0111-KDIB1-3.4010.291.2018.1.IZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy Fundusz jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do odsetek i innych przychodów, a także zysków powstałych na skutek obrotu środkami finansowymi powierzonymi Funduszowi przez Województwo a pochodzącymi z wkładów wniesionych w ramach (...) Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 do instrumentów inżynierii finansowej zwróconych lub niezaangażowanych, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 czerwca 2018 r. (data wpływu 8 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Fundusz jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do odsetek i innych przychodów, a także zysków powstałych na skutek obrotu środkami finansowymi powierzonymi Funduszowi przez Województwo a pochodzącymi z wkładów wniesionych w ramach (...) Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 do instrumentów inżynierii finansowej zwróconych lub niezaangażowanych, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Fundusz jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do odsetek i innych przychodów, a także zysków powstałych na skutek obrotu środkami finansowymi powierzonymi Funduszowi przez Województwo a pochodzącymi z wkładów wniesionych w ramach (...) Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 do instrumentów inżynierii finansowej zwróconych lub niezaangażowanych, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

X Spółka z o.o. (dalej: „Fundusz”) została zawiązana 18 października 2017 r. na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, art. 13 ust. 1a i ust. 2 Ustawy o samorządzie województwa oraz Uchwały Sejmiku Województwa jako jednoosobowa spółka Województwa (dalej: „Województwo”). Misją Funduszu jest wspieranie i poprawa warunków dla rozwoju (...) przedsiębiorczości. Celem działalności Funduszu jest zarządzanie środkami finansowymi powierzonymi Funduszowi przez Województwo a pochodzącymi w szczególności ze środków zwróconych z instrumentów inżynierii finansowej utworzonych w ramach (...) Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Jedynym wspólnikiem Funduszu jest Województwo.

Przedmiotem działalności Funduszu, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, są:

  • pozostałe formy udzielania kredytów,
  • pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
  • pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
  • pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  • pozostała działalność wydawnicza.

W ramach wykonywania zawartej z Województwem Umowy powierzenia zadań (dalej: „Umowa”), Województwo powierzyło Funduszowi własne zadanie publiczne polegające na zarządzaniu środkami finansowymi będącymi w dyspozycji Województwa a pochodzącymi z wkładów wniesionych w ramach (...) Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 do instrumentów inżynierii finansowej zwróconymi lub niezaangażowanymi, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz zarządzaniu przychodami wygenerowanymi na tych środkach. Zgodnie z Umową wszelkie przychody osiągnięte z tytułu zarządzania ww. powierzonymi środkami finansowymi, w tym odsetki, nie stanowią przychodów Funduszu ale są zwracane w całości na odrębne rachunki bankowe, otwarte przez i prowadzone w imieniu Funduszu, w celu realizacji powierzonych Umową zadań i na których przechowywane są wszystkie środki powierzone Funduszowi przez Województwo, jako ich dysponenta zgodnie z art. 98 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Fundusz jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do odsetek i innych przychodów, a także zysków powstałych na skutek obrotu środkami finansowymi powierzonymi Funduszowi przez Województwo a pochodzącymi z wkładów wniesionych w ramach (...) Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 do instrumentów inżynierii finansowej zwróconych lub niezaangażowanych, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020?

Zdaniem Wnioskodawcy, wszelkie przychody wygenerowane na powierzonych Funduszowi przez Województwo, jako ich dysponenta, środkach finansowych pochodzących z wkładów wniesionych w ramach (...) Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 do instrumentów inżynierii finansowej zwróconych lub niezaangażowanych, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, bowiem środki te nie stanowią przychodów Funduszu, lecz zgodnie z postanowieniami Umowy, zwiększają wartość powierzonych Funduszowi do zarządzania środków.

Przedmiotowe odsetki nie stanowią majątku Funduszu w sposób definitywny i trwały. Tym samym, nie są przysporzeniem majątkowym Wnioskodawcy i wobec tego nie powodują powstania przychodu podatkowego po stronie Funduszu. W doktrynie oraz judykaturze prawa podatkowego jednoznacznie wskazuje się, że przychodami są wszelkie definitywne przysporzenia majątkowe podatnika, które powiększają jego majątek w tym znaczeniu, że powodują zwiększenie jego aktywów lub zmniejszenie jego zobowiązań w sposób trwały (a nie tymczasowy). Przykładowo, w wyroku z 14 maja 1998 r. (sygn. SA/SZ 1305/97) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że z istoty podatku dochodowego wynika, że jest on ciężarem publicznoprawnym od przyrostu majątkowego (dochodu), a zatem przychodem - jako źródłem dochodu - jest tylko ta wartość, która wchodząc do majątku podatnika powiększa trwale aktywa podatnika.

