ILPB1/4511-1-718/15-2/AG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych prowadzenia programu lojalnościowego.
ILPB1/4511-1-718/15-2/AGinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek płatnika
 2. programy lojalnościowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2015 r. (data wpływu 18 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych prowadzenia programu lojalnościowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych prowadzenia programu lojalnościowego.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Należąca do międzynarodowej grupy Spółka (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest jedną z czołowych firm dostarczających rozwiązania z zakresu zarządzania relacjami z klientami na polskim rynku. Spółka, jako agencja marketingu zintegrowanego świadczy szeroko rozumiane usługi marketingowe (dalej: „usługi marketingowe”) polegające na kompleksowej organizacji i obsłudze różnego rodzaju akcji promocyjnych zlecanych przez niezależne podmioty trzecie. W ramach świadczonych usług, Spółka wykonuje kompleksowe działania związane z organizacją i obsługą programów lojalnościowych, akcji promocyjnych, konkursów itp. Celem powyższych inicjatyw jest wzmocnienie marki zleceniodawców i/lub zwiększenie sprzedaży produktów oferowanych przez zleceniodawców na rynku.

W przypadku otrzymania zlecenia wykonania usługi marketingowej, Spółka wykonywać będzie szereg czynności, które mogą obejmować zarówno opracowanie koncepcji Programu Lojalnościowego, jak przygotowanie logistyczne akcji, jej prowadzenie oraz nadzorowanie, a także sprzedaż po preferencyjnych cenach (np. za 1 zł) towarów oferowanych w ramach Programu Lojalnościowego („Towary”), uprzednio w tym celu zakupionych przez Wnioskodawcę.

Zleceniodawcami Spółki są firmy zajmujące się produkcją oraz sprzedażą różnego rodzaju wyrobów i usług („Zleceniodawca”), dla których Spółka planuje świadczyć usługi marketingowe. W ramach planowanych usług Spółka będzie wspierać budowę lojalności finalnych klientów Zleceniodawcy („Klienci”) poprzez organizację Programu Lojalnościowego dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oferowanych przez Zleceniodawcę („Program Lojalnościowy”/„Program”).

W ramach planowanego Programu Lojalnościowego klienci Zleceniodawcy dokonujący zakupów określonych w Regulaminie Programu produktów, otrzymają możliwość zbierania punktów, których liczba będzie zależna od liczby i wartości zakupionych przez nich produktów Zleceniodawcy. Zebranie odpowiedniej liczby punktów pozwoli klientom Zleceniodawcy na uzyskanie określonych Towarów, które zostaną w takim przypadku im odsprzedane przez Spółkę za symboliczną kwotę (np. 1 zł). Sprzedaży po promocyjnej cenie dokonywać będzie Wnioskodawca. Klientami Zleceniodawcy, którzy mogą brać udział w Programie Lojalnościowym mogą być osoby fizyczne zarówno prowadzące jaki nieprowadzące działalności gospodarczej.

Program Lojalnościowy będzie przeprowadzany w oparciu o regulamin określający między innymi czas trwania Programu Lojalnościowego, produkty Zleceniodawcy objęte promocją, zasady zbierania punktów pozwalających na zakup Towarów w promocyjnych cenach. Zakup Towarów za symboliczną kwotę będzie możliwy dla wszystkich finalnych Klientów Zleceniodawcy, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie Programu Lojalnościowego, z ekonomicznego punktu widzenia całość kosztów związanych z organizacją Programu Lojalnościowego poniesie Zleceniodawca. W przypadku zlecenia przez Zleceniodawcę (niezależnego podmiotu trzeciego) szeroko rozumianej kompleksowej usługi marketingowej polegającej na organizacji Programu Lojalnościowego, Spółka podejmować będzie szereg czynności m.in.:

