IPPB2/415-611/14-5/MK | Interpretacja indywidualna

Na Wnioskodawcy, jako podmiocie przyznającym Punkty o określonej wartości pieniężnej uprawniające do dokonania ich wymiany na Produkty nie będzie ciążyć obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od ich wartości co potwierdza treść ww. art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek informacyjny polegający na sporządzeniu informacji według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów (w związku z dokonaniem ich wymiany na Produkty) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazaniu podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
IPPB2/415-611/14-5/MKinterpretacja indywidualna
 1. programy lojalnościowe
 2. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Termin przekazywania zryczałtowanych zaliczek i podatków
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2014 r. (data wpływu 14 lipca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 września 2014 r. (data wpływu 24 września 2014 r.) na wezwanie Nr IPPB2/436-454/14-3/MZ, Nr IPPB2/415-611/14-3/MK, Nr IPPP2/443-663/14-3/BH i Nr IPPB5/423-660/14-3/MW z dnia 8 września 2014 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych w związku z otrzymaniem punktów o określonej wartości pieniężnej przez uczestników programu lojalnościowego zorganizowanego przez Wnioskodawcę – jest:

 • prawidłowe - w części dotyczącej kwalifikacji źródła przychodu, oraz braku obowiązku poboru podatku lub zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • nieprawidłowe - w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych w związku z otrzymaniem punktów o określonej wartości pieniężnej przez uczestników programu lojalnościowego zorganizowanego przez Wnioskodawcę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z o.o. zarejestrowaną w Polsce. W ramach zamierzonej współpracy z właścicielami sklepów lub punktów usługowych (takich jak markety, sklepy, restauracje, warsztaty samochodowe i inne), zwanych dalej: „Przedsiębiorcami” zamierza zorganizować system pośrednictwa w dokonywaniu transakcji płatniczych („System”), który umożliwi klientom Przedsiębiorców („Klient”) nabywanie towarów lub usług dostępnych u Przedsiębiorcy („Produkty”) bez konieczności zapłaty przez Klienta każdorazowo kwot odpowiadających cenom Produktów. W tym celu Wnioskodawca zawierać będzie z Klientami umowy depozytu środków pieniężnych, w ramach których Klient może w każdym momencie przekazać umówioną kwotę środków pieniężnych na rachunek Wnioskodawcy. Kwota ta będzie przez Wnioskodawcę przechowywana jako kwota depozytu pieniężnego. Depozyt ten nie jest depozytem nieprawidłowym, ponieważ z umowy jasno będzie wynikać, iż środki pieniężne nie stanowią własności Wnioskodawcy oraz iż Wnioskodawca nie ma prawa nimi rozporządzać. W umowie tej Klient upoważni jednakże Wnioskodawcę do pokrycia z kwoty depozytu zapłaty za Produkt w sytuacji gdy Klient (względnie upoważniona przez niego osoba) dokona zakupu tego Produktu u Przedsiębiorcy. Wówczas Wnioskodawca wykonując polecenie i upoważnienie Klienta przekazuje kwotę zakupu Przedsiębiorcy.

Wnioskodawca nie będzie osiągał z tytułu depozytu przychodu. Z kolei z Przedsiębiorcami Wnioskodawca zawiera umowę o pośrednictwo w transferze pieniędzy, na mocy której po dokonaniu przez Klienta zakupu Produktu u Przedsiębiorcy przy pomocy Systemu, Wnioskodawca jest obowiązany przekazać Przedsiębiorcy zdeponowaną uprzednio przez tego Klienta kwotę stanowiącą równowartość kwoty zakupu. Za tą usługę Wnioskodawca pobierać będzie wynagrodzenie od Przedsiębiorcy.

