnienia od podatku wartość wskazanych we wniosku świadczeń rzeczowych.

Jednocześnie należy jednak wskazać, że stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku określonego tym przepisem musi otrzymać:

 • nieodpłatne świadczenie, bądź
 • świadczenie częściowo odpłatne, bądź
 • świadczenie rzeczowe (w naturze),
 • świadczenia te muszą być sfinansowane (współfinansowane) z konkretnych, ściśle określonych źródeł,
 • otrzymanie świadczeń winno nastąpić w ramach programów rządowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego, wartość świadczeń rzeczowych (bilet lotniczy, opłacone szkolenie, warsztat, konferencje itp.) otrzymanych przez Uczestników projektu jest wolna od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując: z racji tego, że świadczenia objęte pytaniem podatkowym są wolne od podatku dochodowego, przekazywanie przez Wnioskodawcę na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego opisanych świadczeń finansowych oraz świadczeń rzeczowych nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy wystąpieniem obowiązków płatnika z tychże tytułów, a w szczególności obowiązku naliczania, pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy ani obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Ponadto, w odniesieniu do przywołanych przez Wnioskodawcę rozstrzygnięć organów podatkowych, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania, ani konsekwencji wiążących, w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.