  • formalne przyjęcie roli Organizatora akcji tj. Programu Lojalnościowego,
  • doradztwo strategiczne Zleceniodawcy w związku zdaną akcją marketingową (tj. Programem Lojalnościowym), w tym weryfikacja jego założeń,
  • przygotowanie regulaminów dotyczących akcji określających m. in. sposób/ możliwość nabycia/ zakupu w promocyjnych cenach Towarów,
  • obsługę Programu Lojalnościowego, w tym:
   • przyjmowanie zgłoszeń uczestników,
   • weryfikację nadsyłanych zgłoszeń, celem badania ich zgodności z postanowieniami regulaminu,
   • zakup Towarów sprzedawanych potem w promocyjnych cenach (np. po 1 zł) uczestnikom akcji promocyjnych,
   • wystawianie faktur sprzedaży lub paragonów w ramach sprzedaży Towarów w promocyjnych cenach,
   • fizyczną wysyłkę Towarów do uczestników akcji sprzedanych w promocyjnych cenach,
   • magazynowanie Towarów przeznaczonych następnie do sprzedaży w promocyjnych cenach,
   • obsługę procedury reklamacyjnej,
   • utrzymanie i obsługę infolinii w związku zdaną akcją promocyjną,
  • ewentualne sporządzanie i wystawianie informacji PIT-8C, jeżeli obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa,
  • przetwarzanie danych osobowych w związku z akcją promocyjną,
  • obsługę w zakresie koordynacji działań związanych z akcją oraz informowanie o ich przebiegu poprzez przygotowanie raportów przesyłanych do wiadomości Zleceniodawcy.

Jak wskazano powyżej, w ramach działań dotyczących świadczenia kompleksowej usługi marketingowej polegającej na obsłudze Programu Lojalnościowego, Spółka m.in. będzie nabywać Towary sprzedawane następnie w promocyjnych cenach uczestnikom Programu, którzy spełnili założenia Regulaminu. Towary te będą nabywane przez Spółkę po cenach rynkowych od niezależnych podmiotów trzecich.

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Spółką a Zleceniodawcą, z tytułu wykonywanej na rzecz Zleceniodawcy kompleksowej usługi marketingowej, Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie, którego składowe skalkulowane będą w taki sposób, iż pokryją straty wynikające z różnicy między ceną zakupu Towarów po cenach rynkowych a ceną ich sprzedaży w promocyjnej cenie (np. za 1 zł). Co więcej, sama czynność wystawiania faktur sprzedaży lub paragonów przez Wnioskodawcę (zależna od ilości sztuk wystawionych dokumentów) także będzie składnikiem kalkulacji wynagrodzenia za kompleksową usługę marketingową. Tak więc, jak wskazano powyżej, czynność zakupu i sprzedaży Towarów nie może być rozpatrywana jako osobna czynność, oderwana od innych działań, a jedynie w ramach złożonych działań podejmowanych przez Wnioskodawcę, dążących do zapewnienia Spółce zysku.

Spółka zaznacza, iż nie prowadzi działalności produkcyjnej ani handlowej, w szczególności nie produkuje, ani nie dokonuje zakupu/importu produktów wytwarzanych przez inne podmioty celem ich dalszej odsprzedaży w kraju lub za granicą. Przedmiotem działalności Spółki nie jest handel towarami, a jedynie świadczenie usług na rzecz Zleceniodawców. Tym samym, sprzedaż Towarów w ramach działań marketingowych stanowi wyłącznie element usługi świadczonej na rzecz Zleceniodawców i na żadnym etapie nie stanowi promocji samego Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym w przypadku sprzedaży Towarów klientom Zleceniodawcy za symboliczną kwotę, po stronie Klienta nie powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej: „PDOF”) i w związku z tym na Wnioskodawcy nie spoczywa wynikający z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „uPDOF”) obowiązek sporządzenia informacji według ustalonego wzoru (PIT-8C)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży Towarów Klientom Zleceniodawcy za symboliczną kwotę, po stronie Klienta nie powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia opodatkowanego PDOF i w związku z tym na Wnioskodawcy nie spoczywa wynikający z art. 42a uPDOF obowiązek sporządzenia informacji według ustalonego wzoru (PIT-8C).