Aby dodatkowo ułatwić dokonywanie płatności, Wnioskodawca zamierza wprowadzić instytucję tzw. żetonów. Każdy Klient, który przekazuje umówioną kwotę środków pieniężnych na rachunek Wnioskodawcy, otrzymuje od niego żetony, które reprezentują tą kwotę, według ustalonego przelicznika (przykładowo 1 żeton może reprezentować 1 złoty, jeśli zatem Klient przekazał Wnioskodawcy 100 złotych, otrzymuje 100 żetonów). Przykładowo, jeśli Klient dokonuje zakupu, za kwotę 50 złotych (reprezentowaną przez 50 żetonów), to wówczas może on dokonać zapłaty w ten sposób, iż skorzysta on z Systemu i następnie Wnioskodawca przekaże Przedsiębiorcy kwotę 50 złotych zdeponowaną uprzednio przez Klienta u Wnioskodawcy. Jednocześnie Klientowi ubywa 50 żetonów. Żetony są przypisane tylko i wyłącznie do konkretnego Klienta. Przy czym Klient może zrezygnować z depozytu, wówczas Wnioskodawca przekazuje Klientowi z powrotem zdeponowaną kwotę, jednocześnie Klientowi ubywa ilość żetonów reprezentujących tę kwotę.

Wnioskodawca przewiduje także w ramach Systemu program lojalnościowy, w ramach których Klient, który dokonuje zakupu Produktów z użyciem Systemu, będzie otrzymywał punkty („Punkty”). Punktów nie można wymienić na pieniądze. Nie ma też możliwości otrzymania zamiast Punktów pieniędzy czy innych dóbr. Punkty te Klient może spożytkować jedynie w ten sposób, iż wymieni je na określony Produkt u wybranego Przedsiębiorcy uczestniczącego w Systemie. Punkty mogą podlegać wymianie na ściśle określone Produkty lub też mogą reprezentować określoną wartość pieniężną (np. 1 punkt to 10 groszy); w tym drugim wypadku Klient mając np. 10 Punktów będzie mógł otrzymać Produkt o wartości 1 zł. W Umowie z Klientem znajduje się przepis, którego treścią będzie to, iż Klient zobowiązuje się do samodzielnego ponoszenia wszelkich podatków, które powstały w wyniku otrzymania korzyści z uczestnictwa w Systemie, w tym z tytułu otrzymania Punktów.

Ponieważ złożony wniosek zawierał braki formalne, pismem z dnia 8 września 2014 r. Nr IPPB2/436-454/14-3/MZ, Nr IPPB2/415-611/14-3/MK, Nr IPPP2/443-663/14-3/BH i Nr IPPB5/423-660/14-3/MW wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 1. Jednoznaczne wskazanie, którego zdarzenia przyszłego (podatku) dotyczy wpłata w wysokości 40 zł, dokonana przez Wnioskodawcę na konto Izby Skarbowej w Warszawie, w dniu 7 lipca 2014 r. lub wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 80 zł lub 120 zł.

Wnioskodawca zaznaczył na formularzu ORD-IN, że wniosek z dnia 8 lipca 2014 r. (data wpływu 10 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczy 1 zdarzenia przyszłego, ale rozpatrywanego w kontekście 3 podatków:

 • podatku dochodowego od osób prawnych – poz. 53 ORD-IN,
 • podatku od towarów i usług – poz. 55 ORD-IN,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych – poz. 57 ORD-IN i uiścił opłatę w wysokości 40,00 zł,
 • ponadto, ze sprecyzowanego w poz. 69 pytania nr 5 wynika, że interpretacja może dotyczyć także podatku dochodowego od osób fizycznych. Wówczas interpretacja będzie dotyczyć 4 podatków.

Dodatkowo poproszono Wnioskodawcę o uzupełnienie zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez:

 • wskazanie czy wśród klientów programu lojalnościowego, którzy dokonywać będą zakupu produktów z użyciem Systemu będą osoby prowadzące działalność gospodarczą...
 • doprecyzowanie przedstawionego własnego stanowiska w sprawie, w odniesieniu do sformułowanego we wniosku pytania Nr 5 w przedmiocie obowiązków podatkowych ciążących na Wnioskodawcy, jako płatniku.
 • wskazanie czy wprowadzony program lojalnościowy i przyznane punkty uprawniające do zakupu produktów przedsiębiorcy są nagrodą związaną ze sprzedażą premiową produktów Przedsiębiorców, z którymi Wnioskodawca zawrze umowy o pośrednictwo w transferze pieniędzy czy też nie stanowią nagród związanych ze sprzedażą premiową.