Wobec powyższego, Fundusz nie jest podatnikiem podatku dochodowego z tytułu przychodów (w tym odsetek), osiąganych z tytułu zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z wkładów wniesionych w ramach (...) Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 do instrumentów inżynierii finansowej zwróconymi lub niezaangażowanymi, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy wdrożeniowej oraz przychodami wygenerowanymi na tych środkach, bowiem odsetki i inne przychody, a także zyski powstałe na skutek obrotu tymi środkami nie stanowią dochodu Funduszu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że w ramach wykonywania zawartej z Województwem Umowy, Województwo powierzyło Funduszowi własne zadanie publiczne polegające na zarządzaniu środkami finansowymi będącymi w dyspozycji Województwa a pochodzącymi z wkładów wniesionych w ramach (...) Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 do instrumentów inżynierii finansowej zwróconymi lub niezaangażowanymi, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz zarządzaniu przychodami wygenerowanymi na tych środkach. Zgodnie z Umową wszelkie przychody osiągnięte z tytułu zarządzania ww. powierzonymi środkami finansowymi, w tym odsetki, nie stanowią przychodów Funduszu ale są zwracane w całości na odrębne rachunki bankowe, otwarte przez i prowadzone w imieniu Funduszu, w celu realizacji powierzonych Umową zadań i na których przechowywane są wszystkie środki powierzone Funduszowi przez Województwo, jako ich dysponenta zgodnie z art. 98 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Wątpliwości Funduszu dotyczą ustalenia, czy Fundusz jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do odsetek i innych przychodów, a także zysków powstałych na skutek obrotu środkami finansowymi powierzonymi Funduszowi przez Województwo a pochodzącymi z wkładów wniesionych w ramach (...) Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 do instrumentów inżynierii finansowej zwróconych lub niezaangażowanych, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, z późn. zm., dalej: „updop”) w swej konstrukcji nie zawiera definicji przychodów, a jedynie otwarty katalog przychodów podatkowych. Jednocześnie, enumeratywnie wylicza kategorie wpływów pieniężnych, które nie stanowią przychodów podatkowych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

O zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa osoby prawnej. Otrzymane świadczenie może być uznane za przychód, jeżeli ma ono charakter definitywny, ostateczny oraz pewny w tym znaczeniu, że podatnik uzyskuje swobodę dysponowania określonym świadczeniem lub środkami pieniężnymi.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ww. ustawy, można więc stwierdzić, że - co do zasady - przychodem jest każda wartość wchodzącą do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną, o ile nie została wyłączona z przychodów podatkowych mocą art. 12 ust. 4 updop.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że przychody zawsze wiążą się z pewnym przysporzeniem majątkowym, tj. korzyścią znajdującą, chociażby pośrednio, odzwierciedlenie w majątku podatnika.

Zasadne jest więc twierdzenie, że w przypadku, gdy w efekcie danego zdarzenia stan majątkowy podatnika nie ulegnie zmianie, nie dojdzie do osiągnięcia przez niego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jedynie w przypadku uzyskania przez podatnika przysporzenia majątkowego o charakterze definitywnym, w sposób stały i obiektywny zwiększającego aktywa podatnika (bądź też zmniejszającego jego pasywa), powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu updop.

Przenosząc powyższe wyjaśnienia oraz uregulowania prawne na grunt analizowanej sprawy należy stwierdzić, że odsetki i inne przychody, a także zyski powstałe na skutek obrotu środkami finansowymi powierzonymi Funduszowi przez Województwo a pochodzące z wkładów wniesionych w ramach (...) Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 do instrumentów inżynierii finansowej zwróconych lub niezaangażowanych, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, bowiem środki te jak wskazał Wnioskodawca (kwestia ta została przyjęta jako element stanu faktycznego i nie podlegała ocenie), zgodnie z Umową nie stanowią przychodów Funduszu ale są zwracane w całości na odrębne rachunki bankowe, otwarte przez i prowadzone w imieniu Funduszu w celu realizacji zadań wynikających z Umowy. Nie mają zatem charakteru definitywnego i nie zwiększają majątku Wnioskodawcy.

Zatem, stanowisko Funduszu uznano za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.