Należy zauważyć, że w ramach Programu Lojalnościowego Klient będzie dokonywał zakupów Towarów po z góry określonej cenie. Prawo do nabycia Towarów po takiej cenie posiada każdy uczestnik, który zbierze określoną w regulaminie liczbę punktów. Należy przy tym pamiętać, że w Programie Lojalnościowym może uczestniczyć każda osoba fizyczna (Program Lojalnościowy ma charakter publiczny), a warunki otrzymania punktów są ustalone jednolicie dla każdego uczestnika.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, ustalona cena zakupu Towarów przez Klientów jest w tych warunkach ceną rynkową, gdyż każda osoba fizyczna ma możliwość nabycia Towarów po danej cenie (np. za 1 zł).

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że wartość zakupów produktów Zleceniodawcy konieczna do zebrania takiej liczby punktów, która będzie uprawniała do nabycia określonego Towaru za symboliczną cenę, będzie wielokrotnie przekraczać standardową („pozapromocyjną”) cenę nabywanego Towaru. Innymi słowy, możliwość zakupu Towarów po symbolicznej cenie powstanie dopiero wówczas, gdy Klient dokona zakupów produktów Zleceniodawcy o określonej, odpowiednio wysokiej wartości.

A zatem, skoro cena sprzedaży Towarów jest ceną rynkową to nie można mówić w tym przypadku o powstaniu częściowo nieodpłatnego świadczenia po stronie Klientów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 uPDOF.

W związku z tym, że zakup Towarów za symboliczną kwotę, nie będzie powodował obowiązku rozpoznania przychodu z tytułu otrzymania częściowo nieodpłatnych świadczeń przez uczestników Programu Lojalnościowego, po stronie Spółki nie powstaną obowiązki związane z dokonaniem sprzedaży na rzecz uczestników Programu Lojalnościowego w zakresie przygotowania deklaracji PIT-8C. Podobne wnioski w odniesieniu do sprzedaży Towarów za symboliczną kwotę w zakresie braku obowiązków obejmujących wystawienie deklaracji PIT-8C wyciągnął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 2 września 2010 r., sygn. ILPB1/415-680/10-2/AO oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji o sygn. IPPB4/415-322/12-4/SP z 17 lipca 2012 r.

Na koniec należy zwrócić uwagę, że przedmiotowa symboliczna cena sprzedaży Towarów de facto uwzględnia w mechanizmie Programu Lojalnościowego dokonanie wcześniejszych zakupów dokonywanych przez Klientów u Zleceniodawcy. W tym kontekście, z uwagi na fakt, że sprzedaży towarów dokonywać będzie Spółka (a nie Zleceniodawca), Program Lojalnościowy nie stanowi sprzedaży premiowej dla celów PODF. Podstawowy warunek tożsamości organizatora/nagradzającego i sprzedawcy w celu uznania danej akcji promocyjnej za sprzedaż premiową został wielokrotnie potwierdzony w interpretacjach organów podatkowych.

W myśl interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 9 lutego 2010 r., sygn. IPPB2/415-693/09-2/MG, „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem. W świetle powyższego, Akcja promocyjna, w przypadku której za zakup produktów producenta podmiot trzeci będzie umożliwiał osobom fizycznym zakup towarów po symbolicznej cenie nie będzie stanowiła sprzedaży premiowej. W konsekwencji, Program Lojalnościowy nie spełnia przesłanek pozwalających uznać go za sprzedaż premiową.

W konsekwencji, w przypadku sprzedaży Towarów Klientom Zleceniodawcy za symboliczną kwotę, po stronie Klienta nie powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia opodatkowanego PODF, w związku z tym na Wnioskodawcy nie spoczywa wynikający z art. 42a uPDOF obowiązek sporządzenia informacji według ustalonego wzoru (PIT-8C).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych przyjmuje się – co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie – że pojęcie nieodpłatnego świadczenia ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Również, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, przysporzeniem majątkowym i przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 9 ust. 1) są nie tylko aktywa, które ulegają zwiększeniu u podatnika, ale także zmniejszenie jego pasywów.

Na mocy art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są: pozarolnicza działalność gospodarcza oraz inne źródła.