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie (data nadania 22.09.2014 r.). W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

 • Tak, wśród klientów będą osoby prowadzące działalność gospodarcza. W takim jednakże wypadku bezsporne jest to, iż osoby te same muszą rozliczyć podatek od otrzymanych Punktów;
 • Program lojalnościowy i przyznane punkty uprawniające do zakupu produktów przedsiębiorcy nie są nagrodą związaną ze sprzedażą premiową.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego

 1. usługi depozytu środków pieniężnych, jakie zamierza świadczyć Wnioskodawca będą podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych...
 2. usługi depozytu środków pieniężnych jakie zamierza świadczyć Wnioskodawca będą zwolnione z VAT...
 3. Wnioskodawca nie będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w związku z otrzymaniem do depozytu określonej kwoty pieniędzy...
 4. wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę od Przedsiębiorców za usługę przekazania środków pieniężnych zdeponowanych przez Klienta jest zwolnione z VAT...
 5. otrzymanie przez Klienta Punktów jak i dokonanie ich wymiany na Produkty rodzi jakiekolwiek obowiązki podatkowe po stronie Wnioskodawcy...

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie Nr 5 wniosku w przedmiocie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane przez Klienta Punkty (które mogą być spożytkowane na wymianę ich na określone Produkty) stanowią przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw, z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który to Klient będzie zobowiązany do wykazania w zeznaniu podatkowym oraz rozliczenia. Tym bardziej wobec jednoznacznego przepisu w Umowie z Klientem, iż będzie on zobowiązany do ponoszenia wszelkich podatków, które powstały w wyniku otrzymania korzyści z uczestnictwa w Systemie, w tym z tytułu otrzymania Punktów.

Zauważyć należy, iż ustawodawca określając w art, 20 ust. 1 ustawy o PIT katalog przychodów stanowiących przychody z innych źródeł, posłużył się określeniem „w szczególności”, co oznacza, iż katalog zawarty w tym przepisie ma charakter otwarty, A zatem, do przychodów z innych źródeł można zaliczyć również równowartość Punktów.

Przychód ten nie stanowi wygranej w konkursach, grach, czy zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową. Klient otrzymuje bowiem Punkty w związku z programem lojalnościowym, stworzonym prze Wnioskodawcę. Prawo do uczestnictwa w programie nie ma charakteru konkursu i nie jest ograniczone, a zatem przysługuje ono każdemu, kto zawrze umowę depozytu środków pieniężnych z Wnioskodawcą. Punkty nie są też nagrodą związaną ze sprzedażą premiową. Sprzedaż premiowa jest co do zasady umową sprzedaży zawieraną pomiędzy sprzedawcą a kupującym, połączona z przyznawaniem premii kupującemu.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2) ustawy o PIT „od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy - z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim UE lub innym państwie, należącym do EGG, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10 % wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2.

Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 7 jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia,

Przepisy te nie mają jednak zastosowania do Wnioskodawcy, ponieważ otrzymane Punkty nie są nagrodami czy wygranymi w konkursach, grach, zakładach czy też związanymi ze sprzedażą premiową, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, albowiem Klient otrzymuje Punkty od Wnioskodawcy a nie od Przedsiębiorcy. A zatem Punktów (premii) nie przyznaje sprzedawca, a osoba trzecia, świadcząca usługi depozytu środków pieniężnych na rzecz Klientów, a usługi przekazu zdeponowanych przez Klientów pieniędzy na rzecz Przedsiębiorców. Wnioskodawca nie jest zaś stroną umów zawieranych pomiędzy Klientem a Przedsiębiorcą. Oznacza to, iż Punkty nie są przychodem z tytułu sprzedaży premiowej, a zatem na Wnioskodawcy nie będzie w takim stanie rzeczy spoczywać obowiązek pobierania od Klienta zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od wartości nagrody ani żadnego innego podatku (zaliczki na podatek). Punkty te stanowią przychód z innych źródeł i ewentualny podatek od tych równowartości tych punktów winien rozliczyć Klient.