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Z kolei przepis art. 20 ust. 1 przytoczonej ustawy stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Natomiast na podstawie art. 42a powołanej ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W myśl art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Spółka, jako agencja marketingu zintegrowanego świadczy szeroko rozumiane usługi marketingowe polegające na kompleksowej organizacji i obsłudze różnego rodzaju akcji promocyjnych zlecanych przez niezależne podmioty trzecie. W ramach świadczonych usług, Spółka wykonuje kompleksowe działania związane z organizacją i obsługą programów lojalnościowych, akcji promocyjnych, konkursów itp. W przypadku otrzymania zlecenia wykonania usługi marketingowej, Spółka wykonywać będzie szereg czynności, które mogą obejmować zarówno opracowanie koncepcji Programu Lojalnościowego, jak i przygotowanie logistyczne akcji, jej prowadzenie oraz nadzorowanie, a także sprzedaż po preferencyjnych cenach (np. za 1 zł) towarów oferowanych w ramach Programu Lojalnościowego, uprzednio w tym celu zakupionych przez Wnioskodawcę.

W ramach planowanego Programu Lojalnościowego klienci Zleceniodawcy dokonujący zakupów określonych w Regulaminie Programu produktów, otrzymają możliwość zbierania punktów, których liczba będzie zależna od liczby i wartości zakupionych przez nich produktów Zleceniodawcy. Zebranie odpowiedniej liczby punktów pozwoli klientom Zleceniodawcy na uzyskanie określonych Towarów, które zostaną w takim przypadku im odsprzedane przez Spółkę za symboliczną kwotę (np. 1 zł). Sprzedaży po promocyjnej cenie dokonywać będzie Wnioskodawca. Klientami Zleceniodawcy, którzy mogą brać udział w Programie Lojalnościowym mogą być osoby fizyczne zarówno prowadzące jak i nieprowadzące działalności gospodarczej.

Zakup Towarów za symboliczną kwotę będzie możliwy dla wszystkich finalnych Klientów Zleceniodawcy, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie Programu Lojalnościowego.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w istocie z wniosku wynika, że w ramach programu motywacyjnego nie dochodzi do wydania nagrody związanej ze sprzedażą premiową ale sprzedaży towarów za promocyjną cenę 1 zł, czyli sprzedaży z rabatem, dla grupy osób, do których ta promocja jest skierowana.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia rabatu. Zgodnie z internetowym Słownikiem Języka Polskiego (http://sjp.pwn.pl/slowniki/rabat.html) rabat to „obniżenie ceny jakiegoś towaru o pewną kwotę.” W praktyce udzielenie rabatu polega więc na obniżeniu ceny zakupu usług lub towarów. Ceną – zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915), jest wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową (art. 3 ust. 2 cytowanej ustawy).

Reasumując powyższe rozważania, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie powstanie dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy zauważyć, że przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe nie ogranicza kręgu uprawnionych do uczestnictwa w programie motywacyjnym, gdyż w programie motywacyjnym będą mogły uczestniczyć zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i osoby prowadzące taką działalność.

Z wniosku wynika zatem, że krąg uprawnionych w programie motywacyjnym do zakupów po promocyjnej cenie 1 zł brutto (tj. sprzedaży towarów z rabatem) jest potencjalnie nieograniczony. W konsekwencji, korzystanie na jednakowych warunkach z programu motywacyjnego i z rabatów przez nieograniczone grono osób nie powoduje powstania przychodu u tych osób w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym na Wnioskodawcy nie ciążą żadne obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 42a cytowanej ustawy.

Natomiast w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, których ewentualny przychód z tytułu otrzymanych nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń byłby rozliczany w ramach działalności gospodarczej i nie jest to sprzedaż premiowa, należy stwierdzić, że na Spółce, nie ciążą obowiązki płatnika określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przedstawionej bowiem we wniosku sytuacji Wnioskodawca nie pełni roli płatnika.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Końcowo tut. Organ informuje, ze wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług został rozpatrzony odrębnymi pismami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.