Podkreślić należy, iż analogiczne stanowisko w zakresie opodatkowania przychodu tytułem cash-back (instytucja Punktów pełni bardzo podobną rolę) zajęły również organy podatkowe, m, in.. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 20 grudnia 2012 roku (sygn. IPPB2/415-810/12-4/JG) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 12 lutego 2013 roku (ILPB2/415-1025/12-2/TR).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w części dotyczącej kwalifikacji źródła przychodu oraz braku obowiązku poboru podatku lub zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, natomiast w pozostałym zakresie jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z treści wniosku oraz jego uzupełnienia wynika, że Spółka w ramach zamierzonej współpracy z właścicielami sklepów lub punktów usługowych (takich jak markety, sklepy, restauracje, warsztaty samochodowe i inne), zamierza zorganizować system pośrednictwa w dokonywaniu transakcji płatniczych, który umożliwi klientom Przedsiębiorców nabywanie towarów lub usług dostępnych u Przedsiębiorcy bez konieczności zapłaty przez Klienta każdorazowo kwot odpowiadających cenom Produktów. W tym celu Wnioskodawca zawierać będzie z Klientami umowy depozytu środków pieniężnych, w ramach których Klient może w każdym momencie przekazać umówioną kwotę środków pieniężnych na rachunek Wnioskodawcy. Kwota ta będzie przez Wnioskodawcę przechowywana jako kwota depozytu pieniężnego. W umowie tej Klient upoważni Wnioskodawcę do pokrycia z kwoty depozytu zapłaty za Produkt w sytuacji gdy Klient (względnie upoważniona przez niego osoba) dokona zakupu tego Produktu u Przedsiębiorcy. Wówczas Wnioskodawca wykonując polecenie i upoważnienie Klienta przekaże kwotę zakupu Przedsiębiorcy.

Wnioskodawca przewiduje także w ramach Systemu program lojalnościowy, w ramach którego Klient, który dokonuje zakupu Produktów z użyciem Systemu, będzie otrzymywał punkty . Punktów nie można wymienić na pieniądze. Nie ma też możliwości otrzymania zamiast Punktów pieniędzy czy innych dóbr. Punkty te Klient może spożytkować jedynie w ten sposób, że wymieni je na określony Produkt u wybranego Przedsiębiorcy uczestniczącego w Systemie. Punkty mogą podlegać wymianie na ściśle określone Produkty lub też mogą reprezentować określoną wartość pieniężną (np. 1 punkt to 10 groszy).

Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, że działania Wnioskodawcy polegające na przyznaniu punktów w ramach programu lojalnościowego klientom, którzy będą korzystać z Systemu pośrednictwa w dokonywaniu transakcji płatniczych, nie są prowadzone w imieniu i na rzecz sprzedawców ale sprowadzają się wyłącznie do nagradzania użytkowników za korzystanie z prowadzonego przez Wnioskodawcę Systemu pośrednictwa, polegającego na pokryciu z przechowywanej przez Wnioskodawcę kwoty depozytu zapłaty za Produkt w sytuacji gdy Klient dokona zakupu tego Produktu u Przedsiębiorcy.

Zatem należy uznać, że Wnioskodawca nie jest stroną transakcji kupna sprzedaży, ani nie działa w imieniu i na rzecz sprzedawców.

Jednakże nie można zgodzić się z przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stanowiskiem Wnioskodawcy, że „otrzymane przez Klienta Punkty (które mogą być spożytkowane na wymianę ich na określone Produkty) stanowią przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.” Organ podatkowy zauważa, że samo otrzymanie przez Klientów którzy skorzystają z Systemu pośrednictwa w dokonywaniu transakcji płatniczych od Wnioskodawcy Punktów o określonej wartości pieniężnej uprawniających do wymiany na określone Produkty Przedsiębiorców uczestniczących w Systemie, nie stanowi u nich przysporzenia majątkowego. Przychód z tego tytułu u Klientów uczestniczących w programie lojalnościowym i otrzymujących punkty o określonej wartości pieniężnej uprawniające do wymiany na Produkty Przedsiębiorców uczestniczących w Systemie powstanie w momencie dokonania ich wymiany na Produkty, który należy zakwalifikować, jako przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na Wnioskodawcy, jako podmiocie przyznającym Punkty o określonej wartości pieniężnej uprawniające do dokonania ich wymiany na Produkty nie będzie ciążyć obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od ich wartości co potwierdza treść ww. art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek informacyjny polegający na sporządzeniu informacji według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów (w związku z dokonaniem ich wymiany na Produkty) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazaniu podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji organu podatkowego - wskazać należy, że orzeczenia te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące.

W związku z tym, organy podatkowe mimo, iż w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami – nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, iż nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

programy lojalnościowe
IPPB2/415-803/13-3/PW | Interpretacja indywidualna

płatnik
ILPB2/415-598/14-3/JK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.